Media no image
Ry9lgzykyryhv6fglz6j

Uusi nettipalvelu diabetesta sairastaville

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 26, 2018 15:00 EET

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Diabetesliiton mediatiedote 26.2.2018.
Julkaistavissa 28.2.2018 klo 12.

(Pressmeddelande på svenska nedan)

Tänään (28.2.2018) avattu uusi verkkopohjainen palvelu tarjoaa arkielämää helpottavia tietoja ja ohjeita sekä tukea diabetesta sairastaville ja heidän läheisilleen. Terveyskylä.fi-osoitteesta löytyvän Diabetestalon ovat toteuttaneet diabeteksen hoitoon perehtyneet erikoissairaanhoidon ja Diabetesliiton ammattilaiset yhteistyössä diabetekseen sairastuneiden kanssa. Asiakkaiden näkökulmasta palvelujen saavutettavuus ja laatu paranevat. Palvelu on avoin kaikille kiinnostuneille.

Kaikki Suomen viisi yliopistosairaalaa ovat olleet mukana rakentamassa Diabetestaloa. Talon vetovastuu on Turun yliopistollisella keskussairaalalla.

–Hienointa Diabetestalossa on se, että tätä on tehty kansallisessa yhteistyössä, sanoo kehittämispäällikkö Sirkku Boucht Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Diabetestalon projektipäällikkö ja Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka on innoissaan avauksesta.

–Kansallista Diabetestaloa on rakennettu todella tiiviillä aikataululla, innolla ja mahtavalla yhteistyöllä yliopistosairaaloiden diabetestiimien ja Diabetesliiton kanssa.

Tehokkaampaa hoitoa

Diabetesta koskevat tiedot ja hoitopolkukuvaukset ovat olleet osin hajanaisia, alueellisesti vaihtelevia sekä enemmän ammattilaisille kuin asiakkaille suunnattuja.

–Nyt tahtotilana on ollut aito halu asiakaslähtöiseen toimintaan. Moniammatilliset tiimit miettivät toimintatapojensa kehittämistä digiajan mahdollisuuksien ja haasteiden mukaan, sanoo Ilanne-Parikka.

Valtakunnallisesti yhteneväiset ohjeet hoidossa ja ohjauksessa sekä digitaalisten hoitopolkujen rakentaminen helpottavat myös ammattilaisten työtä ja tehostavat hoitotiimien toimintaa.

Kansallinen yhteistyö

Diabetestalon sisältöä ovat rakentaneet diabeteksen hoitoon perehtyneet erikoissairaanhoidon ja Diabetesliiton ammattilaiset yhteistyössä.

–Diabetestalo on pyritty rakentamaan käyttäjille, sanoo projektikoordinaattori Tiina Granberg-Hakala Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. Haluamme jatkossakin kehittää sivustoa niin, että sisältö palvelisi heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme saada palautetta, kuulla asiakkaiden toiveita ja ideoita ja kehittää sivustoa niiden avulla.

Kaikille avoin kansalaisosio on jaettu neljään osa-alueeseen: Tietoa, Tukea, Omahoito ja Palvelut. Talon elävöittämiseen on käytetty kuvia, videoita ja harjoitteita. Täten Diabetestalossa vierailu on pyritty saamaan miellyttäväksi ja kiinnostavaksi.

Tukea päivittäiseen elämään

Diabetestalon rakentamisprojektissa on ollut mukana diabeteksen hoidon moniammatillista osaamista ja asiantuntijoita jokaisesta erikoisairaanhoitopiiristä ja Diabetesliitosta: diabeteslääkäreitä, diabeteshoitajia, ravitsemusterapeutteja, fysioterapeutteja, jalkaterapeutteja, psykologeja sekä sosiaalialan ja kuntoutuksen asiantuntijoita.

Psyykkisen ja sosiaalisen tuen merkitys on suuri, koska diabetes on elinikäinen ja omahoidon voimavaroja vaativa sairaus. Valitettavasti vain harva kokee saavansa terveydenhuollosta riittävästi henkistä tukea.

–Siksi on tärkeää, että Diabetestalossa kannustetaan omahoitoon sekä kerrotaan erilaisista tuki- ja kuntoutusmahdollisuuksista, sanoo Ilanne-Parikka.

Omahoidon tietojen, taitojen ja hallinnan omaksuminen edellyttää perusteellista yksilöllistä hoidonohjausta ja tukea.

–Tarvitaan paitsi laadukasta, myös oikea-aikaista informaatiota ja neuvontaa. Diabetestaloon on koottu valtakunnallisesti yhtenevät ohjeet päivittäiseen omahoitoon ja erityistilanteisiin. Tavoitteena on aktivoida ihmisiä hakemaan omatoimisesti ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin ja pulmiin, sanoo Granberg-Hakala.

Omahoito-osio on monipuolinen tietopaketti siitä, mitä kaikkea diabetesta sairastavan tulee huomioida arjessa toistuvasti tai satunnaisesti.

Talo ruotsiksi syksyllä

Kun Diabetestalo on ollut kuukauden auki, siihen tehdään tarvittavat muutokset ja korjaukset. Sen jälkeen koko talon sisältö voidaan kääntää ruotsiksi. Tavoitteena on saada käännöstyö tehtyä ripeästi ja joka tapauksessa tämän hankekauden aikana, eli lokakuun loppuun mennessä.

Mikä on Terveyskylä?

Terveyskylä on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylässä arvioidaan olevan tämän vuoden loppuun mennessä avoinna yhteensä noin 30 taloa. Terveyskylä on Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen projektikokonaisuus, johon on saatu rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä. Se on tiukasti kytköksissä yliopistolliseen tutkimukseen, mikä takaa hoidon ja tiedon luotettavuuden.

Tutustu Diabetestaloon: https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Pirjo Ilanne-Parikka pirjo.ilanne-parikka@diabetes.fi p. 040 072 3651

Kehittämispäällikkö Sirkku Boucht sirkku.boucht@tyks.fi p. 050 572 0561

Projektikoordinaattori Tiina Granberg-Hakala tiina.granberg-hakala@hus.fi p. 040 630 7944

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts och Diabetesförbundets pressmeddelande 26.2.2018.

Får publiceras 28.2.2018 kl. 12.

Ny webbtjänst för personer med diabetes

Idag (28.2.2018) öppnades en ny nätbaserad tjänst som erbjuder information, råd och stöd för personer med diabetes och deras anhöriga för att underlätta att leva med sjukdomen. Diabeteshuset som finns, tills vidare endast på finska, på adressen Terveyskylä.fi (på svenska Hälsobyn) har förverkligats av experter inom specialsjukvården och Diabetesförbundet i samarbete med personer som insjuknat i diabetes. Tjänsten är öppen för alla intresserade.

Alla Finlands fem universitetssjukhus har varit med och byggt Diabeteshuset. Projektets ansvar har legat vid Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs).

–Det finaste med Diabeteshuset är att det verkligen har skapats med nationellt samarbete, säger utvecklingschef Sirkku Boucht från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Diabeteshusets projektchef och Diabetesförbundets överläkare Pirjo Ilanne-Parikka är ivrig över att huset nu öppnats.

–Det nationella Diabeteshuset har byggts med en mycket stram tidtabell, med iver och med fantastiskt samarbete mellan universitetssjukhusen, diabetesteamen och Diabetesförbundet.

Effektivare vård

Kunskapen om diabetes och beskrivningarna av vårdstigarna har delvis varit utspridda, varierande från region till region och mer riktade till yrkesfolk än till kunder.

–Nu har man velat rikta in sig på kundorienterad verksamhet. De mångprofessionella teamen har utvecklat sina verksamhetssätt så att de svarar på dagens digitala möjligheter och utmaningar, säger Ilanne-Parikka.

De nationellt enhetliga råden inom vården och bygget av de digitala vårdstigarna underlättar också yrkesfolkets arbete och effektiverar vårdteamens verksamhet.

Nationellt samarbete

Diabeteshusets innehåll har byggts upp i samarbete mellan proffs inom specialsjukvården och Diabetesförbundet.

–Man har byggt Diabeteshuset för användarna, säger projektkoordinator Tiina Granberg-Hakala från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Vi vill också i fortsättningen utveckla nätsidan på så sätt att den på bästa möjliga sätt betjänar våra användare. Vi vill gärna ha feedback och höra kundernas önskemål och idéer för att med hjälp av dem kunna utveckla nätsidan.

Den del av huset som är öppen för allmänheten är delad in i fyra delområden: Kunskap, Stöd, Egenvård och Tjänster. Man har använt sig av bilder, videon och övningar för att göra huset levande. På så sätt har man strävat till att göra besöket i Diabeteshuset så givande och intressant som möjligt.

Stöd i det dagliga livet

I byggnadsprojektet av Diabeteshuset har bland annat representanter från följande yrkeskårer medverkat: diabetesläkare, diabetesskötare, näringsterapeuter, fysioterapeuter, fotterapeuter, psykologer och experter från den sociala branschen och rehabilitering.

Betydelsen av psykiskt och socialt stöd är ytterst viktigt eftersom diabetes är en livslång sjukdom som kräver krafter att orka ta hand om sig själv. Tyvärr är det endast en liten del av alla personer med diabetes som upplever att de får tillräckligt med mentalt stöd från hälsovården.

–Därför är det viktigt att man i Diabeteshuset uppmuntrar användarna till egenvård och att man berättar om olika stöd- och rehabiliteringsmöjligheter, säger Ilanne-Parikka.

För att kunna anpassa information och kunskap om egenvård krävs grundlig individuell handledning och stöd i vården.

–Informationen och rådgivningen ska inte bara vara högklassig, den ska också vara tillgänglig vid rätt tidpunkt. Till Diabeteshuset har man sammanfört nationellt enhetliga instruktioner för daglig egenvård och specialsituationer. Målet är att aktivera människor att självständigt söka lösningar på olika problem, säger Granberg-Hakala.

Egenvård-delen är ett mångsidigt informationspaket med allt möjligt som en person med diabetes bör ta i beaktande i sin vardag, både kontinuerligt och sporadiskt.

Huset översätts till svenska under hösten

Då Diabeteshuset varit öppet i en månad kommer man att göra eventuella nödvändiga förändringar och korrigeringar. Efter det ska hela innehållet översättas till svenska. Målet är att få översättningsarbetet gjort med rask tidtabell och under projektets period, vilket betyder inom loppet av oktober.

Vad är Hälsobyn?

Hälsobyn är en webbtjänst inom den specialiserade sjukvården som utvecklats av experter i samarbete med patienter. Tjänsterna i Hälsobyn utvecklas och produceras i samarbete med universitetssjukhusens sjukvårdsdistrikt. Tjänsten erbjuder kunskap och stöd för medborgare, vård för patienter och redskap för professionella inom vården. I Hälsobyn kommer det uppskattningsvis att finnas allt som allt 30 öppna hus i slutet av detta år. För tillfället finns det fem hus på svenska. Hälsobyn-projektet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Projektet är starkt förknippat med universitetsforskning, vilket garanterar vårdens och informationens pålitlighet.

Bekanta dig med Diabeteshuset (på finska): https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo

Tilläggsinformation:

Projektchef Pirjo Ilanne-Parikka pirjo.ilanne-parikka@diabetes.fi och tel. 040 072 3651

Utvecklingschef Sirkku Boucht sirkku.boucht@tyks.fi och tel. 050 572 0561

Projektkoordinator Tiina Granberg-Hakala tiina.granberg-hakala@hus.fi och tel. 040 630 7944

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. Yli 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Diabeteskeskuksen kursseilla saa tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa. Yksi elämä -hankkeet edistävät kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.

Lue lisää »
Apdnua7nxn6crfvm24dz
Ry9lgzykyryhv6fglz6j

Verensokerin mittausliuskoja myönnettävä yksilöllisen tarpeen mukaan

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 26, 2018 13:20 EET

Jotkut Suomen kunnat vähensivät tämän vuoden alusta lähtien verensokerin mittausliuskojen jakelua tyypin 2 diabetesta sairastaville. Verensokerin mittaus on kuitenkin tärkeä osa tyypin 2 diabeetikon omahoitoa. Vaikka mittaaminen joka päivä ei olisikaan tarpeen, on ajoittaisen mittaamisen oltava edelleen mahdollista.

Media no image
Kpmqn8zqlsrdigz4sacn I2fbx6vzlzijkch3n2rv

Maanpuolustustahtoiset nuoret diabeetikot harmissaan asepalvelusmahdollisuuden lopettamisesta

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 16, 2018 11:14 EET

Diabetesliiton avoin kirje Puolustusvoimille

Diabetesliitto on lähettänyt Puolustusvoimain komentajalle, kenraali Jarmo Lindbergille avoimen kirjeen, jossa pyydämme Puolustusvoimia selvittämään pikaisesti, miten ja milloin diabeetikoiden asepalvelusta voitaisiin jatkaa.

Toistaiseksi viimeiset diabeetikot aloittivat vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen tammikuussa 2018.

Suomen Diabetesliitto ihmettelee hyvin toimineen käytännön keskeyttämistä ilman selkeitä perusteluja. Useat nuoret diabeetikot ja heidän vanhempansa ovat ilmaisseet harmistuksensa ja pettymyksensä käytännön muuttumiseen.

Kyse myös tulevasta työurasta

Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka ihmettelee puolustusvoimien äkkinäiseltä vaikuttavaa päätöstä:

–Tähänastisen tutkimustiedon perusteella diabeetikoiden asepalvelus on sujunut hyvin. Olemme saaneet palautetta, että asepalvelukseen pyrkineet ja päässeet diabeetikot ovat hyvin motivoituneita ja valmiita hoitamaan aktiivisesti diabetestaan asepalveluksessa tarvittavalla tavalla, Ilanne-Parikka kertoo.

Erityisasiantuntija Irene Vuorisalo Diabetesliitosta pitää päätöstä ongelmallisena tasa-arvon kannalta:

–Lähtökohtaisesti ketään ei saisi syrjiä diabeteksen perusteella. Lisäksi asevelvollisuuden suorittaminen tai suorittamattomuus voi vaikuttaa esimerkiksi työn saantiin, vaikka niin ei pitäisi ollakaan, Vuorisalo mainitsee.

Diabeetikoita armeijassa jo 16 vuotta

Puolustusvoimissa on palvellut tyypin 1 diabeetikoita vuodesta 2001 lähtien. Tuolloin alkoi tutkimus diabeetikoista asepalveluksessa. Tutkimusta seurasi useita vuosia kestänyt kokeilu, jossa vapaaehtoiset diabeetikot, jotka täyttivät tietyt ehdot, saivat suorittaa asepalveluksen.

Vakiintuneet kriteerit täyttävien diabeetikoiden vapaaehtoinen asepalvelus sai vuonna 2010 virallisen, toistaiseksi voimassa olevan aseman. Vuosina 2001–2017 astui 120 diabeetikkoa asepalvelukseen, heistä 15 keskeytti. Keskeyttämisprosentti ei siis merkittävästi eroa muiden varusmiesten keskeyttämisprosentista.

16 vuoden aikana saatujen kokemusten perusteella vapaaehtoisina asepalveluksen suorittaneet diabeetikot ovat olleet erittäin motivoituneita suorittamaan tehtävänsä ja hoitamaan diabeteksensa hyvin palveluksessa oloaikanaan. Lisäksi insuliinihoito ja verensokerin seurantatekniikka ovat kehittyneet ja kehittyvät edelleen. Hoitomenetelmien parantuminen helpottaa diabeteksen hoitoa ja mahdollistaa myös tarvittaessa etäseurannan.

Mahdollisuus suorittaa asepalvelus on tärkeä tasa-arvon kannalta. Monelle nuorelle asepalvelus on pitkäaikainen tavoite, johon pyrkiminen kannustaa huolehtimaan omasta terveydestä ja voi parantaa myös diabeteksen hoitomotivaatiota. Joillekin diabeetikoille asepalveluksen suorittaminen vaikuttaa merkittävästi ammatinvalintaan tai työnsaantiin.

Kirje kokonaan oheisissa resurssilinkeissä.

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. Yli 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Diabeteskeskuksen kursseilla saa tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa.

Diabeetikot ovat voineet vapaaehtoisesti suorittaa asepalveluksen tietyin ehdoin jo vuosia. Nyt Puolustusvoimat on lopettanut pitkään jatkuneen käytännön toistaiseksi. Äkkinäisenä koettu päätös on herättänyt kummastusta ja harmia maanpuolustustahtoisten nuorten diabeetikoiden ja heidän vanhempiensa keskuudessa.

Lue lisää »
Media no image

Diabeteksen sairaanhoidon kustannukset laskivat

Lehdistötiedotteet   •   Marras 29, 2017 08:13 EET

Tuoreen Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002-2011 -tutkimuksen mukaan diabeteksen sairaanhoidon kustannusten nousu on suurelta osin pysähtynyt ja osittain jopa kääntynyt laskuun.

Tampereen yliopiston ja Suomen Diabetesliiton rekisteritutkimuksen mukaan avohoidon ja lääkkeiden kustannukset ovat pysyneet tarkasteluajanjaksolla suurin piirtein samalla tasolla ja vuodeosastohoidon kustannukset laskeneet.

- Diabeteksen hoito näyttää siirtyneen vuodeosastohoidosta avohoitoon, mikä vaikuttaa positiivisesti myös diabetesta sairastavien elämänlaatuun. Tuloksista voidaan päätellä, että hoidon toteuttamisen painopiste siirtyy yhä enemmän omahoitoon ja diabeetikon omaan päätöksentekoon. Lisäksi voidaan päätellä, että vaikka ikääntyneiden diabeetikoiden määrä kasvaa, he pärjäävät kotona aiempaa pidempään, toteaa Diabetesliiton projektipäällikkö Sari Koski.

Tämä julkaisu on ensimmäinen osa Diabetesliiton sarjaa Diabetes lukuina (2017:1). Julkaisu löytyy osoitteesta www.diabetes.fi/kustannustutkimus. Seuraava osa käsittelee lääkehoidon kustannuksia, ja se julkaistaan joulukuussa.

Samalle sivustolle kerätään kaikki tutkimuksesta tehtävät, myös muualla julkaistut, artikkelit, tiedotteet ja muu materiaali. Sivustolta löytyy tarkempi kuvaus tutkimuksen toteutuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin diabeetikoiden sairaanhoidon kokonaiskustannuksia sekä diabeteksen aiheuttamia kustannuksia vuosina 2002-2011. Lisäksi tarkasteltiin diabeteksesta aiheutuvia tuottavuuskustannuksia samalta ajanjaksolta. 

Lisätiedot:

Sari Koski, projektipäällikkö, puh. 050 310 6600, sari.koski(at)diabetes.fi

www.diabetes.fi/kustannustutkimus

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. Yli 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Kursseillamme diabeetikot ja läheiset saavat tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa. Yksi elämä -terveystalkoot edistävät kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.

​Tuoreen Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002-2011 -tutkimuksen mukaan diabeteksen sairaanhoidon kustannusten nousu on suurelta osin pysähtynyt ja osittain jopa kääntynyt laskuun.

Lue lisää »
H8zppgablikcq5vgm7bh
A4rkpns1igt5ta2yeeev I2fbx6vzlzijkch3n2rv

Lorenzo Sandinin työ keinohaiman kehittämiseksi on Vuoden diabetesteko

Lehdistötiedotteet   •   Marras 14, 2017 08:40 EET

Sisätautilääkäri Lorenzo Sandini palkitaan tiistaina 14.11. Maailman diabetespäivänä Vuoden diabetesteko -tunnustuspalkinnolla. Palkinnon myöntäjä Suomen Diabetesliiton hallitus halusi lisäksi antaa kunniamaininnan Rovaniemen terveyskeskukselle onnistuneesta hoitosuunnitelmien laatimistyöstä.

Ihwtmldxakttwhpgdzoe
Ran4k8tyu4eo59f3srzp I2fbx6vzlzijkch3n2rv

Diabetesbarometri 2017: ”Haluaisin mahdollisuuden käydä diabeteshoitajalla ja diabeteslääkärillä.”

Lehdistötiedotteet   •   Marras 14, 2017 00:05 EET

Diabetesbarometri 2017 kertoo, että diabeetikot haluaisivat hoitaa diabetestaan paremmin, mutta monilla on vaikeuksia saada kaipaamaansa tukea ja osaamista terveydenhuollosta.

Lvb4fzxqssciakopfiv5
I2fbx6vzlzijkch3n2rv Ry9lgzykyryhv6fglz6j

Ensi viikko on diabetesviikko!

Lehdistötiedotteet   •   Marras 07, 2017 05:00 EET

Maailman diabetespäivänä 14.11. julkistamme Vuoden diabetesteko -tunnustuspalkinnon sekä kunniamaininnan saajat sekä Diabetesbarometri 2017 -julkaisun.

Xyuwmokicfmhqs4dr1gh
I2fbx6vzlzijkch3n2rv Ry9lgzykyryhv6fglz6j

Maailman diabetespäivän 14.11. teema: Hei äiti, oliko sinulla raskausdiabetes?

Lehdistötiedotteet   •   Loka 24, 2017 15:55 EEST

Raskausdiabetes päättyy siihen, kun lapsi syntyy. Jälkeensä raskausdiabetes jättää kuitenkin tavallista suuremman riskin sairastua tyypin 1 tai tyypin 2 diabetekseen. Jotta diabetesta voidaan ehkäistä ja hoitaa hyvin, kohonnut verensokeri on tärkeää huomata ajoissa.

Itb98stkxkyvmonui4ha
A4rkpns1igt5ta2yeeev I2fbx6vzlzijkch3n2rv

Diabetes näkyväksi, sinistä ranteeseen Maailman diabetespäivänä 14.11.

Lehdistötiedotteet   •   Loka 18, 2017 09:59 EEST

Diabetesliitto ja erityisesti nuorisotoimikuntamme kutsuu kaikki mukaan #siniranne-kampanjaan levittämään tietoa diabeteksesta ja kaikkien diabeetikoiden yhteisestä juhlapäivästä, Maailman diabetespäivästä 14.11.

Zj60fhlllnmm4fvcxzx5
A4rkpns1igt5ta2yeeev Kpmqn8zqlsrdigz4sacn

Lääkekorvausten heikennys haittaa diabeetikoiden omahoitoa

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 02, 2017 10:54 EEST

Diabetesliiton tekemässä verkkokyselyssä noin kolmannes vastaajista kertoo, että rahat eivät riitä kaikkiin tarpeellisiin lääkkeisiin. Diabeteksen hyvä hoito ehkäisee lisäsairauksia, jotka muutenkin kasaantuvat pienituloisille diabeetikoille. Siksi on erityisen huolestuttavaa, että pienitulosten diabeetikoiden mahdollisuudet hoitaa itseään hyvin heikkenevät.

Kuvat & videot 3 kuvaa

Yhteyshenkilöt 10 yhteyshenkilöä

 • Lehdistökontakti
 • Tiedottaja
 • zbjohannyfngtvsncidclba.uihamelofkfp-sahinqtfoojpzuoa@uxqryodiabetusocesddoz.fi
 • 050 310 6601

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäsuunnittelija
 • Yksi elämä -hankekokonaisuus / diabeteshankkeet
 • kimegshllhenna.biergfsandtns(aeqt)diabetes.fmxi
 • 050 310 6604

Suomen Diabetesliitto

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Diabeteskeskuksen kursseilla saa tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa. Yksi elämä -hankkeet edistävät kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.

Osoite

 • Suomen Diabetesliitto
 • Diabeteskeskus, Kirjoniementie 15
 • 33680 Tampere