Novartiksen Entresto sai rajoitetun erityiskorvattavuuden kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa*

Lehdistötiedotteet   •   Joulu 14, 2017 15:53 EET

Kansaneläkelaitos myöntää 1.1.2018 lähtien rajoitetun erityiskorvattavuuden Novartiksen Entresto-lääkevalmisteelle krooniseen sydämen vajaatoimintaan. Entresto on sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste.

Entreston erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon sisätautien tai kardiologian yksiköstä annetun tai näiden alojen erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella (rajoitettu erityiskorvausoikeus 289). Erityiskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen NYHA II-IV -luokan kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon, kun vajaatoimintaan liittyy alentunut sydämen vasemman kammion ejektiofraktio (enintään 35 %) ja aiempi hoito ACE:n estäjällä tai angiotensiini II -reseptorin salpaajalla ei ole tuottanut riittävää hoitovastetta.

Yksi viidestä sairastuu sydämen vajaatoimintaan

Sydämen vajaatoiminta on monimuotoinen sairaus, jossa sydän ei pysty hoitamaan normaalisti tehtäväänsä, eli pumppaamaan tarpeeksi verta ja siten ravinteita elimistön tarpeisiin.1

Sydämen vajaatoiminta on oireyhtymä, joka voi johtua useasta eri taustasairaudesta. Vajaatoiminnan yleisyys kasvaa jyrkästi iän myötä. Alle 50-vuotiailla se on harvinainen, ja yli 75-vuotiaista sitä sairastaa joka kymmenes.2 Sydämen vajaatoimintaa sairastaa 1-2 prosenttia koko väestöstä. Elämänsä aikana yksi viidestä henkilöstä sairastuu sydämen vajaatoimintaan.3

* http://www.kela.fi/-/sakubitriilin-ja-valsartaanin-yhdistelmavalmiste-entresto-1-1-2018-alkaen?inheritRedirect=true

1 Laine, Tavi & Lommi. Sydämen vajaatoiminnan patofysiologia. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016

2 Kettunen: Sydämen vajaatoiminta. Lääkärikirja Duodecim, päivitetty 19.12.2016. (Kardiologian erikoislääkäri Raimo Kettunen) http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00084

3 Lassus & Harjola. Sydämen vajaatoiminnan epidemiologia, etiologia ja diagnostiikka. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016.

Lisätietoja
Jenni Huusko
Tieteellinen asiantuntija
jenni.huusko@novartis.com
040 5687856

Novartis tuottaa ja tarjoaa terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin seuraavilla alueilla: innovatiiviset alkuperäislääkkeet, laadukkaat rinnakkaisvalmisteet sekä silmäkirurgiset laitteet ja silmätuotteet. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 44 miljardia euroa, ja se työllistää noin 118 000 työntekijää yli 150 maassa. Novartis investoi terveysalalla merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2016 tutkimusinvestoinnit olivat yhteensä 8 miljardia euroa eli 18 % liikevaihdosta. Konsernin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Suomessa yhtiötä edustaa Novartis Finland Oy. Lisätietoja osoitteesta www.novartis.fi.

Kansaneläkelaitos myöntää 1.1.2018 lähtien rajoitetun erityiskorvattavuuden Novartiksen Entresto-lääkevalmisteelle krooniseen sydämen vajaatoimintaan. Entresto on sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste.

Lue lisää »

Novartiksen faasi III:n CANTOS-tutkimus: Tulehduksen hillitseminen ACZ885-lääkkeellä vähentää sydän- ja verisuonisairauksien komplikaatioriskiä

Lehdistötiedotteet   •   Elo 29, 2017 14:17 EEST

 • Tutkimuksessa havaittiin, että suurten sydän- ja verisuonisairauksien komplikaatioiden riski väheni merkitsevästi 15 % tulehduksellista sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla, jotka olivat sairastaneet sydäninfarktin aiemmin ja joita hoidettiin ACZ885-lääkkeellä (150 mg) rasva-arvoja alentavan standardilääkehoidon lisäksi.
 • Sydäninfarktin suhteellinen riski väheni 24 %; sydän- ja verisuoniperäisen kuoleman suhteellinen riski väheni ei-merkitsevästi 10 % .
 • Niillä tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä, joiden tulehdusmerkkiarvo hsCRP laski alle mediaanin, suurten sydän- ja verisuonisairauksien komplikaatioiden suhteellinen riski laski 27 %.
 • Lisäksi sokkoutettu ja ennalta suunniteltu syöpäsairauksien turvallisuusanalyysi osoitti, että keuhkosyövän kuolleisuus väheni 77 % ja keuhkosyöpätapaukset vähenivät 67 % potilailla, joita hoidettiin ACZ885-lääkkeellä.
 • Novartis suunnittelee CANTOS-tutkimuksen tulosten lähettämistä viranomaisten hyväksyntään.

Novartis on julkistanut sunnuntaina 27. elokuuta ensimmäiset tulokset faasi III:n CANTOS-tutkimuksesta, jossa aiemmin sydäninfarktin ja tulehduksellista sepelvaltimotautia sairastaneita tutkimushenkilöitä hoidettiin neljännesvuosittaisilla ACZ885 (canakinumab) -injektioilla. Tutkimushenkilöillä tulehduksen merkkiaineena hyvin tunnetun hsCRP:n arvon tuli olla ≥ 2 mg/L. Tutkimushenkilöt, joista 91 % oli rasva-arvoja alentavalla statiinilääkityksellä, saivat standardilääkehoidon lisäksi joko lumelääkettä tai yhtä kolmesta ACZ885-lääkeannoksesta.

Tutkimuksessa havaittiin, että ACZ885-hoito johti suurten sydän- ja verisuonisairauksien komplikaatioiden (major adverse cardiovascular events, MACE) riskin merkitsevään 15 %:n vähenemiseen verrattuna lumelääkkeeseen (p-arvo 0.021). Tämän tutkimuksen ensisijaisen päätetapahtuman muodostivat non-fataali sydäninfarkti, non-fataali aivoinfarkti ja sydän- ja verisuonisairauksista johtuva kuolema. Havaittu etu säilyi läpi tutkimuksen, jonka keskimääräinen seuranta-aika oli 3,7 vuotta, ja etu oli valtaosin yhtäläinen ennakkoon määritellyissä alaryhmissä. Positiivinen tulos ensisijaisen päätetapahtuman suhteen saavutettiin 150 mg:n ACZ885-annoksella; 300 mg:n annoksella saavutettiin alempaan annokseen verrattavat edut ja 50 mg:n annos oli tehottomampi.

Tutkimuksen tulokset sydän- ja verisuonisairauksien osalta esitettiin sunnuntaina 27.8. Euroopan Kardiologisen Seuran (European Society of Cardiology, ESC) kongressissa sekä yhtäaikaisessa julkaisussa The New England Journal of Medicine -lehdessä. Yksityiskohtaisemmat tulokset CANTOS-tutkimuksen keuhkosyöpätuloksista esitettiin myös ESC-kongressissa ja julkaistiin samanaikaisesti The Lancet -lehdessä.

CANTOS-tutkimukseen osallistui kuuden vuoden aikana yli 10 000 potilasta, ja se on yksi Novartiksen historian suurimmista ja pisimmistä kliinisistä tutkimuksista. Muita tutkimuksessa havaittuja positiivisia vaikutuksia oli myös niiden potilaiden määrän väheneminen, jotka vaativat sairaalahoidossa äkillisiä toimenpiteitä verenkierron palauttamiseksi pahenevan rintakivun vuoksi.

CANTOS-tutkimus

CANTOS (The Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis Outcomes Study) -tutkimus on satunnaistettu, kaksoissokkoitettu, lumekontrolloitu ja ilmaantuvien päätetapahtumien määrään sidottu faasi III -tutkimus, joka oli suunniteltu arvioimaan ACZ885-lääkkeen (tunnetaan myös nimellä canakinumab) neljännesvuosittaisten injektioiden tehokkuutta, turvallisuutta ja siedettävyyttä yhdessä sydän- ja verisuonisairauksien tavanomaisen hoidon kanssa verrattuna lumelääkehoitoon. Tutkimukseen osallistui 10 061 ihmistä, jotka ovat saaneet aiemmin sydäninfarktin ja joiden hsCRP-arvo oli ≥ 2 mg/L. Tutkimuksessa arvioitiin kolmea erilaista ACZ885-lääkeannostusta suhteessa lumelääkkeeseen. Keskimääräinen seuranta-aika oli 3,7 vuotta. Tutkimus kesti noin kuusi vuotta.

ACZ885 (canakinumab)

ACZ885 (canakinumab) on selektiivinen, korkean affiniteetin omaava, täysin humanisoitu monoklonaalinen vasta-aine, joka inhiboi interleukiini (IL)-1β:aa. IL-1β on tärkeä tulehduksellisen signalointireitin sytokiini, jonka tiedetään ylläpitävän tulehduksen etenemistä sepelvaltimotaudissa. ACZ885 ehkäisee IL-1β:n toimintaa pitkäaikaisesti ehkäisten sen yli-ilmentymisen aiheuttamaa tulehdusta. ACZ885 on ensimmäinen ja ainoa tutkimuksellinen hoito, joka on osoittanut, että selektiivinen hoidon kohdistaminen tulehduksen ehkäisyyn vähentää sydän- ja verisuonisairauksien komplikaatioriskiä.

Lähteet:

 1. Ridker, PM, et al. Effect of interleukin-1ß inhibition with canakinumab on incident lung cancer in patients with atherosclerosis: exploratory results from a randomised, double-blind placebo-controlled trial. The Lancet. 2017; S0140-6736(17)32247-X.
 2. Ridker, PM, et al. Anti-inflammatory Therapy with Canakinumab for Atherosclerotic Disease. The New England Journal of Medicine.2017; DOI: 10.156/NEJMmoa: 1707914.
 3. Mozaffarian D, et al. Heart Disease and Stroke Statistics - 2016 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2017; 135(23):e1-324.
 4. Ridker P. How Common Is Residual Inflammatory Risk? Circ Res. 2017;120:617-619.

Lisätiedot:

Novartis Finland Oy

Jenni Huusko Tieteellinen asiantuntijajenni.huusko@novartis.com
040 568 7856

Novartis tuottaa ja tarjoaa terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin seuraavilla alueilla: innovatiiviset alkuperäislääkkeet, laadukkaat rinnakkaisvalmisteet sekä silmäkirurgiset laitteet ja silmätuotteet. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 44 miljardia euroa, ja se työllistää noin 118 000 työntekijää yli 150 maassa. Novartis investoi terveysalalla merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2016 tutkimusinvestoinnit olivat yhteensä 8 miljardia euroa eli 18 % liikevaihdosta. Konsernin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Suomessa yhtiötä edustaa Novartis Finland Oy. Lisätietoja osoitteesta www.novartis.fi.

Tutkimuksessa havaittiin, että suurten sydän- ja verisuonisairauksien komplikaatioiden riski väheni merkitsevästi 15 % tulehduksellista sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla, jotka olivat sairastaneet sydäninfarktin aiemmin ja joita hoidettiin ACZ885-lääkkeellä (150 mg) rasva-arvoja alentavan standardilääkehoidon lisäksi.

Lue lisää »

Novartiksen sote-keskustelu Porissa: Onnistunut sote-uudistus voi nostaa Suomen terveydenhuollon Pisa-voittajaksi

Lehdistötiedotteet   •   Heinä 13, 2017 14:18 EEST

Hoidon kokonaisvaikuttavuudesta kehitteillä kansainvälinen mittari

Raha ja rakenteet eivät yksin riitä terveydenhuollon tulosten mittareiksi. Näin uskovat Suomi ja 33 muuta OECD-maata, jotka kehittävät parhaillaan uudenlaista kansainvälistä mittaria terveydenhuollon potilastulosten arvioimiseksi.

OECD:n kehittämässä potilaslähtöisessä PaRIS (Patient Reported Indicators Survey) -mittauksessa terveydenhuollon vaikuttavuutta tutkitaan potilaiden omien kokemusten kautta. Kyselyn avulla saadaan kansainvälisesti vertailtavaa tietoa terveydenhuollon kokonaisvaikuttavuudesta.

OECD-maiden terveysministerit ovat antaneet tukensa PaRIS-mittauksen kehittämiselle vuoden alussa. Tavoitteena on saada kokonaisvaikuttavuuden tulokset käyttöön viiden vuoden kuluessa.

”Me OECD:ssä uskomme, että hoidon kokonaisvaikuttavuudesta voi kehittyä Pisa-tutkimuksen kaltainen globaali mittari, jota seurataan maailmalla tarkkaan. Hyvin toimiva sosiaali- ja terveysjärjestelmä kiinnostaa jokaista valtiota. Jos kokonaisvaikuttavuus tuodaan onnistuneesti osaksi sote-uudistusta, Suomella on kaikki mahdollisuudet olla tuleva terveydenhuollon Pisa-voittaja. Suomalaisten kokonaishyvinvointia parantava ja kustannustehokas sote-järjestelmä voi tulevaisuudessa olla Suomen maabrändille yhtä suuri menestystekijä kuin hyvä koulutusjärjestelmä”, sanoo OECD:n varapääsihteeri Mari Kiviniemi.

Lääkeyritys Novartis Finlandin toimitusjohtaja Antti Viitasen mukaan kokonaisvaikuttavuus tulisikin nostaa myös käynnissä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskiöön. Terveyspalveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta ei saada tietoa mittaamalla jonotusaikoja, ajankäyttöä tai käyttöastetta.

”Suorien kustannusten mittaaminen tai vuosibudjetin arviointi ei kehitä terveydenhuollon laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Niiden tilalle tarvitaan kattavammat mittarit, joiden avulla vaikuttavat hoidot tunnistetaan ja resursseja pystytään vapauttamaan muualta”, Viitanen sanoo.

Viitasen mukaan lääke- tai muun hoidon kokonaisvaikuttavuutta voi arvioida neljän mitattavan arvokorin kautta. 1)Hoidollinen arvo tarkoittaa hoidon tehoa, turvallisuutta ja vaikutusta potilaan arkielämään. 2) Arvo terveysjärjestelmälle viittaa terveydenhuollon kustannuksiin. 3) Arvo potilaalle perustuu potilaan tyytyväisyyteen ja tämän kokemiin vaikutuksiin, ja 4) yhteiskunnallinen arvo tarkastelee hoidon vaikutusta potilaiden työ- ja toimintakykyyn sekä innovaatioiden tuomaa arvoa yhteiskunnalle.

”Jotta sote-uudistuksen onnistumista voidaan seurata, tarvitaan tämänkaltaisia kokonaisvaltaisia mittareita arvioimaan tuloksia. OECD tekee tässä tärkeää työtä”, Antti Viitanen painottaa.

Kokonaisvaikuttavuudesta ja hyvän hoidon standardeista keskustellaan tänään Porissa Novartis Finlandin järjestämässä keskustelutilaisuudessa Vaikuttava Sote, kaikkien etu! Mari Kiviniemi on yksi tilaisuuden puhujista.

Lisätiedot:

Novartis Finland Oy
Antti Viitanen
Toimitusjohtaja
antti.viitanen@novartis.com
010 6133 294

Novartis tuottaa ja tarjoaa terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin seuraavilla alueilla: innovatiiviset alkuperäislääkkeet, laadukkaat rinnakkaisvalmisteet sekä silmäkirurgiset laitteet ja silmätuotteet. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 44 miljardia euroa, ja se työllistää noin 118 000 työntekijää yli 150 maassa. Novartis investoi terveysalalla merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2016 tutkimusinvestoinnit olivat yhteensä 8 miljardia euroa eli 18 % liikevaihdosta. Konsernin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Suomessa yhtiötä edustaa Novartis Finland Oy. Lisätietoja osoitteesta www.novartis.fi.

Hoidon kokonaisvaikuttavuudesta kehitteillä kansainvälinen mittari Raha ja rakenteet eivät yksin riitä terveydenhuollon tulosten mittareiksi. Näin uskovat Suomi ja 33 muuta OECD-maata, jotka kehittävät parhaillaan uudenlaista kansainvälistä mittaria terveydenhuollon potilastulosten arvioimiseksi.

Lue lisää »

Novartiksen työntekijät lahjoittivat päivän työpanoksen Helsingin Kaupungille ympäristön hyväksi

Uutiset   •   Kesä 30, 2017 09:00 EEST

Novartiksen vuotuinen globaali Yhteiskuntapäivä toteutettiin Suomessa torstaina 15. kesäkuuta 2017. Novartiksen työntekijät lahjoittivat työpanoksensa Helsingin Kaupungin ympäristön hyväksi. Maailmanlaajuisesti Novartiksen työntekijöitä osallistui Yhteiskuntapäivään 63 maasta yli 24 500. Työtunteja lahjoitettiin yli 187 000.

Yhteiskuntapäivä on Novartiksen globaali vuotuinen hyväntekeväisyyspäivä, jolloin Novartiksen työntekijät eri puolilla maailmaa lahjoittavat oman työpanoksensa yrityksen valitsemalle taholle. Päivää on vietetty aina vuodesta 1996, tänä vuonna 21. kertaa. Novartis Suomessa on ollut mukana päivässä alusta alkaen.

Tänä vuonna Suomessa työpanos lahjoitettiin Helsingin Kaupungille, jossa novartislaiset jalkautuivat luontoon varmistamaan, että luonnolliset lajit saavat riittävästi kasvutilaa. Herttoniemen lähellä Fastholmassa kasvaa runsaasti jättipalsamia, joka on tällä hetkellä pahin vieraslajimme ja uhkaa vallata alueita luonnollisilta lajeiltamme. Helsingin Kaupungin mukaan vieraslajien torjunta on tällä hetkellä yksi tärkeimpiä toimenpiteitä, joita ympäristön hyväksi voi tehdä, ja vieraslajiongelma on tällä hetkellä niin suuri, ettei kaupungin resurssit riitä torjumaan sitä vaan kaikki mahdollinen apu on tarpeen.

”Käytimme tämän lämpimän ja aurinkoisen päivän jättipalsamin poistoon Fastholman kauniilta alueelta. On hienoa saada tukea ympäristön hyvinvointia”, Novartiksen viestintäpäällikkö Liisa Wilkman sanoo.

Lisätietoja: Liisa Wilkman, viestintäpäällikkö, puh. 040 745 7007, liisa.wilkman@novartis.com.

Novartiksen vuotuinen globaali Yhteiskuntapäivä toteutettiin Suomessa torstaina 15. kesäkuuta 2017. Novartiksen työntekijät lahjoittivat työpanoksensa Helsingin Kaupungin ympäristön hyväksi. Maailmanlaajuisesti Novartiksen työntekijöitä osallistui Yhteiskuntapäivään 63 maasta yli 24 500. Työtunteja lahjoitettiin yli 187 000.

Lue lisää »

Joka viides suomalainen sairastuu sydämen vajaatoimintaan – vain harva tunnistaa oireet

Lehdistötiedotteet   •   Touko 05, 2017 12:00 EEST

Sydämen vajaatoiminta on vakava, parantumaton sairaus, johon joka viides suomalainen sairastuu elämänsä aikana. Sen oireita ja taudinkuvaa ei kuitenkaan tunneta riittävän laajasti, vaikka aikainen ja asianmukainen diagnoosi ja hoito parantavat usein ennustetta. Tänään 5.5. vietetään sydämen vajaatoimintapäivää, jonka avulla lisätään tietoa sydämen vajaatoiminnasta, sen oireista ja hoidosta.

Sydämen vajaatoiminta on monimuotoinen sairaus, jossa sydän ei pysty hoitamaan normaalisti tehtäväänsä eli pumppaamaan riittävästi verta elimistön tarpeisiin. Kyseessä on vakava, parantumaton oireyhtymä, joka voi johtua useasta eri taustasairaudesta. Vajaatoiminnan yleisyys kasvaa jyrkästi iän myötä; alle 50-vuotiailla sydämen vajaatoiminta on harvinainen, mutta yli 75-vuotiaista sitä sairastaa joka kymmenes.[1] Vajaatoimintaa sairastaa 1–2 prosenttia koko väestöstä, ja elämänsä aikana siihen sairastuu joka viides suomalainen[2].

”Sydämen vajaatoiminta on vakava, elinikäinen sairaus, joka vähentää elinvuosia ja heikentää elämänlaatua. Moni ei kuitenkaan tunnista vajaatoiminnan oireita eikä osaa hakea oikeanlaista hoitoa”, kertoo kardiologian erikoislääkäri Petri Haataja Tays Sydänsairaalasta.

Esimerkiksi Etelä-Karjalan Sydänpiirin jäsenille keväällä 2016 tehdyssä kyselyssä jopa 43 % vastaajista oletti, että sydämen vajaatoiminta voidaan parantaa. Vastanneista vain 7 % tiesi, että sydämen vajaatoiminnassa kuolleisuus on suurempi kuin sydäninfarktin jälkeen tai monissa syöpätaudeissa. Tyypillisimmistä oireista vain osa osattiin yhdistää sydämen vajaatoimintaan.[3]

Tunnista oireet ajoissa

Sydämen vajaatoiminnan pääasiallisia oireita ovat hengenahdistus ja väsyvyys, jotka ilmenevät etenkin rasituksen yhteydessä. Jopa käveleminen tasamaalla voi olla potilaalle raskasta. Tyypillistä on myös tarve kohottaa ylävartaloa nukkuessa useilla tyynyillä, jotta hengittäminen helpottuu. Vajaatoiminta kerryttää myös nestettä, mikä näkyy painonnousuna ja turvotuksena. Nesteen kertyessä kehoon potilaan paino voi nousta useita kiloja viikossa, ja turvotusta esiintyy etenkin jaloissa.[1][2]

”Samat oireet liittyvät myös muihin sairauksiin, eli ne eivät kerro vajaatoiminnasta suoraan. Moni potilas pitääkin oireita tavallisina vanhuuden merkkeinä eikä osaa hakeutua hoitoon”, Haataja sanoo.

Vajaatoiminnan oireet on tärkeää tunnistaa, sillä varhainen diagnoosi sekä oikean ja asianmukaisen hoidon löytäminen voi parantaa taudin ennustetta ja potilaan elämänlaatua [4]. Vajaatoiminnan hoidossa pyritään vaikuttamaan sen perussyyhyn eli taustalla olevaan syysairauteen. Lääkehoito on tärkein osa hoitoa, mutta myös elintavoilla kuten ruokavaliolla ja liikunnalla on tärkeä merkitys. Myös kestävä hoitosuhde ja läheisten tuki on merkittävä osa hoitoa.[1]

Koska oireyhtymän esiintyvyys kasvaa jyrkästi iän myötä, potilaiden määrä lisääntyy tulevaisuudessa väestön vanhetessa.[4] Samalla tiedon tarve kasvaa.

”Myös läheiset voivat tunnistaa oireet ja kannustaa vajaatoimintapotilasta hakeutumaan lääkärin luo”, Petri Haataja muistuttaa.

Sydämen vajaatoimintapäivä lisää tietoa sairaudesta

Tänään 5.5. vietetään sydämen vajaatoimintapäivää, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota sydämen vajaatoimintaan ja lisätä tietoa sairaudesta, sen oireista ja hoitovaihtoehdoista.

Myös lääkeyhtiö Novartis haluaa lisätä tietoisuutta sydämen vajaatoiminnasta lanseeraamalla tänään oireista kertovan videosarjan ja nostamalla seuraavien kuukausien aikana sairauteen liittyviä teemoja esille omissa kanavissaan ja nettisivuillaan.

Lisätiedot:

Petri Haataja, kardiologian erikoislääkäri, Tays sydänsairaala, p. 03 3116 4140, petri.haataja@sydansairaala.fi

Jenni Huusko, tieteellinen asiantuntija, Novartis Finland Oy, p. 040 568 7856, jenni.huusko@novartis.com

www.novartis.fi/sydamenvajaatoiminta
Sydämen vajaatoiminta -video: https://youtu.be/aBnbd5o-N-Q
Novartis Finland Facebookissa: https://www.facebook.com/Novartis-Finland-1169388439843833/

[1] Sydämen vajaatoiminta. Lääkärikirja Duodecim 28.4.2017.www.terveyskirjasto.fi

[2] Lassus & Harjola. Sydämen vajaatoiminnan epidemiologia, etiologia ja diagnostiikka. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016.

[3] Novartis ja Etelä-Karjalan Sydänpiiri: kysely sydämen vajaatoiminnasta, 2016.

[4] Sydämen vajaatoiminta. Käypä hoito -suositus.http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50113

Novartis tuottaa ja tarjoaa terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin seuraavilla alueilla: innovatiiviset alkuperäislääkkeet, laadukkaat rinnakkaisvalmisteet sekä silmäkirurgiset laitteet ja silmätuotteet. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 44 miljardia euroa, ja se työllistää noin 118 000 työntekijää yli 150 maassa. Novartis investoi terveysalalla merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2016 tutkimusinvestoinnit olivat yhteensä 8 miljardia euroa eli 18 % liikevaihdosta. Konsernin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Suomessa yhtiötä edustaa Novartis Finland Oy. Lisätietoja osoitteesta www.novartis.fi.

Sydämen vajaatoiminta on vakava, parantumaton sairaus, johon joka viides suomalainen sairastuu elämänsä aikana. Sen oireita ja taudinkuvaa ei kuitenkaan tunneta riittävän laajasti, vaikka aikainen ja asianmukainen diagnoosi ja hoito parantavat usein ennustetta. Tänään 5.5. vietetään sydämen vajaatoimintapäivää, jonka avulla lisätään tietoa sydämen vajaatoiminnasta, sen oireista ja hoidosta.

Lue lisää »

Syrjinnän tunne lisää psoriasista sairastavien taakkaa

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 07, 2017 12:15 EEST

Psoriasis tunnetaan iho- ja nivelsairautena[1], mutta se voi aiheuttaa fyysisten oireiden lisäksi myös sosiaalisia haasteita. Maailmanlaajuisessa Clear about Psoriasis -potilastutkimuksessa suomalaisista psoriasista sairastavista lähes jokainen (94 %) kertoi kokeneensa syrjintää. Tutkimuksessa haastateltiin yli 8 300 psoriasista sairastavaa 31 eri maasta. Suomesta vastaajia oli 227. Tutkimuksen toteutti tutkimuslaitos GFK lääkeyhtiö Novartiksen toimeksiannosta[2].

Vaikka psoriasis tunnetaan parhaiten näkyvistä oireistaan, sairaus voi vaikuttaa myös elämänlaatuun[3]. Vaikka fyysiset oireet olisivat suhteellisen vähäisiä,psoriasis voi olla sosiaalisissa tilanteissa taakka3. Clear about Psoriasis -tutkimuksessa lähes puolet suomalaisista vastaajista (47 %) kertoi, että heiltä on esimerkiksi kysytty, tarttuuko psoriasis2.Myös muissa tutkimuksissa on nostettu esille psoriasispotilaiden kokemuksia sairauden sosiaalisista vaikutuksista.Maailman terveysjärjestö WHO kertoi Global Report on Psoriasis -raportissaan Yhdysvalloissa toteutetusta potilastutkimuksesta, johon vastanneista potilaista 94 % koki sairautensa vaikuttavan sosiaalisiin suhteisiin, 70 % perhe-elämään ja 68 % työuraansa. Psoriasiksen koettiin vaikuttavan myös yleiseen toimintakykyyn ja seksuaalisiin suhteisiin.3, [4]

Psoriasis on tulehduksellinen pitkäaikaissairaus. Suomessa psoriasista sairastaa noin 2–3 prosenttia väestöstä eli noin 100 000–150 000 ihmistä. Psoriasis aiheuttaa kutisevia ja hilseileviä ihottumaläiskiä, ja joka kymmenes psoriasispotilas kärsii niveloireista, kuten nivelten kivusta ja turvotuksesta. Tauti on perinnöllinen, mutta ei tarttuva.1 Vaikka psoriasista ei voida täysin parantaa, sen oireita voidaan hoitaa.[5]

Maailman terveysjärjestö WHO on viime vuosina kiinnittänyt erityishuomiota psoriasista ympäröiviin asenteisiin. Järjestö toivoo jäsenvaltioiltaan aktiivisia toimia psoriasikseen liittyvän syrjinnän ja sosiaalisen stigman vähentämiseksi. Sairautta koskevassa lausumassaan (2014) järjestö rohkaisee lisäämään jatkuvasti tietoisuutta psoriasiksesta ja sen hoidosta.[6] WHO:n koostamassa Global Report on Psoriasis -raportissa muistutetaankin, että psoriasikseen liittyvä syrjinnän tunne ja sosiaalinen taakka eivät johdu itse sairaudesta vaan ympäröivän maailman ennakkoluuloista, joihin on mahdollista vaikuttaa3.

Haasta psori -kampanja keskittyy elämänlaatuun ja herättelee vähentämään sosiaalista taakkaa

Huhtikuun 2017 alussa alkavalla Haasta psori -kampanjalla tarjotaan tietoisuutta psoriasiksesta, pyritään vähentämään siihen liittyviä ennakkoluuloja ja kannustetaan psoriasiksen oireista kärsiviä hakeutumaan hoitoon. Varhainen diagnoosi ja toimiva hoito tukevat psoriasista sairastavan työ- ja toimintakykyä ja hyvää elämänlaatua.

Kampanja näkyy videotarinoiden, nettisisältöjen ja sosiaalisen median kanavien kautta. Kampanjan toteuttavat Novartis Finland Oy ja psoriasista sairastavien potilasjärjestö Psoriasisliitto ry.

Haasta psori -kampanjavideot ja muut sisällöt: http://www.haastapsori.fi/ ja https://www.facebook.com/iholla.fi/sekä http://www.psoriasisiholla.fi/
Psoriasisliitto: www.psori.fi Novartis Finland: www.novartis.fi

Lisätietoja medialle:

Liisa Wilkman, viestintäpäällikkö,Novartis Finland Oy, liisa.wilkman@novartis.com, puh. 040 745 7007

Sonja Bäckman, toiminnanjohtaja,Psoriasisliitto,sähköposti: sonja.backman@psori.fi,puh. 040 827 2106

[1]Psoriasisliiton verkkosivut, Tietoa Psoriasiksesta https://psori.fi/tietoa-psoriasiksesta/. Katsottu 14.3.2017. Osuuden on tarkistanut ihotautien erikoislääkäri Tapio Rantanen.

[2] Clear about Psoriasis – Patient Survey, toukokuu 2016. Maaraportti: Suomi.

[3] Global report on psoriasis. Geneve: World Health Organization 2016.

[4] J Dermatol Treat. 2015;1–8: Pariser D, Schenkel B, Carter C, Farahi K, Brown TM, Ellis CN, and Psoriasis Patient Interview Study Group. A multicenter, non-interventional study to evaluate patient-reported experiences of living with psoriasis.

[5] Psoriaasi (iho ja nivelet). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2012 [päivitetty 26.6.2012]. www.kaypahoito.fi.

[6] Psoriasis. WHO: Sixty-seventh World Health Assembly, Agenda item 13.5.2014.

Novartis tuottaa ja tarjoaa terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin seuraavilla alueilla: innovatiiviset alkuperäislääkkeet, laadukkaat rinnakkaisvalmisteet sekä silmäkirurgiset laitteet ja silmätuotteet. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 44 miljardia euroa, ja se työllistää noin 118 000 työntekijää yli 150 maassa. Novartis investoi terveysalalla merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2016 tutkimusinvestoinnit olivat yhteensä 8 miljardia euroa eli 18 % liikevaihdosta. Konsernin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Suomessa yhtiötä edustaa Novartis Finland Oy. Lisätietoja osoitteesta www.novartis.fi.

Psoriasis tunnetaan iho- ja nivelsairautena[1], mutta se voi aiheuttaa fyysisten oireiden lisäksi myös sosiaalisia haasteita. Maailmanlaajuisessa Clear about Psoriasis -potilastutkimuksessa suomalaisista psoriasista sairastavista lähes jokainen (94 %) kertoi kokeneensa syrjintää. Tutkimuksessa haastateltiin yli 8 300 psoriasista sairastavaa 31 eri maasta. Suomesta vastaajia oli 227.

Lue lisää »

Novartis palkitsee tänään suomalaisen aivotutkimuksen väitöskirjan

Lehdistötiedotteet   •   Loka 25, 2016 15:20 EEST

Sitoutunut neuroalan tutkimukseen ja lääkehoitojen kehittämiseen

Novartis Neuroscience palkinnon saa Enrico Glereanin Aalto yliopistosta väitöskirjallaan "Dynamic similarity of brain activity in humans: from single areas to functional networks".1 Palkinto jaetaan Neuroscience Finland 2016 -tapahtumassa 25.10.2016 Biomedicumissa, Helsingissä.2 Lääkeyritys Novartis on sitoutunut neuroalan tutkimukseen ja uusien hoitojen kehittämiseen. Tutkimusalueita ovat MS-tauti, migreeni, neuropaattinen kipu ja Alzheimerin tauti.

Novartis Finland Oy tukee suomalaista neuroalan tutkimusta jakamalla Novartis Neuroscience -tunnustuspalkinnon parhaalle aivotutkimuksen alan väitöskirjalle Suomessa. Palkintoa on jaettu vuodesta 1998, ja palkinnon saajan valitsee Suomen aivotutkimusseura SATS:n hallitus edellisen 1-2 vuoden väitöskirjatöistä tehtyjen esitysten perusteella.

Jo 16. kerran jaettavan palkinnon saa tänä vuonna Enrico Glereanin Aalto yliopistosta väitöskirjallaan "Dynamic similarity of brain activity in humans: from single areas to functional networks". Palkinto jaetaan Neuroscience Finland 2016 -tapahtumassa 25.10.2016 Biomedicumissa, Helsingissä. Enrico Glereanin väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin kuvantamiseen pohjautuvia menetelmiä, joiden avulla voidaan ymmärtää eri aivoalueiden aktivaation ja yhteistyön samankaltaisuutta ja eroja yksilötasolla. Moderneista kuvantamisen menetelmistä toivotaan apua heterogeenisten autismikirjon häiriöiden diagnostiikkaan.

”Perustutkimus on edellytyksenä lääkehoitojen kehittämiselle, ja tätä haluamme vuosittaisella neurologian väitöskirjapalkinnollamme tukea. Neurotieteet ovat keskeinen tutkimusalueemme ja olemme sitoutuneet kehittämään uusia hoitovaihtoehtoja neurologisiin sairauksiin potilaiden elämän parantamiseksi,” sanoo lääketieteellinen asiantuntija Minna Korolainen Novartis Finland Oy:stä.

Uusia tutkimustuloksia neurologisiin sairauksiin

Syyskuussa ECTRIMS-kongressissa (The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) Lontoossa julkaistiin fingolimodin (kauppanimi Gilenya) 10 vuoden pitkäaikaistutkimuksen (ACROSS) tulokset. ACROSS-tutkimuksen tulokset osoittivat, että aaltoilevaa MS-tautia (RRMS) sairastavilla potilailla taudin haitta-asteen eteneminen on hidastunut ja siirtyminen sekundäärisprogressiiviseen taudin vaiheeseen on vähäisempään verrattuna lyhyemmän aikaa fingolimodihoitoa saaneisiin potilaisiin.3

Fingolimodi-valmisteen tutkimusten lisäksi Novartiksella on käynnissä tutkimus sekundäärisprogressiivisen MS-taudin (SPMS) hoitoon siponimodi-molekyylillä. Tutkimustuloksia ei ole vielä julkaistu. Tutkimus sekundäärisen MS-taudin hoitoon on esimerkki tutkimuksesta, jossa pyritään kehittämään hoitovaihtoehtoja sairauksiin, joilla uusille lääkehoidoille on suuri tarve. Tällä hetkellä SPMS-potilaille on hoitovaihtoehtoja vain rajallisesti.

Lisäksi Novartiksella on käynnissä tutkimus krooniseen migreeniin ja episodiseen migreeniin. Krooninen ja episodinen migreeni ovat sairauksia, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi potilaan päivittäiseen elämään ja toimintakykyyn.

18 % liikevaihdosta tutkimukseen – tutkimustoimintaa myös Suomessa

Tieteellinen tutkimus on Novartiksen innovaatioiden perusta, ja vuonna 2015 Novartis investoi tutkimukseen yhteensä 8 miljardia euroa eli 18 % liikevaihdosta. Tutkimuksessa keskitytään puutteellisesti tunnettuihin vaikutusmekanismeihin ja sairauksiin, joissa uusille lääkehoidoille on suurin tarve.

Novartiksella on yksi maailman vahvimpia tulevaisuuden tuotekehitysportfolioita ja käynnissä on yli 200 tutkimus-ja kehitysprojektia. Neurologisten sairauksien tutkimus on keskeinen osa Novartiksen toimintaa, ja tutkimusalueita ovat MS-taudin lisäksi Alzheimerin tauti, neuropaattinen kipu ja uusimpana alueena migreeni. Novartiksen neuroalan kliinisissä lääketutkimuksissa on mukana tällä hetkellä myös suomalaisia potilaita.

Lisätietoja: Minna Korolainen, Lääketieteellinen asiantuntija, Novartis Finland Oy, puh. 040 1607011, minna.korolainen@novartis.fi

1) Linkki verkkojulkaisuun: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18764

2) Neuroscience Finland 2016 ohjelma: http://www.brsf.org/nf2016

3) Derfuss T et al. The ACROSS Study: Long-term efficacy of fingolimod in patients with RRMS (follow-up at 10 years). Poster presented at: 32nd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; September 14-17, 2016; London, UK. Poster 1215.

Novartis tuottaa ja tarjoaa terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin seuraavilla alueilla: innovatiiviset alkuperäislääkkeet, laadukkaat rinnakkaisvalmisteet sekä silmäkirurgiset laitteet ja silmätuotteet. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 45 miljardia euroa, ja se työllistää noin 119 000 työntekijää yli 150 maassa. Novartis investoi terveysalalla merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2015 tutkimusinvestoinnit olivat yhteensä 8 miljardia euroa eli 18 % liikevaihdosta. Konsernin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Suomessa yhtiötä edustaa Novartis Finland Oy. Lisätietoja osoitteesta www.novartis.fi.

Novartis Neuroscience palkinnon saa Enrico Glereanin Aalto yliopistosta väitöskirjallaan "Dynamic similarity of brain activity in humans: from single areas to functional networks". Palkinto jaetaan Neuroscience Finland 2016 -tapahtumassa 25.10.2016 Biomedicumissa, Helsingissä. Lääkeyritys Novartis on sitoutunut neuroalan tutkimukseen ja uusien hoitojen kehittämiseen.

Lue lisää »

Arvoperusteinen terveydenhuollon ohjaus parantaisi hoidon laatua – ja voisi pelastaa satojen suomalaisten hengen vuosittain

Lehdistötiedotteet   •   Heinä 14, 2016 15:00 EEST

Boston Consulting Group ja Novartis Finland haluavat olla edelläkävijöitä vaikuttavan terveydenhuollon ratkaisuiden kehittämisessä Suomeen. Kumppanit julkistavat ehdotuksensa Suomelle ja suomalaisille SuomiAreenan yhteydessä Porissa järjestettävässä kutsutilaisuudessa 14. heinäkuuta 2016.

Keskittyminen kustannustehokkuuteen ja laatuun toisi satojen miljoonien eurojen säästöt

Suomen terveydenhuolto on kasvavien kustannus- ja laatuhaasteiden edessä. Sosiaali- ja terveysmenojen kasvu tulee ylittämään bruttokansantuotteen kasvun noin prosenttiyksiköllä. Tämä kasvu tarkoittaa 15 miljardin euron lisälaskua kansantaloudelle vuoteen 2030 mennessä. Suomessa hoitoon pääsy on jo nyt heikentynyt niin, että odotusajat ovat pisimmästä päästä Euroopassa. Näin todetaan Boston Consulting Groupin tuoreessa The Missing Piece of Finnish Health Care Reform -raportissa.

Pääongelma, johon Suomessa ei ole vielä systemaattisesti tartuttu, on hälyttävän suuret laatuerot sairaaloiden ja alueiden välillä. Esimerkiksi lannemurtuman jälkeinen kuolleisuus on pahimmillaan kuusinkertainen verrattaessa huonoimman ja parhaan sairaalan laatua. BCG:n laskelmien mukaan jopa yli 1 400 pelkästään aivohalvaukseen, sydäninfarktiin ja lantionmurtumiin liittyvää kuolemaa voitaisiin välttää vuosittain, jos kaikki Suomen alueet suoriutuisivat keskimäärin niiden hoidosta yhtä hyvin kuin parhaat alueet tällä hetkellä. BCG:n arvion mukaan arvopohjaisella terveydenhuollon johtamisella voitaisiin säästää jopa 500–900 miljoonaa euroa pelkästään näiden kolmen potilasryhmän suorissa hoitokustannuksissa, jos kaikki sote-alueet saavuttaisivat parhaiden verrokkien tason.

“On pysäyttävää, että esimerkiksi alueelliset kuolleisuuserot näissä muutamassa sairaudessa, joista meillä on tutkimustietoa, ovat näin suuria. Voi vain kuvitella kuinka suurista luvuista on kysymys kun katsotaan suomalaista sairaanhoitoa kokonaisuutena. Kustannuksissa puhutaan silloin miljardiluokan säästömahdollisuuksista, joihin on mahdollista päästä hoidon laatua parantamalla, ei sitä karsimalla”, sanoo BCG:n johtaja Arne Köhler.

Sote-uudistus ilman laatujohtamista ei ratkaise ongelmia

Raportin mukaan meneillään oleva Sote-uudistus on askel oikeaan suuntaan, mutta se on keskittynyt tähän mennessä rakenteisiin ja organisaatioon, ei hoidon vaikuttavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Nykyisenkaltaisessa sote-uudistuksessa kustannustehokkuus- ja laatuongelmia ei automaattisesti ratkaista, koska samat alueet jatkavat terveydenhoidon organisointia, BCG arvioi.

“Alueilla ei ole käytössään riittävästi tietoa, jonka avulla ne voisivat järjestää terveyspalvelut käytössä olevilla resursseilla parhaalla mahdollisella tavalla. Potilaan valinnanvapaus ja julkisen terveydenhuollon kilpailutus eivät automaattisesti tule lisäämään kustannustehokkuutta tai laatua. Kilpailuun liittyvä toimijoiden määrän lisääntyminen voi jopa hajottaa hoitoketjuja entisestään, ellei varmisteta riittävää koordinaatiota tuottajien välillä”, sanoo Köhler.

Mallia Ruotsista ja Britanniasta

Arvoperusteista mallia käytetään monissa Euroopan maissa, esimerkiksi Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Hollannissa. Näissä maissa edellytetään ja mitataan ensisijaisesti terveyspalveluiden laatua eikä suoritteiden määrää sekä koordinoidaan hoidon kokonaisuutta eri toimijoiden kesken. BCG:n raportin mukaan vaikuttavuus- ja laatuperusteinen terveysjohtaminen puuttuu vielä Suomesta julkisista terveyspalveluista, mikä on osaltaan hidastanut kehitystä verrattuna parhaisiin verrokkimaihin.

“Arvoon perustuva ajattelu ja terveysjohtaminen pitäisi ottaa käyttöön Suomessa osana sote-uudistusta. Tarvitaan kansallinen vaikuttavan terveydenhuollon strategia, toimenpideohjelma ja tulosten seuraamiseksi standardoidut kansalliset vaikuttavuus- ja kustannustehokkuusmittarit”, ehdottaa Arne Köhler.

Erilaisten terveystietojen jakaminen samoin kuin hoitoketjujen kokonaisvaltainen koordinointi eri toimijoiden kesken ovat keskeisiä edellytyksiä arvoperusteisen mallin käyttöönotolle. Toisin kuin nyt, hoitojen vaikuttavuus- ja kustannustehokkuustietoja tulisi voida jakaa avoimesti sekä terveydenhuollon ammattilaisille että kansalaisille. Tämä edellyttää muutoksia lainsäädännössä: sen tulisi mahdollistaa terveystiedon toissijainen käyttö ja nykyistä avoimempi jakaminen. BCG suosittaa myös uusien verkostojen perustamista terveydenhuollon ammattilaisten vertaisarvioinnin kehittämiseksi. Koko terveydenhuollon korvausmallin pitäisi perustua tuloksiin eli laatuun ja vaikuttavuuteen eikä yksittäisten suoritteiden määrään kuten nykyisin.

Lääkehoitojen arvioinnin pohjaksi kustannusvaikuttavuus

Vaikuttavuuteen perustuva lääkepolitiikka mahdollistaa aitoa lisäarvoa tuottavien uusien hoitojen nopean käyttöönoton.

”Lääkehoitojen arvioinnin tulee perustua terveystaloustieteellisellä analyysillä selvitettyyn kustannusvaikuttavuuteen, jossa huomioidaan vaikutus terveysjärjestelmään ja sen toiminnalliseen tehokkuuteen, hoidollinen arvo, potilaan kokemus hyödystä ja hoidon laadusta, sekä yhteiskunnallinen hyöty kuten vaikutus työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen”, sanoo Novartis Finland toimitusjohtaja Antti Viitanen. Terveystaloustieteellistä osaamista ja arviointia tulee kehittää yhdessä toimijoiden kesken.

”Hyödyntämällä uuden innovaation kohdalla joustavia sopimusmenettelyitä, joissa lääkeyritykset ja julkinen maksaja sitoutuvat yhteisiin vaikuttavuustavoitteisiin ja tulosten mittaamiseen, voidaan hallita vaikuttavuuteen mahdollisesti liittyviä epävarmuustekijöitä. Näin julkinen sektori voi vähentää lääkeinvestointeihin liittyviä taloudellisia riskejä ja uudesta hoidosta hyötyvät potilaat saavat nopeasti hoidon”, summaa Viitanen.

Lyhyesti tutkimuksesta:

Boston Consulting Groupin The Missing Piece of Finnish Health Care Reform –tutkimusraportti perustuu haastatteluihin Suomen terveydenhuollon avainhenkilöiden kanssa, laajaan potilaskyselyyn ja kansainvälisiin esimerkkeihin.

Linkki raporttiin: http://www.bcg.com/en-nor/perspectives/38846

Lisätiedot:

Jatta Lindström, Marketing Coordinator, Boston Consulting Group, p. 040-3116017
Antti Viitanen, toimitusjohtaja, Novartis Finland, p. 010 6133 294, antti.viitanen@novartis.com


The Boston Consulting Group (BCG) on johtava ylimmän liikkeenjohdon neuvonantaja. Olemme asiakkaillemme muutosvoima – kumppani merkityksellisten muutosten läpiviemisessä. Tunnistamme yhdessä asiakkaan kanssa muutoksen edellytykset: arvokkaimmat mahdollisuudet ja kriittisimmät ongelmat. Yhdistämme oivaltavan tiedon, markkinainformaation ja asiakkaan syvällisen tuntemuksen. Tähtäimessä ovat kestävät kilpailuedut, suorituskykyinen organisaatio ja pysyvät tulokset. BCG toimii 85 toimipisteessä 48 maassa. www.bcg.com.

Novartis tuottaa ja tarjoaa terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin seuraavilla alueilla: innovatiiviset alkuperäislääkkeet, laadukkaat rinnakkaisvalmisteet sekä silmäkirurgiset laitteet ja silmätuotteet. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 45 miljardia euroa, ja se työllistää noin 119 000 työntekijää yli 150 maassa. Novartis investoi terveysalalla merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2015 tutkimusinvestoinnit olivat yhteensä 8 miljardia euroa eli 18 % liikevaihdosta. Konsernin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Suomessa yhtiötä edustaa Novartis Finland Oy.

Boston Consulting Group ja Novartis Finland haluavat olla edelläkävijöitä vaikuttavan terveydenhuollon ratkaisuiden kehittämisessä Suomeen. Kumppanit julkistavat ehdotuksensa Suomelle ja suomalaisille SuomiAreenan yhteydessä Porissa järjestettävässä kutsutilaisuudessa 14. heinäkuuta 2016.

Lue lisää »

Novartiksen Xolair® (omalitsumabi) -valmisteen korvattavuus laajenee 1.6.2016 alkaen

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 01, 2016 16:23 EEST

 • Omalitsumabille (Xolair®) on myönnetty rajoitettu peruskorvattavuus (40 %) yli 12-vuotiaiden vaikean kroonisen spontaanin urtikarian hoitoon, kun potilaan vaikeat urtikariaoireet (Urticaria Activity Score UAS728) ovat kestäneet yli kuusi viikkoa, oireita laukaisevaa ulkoista tekijää ei ole pystytty tunnistamaan ja H1-antihistamiinihoitoa on jatkettu vähintään kuuden viikon ajan ilman riittävää vastetta.
 • B-lausunnossa tulee sairauden lisäksi kuvata, missä ja kenen antamana ja valvonnassa hoito on suunniteltu annettavaksi.
 • Peruskorvausoikeus myönnetään kerralla enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos potilaan UAS7-pisteet ovat vähintään puolittuneet hoidon aikana ja hoidon tauotuksen aikana urtikaria-oireet ovat olleet vaikeat (UAS7 ≥ 28). Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää ensimmäisellä kerralla enintään kuudeksi kuukaudeksi ja sen jälkeen kerralla enintään kahdeksi vuodeksi. 1

”Peruskorvattavuuden myötä omalitsumabin saatavuus paranee myös yksityisen terveydenhuollon piirissä oleville kroonisesta spontaanista urtikariasta kärsiville potilaille”, kertoo toiminnanjohtaja Sirpa Pajunen Iholiitosta. ”Korvattavuuden saaminen on merkittävä asia, sillä sairaus heikentää potilaiden elämänlaatua6 ja uusille hoitovaihtoehdoille on tarvetta”, Pajunen jatkaa.

Myyntiluvan urtikarian hoitoon omalitsumabi sai helmikuussa 2014. Omalitsumabin toinen käyttöaihe on vaikea allerginen astma, johon myönnettiin myyntilupa vuonna 2005 ja rajoitettu peruskorvattavuus vuonna 2011.

Omalitsumabi (Xolair®) kroonisen spontaanin urtikarian hoidossa

Omalitsumabi-valmisteen tehoa spontaanin urtikarian hoidossa on tutkittu faasin III

tutkimuksissa. Näissä tutkimuksissa valmiste poisti useilla potilailla oireet kokonaan.2-4

Omalitsumabi salpaa immunoglobuliini E:tä (IgE), joka on avainasemassa histamiinin aiheuttamissa ihoreaktioissa kroonisessa spontaanissa urtikariassa. Omalitsumabi vähentää vapaan IgE:n määrää elimistössä ja näin vaimentaa histamiinia vapauttavien solujen aktiivisuutta.5

Lääkkeen toimintamekanismia kroonisessa spontaanissa urtikariassa tutkitaan edelleen, ja sen myötä voidaan saada uutta tietoa myös sairauden syntymekanismista.

Krooninen spontaani urtikaria

Noin 0,5–1,0 % väestöstä kärsii kroonisesta urtikariasta juuri nyt (pisteprevalenssi). Kahdessa kolmasosassa tapauksista kyseessä on krooninen spontaani urtikaria.6

Urtikariakohtaus alkaa yleensä kutinalla. Lievemmissä tapauksissa kutinaa on vain niissä kohdissa, joihin paukamia ilmestyy. Paukamat alkavat kohota sitten muutamassa minuutissa, ja reaktio on voimakkaimmillaan yleensä 30–60 minuutin kuluttua. Ominaista paukamille on, että ne vaihtavat paikkaa ollen seuraavana päivänä eri paikassa kehoa.7

Joka toisella urtikariapotilaalla on paukamien ohella myös turvotusta, ns. angioödeemaa. Turvotusta on tavallisesti vain pienellä alueella, esimerkiksi silmäluomessa, huulessa, sormessa, jalkapohjassa tai käsivarressa. Jos turvotusta ilmenee nielussa tai kielessä, turvotus voi olla hengenvaarallista.8-9

Hankalien iho-oireiden lisäksi krooninen spontaani urtikaria vaikuttaa merkitsevästi myös potilaan yleiseen elämänlaatuun. Ihon kutina vaikeuttaa nukahtamista ja vaikuttaa unen laatuun. Huonosti nukutuista öistä seuraa väsymys, joka heikentää suoriutumista töissä tai koulussa. Kutina myös häiritsee keskittymistä työhön, aiheuttaa poissaoloja töistä ja vaikuttaa vapaa-ajan harrastuksiin. Usein potilaat myös häpeävät ulkonäköään ja välttelevät sosiaalista kanssakäymistä oireiden ollessa aktiiviset. Oireiden ilmaantumisen ennustamattomuus aiheuttaa ylimääräistä stressiä potilaille. Kroonista spontaania urtikariaa sairastavat potilaat kärsivät myös masennuksesta ja ahdistuneisuudesta.6

Kroonisen spontaanin urtikarian hoidon tavoitteena on potilaan oireettomuus. Ensisijaisena lääkehoitovaihtoehtona ovat väsyttämättömät H1-antihistamiinit. Kuitenkin vain noin puolet potilaista saa hoitovasteen H1-antihistamiineilla niiden hyväksytyillä annoksilla. Yleiseksi hoitokäytännöksi onkin muodostunut H1-antihistamiinien vuorokausiannosten nostaminen kaksin- tai jopa nelinkertaiseksi, vaikka näille korkeammille hoitoannoksille ei olekaan olemassa virallista käyttöaihetta.6,10,11

Lisätietoa:

Lääketieteellinen asiantuntija Laura Fagerhed, email laura.fagerhed@novartis.com, puh. 040 827 8242

Viitteet

1. www.kela.fi

2.Kaplan A et al. Omalizumab in patients with symptomatic chronic idiopathic/spontaneous urticaria despite standard combination therapy. J Allergy Clin Immunol. 2013;132:101-9

3.Maurer M et al. Omalizumab for the treatment of chronic idiopathic or spontaneous urticaria. NEJM. 2013;369:924-35

4.Saini S et al.Efficacy and safety of omalizumab in patients with chronic idiopatic/spontaneous urticaria who remain symptomatic on H1 Antihistamines: A randomized, placebo-controlled study. J Invest Dermatol 2015;135:67-75

5. Xolair-valmisteyhteenveto

6.Maurer M et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA2LEN task force report. Allergy. 2011;66:317-330

7. Hannuksela M. Kutina on pirullista, raapiminen taivaallista. Kustannus Oy Duodecim ISBN 951-656-181-0. 20014

8. Hannuksela-Svahn A. Tietoa potilaalle: Angioödeemat. 19.8.2014 Lääkärikirja Duodecim. www.terveysportti.fi

9. Axelrod S et al. Urticaria and angioedema J Med 2011;78:784−802

10. Zuberbier T et al. The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guideline fort he definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update. Allergy 2014;69:868-87

11. Salava A. Nokkosihottumat (urtikariat) Lääkärin käsikirja Duodecim 10.5.2016 www.terveysportti.fi

Novartis tuottaa ja tarjoaa terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin seuraavilla alueilla: innovatiiviset alkuperäislääkkeet, laadukkaat rinnakkaisvalmisteet sekä silmäkirurgiset laitteet ja silmätuotteet. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 45 miljardia euroa, ja se työllistää noin 119 000 työntekijää yli 150 maassa. Novartis investoi terveysalalla merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2015 tutkimusinvestoinnit olivat yhteensä 8 miljardia euroa eli 18 % liikevaihdosta. Konsernin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Suomessa yhtiötä edustaa Novartis Finland Oy. Lisätietoja osoitteesta www.novartis.fi.

Omalitsumabille on myönnetty rajoitettu peruskorvattavuus (40 %) yli 12-vuotiaiden vaikean kroonisen spontaanin urtikarian hoitoon, kun potilaan vaikeat urtikariaoireet (Urticaria Activity Score UAS7≥28) ovat kestäneet yli kuusi viikkoa, oireita laukaisevaa ulkoista tekijää ei ole pystytty tunnistamaan ja H1-antihistamiinihoitoa on jatkettu vähintään kuuden viikon ajan ilman riittävää vastetta.

Lue lisää »

Novartiksen Entresto® (sakubitriili/valsartaani) rajoitetusti peruskorvattavaksi

Lehdistötiedotteet   •   Touko 12, 2016 15:06 EEST

Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt rajoitetunperuskorvattavuuden ensimmäiselle ARNI (Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor) -ryhmän sydämen vajaatoimintavalmisteelle (Entresto®, sakubitriili/valsartaani). Korvattavuus tulee voimaan Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti 1.7.2016.

Entresto on tarkoitettu oireisen kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon aikuisille potilaille, joilla sydämen vasemman kammion pumppauksen tehokkuutta kuvaava ejektiofraktio on alentunut. Kahdesti päivässä otettavan tablettimuotoisen sakubitriili/valsartaanin ainutlaatuisen vaikutusmekanismin arvioidaan vähentävän vajaatoimintaisen sydämen rasitusta. Euroopan lääkevirasto myönsi valmisteelle myyntiluvan marraskuussa 2015.

Sydämen vajaatoiminta on henkeä uhkaava sairaus, jota sairastaa lähes 15 miljoonaa eurooppalaista1, 2. Suomessa sydämen vajaatoimintaa sairastaa noin 100 000 henkilöä. Heistä noin puolella on alentunut ejektiofraktio.3

Entresto lyhyesti

Entreston myyntilupaa tukeneessa PARADIGM-HF -tutkimuksessa5oli mukana 8 442 potilasta ja tutkimustulokset osoittivat, että enalapriiliin verrattuna sakubitriili/valsartaani vähensi suhteellista riskiä kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin tai joutua sairaalaan sydämen vajaatoiminnan vuoksi. Tämä oli tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma, joka väheni sakubitriili/valsartaani -hoidon myötä 20 %.5

Sakubitriili/valsartaania käyttäneet potilaat keskeyttivät hoidon harvemmin haittavaikutusten vuoksi kuin enalapriilia käyttäneet potilaat. Sakubitriili/valsartaani -ryhmässä esiintyi enemmän hypotensiota (alentunut verenpaine) ja ei-vakavaa angioödeemaa (allerginen turvotus), mutta vähemmän munuaisten vajaatoimintaa, hyperkalemiaa (kohonnut veren kalium) ja yskää kuin enalapriili-ryhmässä.5

Tietoa sydämen vajaatoiminnasta

 • Sydämen vajaatoiminnassa sydän ei pysty pumppaamaan riittävästi verta elimistön tarpeisiin.
 • Toisin kuin usein luullaan, sydämen vajaatoiminta ei ole itsenäinen sairaus, vaan sen taustalla on aina jokin muu sydänsairaus (esim. sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine, läppäviat).
 • Sydämen vajaatoiminnan yleisyys kasvaa jyrkästi iän myötä; 10-20 prosenttia 70-80 -vuotiaista sairastaa vajaatoimintaa.
 • Tyypillisimpiä oireita ovat hengenahdistus, väsyvyys, nilkkojen turvotus ja painonnousu.
 • Sydämen vajaatoiminnasta kärsivä saa hengenahdistusoireita makuulla ollessaan. Hän alkaa usein nostaa nukkuma-asentoaan kasaamalla tyynyjä tai saattaa avata yöllä ikkunan saadakseen raitista ilmaa. Raittiista ilmasta ei ole apua, mutta pystyasento lievittää hengenahdistusta.
 • Lääkehoidon kulmakiviä ovat ACE:n estäjät, angiotensiinireseptorin salpaajat sekä beetasalpaajat. Vajaatoiminnan edetessä hoidoiksi voidaan myös valita laitehoidot ja viimeisimpänä sydämen siirto.
 • Sydämen vajaatoiminnan itsehoitoon kuuluvat terveellinen ravinto, liikunta ja suolan käytön rajoittaminen.

Viitteet

 1. Mozaffarian D, et al. Heart Disease and Stroke Statistics - 2015 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2014
 2. López-Sendón J. The heart failure epidemic. Medicographia. 2011;33:363-369
 3. Harjola V-P, Remes J. Sydämen vajaatoiminnan epidemiologia ja etiologia. Sisältyy julkaisuun Kardiologia (2008), s. 714-718.
 4. Langenickel TH et al. Angiotensin receptor-neprilysin inhibition with LCZ696: a novel approach for the treatment of heart failure. Drug Discovery Today: Therapeutic Strategies.2012, Vol 9. No.4
 5. McMurray JJV et al. Angiotensin-Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure, N Engl J Med 2014

# # #

Lisätietoja:

Jenni Huusko, tieteellinen asiantuntija, Novartis Finland Oy, jenni.huusko@novartis.com,

p. 040 568 7856.

Tiedote löytyy myös osoitteesta:http://www.mynewsdesk.com/fi/pressroom/novartis

Lääkeinformaatiopalvelu: 010 6133 210, novartis.laakeinformaatio@novartis.com

1) Lääkkeiden hintalautakunnan päätökset 10.5.2016 http://www.hila.fi/c/document_library/get_file?folderId=1190752&name=DLFE-9465.pdf

2) Entresto valmisteyhteenveto

3) Entresto julkinen EPAR-yhteenveto: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/004062/WC500197538.pdf, julkaistu 1.12.2015

Novartis tuottaa ja tarjoaa terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin seuraavilla alueilla: innovatiiviset alkuperäislääkkeet, laadukkaat rinnakkaisvalmisteet sekä silmäkirurgiset laitteet ja silmätuotteet. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 45 miljardia euroa, ja se työllistää noin 119 000 työntekijää yli 150 maassa. Novartis investoi terveysalalla merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2015 tutkimusinvestoinnit olivat yhteensä 8 miljardia euroa eli 18 % liikevaihdosta. Konsernin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Suomessa yhtiötä edustaa Novartis Finland Oy. Lisätietoja osoitteesta www.novartis.fi.

Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt rajoitetun peruskorvattavuuden ensimmäiselle ARNI (Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor) -ryhmän sydämen vajaatoimintavalmisteelle (Entresto®, sakubitriili/valsartaani). Korvattavuus tulee voimaan Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti 1.7.2016.

Lue lisää »

Yhteyshenkilöt 1 yhteyshenkilö

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäpäällikkö
 • liisa.wilkman@novartis.com
 • +358 10 6133 168
 • +358 40 745 7007

Novartis

Novartis Finland

Novartis tuottaa ja tarjoaa terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin seuraavilla alueilla: innovatiiviset alkuperäislääkkeet, laadukkaat rinnakkaisvalmisteet sekä silmäkirurgiset laitteet ja silmätuotteet. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 44 miljardia euroa, ja se työllistää noin 118 000 työntekijää yli 150 maassa. Novartis investoi terveysalalla merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2016 tutkimusinvestoinnit olivat yhteensä 8 miljardia euroa eli 18 % liikevaihdosta. Konsernin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Suomessa yhtiötä edustaa Novartis Finland Oy. Lisätietoja osoitteesta www.novartis.fi.

Osoite

 • Novartis
 • Metsänneidonkuja 10
 • 02130 Espoo
 • Kotisivumme