Skip to main content

Træer og skove kan gøre den sorte landbrugspakke grønnere

Pressemeddelelse   •   Feb 25, 2016 14:00 CET

Landbrugspakken vil helt sikkert få en skadelig effekt på natur og miljø i det åbne land – men skovsumpe og natur med træer langs vandløb kunne hjælpe med at mindske belastningen. Dette bør derfor være en del af den tillægspakke, som de blå partier nu skal forhandle. Det mener miljøforeningen Verdens Skove.

Verdens Skove er stærkt bekymrede for landbrugspakkens effekter på natur og miljø. Den øgede udledning af næringsstoffer såsom kvælstof i naturen vil få en betydning derude – det er ganske vist.

Derfor støtter Verdens Skove ubetinget op om yderligere tiltag for naturen i de forhandlinger om en tillægspakke, som Lars Løkke Rasmussen nu – efter pres - har sat sig i spidsen for.

Verdens Skoves seniorbiolog Thor Hjarsen siger: ”Det er helt afgørende, at de blå partier har fokus på, hvad naturen selv kan gøre. Vi skal ikke kun have ingeniørløsninger med gravede sedimenteringsbassiner, eller ensformige skovrejsninger. Det ville både være dyrt og dumt, for der er meget bedre og naturlige løsninger.”

Thor Hjarsen fortsætter: ”Den bedste metode til at mindske belastningen fra de udledte næringsstoffer vil være at udlægge lavtliggende områder langs vandløb, åer og kyster, hvor naturen får lov at udvikle sig frit og eventuelt springe i skov. Det vil være det billigste for skatteyderne, og det absolut bedste for naturen.”

Skove og træer kan nemlig være med til at fjerne kvælstof fra vandet og jorden, og kan samtidigt meget bedre klare belastningen fra landbrugets næringsstoffer, end naturen i det åbne land, forklarer Thor Hjarsen: ”De naturlige skovøkosystemer i Danmark er robuste økosystemer med naturligt høj næringsstof-indhold. Sådanne naturtyper ville kunne optage og omsætte landbrugets næringsstoffer – modsat de åbne naturtyper, der typisk er tilpasset næringsfattig jord og derfor vil lide mere under den ekstra næring.”

Også vores eksisterende skove vil kunne yde et stort bidrag, hvis vi tillader vand i skovene. Herved får vi også store gevinster for netop den biodiversitet, som er stærkt truet i Danmark, siger Thor Hjarsen:

”Vand er netop noget, naturen mangler i de danske skove, som i århundreder er blevet drænet for at gøre det nemmere at producere tømmer. Så ved at tillade mere vand i træbevoksede områder kan vi både afhjælpe problemer med kvælstof og fosfor og samtidigt skabe flere levesteder for en stor del af vores truede arter,” forklarer han.

Verdens Skove vil konkret pege på følgende tiltag som kvælstofkompenserende indsatser i tillægspakken:

1. Udtag af lavliggende landbrugsjord i ådale og langs fjorde og kyster, som man lader vokse naturligt til, eventuelt med græssende kvæg eller heste som naturplejere. Herved vil der skabes mulighed for sjældne planter og dyr.

2. Skabelse af naturlig hydrologi i vores nuværende skove – fx sumpskove, hvor vand fra omkringliggende landbrugsarealer ledes til skovene. Dette kræver naturligvis at kommerciel skovdrift ophører i disse områder og at sådanne skove udlægges til natur – dvs. urørt skov.

Thor Hjarsen råder Lars Løkke Rasmussen til at sammentænke tillægspakken med regeringens kommende naturpakke, hvor netop biodiversitetsbeskyttelse og urørt skov skal indgå som løsning.

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy