Skip to main content

Pædofil skal to år og fire måneder i fængsel

Pressemeddelelse   •   Jun 11, 2013 16:30 CEST

En 29-årig mand skal tilbringe de næste to år og fire måneder i fængsel for seksuelt misbrug af mindreårige piger.

Retten i Glostrup har netop sat et foreløbigt punktum i en usædvanlig grov pædofilisag mod en 29-årig mand fra Herlev.

Ifølge anklageskriftet stod han tiltalt for en række forhold af pædofili begået mod tre piger fra 2006 til 2012, mens pigerne var hhv. 2 år og 6 til 12 år gamle.

Den tiltalte var nære venner med børnenes mødre, nød deres fulde tillid og blev derfor betroet at være alene med børnene.

Tiltalt for seksuelle overgreb
Ifølge tiltalen tog han utugtige fotos af en 10-årig pige i 2006 .

Han stod også anklaget for samme år og året efter at have krænket en anden piges blufærdighed flere gange, have anden kønslig omgang end samleje med hende og taget utugtige fotos af pigen, som dengang var seks og syv år gammel.

På et ukendt tidspunkt, hvor den samme pige var mellem seks og 10 år gammel, krænkede han ifølge tiltalen hendes blufærdighed på ny og tog flere utugtige fotos af hende. Da hun var ni år gammel udsatte han hende igen for anden kønslig omgang end samleje.

I 2010 optog han utugtige fotos af en tredje pige, som dengang kun var to år gammel.

Den 29-årige var desuden anklaget for at besidde og udbrede ca. 4.000 billeder og 1.559 filmklip med børnepornografi. Heraf var 196 fotos og 78 filmklip kategoriseret som særligt grove seksuelle krænkelser.

Krænkede børn fundet ved efterforskning
I 2012 fik den anklagede et halvt års fængsel for at besidde og udbrede ca. 47.000 fotos og 4.000 film med børnepornografiske optagelser efter en international politiaktion mod børneporno.

Opfølgende efterforskning rejste mistanke om, at han selv havde taget fotos af børn, mens han krænkede dem seksuelt.

Det førte først politiet til den ene intetanende mor og hendes barn og siden til de to næste mødre og deres børn.

- Det er udelukkende takket være et stykke usædvanligt godt politiarbejde, at mandens grove overgreb blev opdaget, siger anklager Ditte Obel Skriver.

Glostrup Ret idømte ham han i dag to år og fire måneders fængsel for blufærdighedskrænkelser, anden kønslig omgang end samleje og besiddelse og udbredelse af børnepornografi. Retten dømte ham for en del optagelser af utugtige fotos men fandt samtidig flere forhold forældede. 

Retten frakendte ham retten til at arbejde med børn og forbød ham desuden at besøge eller have besøg af børn under 18 år uden politiets tilladelse.

Den dømte har tidligere været dømt for seksuel omgang med en mindreårig dreng og frakendt retten til at arbejde med børn.

Han nægter sig skyldig og overvejer at anke dommen.

Pressekontakt
Anklager Ditte Obel Skriver, mobil 7258 7865.

 

Straffeloven
§ 222. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år.
Stk. 2. Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden skaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.
Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 og stk. 2, 1. led, skal det indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed.

§ 230. Den, der optager utugtige fotografier, film eller lignende af en person under 18 år med forsæt til at sælge eller på anden måde at udbrede materialet, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om optagelser af mere systematisk eller organiseret karakter. § 226 finder tilsvarende anvendelse.

§ 232. Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

§ 235. Den, som udbreder utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

§ 236. Når nogen dømmes efter §§ 216, 217, 218, stk. 1, 222 eller 223, stk. 2, eller efter §§ 224, 225 eller 226, jf. en af fornævnte bestemmelser, eller efter § 232, kan der ved dommen gives den pågældende pålæg om ikke at indfinde sig i offentlige parker eller anlæg, på fælleder, ved skoler og legepladser, ved opdragelseshjem, ved sindssygehospitaler og institutioner for personer med vidtgående psykiske handicap, i bestemt angivne skove og på bestemt angivne badeanstalter og strandbredder.
Stk. 2. Der vil derhos ved dommen kunne gives personer, der dømmes efter de i stk. 1 nævnte paragraffer eller efter §§ 228 og 229, pålæg om, at de ikke må lade børn under 18 år tage ophold i deres bolig eller uden politiets tilladelse selv tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig børn under nævnte alder. Pålægget gælder dog ikke med hensyn til børn, over for hvilke den domfældte har forsørgelsespligt.

Københavns Vestegns Politi er en af Danmarks 12 politikredse og betjener de storkøbenhavnske forstadskommuner Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

I politikredsen bor godt 398.000 borgere i næsten 182.000 husstande fordelt på ca. 278 kvadratkilometer.

Web  |  Twitter  |  Kontakt  |  Pressekontakt

---------------------------------------------------------

Western Copenhagen Police is one of Denmark’s 12 police districts and serves the 11 Copenhagen suburban municipalities of Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk: 398.000 citizens, 182.000 households, 278 square kilometers.

Press contact   |  Web   |  Twitter