Skip to main content

4 vuotta jatkunut OTEZLA®-hoidon seuranta osoittaa nivelpsoriaasia sairastavien potilaiden fyysisen toimintakyvyn parantuneen pysyvästi

Lehdistötiedote   •   Kesä 14, 2017 14:35 EEST

14. kesäkuuta 2017 – OTEZLA® (apremilasti) -valmisteella, suun kautta otettavalla fosfodiesteraasi 4:n (PDE4:n) selektiivisellä estäjällä, toteutetun kliinisen PALACE-tutkimusohjelman pitkän aikavälin tulokset esiteltiin tänään eurooppalaisessa vuosittain järjestettävässä reumatologiakongressissa (EULAR) Madridissa.

PALACE 1 -tutkimuksessa[i]  arvioitiin 123 potilasta, jotka saivat OTEZLA®-hoitoa 30 mg:n annoksella neljän vuoden ajan. Tutkimuksen tuloksia käytettiin nivelpsoriaasin hoitotasapainon tarkasteluun, ja mittareina käytettiin aktiivista tulehdusta, kuten turvonneiden nivelten lukumäärää, sekä potilaan toimintakyvyn paranemista, jota arvioitiin terveydentilan arviointikyselyn toimintakyvyn heikkenemistä osoittavalla HAQ-DI-mittarilla (Health Assessment Questionnaire Disability Index).

Nivelpsoriaasi on krooninen autoimmuunisairaus, jonka tyypillisiä oireita ovat nivelten kipu, jäykkyys, turvotus ja arkuus, tiettyjen nivelsiteiden ja jänteiden tulehdustilat ja sairauteen liittyvä psoriaasi. Nivelpsoriaasipotilaan hoitoa valittaessa on tärkeää ymmärtää hoidon pitkäaikaisvaikutukset. Hoitamaton nivelpsoriaasi saattaa vaikuttaa voimakkaasti potilaan liikkuvuuteen ja fyysiseen toimintakykyyn.

PALACE 1 -tutkimuksen tulokset osoittivat, että OTEZLA® -hoitoa annoksella 30 mg kaksi kertaa vuorokaudessa (n = 123/504) jatkaneilla potilailla todettiin nivelpsoriaasin oireiden ja löydösten, potilaan fyysisen toimintakyvyn ja sairauteen liittyvän psoriaasin kliinisesti merkityksellistä paranemista viikolla 208. Hyöty osoitettiin vertaamalla viikolla 52 todettua ACR20-vastelukua (20 prosentin parannus American College of Rheumatologyn muunnetuissa nivelpsoriaasivastekriteereissä, jotka muodostuvat kipu-, toimintakyvyn heikkenemisen ja tulehduspistemäärien yhdistelmästä) 53,2 % (n = 101/190) viikolla 208 todettuun vastelukuun 67,5 % (n = 83/123) potilailla, jotka ottivat OTEZLA®-valmistetta 30 mg kaksi kertaa vuorokaudessa.

Parannusta turvonneiden nivelien osalta havaittiin koko tutkimuksen ajan (arvosta -50,5 % viikolla 52 arvoon -84,2 % viikolla 208), ja lisäksi aristavien nivelten lukumäärässä havaittiin parannusta arvosta -45,1 % viikolla 52 arvoon -78,1 % viikolla 208. Toimintakyvyn paraneminen todettiin HAQ-DI-pistemäärissä 4 vuoden seurannassa, jossa viikolla 208 todettu keskimääräinen muutos oli −0,47, joka on pienin kliinisesti merkittävä muutos (MCID). [ii] Näiden HAQ-DI-pistemäärän parannusten katsotaan tarkoittavan merkityksellistä toimintakyvyn parannusta.

Lisäksi arvioitiin vaikutusta väsymykseen, koska potilaat mainitsevat väsymyksen merkittävänä sairauteen tai hoitoon liittyvänä haittana. [iii] Kroonisen sairauden hoitoon liittyvän väsymyksen vaikutusta toimintakykyyn arvioivan FACIT-F (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy – Fatigue) -kyselyn pistemäärän havaittiin parantuneen viikosta 52 (3,8) viikkoon 208 (5,7), ja potilaspopulaatio saavutti keskimääräisen pistemäärän 35,7, mikä osoittaa väsymyksen vähenemisen. [iv]

- Nivelpsoriaasi vaikuttaa merkittävästi päivittäiseen elämään. Kun valitsemme hoidon, jonka teho on osoitettu ja joka ei pelkästään paranna potilaan päivittäistä fyysistä toimintakykyä ja vähennä väsymystä, vaan jolla nuo parannukset on osoitettu myös pitkällä aikavälillä, voimme todella vaikuttaa potilaiden elämänlaatuun, toteaa Petra Amoudruz, Associate Director Medical Affairs, Celgene Nordic.

EULAR 2017 -kongressissa[v] esiteltiin myös erillisessä analyysissa OTEZLA®-valmisteella tehtyjen PALACE 1–3 -tutkimusten turvallisuutta koskevat tulokset 4 vuoteen asti. Yhdistetyssä analyysissa arvioitiin erityisesti OTEZLA®-valmisteen annoksella 30 mg kaksi kertaa vuorokaudessa toteutetun hoidon pitkän aikavälin turvallisuutta aktiivista nivelpsoriaasia sairastavilla potilailla huolimatta aiemmasta hoidosta tavanomaisilla sairauden kulkua muuttavilla reumalääkkeillä (DMARD-lääkkeillä) ja/tai biologisilla valmisteilla. Yhdistetty analyysi osoitti, että haittatapahtumien ilmaantuvuus säilyi vakaana tai pieneni, kun OTEZLA®-valmisteen annosta 30 mg kaksi kertaa vuorokaudessa käytettiin pitkäaikaisesti.

Suurin osa haittatapahtumista oli vaikeusasteeltaan lieviä tai kohtalaisia. OTEZLA®-valmisteen annoksella 30 mg (n = 721) toteutettujen ensimmäisten 52 hoitoviikon aikana haittatapahtumia, joita ilmeni ≥ 5 %:lla potilaista, olivat ripuli, pahoinvointi, päänsärky, ylähengitystieinfektio ja nasofaryngiitti (nenäonteloiden ja kurkun takaosan turvotus). Ripulia ja pahoinvointia ilmoitettiin yleisimmin kahden ensimmäisen hoitoviikon aikana ja ne hävisivät yleensä 4 viikon kuluessa.

Seuraavien kolmen seurantavuoden (viikkojen 52–208) aikana näiden haittatapahtumien esiintyvyys ei suurentunut pitkäkestoisen annoksella 30 mg kaksi kertaa vuorokaudessa toteutetun OTEZLA®-altistuksen myötä.

Tietoa PALACE-ohjelmasta[vi]

PALACE 1, 2 ja 3 ovat kolme keskeistä vaiheen III kaksoissokkoutettua, lumekontrolloitua, rinnakkaisryhmillä toteutettua monikeskustutkimusta, joissa oli kaksi aktiivihoitoryhmää. Näissä tutkimuksissa yhteensä 1 493 potilasta satunnaistettiin suhteessa 1:1:1 saamaan 16 viikon ajan joko 20 mg apremilastia kaksi kertaa vuorokaudessa tai 30 mg apremilastia kaksi kertaa vuorokaudessa tai ulkonäöltään samanlaista lumelääkettä. Viikolla 16 osa lumelääkettä saaneista potilaista satunnaistettiin jompaankumpaan apremilastiryhmään ja muut jatkoivat lumelääkeryhmässä viikkoon 24 saakka. Viikon 24 jälkeen potilaat siirtyivät seuraavaan pitkäkestoiseen, avoimeen aktiivihoitovaiheeseen. PALACE 1-, 2- ja 3 -tutkimuksiin osallistui laaja kirjo erilaisia aktiivista nivelpsoriaasia sairastavia potilaita, joita oli aiemmin hoidettu suun kautta otettavilla DMARD-lääkkeillä ja/tai biologisilla valmisteilla. Osalla potilaista aiemmin annettu hoito tuumorinekroositekijän (TNF) estäjällä oli epäonnistunut. Aikajaksolla ensimmäisestä hoitovuodesta jopa 4 vuotta jatkuneeseen hoitoon asti vain pieni määrä potilaista keskeytti hoidon haittatapahtumien vuoksi: keskeyttäneiden määrä vaihteli 1,6 prosentista (n = 7) 2,5 prosenttiin (n = 13).

Tietoa nivelpsoriaasista

Kolmasosalle psoriaasipotilaista saattaa kehittyä nivelpsoriaasi, jonka vaikutukset elimistöön eroavat psoriaasista ja aiheuttavat usein kipua, turvotusta ja arkuutta erityisesti nivelissä. Nämä kaksi sairaustilaa liittyvät läheisesti toisiinsa, ja jos nivelpsoriaasia ei hoideta, se saattaa vaikuttaa voimakkaasti liikkuvuuteen ja fyysiseen toimintakykyyn. Nivelpsoriaasia sairastavista potilaista 89 % kertoo tuntevansa nivelkipuja. [vii]

Kaksi nivelpsoriaasin tyypillisintä oiretta ovat daktyliitti (koko sormen tai varpaan tulehdustila) ja entesiitti (tulehdustila kohdissa, joissa jänteet ja nivelsiteet kiinnittyvät luuhun). Merkittävä määrä – 41 % – nivelpsoriaasia sairastavista kärsii sormien ja varpaiden daktyliitistä, ja tiedetään, että entesiittiä on jopa 71 %:lla potilaista. [viii]

Tietoa OTEZLA® (apremilasti) -valmisteesta

OTEZLA® (apremilasti) on suun kautta otettava fosfodiesteraasi 4:n (PDE4:n) estäjä, joka on spesifinen sykliselle adenosiinimonofosfaatille (cAMP:lle). PDE4:n estäminen johtaa solunsisäisen cAMP:n pitoisuuden suurenemiseen, jonka arvellaan epäsuorasti säätelevän tulehdusvälittäjäaineiden tuotantoa. [ix] Euroopan komissio myönsi OTEZLA®-valmisteelle myyntiluvan vuonna 2015 ja sillä on nyt korvattavuus 24 maassa, joista 19 on Euroopan unionin jäseniä. Yli 177 000 potilasta kaikkialla maailmassa saa OTEZLA®-hoitoa.

Tietoja Celgene-yhtiöstä

Celgene on bioteknologiayritys, jonka erikoisosaamista ovat elämää mullistavat hoidot potilaille, joilla on henkeä uhkaava ja invalidisoiva sairaus, kuten multippeli myelooma, myelodysplastinen oireyhtymä, haimasyöpä, nivelpsoriaasi tai psoriaasi. Celgene on sitoutunut parantamaan potilaiden elämää kaikkialla maailmassa laajentamalla tutkimus- ja kehitystyön rajoja jatkuvasti. Rohkeus, intohimo, yhteistyö kumppanien kanssa ja yrittäjähenkisyys ovat keskeisiä pyrkimyksissämme tuoda lääketieteellisten innovaatioiden koko potentiaali potilaiden ja yhteiskunnan hyödyksi. Lisäksi Celgene pyrkii varmistamaan, että kaikki ne, jotka voisivat hyötyä uraauurtavista hoidoistamme, myös saavat ne käyttöönsä.

Lisätietoja on saatavilla kotisivultamme www.celgene.fi

Lisätietoja antaa:

Petra Amoudruz, Associate Director Medical Affairs, Celgene Nordic, puh.: +46 730-200 194, pamoudruz@celgene.com

Viitteet

[i] Kavanaugh A ym. Durability of Apremilast Response in Patients With Psoriatic Arthritis: Long-term (208-Week) Results From the PALACE 1 Trial. (Abstrakti)

[ii] Mease PJ, Woolley JM, Bitman B, Wang BC, Globe DR, Singh A. Minimally important difference of Health Assessment Questionnaire in psoriatic arthritis: relating thresholds of improvement in functional ability to patient-rated importance and satisfaction. J Rheumatol. 2011;38(11):2461-5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21885498

[iii] Mease PJ, Antoni CE, Gladman DD, Taylor WJ. Assessment: domains and instruments. Psoriatic arthritis assessment tools in clinical trials. Ann Rheum Dis 2005;64 (Suppl II):ii49–ii54. http://ard.bmj.com/content/64/suppl_2/ii49

[iv] Chandran V, Bhella S, Schentag C, Gladman DD. Functional Assessment of Chronic Illness Therapy‐Fatigue Scale is valid in patients with psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis. 2007 Jul; 66(7): 936–939. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1955111/

[v] Mease PJ et al. Consistent Safety Profile With Up to 4 Years of Apremilast Treatment: Analysis of Data From 1493 Patients With Psoriatic Arthritis in 3 Large, Phase III, Long-term Studies. (Abstrakti)

[vi] Apremilastin valmisteyhteenveto, tammikuu 2015

[vii] Lebwohl MG ym.Patient perspectives in the management of psoriasis: Results from the population-based Multinational Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis Survey J Am Acad Dermatol 2014;70:871−81

[viii] Ritchlin C ym. Ann Rheum Dis 2014; 73(6):990–999.

[ix] PH Schaferym. Apremilast, a cAMP phosphodiesterase-4 inhibitor, demonstrates anti-inflammatory activity in vitro and in a model of psoriasis. British Journal of Pharmacology (2010), 159, 842–855.

Liitetiedostot

PDF-tiedosto