Etera

Jokainen ihminen on palautteen arvoinen

Uutinen   •   Joulu 14, 2011 17:11 EET

”Jotta ihminen voisi hyvin työyhteisössä, hänen pitäisi kokea tulevansa nähdyksi ja kuulluksi. Tuen, ohjauksen ja palautteen merkitys on keskeistä työn hallinnalle ja ammatilliselle kehittymiselle”, korostaa Vivate Oy:n kouluttaja Teija Heroja Etera-opiston henkilöstöjohtamisen valmennustilaisuudessa Helsingissä.

Palaute on itsetuntemuksen kannalta tärkeää. ”Jokaisella meillä on pimeä kohta, jota emme itse tunne. Näiden piirteiden tiedostamisessa muiden antama palaute on kullanarvoista.”

Jos ihminen ei saa työstään palautetta, organisaation tavoitteet ja strategia hämärtyvät. Motivaatio ja työn merkityksellisyys häviävät ja sen myötä myös työn tehokkuus laskee. ”Ihmiset eksyvät ja alkavat puuhastelemaan asioita, jotka ovat helppoja, kivoja ja kiinnostavia, mutta eivät keskity perustehtäväänsä”, kuvailee Heroja.

Kohti kehittymisen ja oppimisen kulttuuria

Palautetta viljelevä työyhteisö parantaa työilmapiiriä, työn laatua ja ihmisten itsetuntoa. Painopiste on vahvuuksissa ja jo toimivissa asioissa, mutta myös ongelmat uskalletaan nostaa esiin. ”Virheet nähdään oppimismahdollisuuksina. Vuorovaikutus on rehtiä, empaattista ja työtehtävien arviointiin keskittyvää”, Heroja kuvailee.

Hyvä palautekulttuuri vaatii kaikilta vuorovaikutustaitoja ja ennen kaikkea palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa. Keskeistä on keskittyä toimintaan ja sen tavoitteisiin eikä ihmisiin. Kritiikin tulee olla selkeää, perusteltua ja ymmärrettävää. On huolehdittava, että myös eriäviä mielipiteitä kuunnellaan ja ne hyväksytään. ”Kuunteleminen on puhumistakin tärkeämpää palautetta antaessa.”

Hyvän palautekulttuurin kehittäminen on ennen kaikkea johdon ja esimiesten tehtävä, mutta sen rakentamiseen pitää haastaa kaikki mukaan. ”Millainen nykyinen palautekulttuuri on? Tukeeko se oppimista ja kehittymistä tai yrityksen strategisia tavoitteita ja perustehtävän toteuttamista? Missä ja miten yhdessä arvioimme toimintaamme? Näitä pohtimalla ja kyseenalaistamalla aiempia käytäntöjä ja uskomuksia päästään hyvään alkuun.”

Palaute on välittämistä

Hyvä palaute on rehtiä. ”Perusteeton kiittävä palaute koetaan usein kielteisenä. Korjaavan palautteen antoa ei pidä lykätä, sillä se helposti aiheuttaa ongelmien kasaantumista. Asiallinen kritiikki koetaan usein erittäin myönteisesti. Usein kiitellään sitä, että palautetta annetaan mahdollisimman nopeasti, sillä silloin pystyy heti korjaamaan omaa toimintaansa.”

Palautteen tulee olla oikeudenmukaista, faktoihin ja toimintaan keskittyvää sekä kehittämiseen ja tulevaisuuteen suuntautuvaa.

Heroja korostaa myös myönteisen palautteen merkitystä. ”Palautteen tarkoitus on auttaa sen saajaa onnistumaan ja kehittymään työssään. Toimivassa tiimissä kannustavaa palautetta annetaan paljon, koska silloin ihminen ei lukkiudu puolustusasemiin, vaan lähtee tarjoamaan itsekin uusia ratkaisuja. Sananlaskussa ”niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan” on paljon perää.”

Kaikki on palautetta

Heroja muistuttaa, että palautetta on muukin kuin sana kiitos. Erityisesti esimiehen kannattaa muistaa, että kaikki sanomiset ja sanomatta jättämiset, tekemiset ja tekemättä jättämiset ovat palautetta. Palautetta ovat eleemme, ilmeemme ja käytöksemme. Toisen kuunteleminen tai keskeyttäminen on palautetta, äänensävyn myönteisyys tai hyökkäävyys on palautetta, toisen puheeseen tai tekoihin reagointi ja välinpitämättömyys ovat palautetta. ”Jos palautetta ei saa suoraan, sitä tulkitaan epäsuoraan rivien välistä. Jos ei tiedetä, keksitään. Pieleen menee aika usein.”

Parhaaksi palautteenantajaksi kehitytään Herojan mielestä ennen kaikkea olemalla oma itsensä. ”Kun ilmeemme, eleemme ja sanamme tukevat toisiaan, palaute on uskottavaa. Keskeistä onkin oppia tuntemaan itsensä ja oma vuorovaikutustyylinsä.” Palautetta kannattaa harjoitella ja sitä voi myös pyytää itselleen.

Vivate Oy:n kouluttaja Teija Heroja (KTM, sosionomi) on työyhteisöjen ja johtajuuden kehittämiseen erikoistunut työnohjaaja ja tutkija. Etera-opistossa hän vetää Esimies-alaiskeskustelut ja palautteen antaminen –valmennuspäiviä.