Skip to main content

Tikagrelorille peruskorvattavuus akuutin sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa

Lehdistötiedote   •   Marras 01, 2011 13:10 EET

Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt tikagrelori-valmisteen (kauppanimeltä Brilique) rajoitetusti peruskorvattavaksi akuutin sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa 1.1.2012 alkaen.

AstraZenecan tikagrelori hyväksyttiin aterotromboottisten tapahtumien ehkäisemiseen aikuisten akuutissa sepelvaltimotautikohtauksessa (ACS) (STEMI,NSTEMI ja epästabiili angina pectoris). Peruskorvattavuus on rajoitettu suuren vaaran potilaiden hoitoon erityisin käyttöaihein. Kansaneläkelaitos tulee määrittelemään nämä käyttöaiheet. Valmiste on verihiutaleiden aggregaation estoon tarkoitettu lääke (ADP-reseptorin salpaaja), joka vähentää sepelvaltimotautikohtauspotilaiden riskiä saada sydänkohtaus tai kuolla sydän- ja verisuonitauteihin.

Tikagrelori on mukana myös juuri julkaistussa ST-nousuinfarktin Käypä hoito –suosituksessa1. Suositus esittää tikagreloria yhtenä vaihtoehtona ADP-salpaajien joukossa. Lisäksi valmiste on mukana tuoreissa Eurooppalaisissa NSTEMI (sydäninfarkti ilman ST-nousua)2- ja revaskularisaatiosuosituksissa3.  

Euroopan komissio myönsi valmisteelle myyntiluvan joulukuussa 2010. Myyntilupa perustui PLATO-tutkimuksen tuloksiin, jotka osoittivat,että tikagrelori vähensi sydäninfarktin jälkeistä riskiä saada uusi sydäntapahtuma 16 %:lla klopidogreelilla toteutettuun standardihoitoon verrattuna4.

Vuosittain noin 1,4 miljoonaa ihmistä Euroopassa sairastuu akuuttiin sepelvaltimotautikohtaukseen.5 Vaikka ACS-hoitoon on tarjolla useita vaihtoehtoja, tutkimusten mukaan jopa 15 % potilaista kuolee vuoden sisällä kohtauksesta6.

Tietoa tikagrelorista
Tikagrelori on suoraan vaikuttava ADP-reseptorin salpaaja ja kuuluu syklopentyylitriatsolopyrimidiineihin (CPTP)7. Tikagrelori on ensimmäinen suun kautta otettava palautuvasti sitoutuva ADP-reseptorin salpaaja.

Nyt peruskorvattavuuden saanut valmiste on veren hyytymistä ehkäisevä reseptilääke, jota määrätään yhdessä asetyylisalisyylihapon (ASA) kanssa. Lääke on tarkoitettu aterotromboottisten tapahtumien ehkäisemiseen akuuttiin sepelvaltimotautikohtaukseen (epästabiili angina pectoris, NSTEMI tai STEMI) sairastuneilla aikuisilla riippumatta siitä, hoidetaanko potilasta pelkästään lääkkeillä vai onko hoitomuotona pallolaajennus tai ohitusleikkaus.

Tietoa akuutista sepelvaltimotautikohtauksesta (ACS):
Akuutti sepelvaltimotautikohtaus eli ACS (Acute Coronary Syndrome) viittaa laajasti erilaisiin tilanteisiin,joissa veren virtaus sydänlihakseen on merkittävästi heikentynyt. Tällaisia ovat kaikki tapahtumat epästabiilista angina pectoriksesta (jatkuva rintakipu, joka voi edetä sydänkohtaukseksi) sydäninfarktiin (MI):

STEMI eli ST-segmentin nousuna ilmenevä akuutti myokardiaalinen infarkti on sydänkohtaus, jossa sepelvaltimo on kokonaan tukossa, minkä seurauksena sydänlihaksen solukko siinä osassa, johon valtimon pitäisi tuoda verta, alkaa tuhoutua.

UA/NSTEMI (epästabiili angina pectoris/sydäninfarkti ilman ST-nousua) on akuutin sepelvaltimotautikohtauksen muoto,jossa valtimo on vain osittain tukkeutunut, minkä seurauksena sydänlihaksen solukko siinä osassa,johon valtimon pitäisi tuoda verta, alkaa tuhoutua tai sen riski tuhoutua on suuri.

Tietoa PLATO-tutkimuksesta:
PLATO-tutkimus (A Study of PLATelet Inhibition and Patient Outcomes) oli laaja (18 624 potilasta 43 maassa) kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, jossa verrattiin tikagrelorin ja asetyylisalisyylihapon yhdistelmää klopidogreelin ja asetyylisalisyylihapon yhdistelmään ACS-potilailla. Tutkimus oli suunniteltu jäljittelemään tämänhetkistä ACS-potilaiden hoitoa.

PLATO-tutkimus osoitti, että hoidettaessa 54:ää potilasta tikagrelorilla klopidrogreelin asemesta vuoden ajan voitiin ehkäistä yksi aterotromboottinen tapahtuma (ei-fataali sydäninfarkti, sydän- ja verisuoniperäinen kuolema, ei-fataali aivohalvaus).

Tikagrelori osoittautui siten klopidrogreelia tehokkaammaksi valmisteeksi.4

PLATO-tutkimuksen päätulokset esiteltiin European Society of Cardiologyssa ja julkaistiinsamanaikaisesti New England Journal of Medicine -lehdessä elokuussa 2009.4

 Viitteet:  

  1. ST-nousu infarkti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim,26.9.2011. www.kaypahoito.fi.
  2. 2010 Guidelines on Myocardial revascularization. Eur Heart J 2010. 31:2501-55.
  3. 2011 Guidelines for Management of Acute Coronary Syndromes (ACS). Eur Heart J.doi:10.1093/eurheartj/ehr236.
  4. Wallentin L,et al. N Engl J Med 2009; 361:1045-1057
  5. "Heart Health – Heart Disease: Symptoms, Diagnosis and Treatment." National Institutes of Health. What is Acute Coronary Syndrome ACS. Symptoms, diagnoses, treatment.
  6. Fox et al. JAMA. 2007. 297:1892-1900.
  7. Briliquen valmisteyhteenveto

Lisätietoa:

Country Manager Jyrki Lönnfors, AstraZeneca Oy, puh. +358 10 23 010

ID:56481 10/2011 

AstraZenecasta:
AstraZeneca on maailmanlaajuinen, innovatiivinen biofarmasia-alan yritys, joka keskittyy reseptilääkkeiden löytämiseen, kehittämiseen ja kaupallistamiseen. AstraZeneca on alan johtava lääkevalmistaja, joka panostaa ruoansulatuskanavan sairauksien, sydän- ja verisuonitautien, neurologisten sairauksien, hengitys- ja tulehdussairauksien, syöpäsairauksien ja tartuntatautien hoitoon. Vuonna 2010 AstraZenecan maailmanlaajuinen liikevaihto oli 33 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Lisätietoa osoitteista www.astrazeneca.fi tai www.astrazeneca.com.