N4oafzljxkpcnijo3b0z

Vuosikertomus yli miljardin euron hankinnoista

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 04, 2017 17:02 EEST

Hanselin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2016 on julkaistu. Yhteishankintoja tehtiin vuonna 2016 yli 770 miljoonan euron arvosta. Hanselin kilpailuttamissa asiakasprojekteissa hankintojen arvo nousi liki 340 miljoonaan euroon. Vastuullisuusraportissa kerrotaan käytännönläheisiä esimerkkejä vastuullisuusnäkökohdista yhteishankinnoissa ja kilpailuttamisessa.

Media no image

Statens upphandlingsuppgifter kan nu också utforskas på svenska och engelska

Lehdistötiedotteet   •   Loka 31, 2017 16:04 EET

Genom tjänsten Tutkihankintoja.fi som öppnades i september kan alla medborgare enkelt granska och analysera information om statens upphandlingar. Nu har också svensk- och engelskspråkiga versioner av webbsidan publicerats. Målet med tjänsten är att öka transparensen inom förvaltningen och att utveckla statens anbudsfunktioner. Samtidigt tillhandahålls värdefull marknadsinformation för företag.

På tjänsten Tutkihankintoja.fi publiceras sedan början av 2016 information om upphandlingar som staten gjort till ett totalt värde på över sex miljarder euro och uppgifterna uppdateras varje vecka. Tjänsten och dess språkversioner har genomförts av statens inköpscentral Hansel Ab på uppdrag av finansministeriet.

– Finland är en föregångare när det gäller transparens inom förvaltningen och öppenhet inom förvaltningskulturen. Tutkihankintoja.fi har väckt mycket intresse internationellt och vi är nöjda över att det nu tack vare att språkversionerna är klara är möjligt för ännu fler att ta del av tjänsten, säger Hansel Ab:s vd Anssi Pihkala.

Av säkerhetsskäl är upphandlingar som gjorts av myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn, till exempel försvarsministeriets förvaltningsområde, Polisstyrelsen eller Gränsbevakningsväsendet, inte med i tjänsten. Dessutom skyddas vissa uppgifter för att säkerställa integritetsskyddet eller den allmänna säkerheten.

Informationen lättillgänglig och öppen

Information som publiceras i tjänsten Tutkihankintoja.fi har i enlighet med offentlighetslagen varit tillgänglig för alla även tidigare, men för att ta del av dem har det varit nödvändigt att lämna in en separat begäran om att få ut informationen till den organisation som utfört upphandlingen, vilket har försvårat inhämtandet av information. Nu erbjuds all information i en tjänst, lättillgängligt för alla.

Förutom tjänsten Tutkihankintoja.fi publiceras statens upphandlingsinformation också på avoindata.fi. Därmed ges möjlighet att fritt och för olika ändamål utveckla och utnyttja nya tjänster och applikationer som grundar sig på dessa data. Det är i det här skedet svårt att bedöma alla fördelar med tjänsten Tutkihankintoja.fi och tillgången till data eftersom motsvarande tjänst inte finns någon annanstans i världen.

– Webbsidans språkversioner gör det möjligt för en allt större mängd utvecklare att få ta del av uppgifterna. Vi hoppas att det här ska väcka sådana utvecklingsidéer för anbudsfunktionerna som vi själva inte har kommit att tänka på, uppmanar Anssi Pihkala.

Finansministeriet och Hansel Ab utvecklar aktivt tjänsten Tutkihankintoja.fi och dess datainnehåll. Tjänsten är en del av genomförandeprogrammet för digitalisering av upphandlingar inom ramarna för regeringens spetsprojekt Digitalisering av offentliga tjänster.

Mer information:

Anssi Pihkala
verkställande direktör
Hansel Ab
fornamn.efternamn@hansel.fi
tfn 0294 444 280

Kirsi Koivusaari
ekonomidirektör
Hansel Ab
fornamn.efternamn@hansel.fi
tfn 0294 444 201

Tutkihankintoja.fi gör statens upphandlingsinformation tillgänglig för alla nästan i realtid. Tjänsten är en del av genomförandeprogrammet för digitalisering av upphandlingar som ingår i regeringens spetsprojekt Offentliga tjänster digitaliseras. Målet är att öka transparensen i förvaltningen och utveckla statens upphandlingsverksamhet. Great Apes Oy ansvarar för det tekniska genomförandet av tjänsten.

Hansel är en statlig enhet för samordnad upphandling

Vårt mål är att spara samhällsmedel genom att öka produktiviteten i den statliga upphandlingen. Vi vill verka som motor och utvecklare för den statliga upphandlingen.

Vi konkurrensutsätter ramavtal för produkter och tjänster och tillhandahåller därutöver konsultation om konkurrensutsättning för våra kunder.

Hansel är ett icke vinstdrivande aktiebolag som ägs av staten och verkar som en statlig enhet för samordnad upphandling.

Genom tjänsten Tutkihankintoja.fi som öppnades i september kan alla medborgare enkelt granska och analysera information om statens upphandlingar. Nu har också svensk- och engelskspråkiga versioner av webbsidan publicerats. Målet med tjänsten är att öka transparensen inom förvaltningen och att utveckla statens anbudsfunktioner. Samtidigt tillhandahålls värdefull marknadsinformation för företag.

Lue lisää »
Media no image

Finnish state procurement information can now also be viewed in Swedish and English

Lehdistötiedotteet   •   Loka 31, 2017 15:56 EET

The Tutkihankintoja.fi website, which was launched in September, allows citizens a simple way to view and analyse information on central government procurements. The website has now also been published in Swedish and English. The objective of the service is to increase transparency and to develop State procurements. At the same time, companies are provided valuable market data.

The Tutkihankintoja.fi website includes details on all central government procurements from the beginning of 2016, which amount in total to over 6 billion euros, and the information is updated weekly. The Government's central purchasing body Hansel Ltd has carried out the implementation of the website and its language versions at the commission of the Ministry of Finance.

"Finland is a pioneer in ensuring the transparency of administration and the openness of administrative culture.Tutkihankintoja.fi has garnered a great deal of interest, and we are pleased that now the service can be viewed by more people than previously," states Anssi Pihkala, CEO of Hansel.

For reasons related to security, details on procurements by defence and security sector authorities such as the Ministry of Defence's administrative branch, the National Police Board and the Finnish Border Guard are not included in the service. Additionally, some data has been classified as secret to protect individuals or to ensure public safety.

Easy and open access to information

Pursuant to the Act on the Openness of Government Activities the public has already had access to the information published in the Tutkihankintoja.fi service, but in order to reach these, the citizen has had to submit a separate request for information to the procurement organisation, which has hindered access to the information.Now, all this information is available in one service.

In addition to the Tutkihankintoja.fi service, information on central government procurements is published on the opendata.fi website. This makes it possible from anyone to freely develop and utilise new services and applications based on the data.It is impossible, as of yet, to determine what benefits the Tutkihankintoja.fi website and access to data can give rise to, because there is no corresponding service elsewhere in the world to which it could be compared.

"The launch of the website's new language versions will make it possible for an even larger group of developers to have access to the information. We hope that this will result in ideas on procurement development that we have not yet come up with", Anssi Pihkala encourages.

The Ministry of Finance and Hansel are actively developing the Tutkihankintoja.fi service and its information content. The service is part of the Digitalisation of Government Procurement Programme incorporated in the Government's Digitalised public services key projects.

Inquiries:

Anssi Pihkala
CEO
Hansel Ltd
firstname.lastname@hansel.fi
tel. +358 (0)294 444 280

Kirsi Koivusaari
CFO
Hansel Ltd
firstname.lastname@hansel.fi
tel. +358 (0)294 444 201

Tutkihankintoja.fi provides open access to information on the central government procurements to everyone nearly in real-time.The service is part of the Digitalisation of Government Procurement Programme incorporated in the Government's Digitalised public services key projects. The objective is to increase the transparency of the administration and to develop State procurements. Great Apes Ltd is tasked with the technical implementation of the service.

Hansel is the government's central purchasing body

Our purpose is to reduce public expenditure by increasing productivity in central government procurement. We seek to drive and develop central government purchasing.

We invite tenders for products and services, establish framework agreements based on the tendered items, and offer tender consultancy services to our customers.

We are a state-owned non-profit limited company, which acts as the government's central purchasing body.

The Tutkihankintoja.fi website, which was launched in September, allows citizens a simple way to view and analyse information on central government procurements. The website has now also been published in Swedish and English. The objective of the service is to increase transparency and to develop State procurements. At the same time, companies are provided valuable market data.

Lue lisää »
Media no image

Valtion hankintatietoja voi nyt tutkia myös ruotsiksi ja englanniksi

Lehdistötiedotteet   •   Loka 31, 2017 12:52 EET

Syyskuussa avatun Tutkihankintoja.fi-palvelun avulla kansalaiset voivat helposti tarkastella ja analysoida tietoa valtion tekemistä hankinnoista. Sivustosta on nyt julkaistu myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Palvelun tavoitteena on hallinnon läpinäkyvyyden lisääminen ja valtion hankintatoimen kehittäminen. Samalla yrityksille tarjotaan arvokasta markkinatietoa.

Tutkihankintoja.fi-palvelussa on julkaistu vuoden 2016 alusta alkaen tehtyjä valtion hankintoja yhteensä yli kuuden miljardin euron edestä, ja tiedot päivittyvät viikoittain. Palvelun ja sen kieliversiot on toteuttanut valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy valtiovarainministeriön toimeksiannosta.

– Suomi on edelläkävijä hallinnon läpinäkyvyydessä ja hallintokulttuurin avoimuudessa. Tutkihankintoja.fi on herättänyt paljon kiinnostusta kansainvälisestikin ja olemme tyytyväisiä, että palveluun tutustuminen on nyt kieliversioiden valmistuttua mahdollista entistä useammalle, sanoo Hansel Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pihkala.

Turvallisuussyistä puolustus- ja turvallisuussektorin viranomaisten, kuten puolustusministeriön hallinnonalan, Poliisihallituksen tai Rajavartiolaitoksen, hankinnat eivät ole mukana palvelussa. Lisäksi joitakin tietoja on salattu yksilönsuojan tai yleisen turvallisuuden varmistamiseksi.

Tiedot saatavilla helposti ja avoimesti

Tutkihankintoja.fi-palvelussa julkaistava tieto on ollut julkisuuslain mukaan aikaisemminkin kaikkien saatavilla, mutta niihin tutustuakseen on pitänyt laatia erillinen tietopyyntö hankintoja tehneelle organisaatiolle, mikä on vaikeuttanut tietojen hankkimista. Nyt ne tarjotaan yhdessä palvelussa ja ovat helposti kaikkien saatavilla.

Tutkihankintoja.fi-palvelun lisäksi valtion hankintatiedot julkaistaan myös avoindata.fi-sivustolla. Tällä mahdollistetaan dataan pohjautuvien uusien palveluiden sekä sovellusten vapaa kehittäminen ja hyödyntäminen eri tarkoituksissa. Kaikkia Tutkihankintoja.fi-palvelun ja datan saatavuuden avulla saavutettavia hyötyjä ei osata vielä arvioida, sillä vastaavaa käytäntöä ei muualla maailmassa ole.

– Sivuston kieliversioiden avautuminen mahdollistaa yhä laajemman kehittäjäjoukon pääsyn tietoihin. Toivomme, että tästä syntyy sellaisia hankintatoimen kehittämisajatuksia, joita emme ole itse osanneet ajatella, kannustaa Anssi Pihkala.

Valtiovarainministeriö ja Hansel Oy kehittävät Tutkihankintoja.fi-palvelua ja sen tietosisältöä aktiivisesti. Palvelu on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeiseen sisältyvää hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelmaa.

Lisätietoja:

Anssi Pihkala
Toimitusjohtaja
Hansel Oy
etunimi.sukunimi@hansel.fi
puh. 0294 444 280

Kirsi Koivusaari
Talousjohtaja
Hansel Oy
etunimi.sukunimi@hansel.fi
puh. 0294 444 201

Tutkihankintoja.fi avaa valtion hankintatiedot avoimesti kaikkien saataville lähes reaaliaikaisesti. Palvelu on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeisiin sisältyvää hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelmaa. Tavoitteena on hallinnon läpinäkyvyyden lisääminen ja valtion ostotoiminnan kehittäminen. Palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Great Apes Oy.

Hanselin tavoitteena on säästää yhteiskunnan varoja lisäämällä tuottavuutta valtion hankintatoimeen.

Kilpailutamme tuotteista ja palveluista puitejärjestelyitä, joihin on kilpailutuksen perusteella valittu yli 350 sopimustoimittajaa. Yhteishankintojen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme hankintojen kilpailuttamis- ja lakipalveluja sekä hankintatoimen kehittämispalveluja.

Syyskuussa avatun Tutkihankintoja.fi-palvelun avulla kansalaiset voivat helposti tarkastella ja analysoida tietoa valtion tekemistä hankinnoista. Sivustosta on nyt julkaistu myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Palvelun tavoitteena on hallinnon läpinäkyvyyden lisääminen ja valtion hankintatoimen kehittäminen. Samalla yrityksille tarjotaan arvokasta markkinatietoa.

Lue lisää »
Xhnmxazpvkvyyegadouo
Apokupi31tktziyo2t4w

Valtion hankintakäsikirja 2017 saatavilla

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 21, 2017 16:05 EEST

Uunituore käsikirja havainnollistaa julkisten hankintojen kilpailutusten tärkeimmät vaiheet. Kirjassa on mm. pienhankintoja, kansallisia hankintoja sekä EU- ja SOTE-hankintoja käsittelevät osat, joita voi lukea itsenäisinä kokonaisuuksinaan.

Media no image
Zyrgxzafuoclfgzpysba

Valtionhallinnolle tarjottavat viestintä- ja markkinointitoimistot valittu

Lehdistötiedotteet   •   Touko 24, 2017 15:00 EEST

Kilpailutuksen tavoitteena oli laajentaa ja modernisoida markkinointiviestinnän palveluvalikoimaa.

Valtion yhteishankintayksikkö Hansel on valinnut uudet toimittajat viestintä- ja markkinointipalvelujen puitejärjestelyyn. Hankinnan arvo on arviolta 13,5 miljoonaa euroa neljän vuoden sopimuskaudella 2017–2021.

Kilpailutuksen tavoitteena oli modernisoida ja laajentaa sekä palvelu- että toimittajavalikoimaa, jolta valtionhallinnon organisaatiot voivat ostaa markkinointiviestinnän palveluja. Sopimustoimittajien hinta-laatusuhdetta haluttiin myös parantaa aikaisempiin vuosiin verrattuna.

  • Asiakkaamme ovat kaivanneet markkinointiviestinnän investoinneilleen lisää vaikuttavuutta modernien keinojen kautta. Perinteisen markkinoinnin rinnalle on tuotu nyt aikaisempaa enemmän viestintä- ja konsultointipalveluja sekä kokonaan uutena esimerkiksi tutkimus- ja videopalveluja, tapahtumamarkkinointia ja palvelumuotoilua, kertoo Hanselin asiantuntijapalvelujen kategoriapäällikkö Timo Malmberg.

Sopimustoimittajia valittiin kuusi: Dentsu Aegis Network Oy, Mainostoimisto SST Oy, Markkinointitoimisto Kitchen Oy, Recommended Finland Oy, Ryhmittymä Kvartetti (Bob the Robot Oy, Ellun Kanat Oy, ToinenPHD Oy, Palmu Oy) sekä Ryhmittymä Viestintä Oy Drum ja Virta Helsinki Oy.

Valituista toimittajista Mainostoimisto SST Oy, Recommended Finland Oy sekä Markkinointitoimisto Kitchen Oy olivat puitesopimustoimittajina myös edellisellä sopimuskaudella. Muut toimittajat ovat uusia puitesopimuksessa. Hankinnan piirissä on myös laaja kymmenien yritysten alihankkijaverkosto, johon kuuluu esimerkiksi mediaseuranta- ja tutkimusyrityksiä.

  • Uskon, että nyt valittujen toimittajien hinta-laatusuhde ja palvelutarjonnan kokonaisvaltaisuus tuovat asiakkaillemme tuloksia. Maltillisesta hintatason noususta huolimatta toimistojen keskimääräiset tuntihinnat säilyivät edelleen kilpailukykyisinä, noin 25 % alle markkinahinnan, Malmberg sanoo.

Kokonaisuudessaan puitejärjestelyyn kuuluvat mm. viestinnän ja markkinoinnin konsultointi, viestintäpalvelut, viestinnän koulutuspalvelut, markkinointi, mainonta, sisällöntuotanto, digitaalinen markkinointiviestintä, mediasuunnittelu, asiakkuuden- ja projektinhallinta sekä laadunhallinta ja raportointi.

Lisätietoja:

Asiantuntijapalvelujen kategoriapäällikkö, Timo Malmberg, p. 0294 444 251 tai timo.malmberg@hansel.fi

Hansel on valtion yhteishankintayksikkö. Sen tavoitteena on säästää yhteiskunnan varoja lisäämällä tuottavuutta valtion hankintatoimeen. Hanselin asiakkaita ovat mm. valtion virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset, yliopistot ja korkeakoulut (ml. ammattikorkeakoulut), eduskunta ja ministeriöt. Puitejärjestelyjä on noin 80 eri toimialalle ja mukana on yli 350 sopimustoimittajaa. Hansel on valtion omistuksessa ja valtiovarainministeriön ohjauksessa oleva voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka toimintamme perustuu Hansel-lakiin, jossa määritellään tehtävämme ja asiakkaamme. www.hansel.fi

Kilpailutuksen tavoitteena oli laajentaa ja modernisoida markkinointiviestinnän palveluvalikoimaa. Valtion yhteishankintayksikkö Hansel on valinnut uudet toimittajat viestintä- ja markkinointipalvelujen puitejärjestelyyn. Hankinnan arvo on arviolta 13,5 miljoonaa euroa neljän vuoden sopimuskaudella 2017–2021.

Lue lisää »
Media no image
Vbz47vtbmujs19itsnhd Ofa2cw21hsdii5dy5m4i

Vastuullisempaa elektroniikkaa valtiolle – Finnwatch ja Hansel aloittavat yhteistyön

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 11, 2017 10:00 EEST

Yritysvastuujärjestö Finnwatch ja Suomen valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy käynnistävät yhteisen projektin, jonka tavoitteena on edistää sosiaalisesti vastuullisia julkisia hankintoja.

– Yhteistyöhanke on askel kohti vastuullisempia julkisia hankintoja. Finnwatch tarjoaa Hanselille asiantuntija-apua sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvien kriteerien laatimisessa ja todentamisessa hankintaprosessin eri vaiheissa, kertoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Hanselin ja Finnwatchin yhteistyöhankkeessa on tarkoitus pilotoida ihmisoikeuksia koskevien kriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa. Pilottiprojektissa hankinnan kohteena ovat valtiolle hankittavat tietokoneet. 

 – Keskitymme erityisesti työntekijöiden oikeuksiin hankittavien tietokoneiden alihankintaketjuissa riskimaissa. Elektroniikka on ihmisoikeuksien näkökulmasta korkean riskin tuote, sillä laitteet valmistetaan usein maissa, joissa ihmisoikeuksien toteutuminen on puutteellista, Vartiala sanoo.

– Hansel on kehittänyt vastuullista hankintaa jo pitkään. Sidosryhmäkyselyn perusteella asiakkaamme toivovat meiltä entistä enemmän panostusta juuri sosiaaliseen vastuuseen, joka koetaan usein vaikeaksi todentaa. Tämän projektin tavoitteena on tuottaa konkreettisia kriteereitä ja luotettavia todennusmekanismeja hankittavien tuotteiden sosiaalisen vastuun arvioimiseksi, kertoo Hanselin Tietohallinnon hankinnat -yksikön päällikkö Kalle Hietaranta.

– Hanselin sopimuksilla hankitaan tietokoneita yli 40 miljoonalla eurolla vuodessa, joten suurena julkisena hankkijana meillä on mahdollisuus asettaa kilpailutuksissa haastaviakin vaatimuksia. Selvitämme yhteistyössä Finnwatchin kanssa keinoja huomioida sosiaalista vastuullisuutta uuden hankintalain puitteissa, kertoo IT-laitehankinnoista vastaava kategoriapäällikkö Tero Lehtisaari Hanselilta.

Sosiaalisesti vastuullisia tietokoneita koskeva hankintaprosessi dokumentoidaan ja siitä laaditaan julkinen raportti. Hankkeen tavoitteena on levittää parhaita käytäntöjä muille julkisille hankkijoille valtionhallinnossa ja kuntasektorilla.

Projektia rahoittavat Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Kepa.

– Suomessa tehdään julkisia hankintoja vuosittain yli 30 miljardilla eurolla ja julkisten hankintojen ihmisoikeusvaikutukset ulottuvat kauas Suomen rajojen ulkopuolelle, SASK:n viestintäpäällikkö Laura Ventä muistuttaa.

– Käytännössä kunnat, valtio, virastot, sairaalat ja muut julkisen sektorin toimijat voivat siis vaikuttaa suoraan kehitysmaiden ihmisoikeustilanteeseen, jos ne tekevät hankintansa vastuullisesti, sanoo Kepan asiantuntija Lyydia Kilpi.

Hanselin tavoitteena on säästää yhteiskunnan varoja lisäämällä tuottavuutta valtion hankintatoimeen.

Kilpailutamme tuotteista ja palveluista puitejärjestelyitä, joihin on kilpailutuksen perusteella valittu yli 350 sopimustoimittajaa. Yhteishankintojen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme hankintojen kilpailuttamis- ja lakipalveluja sekä hankintatoimen kehittämispalveluja.

Yritysvastuujärjestö Finnwatch ja Suomen valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy käynnistävät yhteisen projektin, jonka tavoitteena on edistää sosiaalisesti vastuullisia julkisia hankintoja.

Lue lisää »
Media no image

Kilpailutuskalenteri avaa näkymän valtion hankintoihin

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 08, 2017 14:50 EET

Valtion virastojen ja laitosten hankintasuunnitelmien pohjalta koottu valtion kilpailutuskalenteri on julkaistu 7.3.2017. Hanselin valtiovarainministeriön toimeksiannosta kokoama kilpailutuskalenteri antaa yrityksille tietoa valtion tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta.

Kilpailutuskalenterin avulla yritysten on nykyistä helpompi varautua valtionhallinnon tarjouskilpailuihin. Kilpailutusten ennakkotietojen julkaisemisella halutaan lisätä innovatiivisten palvelujen ja tuotteiden tarjoamista tai kokonaan uusien toimintamallien tarjoamista valtiolle.

Kilpailutuskalenterin käyttöönotto tehostaa valtion toimintaa myös sisäisesti, kun eri organisaatiot ovat tietoisia toistensa hankintasuunnitelmista. Valtion organisaatiot voivat yhdistää samankaltaisia hankintojaan yhdeksi tarjouskilpailuksi tai hyödyntää aikaisempien kilpailutusten kokemuksia hankintojen suunnittelussa. Kilpailutuskalenterissa julkaistut tiedot eivät sido hankintayksikköä. Viralliset hankintailmoitukset julkaistaan edelleen HILMAssa.

Valtion hankintatoimi digitalisoidaan vuoteen 2019 mennessä

Sähköinen kilpailutuskalenteri on osa Valtion hankintojen digitalisointi -ohjelmaa, jossa koko hankintaprosessi yhtenäistetään hankintojen suunnittelusta aina maksatukseen.
Ohjelman tavoitteina on, että valtio koetaan luotettavana ja houkuttelevana sopimuskumppanina ja valtiolle tarjoaminen on helppoa. Valtion käytännöt hankinnoissa ovat jatkossa yhtenäisiä ja turha byrokratia on karsittu pois.

Kilpailutuskalenteria kehitetään edelleen, ja otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia kalenterin parantamiseksi. Kilpailutuskalenteriin on tulossa mm. kysymys- ja vastauspalsta sekä vapaasanahaku.

Valtion kilpailutuskalenteri

Valtion hankintojen digitalisointi (valtiovarainministeriön verkkosivuilla)

Lisätiedot:

Kalle Pinni
Hankintatoimen kehittämisyksikön päällikkö
Puh. 0294 444 252
etunimi.sukunimi@hansel.fi

Hansel on valtion yhteishankintayksikkö, jonka tavoitteena on säästää yhteiskunnan varoja lisäämällä tuottavuutta hankintatoimeen. Myös tuleva maakuntahallinto pääsee hyödyntämään 75 hanselilaisen hankinta-, kilpailutus- ja lakiasiantuntemusta.

Valtion virastojen ja laitosten hankintasuunnitelmien pohjalta koottu valtion kilpailutuskalenteri on julkaistu. Hanselin valtiovarainministeriön toimeksiannosta kokoama kilpailutuskalenteri antaa yrityksille tietoa valtion tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta.

Lue lisää »
Ak10l1b0yukc7mqoiox8

Yhteiskuntasitoumus 2050

Uutiset   •   Maalis 03, 2017 16:10 EET

Hansel on allekirjoittanut Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, joka on valtioneuvoston kanslian tuottama väline YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelman jalkauttamiseen osaksi organisaation käytäntöjä.

Dimnir8rcmsgqjpqqaka

eNEST automatisoi viranomaistietojen tarkastuksen hankintojen kilpailutuksissa

Uutiset   •   Maalis 01, 2017 14:26 EET

​Suomi on EU-maista ensimmäinen, joka on automatisoimassa viranomaistietojen tarkastamista hankintojen sähköisessä kilpailutuksessa. Hanselin johtaman EU-projektin (eNEST, Enhanced National ESPD in eTendering) tuloksena järjestelmät keskustelevat keskenään ja hakevat automaattisesti tiedot, jotka on aiemmin jouduttu hakemaan manuaalisesti.

Hansel Oy:n uutishuone

Osoite

  • Hansel Oy:n uutishuone
  • Mannerheiminaukio 1 A
  • 00100 Helsinki