Uusi Saga-palvelutalo Vantaalla juhli eilen avajaisiaan – ikääntyneiden hyvinvointipalveluille on kysyntää

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 12, 2019 09:30 EEST

Ikääntyneiden palveluasumista ja hyvinvointipalveluita tarjoava yritys Saga Care avasi toukokuussa Tikkurilan ydinkeskustaan uuden ikääntyneiden palvelutalon, Saga Tammilinnan.

Laaturyhmän työn lähtökohta: vanhustenhoivaa ei voi kilpailuttaa vain hinnalla ja ilman määriteltyjä kriteerejä

Lehdistötiedotteet   •   Touko 14, 2019 13:45 EEST

Esperin Laaturyhmä starttaa toimintansa, kun Terhokodin entinen ylilääkäri ja saattohoidon asiantuntija Juha Hänninen sekä vanhusten elämänlaadun puolestapuhuja, hoivatyön kouluttaja Riitta Räsänen liittyvät Esperin uuden vanhustenhoivan laatua parantavan työryhmän joukkoon. Ryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin jo aiemmin vanhustenhoidon asiantuntija, geriatrian professori Jaakko Valvanne. Mukaan lähtee myös Esperin omaan henkilöstöön kuuluva lähihoitaja, joka toimii samalla henkilöstön edustajana.

Esperi toivoo Laaturyhmän työn auttavan sen oman toiminnan kehittämisen lisäksi myös hoivan kansallisten kehitysalueiden tunnistamista ja laatumittareiden synnyttämistä. Nyt tällaisia yhtenäisiä mittareita ei ole. ”Vanhuspalvelulakia on pidetty ns. laatulakina, jota se ei kuitenkaan todellisuudessa ole. Laki ei edes määrittele, mitä on laatu tai hyvä laatu. Miten sitten valvoakaan sitä?”, Suomen vanhusten pitkäaikaishoidon kehittämisen uranuurtaja ja hoivatyön kouluttaja Riitta Räsänen ihmettelee.

Laitoshoidon vähentäminen ja avohoidon lisäämisen rakenneuudistus oli Räsäsen mielestä huonosti suunniteltu ja resursoitu. Niinpä nyt hoivakotiin tullaan enenevässä määrin hyvin huonokuntoisina, eli laitoshoitokunnossa. Palveluasumisen kriteerit on nostettu niin korkealle, että se alkaa olla jo jossain määrin vanhusten heitteille jättämistä.”Iso osa kotihoidon asiakkaista kokee turvattomuutta ja yksinäisyyttä”, Räsänen huomauttaa.

Suurin osa kuntien kilpailutuksista on edelleen sellaisia, joissa pelkkä hinta ratkaisee. 25 vuotta Terhokodin ylilääkärinä ja palliatiivisen lääkehoidon asiantuntija toimineen Juha Hännisen mukaan kuntien tulee kehittyä kilpailutuksessa, määritellä hoivan tarve, laatia sille vaatimukset ja laatukriteerit ja hinnoitella sen mukaan. ”Palveluntuottajalta tarvitaan resurssien joustavuutta, ennakoivan suunnittelun käyttöönottoa, vanhusten ja heidän läheistensä kuulemista, toiminnan johtamista ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä”, Hänninen peräänkuuluttaa.

Laaturyhmän puheenjohtajan, geriatrian professori Jaakko Valvanteen mukaan toimintakulttuurin muutos vaatii sitä, että vanhus asetetaan keskiöön, jolloin asenteet ja ajattelu on saatava asiakaslähtöisiksi tai vielä mieluummin ihmislähtöisiksi. ”Tarvitsemme minimisuositukset pitkäaikaishoitoon, mutta mitoitus ei kuitenkaan yksin ratkaise hoidon laatua eikä sen nostaminen välttämättä paranna hoidon laatua. Tutkimukset osoittavat, että hyvä laatu syntyy ennen kaikkea taitavasta ja osaavasta toiminnasta”, muistuttaa Valvanne.

Laaturyhmän työ alkaa toukokuussa

Laaturyhmän työ etenee kahdella tavalla: Arvioimalla Esperin yksiköitä sekä tekemällä laajan sidosryhmäkyselyn kansallisten hoivakriteerien tarpeista ja tavoitteista. Ryhmän toimintaa koordinoi ja edistää erillinen projektipäällikkö.

Valvanne on tyytyväinen ryhmän vahvistuvaan kokoonpanoon: ”Juhalla [Hänninen] on selkeät näkemykset siitä, miten elämän viimeisten vuosien hoitoa tulee maassamme kehittää, Riitta [Räsänen] taas on opettanut, valmentanut sekä kouluttanut hoiva-alan ammattilaisia ja esimiehiä vuosia. Hän on myös tutkinut hoivan laatua ja johtamista.”

Riitta Räsänen aikoo keskittyä Laaturyhmässä laadun moniulotteisuuden ja kaikkien toimijatahojen –ja tasojen vastuun varmistamiseen. ”Laatu toteutuu vain hyvällä yhteistyöllä. Resursseja ei ole hukattavaksi ja uusien resurssien määrä ja sisältö on harkittava tarkkaan. Ammattityön ja johtamisen laatuvajeet on tunnistettava ja niihin on puututtava ja eettiset periaatteet kirkastettava”, Räsänen luettelee.

Juha Hännisen mukaan elämän viimeisten vuosien kehittämiseksi Esperissä tulee selvittää muun muassa nykyisen saattohoito- ja lääkekoulutuksen tilanne, saattohoidon hoitajamitoitus, lääkärin tapaamiset ja sairaalakäynnit sekä kipulääkityksen käyttö. Näiden perusteella tehdään arvio tarvittavasta koulutuksesta ja konsultaatiotuesta. ”Hyvä ja arvokas kuolema on voitava taata myös hoivakodissa. Se vaatii muun muassa toimintakäytäntöjen, henkilöstön osaamisen ja resursoinnin sekä tilojen ja välineiden uudelleen arviointia. Oma osaamiseni on elämän lopun hoidossa ja tämän parantamiseen keskityn myös Esperin Laaturyhmässä,” avaa Hänninen mukaantulonsa syitä.

Henkilöstön näkemyksiä ryhmässä edustaa yksi Esperin omista hoitajista, joka vie vastaavasti terveisiä ryhmästä kentälle ja takaa osaltaan sen, että Laaturyhmän tekeminen on koko ajan avointa ja tapahtuu yhteistyössä henkilöstön kanssa. ”Ryhmä alkaa olla kasassa ja edustaa mielestämme hyvin sitä osaamista, mitä hoiva-asumisessa tarvitaan. Henkilöstöjäsenen myötä myös hoivatyön tekijöiden ääni tulee aidosti esille. Nyt tämä työ pääsee toden teolla vauhtiin!”, iloitsevat Esperin vt. toimitusjohtaja Heini Pirttijärvi sekä laatu- ja kehitysjohtaja Arne Köhler.

Laaturyhmän viimeinen asiantuntijajäsen vahvistetaan kesäkuussa. Työn on tarkoitus valmistua vuoden 2020 tammikuussa ja työryhmän johtopäätökset luovutetaan myös päättäjille ja virkamiehille.

Esperi kokoaa ja resursoi Laaturyhmän Suomen parhaimmista hoivatyön asiantuntijoista. Laaturyhmän tavoitteena on paitsi Esperin oman toiminnan arviointi ja kehittäminen, myös edesauttaa hoivan kansallisten kehitysalueiden tunnistamista ja laatumittareiden synnyttämistä. Siksi työ tehdään täysin läpinäkyvästi ja avoimesti ja sen aineisto ja johtopäätökset luovutetaan myös päättäjille, virkamiehille ja viranomaisille.

**

Tehtävämme on tarjota inhimillisiä ja laadukkaita palveluita asiakkaillemme, mielekästä ja merkityksellistä työtä osaavalle henkilöstöllemme sekä kehittää uusia asumisen, tuen sekä hyvän hoivan malleja yhteistyössä kuntien kanssa. Haluamme olla osa ratkaisua ja toimialamme laadun suunnannäyttäjä. Siksi työskentelemme paitsi oman, myös koko alan laadun kehittämiseksi. 

Meiltä löytyy koti 8 000 asukkaalle, joiden hyvinvoinnista huolehtii 6300 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. www.esperi.fi

Esperin Laaturyhmä starttaa toimintansa, kun saattohoidon asiantuntija Juha Hänninen sekä hoivatyön kouluttaja Riitta Räsänen liittyvät Esperin uuden vanhustenhoivan laatua parantavan työryhmän joukkoon. Ryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin jo aiemmin geriatrian professori Jaakko Valvanne. Henkilöstön edustajana ryhmässä toimii Esperin omaan henkilöstöön kuuluva lähihoitaja.

Lue lisää »

Valvira antanut päätöksen Esperiä koskeneessa valvonta-asiassa – Esperin mittavat kehittämistoimet huomioitu

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 23, 2019 21:06 EEST

Valvira on antanut päätöksen Esperin vanhustenhuollon yksiköitä koskeneeseen valvonta-asiaan. Arviointien pohjana käytettiin aluehallintovirastojen vuosina 2017-2018 tehtyjä valvontaratkaisuja tai vireillä olleita valvontoja. Päätöksessään Valvira toteaa Esperin jo ryhtyneen korjaaviin toimenpiteisiin.

Esperin noin 250 yksiköstä 150 on jo tarkistettu kuntien ja viranomaisten toimesta ja myös kaikki loput yksiköt tullaan tarkastamaan kevään aikana. Esperi tulee toimittamaan Valviralle selvityksen kaikista tekemistään korjaavista toimenpiteistä määräaikaan mennessä ja jatkaa tiivistä ja hyvää yhteistyötä Valviran sekä aluehallintovirastojen kanssa.

Esperillä useita henkilöstöön ja laatuun liittyviä kehityshankkeita työn alla

Esperi on käynnistänyt useita henkilöstön hyvinvointiin tähtääviä hankkeita. Esperi on mm. lisännyt esimiesten työaikaa henkilöstön työhyvinvoinnin varmistamiseen ja laadun johtamiseen yksiköissä, selkeyttänyt työvuoroprosessia, päivittänyt koulutuksia ja ohjeistuksia ja lisännyt sekä osin ulkoistanut tukityön osuutta. Tämän lisäksi työn alla on uuden henkilöstöstrategian ja työhyvinvointisuunnitelman jalkautus, toimenkuvien ja roolien selkeytysprosessi, oman henkilöstön vakinaistamiseen ja kokoaikaistamiseen liittyvä hanke, johtamisen kriteerien käyttöönotto sekä avoimen ja vuorovaikutteisen viestinnän lisääminen.

Laatua vahvistamaan Esperi palkkasi jo tammikuussa uuden laatu- ja kehitysjohtajan ja otti helmikuussa käyttöön ilmiantokanavan. Myös ulkoisten ja sisäisten auditointien määrää on nostettu ja lääkehoitosuunnitelmat päivitetty sekä niihin liittyvä ohjeistus uusittu. Omaa sisäistä laatutyötä vahvistetaan sidosryhmä-työskentelyllä, uuden laatumittariston ja seurannan luomisella sekä muun muassa avoimella sidosryhmäraportoinnilla ja laatukoulutuksia kehittämällä.

Mittavat toimenpiteet hoivan laadun parantamiseksi

Esperi on ryhtynyt kaikkien tarvittavien toimenpiteiden lisäksi erittäin mittaviin toimenpiteisiin hoivan laadun parantamiseksi. Työvoimapulaa ratkaistakseen Esperi on aloittamassa hoiva-avustajakoulutuksen. Oman sisäisten laadun kehittämishankkeiden lisäksi Esperi on kokoamassa Laaturyhmää, johon kootaan Suomen parhaimpia hoivatyön asiantuntijoita, ja jonka työskentelyn tavoitteena on paitsi Esperin oman laadun parantaminen myös hoivan kansallisten kehitysalueiden tunnistamista ja laatumittareiden synnyttämistä. Lisäksi Esperi haluaa edistää kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä: Esperi noudattaa jatkossa vastuullisen sopimisen periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että Esperi sopii kuntien kanssa siitä asukkaiden tarvitsemasta hoitajamitoituksesta, mikä todellisuudessa ja arjessa hyvään hoivaan tarvitaan.

Tehtävämme on tarjota inhimillistä ja laadukasta hoivaa asiakkaillemme, mielekästä ja merkityksellistä työtä osaavalle henkilöstöllemme sekä kehittää uusia asumisen, tuen ja hyvän hoivan malleja yhteistyössä kuntien kanssa. Haluamme olla hoiva-alan laadun suunnannäyttäjä ja osa ratkaisua suomalaisissa hoiva-alan kysymyksissä. Siksi työskentelemme paitsi oman, myös koko hoiva-alan laadun kehittämiseksi. 

Meiltä löytyy koti 8 000 asukkaalle, joiden hyvinvoinnista huolehtii 6300 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. www.esperi.fi

​Valvira on antanut päätöksen Esperin vanhustenhuollon yksiköitä koskeneeseen valvonta-asiaan. Arviointien pohjana käytettiin aluehallintovirastojen vuosina 2017-2018 tehtyjä valvontaratkaisuja tai vireillä olleita valvontoja. Päätöksessään Valvira toteaa Esperin jo ryhtyneen korjaaviin toimenpiteisiin.

Lue lisää »

Akaan Mäntymäen asukkaiden hoivan tarve merkittävästi arvioitua suurempi – vastuullinen sopiminen ei mahdollista

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 16, 2019 15:00 EEST

Akaan kaupunki kilpailutti ikäihmisten asumispalveluiden tuottamisen kesäkuussa 2017. Hankinnan kohteena oli ikäihmisten asumispalveluiden tuottaminen vanhassa Mäntymäen vanhainkodissa.

Esperi voitti kilpailutuksen, mutta asiasta valitettiin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Syksyllä 2018 KHO ratkaisi, että ulkoistus voidaan toteuttaa. Olosuhteet ovat kuitenkin hankintapäätöksen jälkeen olennaisesti muuttuneet, jonka vuoksi sopimuskokonaisuus ei enää vastaa tarjouspyynnön olosuhteita.

Esperi on pyrkinyt neuvottelemaan esiin tulleista muutoksista Akaan kaupungin kanssa. Kaupunginhallitus on kuitenkin edellyttänyt, että Esperi ilmoittaa viimeistään 16.4.2019 mennessä, allekirjoittaako se hankintasopimuksen. Muuttuneiden olosuhteiden johdosta Esperi ei aio allekirjoittaa sopimusta.

Asukkailla merkittävästi korkeampi hoivan tarve

Muuttuneet olosuhteet liittyvät viime vuoden lopulla viranomaistarkastuksessa esille tulleisiin seikkoihin.

Osana Esperin Mäntymäkeen hakemaa toimilupahakemusta, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto arvioi Mäntymäen asukkaiden hoitoisuutta. Aluehallintaviraston lausunnosta käy ilmi, että asukkaiden hoivan tarve on merkittävästi suurempi, kuin Akaan tarjouskilpailussaan esille tuoma hoivan tarve.

Viranomaisen lupakäsittely Mäntymäen osalta on vielä keskeneräinen, mutta aluehallintoviraston lausunnon mukaan asukkaiden hoitoisuuden tarpeen vuoksi henkilöstömitoituksen tulee olla 0,65 – 0,67, mikä tarkoittaa keskimäärin noin 20 prosentin henkilöstömäärän lisäystä nykyisestä.

Asukkaita tulee kuulla

Sopimuskokonaisuuden yksi osa on ollut uuden hoivakodin rakentaminen Viialaan. Aluehallintovirasto ei puolla Esperille lupaa tehostettuun palveluasumiseen nykyisessä Mäntymäen kiinteistössä, jolloin asukkaille on löydyttävä väistötilat muualta.

Sopimusehdotukseen oli kirjattu, että mikäli nykyiseen kiinteistöön ei saada lupia, voidaan väistötilat tarjota Esperin Forssassa sijaitsevassa hoivakodissa, noin 55 kilometrin päässä. Esperi on halunnut varmistaa, että asukkaita sekä heidän omaisiaan kuullaan väistötiloihin liittyvästä asukasmuutosta. Myös lakiin on kirjattu velvoitteita asukkaiden kuulemisesta heitä koskevissa päätöksissä.

Esperi ottanut käyttöön vastuullisen sopimisen

Esperin kiinteistöjohtaja Tomi Rosqvist harmittelee lopputulosta: ”Olisimme halunneet neuvotella Akaan kanssa muuttuneista olosuhteista ja mitä ne tarkoittavat asukkaiden hyvälle ja laadukkaalle hoivalle. Vastuulliseen sopimiseen kuuluu, että hoitajamitoitus vastaa sitä, mikä todellisuudessa ja arjessa hyvään hoivaan tarvitaan ja asukkaita kuullaan heille merkityksellisissä asioissa.”

Esperin näkemyksen mukaan Akaan ikääntyneiden lähipalvelut voi turvata palvelusetelin avulla. ”Akaan kaupungilla on käytössään tehostetun palveluasumisen palveluseteli, jonka arvo on 96 euroa. Ehdotetun sopimuksen vuorokausihinta olisi aluksi 102,72 euroa ja uusiin tiloihin siirryttäessä 114,82 euroa. Palveluseteli on tässä kohtaa Akaan kaupungille myös edullisempi vaihtoehto”, Rosqvist päättää. 

Tehtävämme on tarjota inhimillistä ja laadukasta hoivaa asiakkaillemme, mielekästä ja merkityksellistä työtä osaavalle henkilöstöllemme sekä kehittää uusia asumisen, tuen ja hyvän hoivan malleja yhteistyössä kuntien kanssa. Haluamme olla hoiva-alan laadun suunnannäyttäjä ja osa ratkaisua suomalaisissa hoiva-alan kysymyksissä. Siksi työskentelemme paitsi oman, myös koko hoiva-alan laadun kehittämiseksi.

Meiltä löytyy koti 8 000 asukkaalle, joiden hyvinvoinnista huolehtii 6300 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. www.esperi.fi

Akaan kaupunki kilpailutti ikäihmisten asumispalveluiden tuottamisen kesäkuussa 2017. Esperi voitti kilpailutuksen, mutta lopullinen lupa ulkoistukselle tuli vasta syksyllä 2018. Viime vuoden lopulla viranomaiset arvioivat asukkaiden hoivan tarpeen merkittävästi alkuperäistä arviota suuremmaksi. Muuttuneiden olosuhteiden johdosta Esperi ei aio allekirjoittaa sopimusta.

Lue lisää »

Geriatrian professori Jaakko Valvanne: Hoitajamitoitus ei yksin ratkaise hoivakysymystä

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 04, 2019 14:00 EEST

​Vanhustenhoidon asiantuntija, geriatrian professori Jaakko Valvanne on kutsuttu hoivayhtiö Esperi Caren uuden vanhustenhoivan laatua parantavan työryhmän puheenjohtajaksi.

Esperi käynnistää hoiva-avustajien koulutukseen tähtäävän yhteistyön Omnian kanssa

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 27, 2019 09:00 EET

Esperi ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on kouluttaa työvoimapulasta kärsivälle hoiva-alalle uusia työntekijöitä sekä vahvistaa ja kehittää Esperin henkilökunnan osaamista.

​Esperi Care ei tavoittele euronkaan säästöä hoiva-avustajien kouluttamisella

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 06, 2019 10:45 EET

Esperi Care kertoi 5.3.2019 käynnistävänsä huhtikuussa hoiva-avustajan kouluttamisen yhteistyössä ulkopuolisen koulutuksen järjestäjän kanssa. Hoiva-avustajan koulutus on lähihoitajan opintoihin valmistava koulutus.

Esperi Care ryhtyy mittaviin toimiin hoivan parantamiseksi

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 05, 2019 20:30 EET

​Hoivayhtiö Esperi Care aloittaa mittavat toimenpiteet hoivan parantamiseksi. Nyt käynnistyvillä teoilla Esperi Care parantaa sekä omaa toimintaansa että haluaa muuttaa koko hoiva-alan käytäntöjä Suomessa kaikilla tasoilla.

Heini Pirttijärvestä Esperi Caren vt. toimitusjohtaja

Lehdistötiedotteet   •   Tammi 30, 2019 08:30 EET

Esperi Caren hallitus on nimittänyt Heini Pirttijärven, KTM, Esperi Caren vt. toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä välittömästi. Vt. toimitusjohtajaksi Pirttijärvi tulee Saga Caren liiketoimintajohtajan tehtävästä, jossa hän on ollut toukokuusta 2018 alkaen. Saga Care on Esperi Caren tytäryhtiö.

Esperi Caren toimitusjohtaja jättää tehtävänsä

Lehdistötiedotteet   •   Tammi 29, 2019 07:15 EET

Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni irtisanoutuu tehtävästään.

-Tässä tilanteessa näen oikeaksi ratkaisuksi irtisanoutua. Pääpaino on työssäni ollut kasvussa ja kannattavuudessa, ja henkilöstöasiat ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Tästä kärsii nyt koko yritys ja kaikki sen työntekijät. Olen erittäin pahoillani siitä, ja kannan vastuuni tästä virheestäni, toteaa Aarnio-Isohanni.

-Olen myös surullinen henkilöstömme puolesta, sillä meillä on paljon työhönsä suurella sydämellä suhtautuvia työntekijöitä, joita kohtaan tämä keskustelu huonosta hoivasta tuntuu ikävältä. Kristiinankaupungin Hoivakoti Ulrikan väitettyä kuolemantapausta olemme selvittäneet perin pohjin, eikä selvityksemme pohjalta ole löytynyt raporttia tai pyydettyä selvitystä tällaisesta. Lähtöni yhteydessä haluan sanoa tämän, Aarnio-Isohanni jatkaa.

Esperi Caren hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen sanoo olevansa pahoillaan siitä, että henkilöstön viestejä Esperin ongelmista ei ole otettu tarpeeksi vakavasti. Hän painottaa, että konsernissa on ryhdytty lukuisiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi kaikki uutisissa olleet vakavat syytökset tullaan perinpohjaisesti selvittämään.

-Haluamme, että asiakkaamme ja heidän omaisensa voivat luottaa siihen, että Esperi Caresta saa hyvää ja laadukasta hoivaa. Emme ole nyt onnistuneet olemaan tuon luottamuksen arvoisia ja ymmärrämme sen, sanoo Esperi Caren hallituksen puheenjohtaja Kaukonen.

Esperi tiedotti viikonloppuna palkkaavansa lisää henkilöstöä ja selvittävänsä hoivan laatua kaikissa yksiköissään. Yritys vakinaistaa ja kokoaikaistaa tuntityöntekijöitä sekä selkeyttää esimiestyöhön resursoitua aikaa.

-Nämä toimet ovat alku, jolla alamme nyt rakentaa luottamusta sekä lunastamaan lupauksia niin asiakkaillemme ja heidän omaisilleen kuin henkilöstöllekin, Kaukonen toteaa.

Esperi tarjoaa koteja ja monipuolisia asumispalveluita ikääntyneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä vammaisille. Teemme yhteistyötä 200 kunnan kanssa ja meillä on 8000 asukaspaikkaa ympäri Suomea. Työllistämme 6300 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 213 miljoonaa euroa. www.esperi.fi

​Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni irtisanoutuu tehtävästään.

Lue lisää »

Yhteyshenkilöt 12 yhteyshenkilöä

  • Lehdistökontakti
  • Viestintä- ja markkinointipäällikkö
  • meqqdivaa@plesmzpeyorivc.ftuice
  • +358 10 408 7000

Esperi Care

Esperi Care – Anna meidän auttaa

Tehtävämme on tarjota inhimillistä ja laadukasta hoivaa asiakkaillemme, mielekästä ja merkityksellistä työtä osaavalle henkilöstöllemme sekä kehittää uusia asumisen, tuen ja hyvän hoivan malleja yhteistyössä kuntien kanssa. Haluamme olla hoiva-alan laadun suunnannäyttäjä ja osa ratkaisua suomalaisissa hoiva-alan kysymyksissä. Siksi työskentelemme paitsi oman, myös koko hoiva-alan laadun kehittämiseksi.