Skip to main content

Potilasjonoja voitaisiin lyhentää tehokkaasti ylimääräisiä potilaskäyntejä vähentämällä: Potilaiden huono sitoutuminen hoitoon maksaa kunnille miljoonia

Lehdistötiedote   •   Loka 17, 2012 10:28 EEST

Kuntien ja sairaanhoitopiirien terveyspäättäjät katsovat, että terveydenhuollon kehittämisessä pitäisi säästöjen lisäksi kiinnittää selvästi nykyistä enemmän huomiota hoidon vaikuttavuuteen. Potilaiden parempi sitoutuminen omaan hoitoonsa nähdään tässä tärkeässä roolissa. Terveyspäättäjät uskovat, että hoitoon sitoutumista edistämällä voidaan välttää turhia potilaskäyntejä ja vähentää terveydenhuollon kokonaismenoja. Tämä käy ilmi lääkeyhtiö MSD:n TNS Gallupilla teettämästä kyselytutkimuksesta, johon haastateltiin edustajia kaikkiaan 51 kunnasta tai sairaanhoitopiiristä.

Kuntapäättäjäkyselyn perusteella hoidon vaikuttavuudessa on paljon parannettavaa: kahdeksan kymmenestä vastaajasta katsoo, että siihen pitäisi omassa kunnassa tai sairaanhoitopiirissä panostaa nykyistä enemmän.

Potilaiden hoitoon sitoutuminen nähdään tärkeänä osana hoidon vaikuttavuutta ja  peräti 85 prosenttia vastaajista uskoo, että sitä parantamalla voitaisiin saavuttaa huomattavia säästöjä terveydenhuollossa. Yli viidesosa vastaajista arvioi tämän säästön voivan olla jopa yli 10 prosenttia kuntansa tai sairaanhoitopiirinsä terveydenhuoltomenoista. Jokainen säästetty prosentti merkitsisi kymmeniä miljoonia euroja terveydenhuollon kokonaiskuluissa.

Aiemmin on esitetty arvioita, joiden mukaan jopa kolmannes potilaista ei sitoudu hoitoonsa lainkaan, toinen kolmannes vaihtelevasti ja vain yksi kolmannes hyvin.

Oikein toteutettu hoito säästää kustannuksia

Valtaosa kyselyn vastaajista sanoo, että omassa kunnassa hoitoon sitoutumiseen on jo satsattu riittävästi. Ongelmana on tämän todentaminen: vain kahdessa kunnassa kymmenestä hoitoon sitoutumista mitataan jollain tavoin.

Potilaiden riittämätön sitoutuminen hoitoon vie terveydenhuoltojärjestelmältä rahan lisäksi myös aikaa. Jos potilaat eivät käytä heille määrättyjä lääkkeitä oikein eivätkä noudata saamiaan hoitosuosituksia, jo annetun hoidon vaikuttavuus jää toivottua heikommaksi, mistä aiheutuu paljon ylimääräisiä lääkemenoja ja turhia potilaskäyntejä. Ne ruuhkauttavat terveyspalveluita ja vaikeuttavat suomalaisten hoitoon pääsyä.

Kyselyyn vastanneet terveyspäättäjät arvioivat, että huono hoitoon sitoutuminen aiheuttaa jopa kolme ylimääräistä potilaskäyntiä potilasta kohti. Jos nämä kolme käyntiä vapautuisivat hoitoa jonottaville, voitaisiin terveyspalveluiden saatavuutta todella merkittävästi parantaa.

- Oikein toteutettu hoito säästää sekä potilaan että yhteiskunnan kustannuksia. Kaikkein kallein lääke on se, jota ei lainkaan oteta. Kyse on myös oikeasta resursoinnista: hoitoon sitoutumista parantamalla voitaisiin vapauttaa resursseja niiden potilaiden hoitoon, jotka eivät tällä hetkellä tahdo päästä edes ensimmäiselle lääkärikäynnille, sanoo lääkeyhtiö MSD:n toimitusjohtaja ja Lääketeollisuus ry:n puheenjohtaja Ilpo Tolonen.

Hoitoon sitoutumisen haasteena on potilaan motivaatio. Vastoin perinteistä käsitystä ihmiset eivät suinkaan automaattisesti noudata lääkärin antamia ohjeita, vaan heidän pitäisi löytää itselleen merkityksellisiä syitä hoitonsa pitkäjänteiseen noudattamiseen. Hoitoon sitoutumisen edistämiseen on luotu erilaisia menetelmiä, joita on Suomessakin jo laajasti otettu käyttöön.

Kyselyssä oli edustettuina kaikkiaan 51 kuntaa tai sairaanhoitopiiriä. Kysely toteutettiin elo-syyskuun aikana puhelinhaastatteluina. Mukana oli 22 suurta kuntaa, 17 pienempää kuntaa ja 12 sairaanhoitopiiriä. Kyselytutkimuksen toteutti TSN Gallup lääkeyhtiö MSD:n toimeksiannosta.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Ilpo Tolonen, MSD, p. 040 581 9133

sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@merck.com

•••
Kyselytutkimus / keskeisiä tuloksia:

• Jopa 84 % kyselyyn vastanneista kuntien ja sairaanhoitopiirien terveyspäättäjistä on sitä mieltä, että hoidon vaikuttavuuteen ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota, kun tavoitellaan terveydenhuollon kustannussäästöjä.

• Lähes kaikki vastaajat katsovat, että hoidon vaikuttavuuden kehittämiseen pitäisi panostaa nykyistä enemmän heidän omassa kunnassaan tai sairaanhoitopiirissään.

• Valtaosa terveyspäättäjistä näkee, että hoitoon sitoutumisella on keskeinen merkitys hoidon vaikuttavuudelle.

• Lähes kaikki vastaajat katsovat, että hoitoon sitoutumista parantamalla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä terveydenhuollossa.

• Yli viidesosa vastaajista uskoo, että tämä säästö voi olla jopa yli 10 % kunnan tai sairaanhoitopiirin kokonaiskustannuksista.

• Terveyspäättäjät arvioivat, että huono hoitoon sitoutuminen aiheuttaa jopa kolme ylimääräistä potilaskäyntiä potilasta kohti vuodessa.

•••
Hoitoon sitoutuminen – mistä siinä on kyse?

Perinteinen terveydenhuollon malli lähtee siitä, että lääkäri määrää ja potilas tottelee. Näin ei kuitenkaan läheskään aina tapahdu. Potilaan pitäisi myös aidosti motivoitua omaan hoitoonsa ja motivaation pitäisi lähteä hänestä itsestään.

Motivoiva haastattelu on asiakaslähtöinen kommunikointitapa, jonka perustana on itsemääräämisteoria ja joukko ratkaisukeskeisen psykoterapian työkaluja. Motivoivalla haastattelulla on tutkimuksissa osoitettu olevan selvä vaikutus toivottujen käyttäytymismuutosten aikaansaamisessa.

Hoitoon sitouttavista toimenpiteistä on erittäin lupaavia kokemuksia siellä, missä niihin on panostettu. Ne ovat erittäin kustannustehokkaita tapoja lisätä terveydenhoidon vaikuttavuutta. Esimerkiksi Ruotsissa motivoiva haastattelu on erittäin yleisessä käytössä koko terveydenhuollon piirissä.

 

MSD toimii paremman elämän puolesta 140 maassa. Pääyhtiömme Merck & Co., Inc:in pääkonttori sijaitsee Whitehouse Stationissa New Jerseyssä, Yhdysvaltojen itärannikolla. Yhdysvalloissa ja Kanadassa meidät tunnetaan nimellä Merck, muualla maailmassa MSD. Resepti- ja itsehoitolääkkeemme, rokotteemme, biologiset hoitomuotomme ja eläinlääkkeemme ovat potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä kaikkialla maailmassa. Työskentelemme asiakkaidemme kanssa päivittäin, jotta löydämme uusia tapoja ratkaista terveydenhuollon haasteita. Lukuisat yhteyskuntavastuu- ja kumppanuusohjelmamme osoittavat, että olemme omalta osaltamme sitoutuneet tuomaan terveydenhuollon palvelut kaikkien ulottuville.

MSD. Paremman elämän puolesta.

Lisätietoa: www.msd.fi, www.merck.com, www.parempaaelamaa.fi ja www.facebook.com/MSDFinland

 

 

CORP-1054262-0001