Media-no-image

OHIM tiedottaa: Teollis- ja tekijänoikeuksia omistavat yritykset taloudellisesti tehokkaampia kuin kilpailijansa

Lehdistötiedotteet   •   2015-06-30 14:09 EEST

Teollis- ja tekijänoikeuksia omistavissa yrityksissä on yleisesti 29 prosenttia suuremmat tulot työntekijää kohti, noin kuusi kertaa enemmän työntekijöitä ja jopa 20 prosenttia paremmat palkat kuin yrityksissä, jotka eivät omista teollis- ja tekijänoikeuksia.

Nämä ovat tärkeimpiä havaintoja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) EU:n teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten seurantakeskuksen välityksellä tekemässä tutkimuksessa.

Tutkimus perustui yli 2,3 miljoonan eurooppalaisen yrityksen virallisiin ja julkisiin taloudellisiin tietoihin, ja se käsitteli yrityksiä, jotka omistavat patentteja, tavaramerkkejä ja malleja sekä kansallisella että EU:n tasolla.

Yksi tutkimuksen keskeisiä havaintoja oli myös, että Euroopassa vain pieni osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä (pk-yritykset) omistaa patentteja, tavaramerkkejä tai malleja. Sen mukaan kyseisiä oikeuksia omistavien pk-yritysten tulot työntekijää kohti ovat lähes 32 prosenttia muita suuremmat ja taloudellinen tehokkuus huomattavasti parempi, mikä osoittaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien omistamiseen liittyy huomattavia suhteellisia etuja. Pk-yritykset ovat yrityksiä, joissa on alle 250 työntekijää ja joiden vuotuinen liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa.

Lue lisää OHIMin tiedotteesta

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Teollis- ja tekijänoikeuksia omistavissa yrityksissä on yleisesti 29 prosenttia suuremmat tulot työntekijää kohti, noin kuusi kertaa enemmän työntekijöitä ja jopa 20 prosenttia paremmat palkat kuin yrityksissä, jotka eivät omista teollis- ja tekijänoikeuksia.

Lue lisää »
Media-no-image

Merkittäviä järjestelmähankkeita ja uusia sähköisiä palveluja

Lehdistötiedotteet   •   2015-06-05 11:22 EEST

Pääjohtaja Rauni Hagman kertoo vuoden 2014 vuosikertomuksen johdannossa seuraavaa:


"Vuonna 2014 saimme valmiiksi merkittäviä tietojärjestelmähankkeita ja julkaisimme uusia sähköisiä palveluja. Kaupparekisteri- ja yrityskiinnitysasioissa siirryttiin käyttämään uutta käsittelyjärjestelmää, joka mahdollistaa ilmoitusten paperittoman käsittelyn, automatisoi toimintoja sekä lyhentää ilmoitusten käsittelyaikoja. Myös tavaramerkeissä otimme käyttöön uuden käsittelyjärjestelmän.

Verohallinnon kanssa julkaisimme osake- ja asunto-osakeyhtiöille palvelun, jossa hallitusten jäsenten vaihdokset voi ilmoittaa sähköisesti. Avasimme myös avoimen tiedon verkkopalvelun, jossa osakeyhtiöiden ja osuuskuntien yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) tallennetut tiedot sekä kuulutustietopalveluun tallennetut tiedot ovat saatavana yleiseen käyttöön uuden rajapinnan kautta.

Säätiöasioissa tapahtui myös merkittäviä muutoksia. Laki säätiöiden valvontamaksusta tuli voimaan heti vuoden alusta. Nyt voimmekin valvontamaksun turvin kehittää ja tehostaa säätiöiden valvontaa. Maksutuloilla myös katamme säätiövalvonnasta koituvat kustannukset.

Vuoden aikana toiminnassamme tapahtui useita muutoksia. Teollisuusoikeusasiamieslautakunta aloitti toimintansa virastomme yhteydessä. Lautakunta järjestää tutkintoja asiamiehille ja myöntää auktorisointeja, ja me ylläpidämme rekisteriä auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä.

Uudistimme myös organisaatiotamme siten, että yhdistys- ja säätiöasiat yhdistyvät yritys- ja yhteisölinjaan vuoden 2015 alussa. Uudistukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käytiin syksyn aikana. Neuvottelujen piirissä oli noin 120 henkilöä, ja lopputuloksena oli 26 tehtävän vähennys ja yhdeksän henkilön irtisanominen. Tehtävien väheneminen johtuu pääosin uusista asiointi- ja käsittelyjärjestelmistä, jotka automatisoivat manuaalisia työprosesseja.

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä maistraattien kanssa valmistelimme paikallisviranomaistehtävien siirtoa PRH:een. Vuoden 2015 syyskuun alusta alkaen kaikki kauppa- ja yhdistysrekisteriasiat käsitellään ainoastaan PRH:ssa.

Suomen taloudellinen tilanne heijastui toimintaamme. Hakemus- ja rekisteröintimäärät vähenivät kaupparekisterissä, patenteissa ja tavaramerkeissä. Yhdistys- ja säätiöasioissa ilmoitusmäärät säilyivät ennallaan.

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyaika jäi tavoitteesta, pääosin siksi, että ilmoituksia ei voitu rekisteröidä uuden käsittelyjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä toukokuussa. Myöskään kansallisten patenttihakemusten käsittelyaika ei ollut tavoitteen mukainen. Syynä tähän oli pitkään käsiteltyjen hakemusten ja päätösten valmistuminen. Sen sijaan yhdistysasioissa käsittelyaikoja on pystytty merkittävästi lyhentämään. Samaten patentin ensimmäisen välipäätöksen antoaika on lyhentynyt, mikä on ollut asiakkaiden toiveena.

Toimintaympäristön haasteista huolimatta asiakkaat ovat antaneet hyvän arvosanan työstämme ja palveluistamme. Samoin henkilöstö on ollut tyytyväinen työhönsä, työilmapiiriin ja PRH:een työantajana."


Vuosikertomus 2014 (pdf, 6.63 Mt) https://www.prh.fi/stc/attachments/tietoaprhsta/vuosikertomus/PRH_Vuosikertomus_2014_epdf_medres_FIN.pdf

Lisätietoja:
Leena-Liisa Lehikoinen
Viestintäpäällikkö
puh. 029 509 5877

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

PRH:n vuosikertomus vuodelta 2014 on julkaistu netissä.

Lue lisää »
Media-no-image

Suomalaiset edelleen innokkaita yhdistystoimijoita – tutustu sivuillamme julkaistuihin yhdistysrekisteritilastoihin!

Lehdistötiedotteet   •   2015-06-02 10:48 EEST

Yhdistysten määrä Suomessa jatkaa kasvuaan, maaliskuun lopussa maassamme oli 136 950 yhdistystä. Viime vuonna PRH:een tehtiin 2469 yhdistyksen perustamisilmoitusta eli 55 enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhdistyksiä rekisteröitiin 2360, joka taas oli 140 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yhdistyksiä koskevia ilmoituksia tehtiin kaikkiaan 23 515 ja sähköisten ilmoitusten osuus oli 73,9 %.

Uusia uskonnollisia yhdyskuntia ja niiden seurakuntia tai paikallisyhteisöjä rekisteröitiin viime vuonna 19 eli neljä enemmän kuin edellisenä vuotena. Maaliskuun lopussa uskonnollisten yhdyskuntien rekisterissä oli 397 uskonnollista yhdyskuntaa ja niiden seurakuntaa tai paikallisyhteisöä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko sekä Suomen ortodoksinen kirkko seurakuntineen pitävät yllä omia rekistereitään eivätkä sisälly PRH:n ylläpitämään uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Olemme julkaisseet prh.fi-sivuilla yhdistyksiä ja uskonnollisia yhdyskuntia koskevia tilastoja vuosilta 2011-2015. Jatkossa päivitämme tilaston neljännesvuosittain. Tilastosivulta löydät seuraavat tilastot:

 • yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien määrä, 
 • saapuneiden ilmoitusten määrä sekä 
 • ratkaistujen ilmoitusten määrä yhdistysrekisterissä ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisterissä.
 • sähköisen asioinnin osuus yhdistysrekisterissä.

Tutustu tarkemmin yhdistysrekisteritilastoihimme.

Lisätietoja: Järjestelmäasiantuntija, Vesa Halme, puh. 029 509 5256, etunimi.sukunimi@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Yhdistysten määrä Suomessa jatkaa kasvuaan, maaliskuun lopussa maassamme oli 136 950 yhdistystä. Viime vuonna PRH:een tehtiin 2469 yhdistyksen perustamisilmoitusta eli 55 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lue lisää »
Media-no-image

Finländare aktiva inom föreningsverksamhet – läs vår nya föreningsregisterstatistik på vår webbplats

Lehdistötiedotteet   •   2015-06-02 10:43 EEST

Antalet föreningar i Finland fortsätter att stiga: i slutet av mars fanns det 136 950 föreningar i vårt land. I fjol lämnades 2 469 anmälningar in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) för att starta föreningar, dvs. 55 mer anmälningar än året innan. Sammanlagt 2 360 nya föreningar registrerades under 2014, vilket är 140 färre än föregående år. Antalet inlämnade föreningsanmälningar var 23 515, varav 73,9 procent lämnades in elektroniskt.

I fjol registrerades 19 nya religionssamfund och deras församlingar eller lokalsamfund, vilket är fyra mer än året innan. I slutet av mars innehöll registret över religionssamfund 397 samfund och deras församlingar eller lokalsamfund. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Finlands ortodoxa kyrka, och deras församlingar, för sina egna register och ingår därmed inte i PRS register över religionssamfund.

Vi har publicerat statistik över föreningar och religionssamfund för 2011–2015 på vår webbplats. I fortsättningen kommer vi att uppdatera statistiken kvartalsvis. Du hittar följande statistik på vår webbplats:

 • antalet föreningar och religionssamfund
 • antalet inkomna anmälningar
 • antalet avgjorda anmälningar i föreningsregistret och i registret över religionssamfund
 • användning av e-tjänster i föreningsregistret

Gå till vår föreningsregisterstatistik.

För mer information, kontakta: Systemspecialist, Vesa Halme, tfn 029 509 5256, fornamn.efternamn@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Antalet föreningar i Finland fortsätter att stiga: i slutet av mars fanns det 136 950 föreningar i vårt land. I fjol lämnades 2 469 anmälningar in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) för att starta föreningar, dvs. 55 mer anmälningar än året innan.

Lue lisää »
Mq5fmd2kedvi8gttlcvp

Kutsu toimittajille WIPO-seminaariin 8.6.2015 Helsinkiin

Lehdistötiedotteet   •   2015-05-28 08:15 EEST

Tule seminaariimme kuulemaan, mikä merkitys aineettoman omaisuuden (IP) hallinnalla on kansainvälistyvälle yritykselle ja mitä palveluita WIPO siihen tarjoaa. Seminaarin avaavat PRH:n pääjohtaja Rauni Hagman ja WIPO:n apulaispääjohtaja Yo Takagi. Seminaarissa kuulet myös puheenvuorot Nokia Technologies'in ja Telia-Sonera Finland'in edustajilta.

Media-no-image

Maistraattien ja ELY-keskusten paikallisviranomaistoiminta kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa loppuu ja maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät PRH:lle syyskuun alussa

Lehdistötiedotteet   •   2015-04-23 13:55 EEST

Sähköisen asioinnin suosio kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa lisääntyy jatkuvasti. Koska sähköinen asiointi vähentää ilmoituksia käsittelevän henkilöstön tarvetta, asiantuntevan neuvonnan ja käsittelyn takaamiseksi kauppa- ja yhdistysrekisteri-ilmoitusten käsittely keskitetään PRH:lle 1.9.2015 alkaen. Samalla myös maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät PRH:lle. 

PRH:n toimitiloissa asioimisen lisäksi voit jatkossa voit asioida kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa sekä asunto-osakeyhtiöasioissa seuraavilla tavoilla:

Kaupparekisteriasiat

 • Sähköisesti: yritysten yhteystietojen muutokset sekä osakeyhtiön perustaminen ja vastuuhenkilöiden muutokset YTJ:ssä ja sähköinen kaupparekisteriote Virressä
 • Postitse: Voit postittaa kaupparekisteri-ilmoitukset osoitteella: PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.
 • Ohjeistusta asioimisen tueksi: Ohjeet ilmoittamiseen löydät Prh.fi –sivuilta, lisätietoja Kaupparekisterin neuvonta, p. 029 509 5900

Yhdistysrekisteriasiat

 • Sähköisesti: voit hoitaa kaikki yhdistysrekisteriin liittyvät asiat sähköisesti prh.fi-sivuilla
 • Postitse: Voit postittaa yhdistysrekisteri-ilmoitukset osoitteella: PRH, yhdistys- ja säätiöasiat, PL 1190, 00101 HELSINKI
 • Ohjeistusta asioimisen tueksi: Ohjeet ilmoittamiseen löydät Prh.fi –sivuilta, lisätietoja Yhdistysrekisterin neuvonta, p. 029 509 5959

Asunto-osakeyhtiöasiat

 • Sähköisesti: YTJ:ssä yritysten yhteystietojen muutokset sekä vastuuhenkilöiden muutokset ja Virressä sähköinen kaupparekisteriote
 • Postitse: Voit postittaa kaupparekisteri-ilmoitukset osoitteella: PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.
 • Ohjeistusta asioimisen tueksi: Ohjeet ilmoittamiseen löydät Prh.fi –sivuilta, lisätietoja Kaupparekisterin neuvonta, p. 029 509 5900

Mahdollisuus paikalliseen asiointiin säilyy Verohallinnon toimipisteissä, joita on tällä hetkellä 59. Verohallinnon toimipisteisiin voi jatkossakin jättää ilmoituksia yrityksiä ja yhteisöjä koskevissa asioissa. Ilmoituksia ei kuitenkaan voi maksaa eikä niitä kirjata Verohallinnon toimipisteissä (tämän vuoksi mm. uuden yrityksen Y-tunnusta ei saa heti Verohallinnon toimipisteistä), joten paperiset ilmoitukset kannattaa käsittelyyn ottamisen nopeuttamiseksi postittaa suoraan osoitteeseen:
PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Jotta palvelutaso ja käsittelyajat pysyisivät kohtuullisina, tehtävien siirron yhteydessä 17 maistraatin työntekijää siirtyy työskentelemään PRH:een. Asiakkaiden kannattaa kuitenkin varautua pidentyneisiin käsittelyaikoihin loppukesän ja syksyn aikana etenkin asunto-osakeyhtiöasioissa, sillä asunto-osakeyhtiöiden asiakirjat siirretään elokuussa PRH:een. 

Lisätietoja: Linjanjohtaja, Olli Koikkalainen, puh. 09 6939 5575, etunimi.sukunimi@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Sähköisen asioinnin suosio kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa lisääntyy jatkuvasti. Koska sähköinen asiointi vähentää ilmoituksia käsittelevän henkilöstön tarvetta, asiantuntevan neuvonnan ja käsittelyn takaamiseksi kauppa- ja yhdistysrekisteri-ilmoitusten käsittely keskitetään PRH:lle 1.9.2015 alkaen. Samalla myös maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät PRH:lle.

Lue lisää »
Media-no-image

Magistraternas och NTM-centralernas lokalverksamhet i handelsregister- och föreningsregisterärenden upphör – PRS tar över magistraternas uppgifter i bostadsaktiebolagsärenden i september

Lehdistötiedotteet   •   2015-04-23 13:48 EEST

Det har blivit allt mer populärt att använda e-tjänster för att sköta ärenden som gäller handelsregistret och föreningsregistret. E-tjänsterna minskar behovet av personal som handlägger anmälningar. För att kunna erbjuda rådgivning och handläggning på expertnivå centraliseras handläggningen av handelsregister- och föreningsregisteranmälningar till Patent- och registerstyrelsen (PRS) den 1 september 2015. PRS tar också över magistraternas uppgifter som gäller bostadsaktiebolag. 

Du kan även i fortsättningen sköta dina handelsregister-, föreningsregister- och bostadsaktiebolagsärenden i PRS kundtjänst i centrala Helsingfors, eller på följande sätt:

Handelsregisterärenden

 • Använd våra e-tjänster: ändra företagets kontaktuppgifter, starta aktiebolag eller gör ändringar i bolagets ansvarspersoner i FODS eller köp elektroniska handelsregisterutdrag i Virre.
 • Skicka anmälan per post: Du kan skicka din handelsregisteranmälan till: PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
 • Anvisningar: Du hittar anvisningar på vår webbplats prh.fi. Kontakta handelsregistrets rådgivning för ytterligare information, tfn 029 509 5900.

Föreningsregisterärenden

 • Använd våra e-tjänster: på vår webbplats prh.fi kan du sköta alla ärenden med föreningsregistret elektroniskt.
 • Skicka anmälan per post: Du kan skicka din anmälan till föreningsregistret till: PRS, Förenings- och stiftelseärenden, PB 1190, 00101 Helsingfors
 • Anvisningar: Du hittar anvisningar på vår webbplats prh.fi. Kontakta föreningsregistrets rådgivning för ytterligare information, tfn 029 509 5959.

Ärenden som gäller bostadsaktiebolag

 • Använd våra e-tjänster: ändra bolagets kontaktuppgifter eller ansvarspersoner i FODS eller köp elektroniska handelsregisterutdrag i Virre.
 • Skicka anmälan per post: Du kan skicka din handelsregisteranmälan till: PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
 • Anvisningar: Du hittar anvisningar på vår webbplats prh.fi. Kontakta handelsregistrets rådgivning för ytterligare information, tfn 029 509 5900.

Du kan också sköta dina ärenden på något av Skatteförvaltningens 59 lokala serviceställen. Där kan du lämna in anmälningar som gäller företag och sammanslutningar, men observera att du inte kan betala din anmälan och att anmälan inte kan registreras på Skatteförvaltningens serviceställen (därför får exempelvis nya företag inte ett FO-nummer direkt på serviceställena). För att snabba upp handläggningen, skicka din anmälan på papper direkt till:
PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors

För att PRS servicenivå och handläggningstider fortfarande ska vara rimliga, övergår 17 anställda på magistraterna till PRS när vi tar över magistraternas uppgifter i bostadsaktiebolagsärenden. Vi ber våra kunder förbereda sig på att handläggningstiderna kommer att vara längre än vanligt i slutet av sommaren och på hösten i synnerhet för bostadsaktiebolagsärenden, eftersom bolagens handlingar förs över till oss i augusti. 

För mer information, kontakta: Linjedirektör, PRS, Olli Koikkalainen, tfn 09 6939 5575, fornamn.efternamn@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Det har blivit allt mer populärt att använda e-tjänster för att sköta ärenden som gäller handelsregistret och föreningsregistret. E-tjänsterna minskar behovet av personal som handlägger anmälningar.

Lue lisää »
Media-no-image

Vahvistettujen yrityskiinnitysten arvon kasvu hiipui viime vuonna

Lehdistötiedotteet   •   2015-04-22 10:05 EEST

Yrityskiinnitysrekisterissä vahvistettiin yrityskiinnityksiä 3,6 miljardin arvosta tammi-maaliskuussa 2015. Viime vuonna vastaavaan aikaan niitä vahvistettiin 5,9 miljardin arvosta eli selvästi enemmän. Koko viime vuonna vahvistettiin yrityskiinnityksiä 23,7 miljardin arvosta eli vain hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko 2010-luvun ajan jatkunut voimakas yrityskiinnitysten arvon kasvu siis hiipui viime vuonna.

Vahvistettujen yrityskiinnitysten arvo vuosina 2010 - 2014

Vuosimiljardia euroa
20106,0
201111,2
201214,9
201323,5
201423,7

Yrityksiä, joilla on voimassa yrityskiinnityksiä, oli maaliskuun lopussa lähes 72 000.

Mikä yrityskiinnitys on?

Kaupparekisteriin merkityn yrityksen omistama elinkeinotoimintaan kuuluva irtain omaisuus voidaan kiinnittää ja sen hallintaa luovuttamatta pantata saamisen vakuudeksi. 

Kiinnitettyä omaisuutta saa luovuttaa ja käyttää normaalin elinkeinotoiminnan edellyttämällä tavalla, eli säännöllinen tavaranvaihto tai omaisuuden tarpeellinen uusiminen elinkeinotoimintaan tavallisesti kuuluvana on mahdollista. Yrityskiinnitys on uudistamatta voimassa kunnes se kuoletetaan.

Yrityskiinnitystä voi hakea joko yritys itse tai velkoja. Lue lisää yrityskiinnityksen hakemisesta.

Lisätietoja:

Lakimies Eija Lanne p. 09 6939 5220

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Yrityskiinnitysrekisterissä vahvistettiin yrityskiinnityksiä 3,6 miljardin arvosta tammi-maaliskuussa 2015. Viime vuonna vastaavaan aikaan niitä vahvistettiin 5,9 miljardin arvosta eli selvästi enemmän.

Lue lisää »
Media-no-image

Tillväxten av värdet på fastställda företagsinteckningar tynade i fjol

Lehdistötiedotteet   •   2015-04-22 10:05 EEST

Fastighetsinteckningar fastställdes i fastighetsregistret för ett värde på 3,6 miljarder i januari-mars 2015. Under motsvarande tidsperiod 2014 fastställdes fastighetsinteckningar för en betydligt högre summa, 5,9 miljarder euro. Under hela förra året fastställdes fastighetsinteckningar för 23,7 miljarder, dvs. för lite mindre än år 2013. Den kraftiga tillväxten som pågått under hela 2010-talet tynade således i fjol.

Värdet på fastställda företagsinteckningar under åren 2010–2014

Årmiljarder euro
20106,0
201111,2
201214,9
201323,5
201423,7

Antalet företag med giltiga företagsinteckningar var i slutet av mars nästan 72 000.

Vad är en företagsinteckning?

Lös egendom som tillhör i handelsregistret infört företag och som ingår i näringsverksamheten kan intecknas och pantsättas till säkerhet för fordran utan att besittningen överlåts. 

Intecknad egendom får överlåtas och användas på det sätt som normal näringsverksamhet kräver, dvs. regelmässigt varuutbyte eller nödvändig förnyelse av egendom i näringsverksamheten är möjligt. En företagsinteckning gäller utan förnyelse tills den dödas.

Företagsinteckning kan sökas av företag eller borgenärer. Läs mer om hur företagsinteckning söks.

Mer information:
Jurist Eija Lanne, tfn 09 6939 5220

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Fastighetsinteckningar fastställdes i fastighetsregistret för ett värde på 3,6 miljarder i januari-mars 2015. Under motsvarande tidsperiod 2014 fastställdes fastighetsinteckningar för en betydligt högre summa, 5,9 miljarder euro.

Lue lisää »
Media-no-image

All korrespondens beträffande föreningsregisteranmälningar nu elektroniskt tillgänglig

Lehdistötiedotteet   •   2015-04-01 08:00 EEST

De som lämnar in anmälningar till föreningsregistret kan nu i vår e-tjänst välja att få ett meddelande om beslutet till sin e-postadress. Patent- och registerstyrelsens (PRS) beslut kan med andra ord läsas i e-tjänsten och sparas på den egna datorn om så önskas.

Det har redan i närmare tio år varit möjligt att elektroniskt lämna in anmälningar till föreningsregistret. I och med PRS elektroniska beslut kan hela handläggningskedjan skötas utan papper. Om det under handläggningen visar sig att det finns något att korrigera i anmälan, är det nu också möjligt att komplettera den elektroniskt.

I vår e-tjänst kan man lämna in föreningars:

 • grundanmälan
 • stadgeändringar
 • ändringar av namntecknare
 • anmälan om upplösning

Möjligt att på nätet följa hur handläggningen framskrider

Det är bra att skriva upp dokumentkoden vid inlämnande av anmälan – dokumentkoden identifierar anmälan från inlämnandet, under handläggningen, till det att vi fattar ett beslut. Dokumentkoden behövs också för att följa hur handläggningen framskrider i vår e-tjänst.

Dessutom är det möjligt att använda dokumentkoden för att fylla i anmälan stegvis. Föreningens styrelseordförande undertecknar alltid anmälan med sina personliga nätbankskoder eller med ett mobil-ID. Efter undertecknandet betalas anmälan i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort. Betalaren kan också vara någon annan än ordföranden, exempelvis föreningens kassör.

För mer information, kontakta:

Vesa Halme
systemspecialist
tfn 029 509 5256
e-post: vesa.halme(at)prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. www.prh.fi/sv

Det har redan i närmare tio år varit möjligt att elektroniskt lämna in anmälningar till föreningsregistret. I och med PRS elektroniska beslut kan hela handläggningskedjan skötas utan papper. Om det under handläggningen visar sig att det finns något att korrigera i anmälan, är det nu också möjligt att komplettera den elektroniskt.

Lue lisää »

Kuvat & videot 6 kuvat

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöt

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • annamhqh.lauibpzjnttbfamvhhjhjqcus-kauqappila@prh.fi
 • 029 509 5800

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäpäällikkö
 • Viestintä ja markkinointi
 • leena-liisa.lehikoinen@prh.fi
 • 029 509 5877

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki