Skip to main content

Suomalaiset lääkärit: Suomessa tehtävä lääketutkimus tärkeää, ajanpuute ja byrokratia esteenä

Lehdistötiedote   •   Joulu 16, 2015 09:00 EET

Suomessa tehtävien kliinisten lääketutkimusten määrä on vähentynyt voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomalaiset lääkärit pitävät tutkimuksen tekemistä Suomessa kuitenkin erittäin tärkeänä. Lääkärit näkevät tutkimuksen olevan myös suomalaisten potilaiden etu. Tulokset käyvät ilmi lääkeyhtiö MSD:n teettämästä tuoreesta kyselytutkimuksesta, johon haastateltiin yhteensä 300 terveyskeskus-, työterveys- ja erikoislääkäriä.

Vaikka tutkimusten määrä on vähentynyt, lääkärit pitävät Suomessa tehtävää kliinistä lääketutkimusta edelleen tärkeänä: näin ajattelee yhdeksän kymmenestä suomalaisista lääkäreistä. Myös lääkäreiden kokemukset tutkimuksen tekemisestä ovat pääosin hyviä.

Lääketutkimuksilla nähdään olevan monia hyötyjä. Lääkärit arvostavat erityisesti sitä, että Suomessa on käytössä myös suomalaisilla potilailla tutkittuja lääkkeitä. Tätä mieltä on kahdeksan kymmenestä lääkäristä. Lisäksi yhdeksän lääkäriä kymmenestä kokee, että kliinisen lääketutkimuksen tekeminen Suomessa mahdollistaa ja helpottaa uusien lääkkeiden nopeaa ja turvallista käyttöönottoa hoitotyössä.

Suomessa tehtävä lääketutkimus on siis myös suomalaisten potilaiden etu. Lisäksi lääkärit pitävät lääketutkimuksia hyvänä asiana niihin osallistuville potilaille. Lääketutkimuksiin osallistumalla potilaat voivat saada sairauteensa hoitoa, joka ei ole vielä laajassa käytössä.

Tulokset heijastavat suomalaisia mielipiteitä laajemminkin, sillä myös suomalaiset potilaat arvostavat Suomessa tehtävää lääketutkimusta. MSD:n vuonna 2012 tekemän tutkimuksen mukaan näin ajattelee yhdeksän kymmenestä suomalaisesta.*

Lääkäreiden toivelistalla enemmän aikaa ja resursseja, vähemmän byrokratiaa

Vaikka lääkärit pitävät Suomessa tehtävää lääketutkimusta tärkeänä ja niihin osallistumista hyvänä asiana, lääketutkimuksen tekemiselle nähdään olevan myös useita esteitä. Omalle osallistumiselle merkittävimpänä esteenä pidetään ajan puutetta. Erittäin tai melko tärkeänä esteenä sitä pitää kuusi kymmenestä lääkäristä.

Yleisesti ottaen Suomessa tehtävien lääketutkimusten määrän vähenemisen syiksi mainittiin taloudellinen tilanne, ajan puute ja byrokratia. Keinoina lääketutkimuksen määrän lisäämiseksi lääkärit nostivat vastaavasti esiin byrokratian vähentämisen sekä rahan ja resurssien lisäämisen.

Lääketutkimukset toteutetaan usein yhteistyössä lääkeyhtiöiden ja lääkärien kanssa. Suomalaiset lääkärit eivät pääsääntöisesti koe tätä ongelmallisena: vain kaksi kymmenestä oli sitä mieltä, että lääkäreiden ja lääkeyhtiöiden välistä yhteistyötä pitäisi vähentää. Yhteistyöhön suhtaudutaan muutenkin positiivisesti. Käytännössä kaikki lääkärit ovat osallistuneet lääkeyhtiöiden järjestämiin koulutuksiin ja kahdeksan kymmenestä piti niitä hyödyllisinä.

– Lääkärien kanssa tehty yhteistyö on tärkeä osa MSD:n toimintaa Suomessa. Lääkäreiden tapaan uskomme, että kliiniset tutkimukset ovat etenkin suomalaisten potilaiden etu. Siksi haluamme kannustaa suomalaisia lääkäreitä tutkimuksen tekoon. Pyrimme MSD:ssä yksinkertaistamaan tutkimusten toimintaympäristöä omalta osaltamme ja edistämään kansainvälisten lääketutkimuksien saamista Suomeen, MSD:n yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Petri Lehto sanoo.


Lisätiedot:

Yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Petri Lehto, MSD, p. 050 387 8068

sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@merck.com

Kyselytutkimuksen toteutti IROResearch lääkeyhtiö MSD:n toimeksiannosta lokakuussa 2015. Kyselytutkimuksessa haastateltiin yhteenä 300 lääkäriä eri puolilta Suomea. Vastaajina oli 243 erikoislääkäriä, 15 työterveyslääkäriä ja 42 terveyskeskuslääkäriä.

*MSD Finlandin TNS Gallupilla toukokuussa 2012 toteuttama kyselytutkimus

Lääkäreiden käsityksiä suomalaisesta lääketutkimuksesta – kyselytutkimuksen tuloksia

43 % suomalaisista lääkäreistä on ollut mukana tekemässä kliinistä lääketutkimusta. Tutkimuksen tekeminen on yleisintä erikoislääkäreiden keskuudessa. Heistä tutkimusta on tehnyt 48 %.

Ajanpuute asettaa haasteita tutkimuksiin osallistumiselle: 65 % on sitä mieltä, että tutkimustyötä on vaikea mahduttaa muun lääkärintyön rinnalle.

80 % lääkäreistä on sitä mieltä, kliininen lääketutkimus on myönteinen asia siihen osallistuvalle potilaalle.

Keskimäärin tutkimuksissa mukana olleet lääkärit ovat olleet mukana 4,6 tutkimuksessa.

79 % lääketutkimuksissa mukana olleista piti kokemuksiaan pääosin positiivisina.

Suomalaisten lääkärien kokemukset yhteistyöstä lääkeyhtiöiden kanssa ovat pääosin hyviä. Esimerkiksi 75 % lääkäreistä on sitä mieltä, että lääkeyhtiöt auttavat heitä tarjoamaan potilailleen parempaa hoitoa.

Kliininen lääketutkimus lyhyesti

Ennen käyttöönottoa lääkevalmisteet ja rokotteet testataan tarkasti terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä ja potilailla. Tarkoituksena on arvioida uuden valmisteen soveltuvuutta laajaan potilaskäyttöön tai jo olemassa olevien valmisteiden soveltuvuutta eri sairauksien hoitoon.

Kliininen lääketutkimus jakautuu neljään vaiheeseen eli faasiin, joista jokaisella on oma merkityksensä lääkeaineen tai rokotteen kehittämisessä. Tutkimukset noudattavat tiukkoja, ennalta määriteltyjä tutkimussuunnitelmia potilasturvallisuuden takaamiseksi ja täsmällisten tulosten saamiseksi.

Suomessa kliinisiä lääketutkimuksia valvovat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sekä eettiset toimikunnat.

MSD toimii paremman elämän puolesta 140 maassa. Pääyhtiömme Merck & Co., Inc:in pääkonttori sijaitsee Kenilworthissa New Jerseyssä, Yhdysvaltojen itärannikolla. Resepti- ja itsehoitolääkkeemme, rokotteemme, biologiset hoitomuotomme ja eläinlääkkeemme ovat potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä kaikkialla maailmassa. Työskentelemme asiakkaidemme kanssa päivittäin, jotta löydämme uusia tapoja ratkaista terveydenhuollon haasteita. Lukuisat yhteiskuntavastuu- ja kumppanuusohjelmamme osoittavat, että olemme omalta osaltamme sitoutuneet tuomaan terveydenhuollon palvelut kaikkien ulottuville.

MSD. Paremman elämän puolesta.

Lisätietoa: www.msd.fi, www.merck.com, www.parempaaelamaa.fi ja www.facebook.com/MSDFinland