E8zknzoq09trtwksuwfy

Kuukauden cleantech-keksintö – teollisuuden päästöt hallintaan uusilla puhdistusratkaisuilla

Lehdistötiedotteet   •   Loka 17, 2016 15:15 EEST

Viime vuosina on patentoitu useita keksintöjä, joilla pyritään vähentämään teollisuuden haitallisia ympäristövaikutuksia. Keksintöjä on tehty muun muassa päästöjen rajoittamisen alueella.

Media no image

EUIPO informerar: Ny studie visar att immateriella rättigheter är bra för den europeiska ekonomin

Uutiset   •   Loka 25, 2016 14:39 EEST

Europeiska patentverket (EPO) och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) offentliggjorde i dag sin andra EU-omfattande studie av immateriella rättigheters inverkan på den europeiska ekonomin när det gäller BNP, sysselsättning, löner och handel.

Studien visar att mer än 42 procent av den samlade ekonomiska verksamheten inom EU (cirka 5,7 biljoner euro årligen) genereras av immaterialrättsintensiva branscher och att omkring 38 procent av all sysselsättning inom EU (82 miljoner arbetstillfällen) kommer direkt eller indirekt från branscher som har en högre användning av immateriella rättigheter än genomsnittet. Av rapporten framgår även att de genomsnittliga lönerna i immaterialrättsintensiva branscher är mer än 46 procent högre än i andra branscher.

Dessa branscher tycks också ha klarat sig bättre under den ekonomiska krisen. En jämförelse av resultaten från denna studie (som avser perioden 2011–2013) med resultaten från den föregående studien (som avsåg 2008–2010) visar att dessa branschers bidrag till EU:s ekonomi har ökat något.

EPO:s ordförande Benoît Battistelli:

”Vår andra gemensamma rapport bekräftar fördelarna med patent och andra immateriella rättigheter för den europeiska ekonomin. Immateriella tillgångar blir i dag allt viktigare för innovativa företag, särskilt för små och medelstora företag, men även för forskningscentrum och universitet. Vi kan på nytt bekräfta att detta får en positiv effekt på arbetstillfällena, tillväxten och välståndet. Men för att Europa ska förbli konkurrenskraftigt i den globala ekonomin måste utvecklingen och användningen av ny teknik och innovationer främjas ännu mer.”

António Campinos, verkställande direktör för EUIPO:

”Näringslivet förändras snabbt på 2000-talet, vilket innebär att EU och den globala ekonomin är starkt beroende av immateriella rättigheter såsom varumärken, formgivningar, patent och andra rättigheter. Den nuvarande rapporten visar att detta beroende växer och att rättigheterna ofta är beroende av varandra. Det blir en utmaning att göra immateriella rättigheter mer tillgängliga för alla företag, även små och medelstora företag, och effektivt skydda dem mot intrång, så att EU kan vara fortsatt starkt på innovationsområdet och ytterligare främja arbetstillfällena och tillväxten.”

Studien omfattar ett brett spektrum av immateriella rättigheter: patent, varumärken, formgivningar, upphovsrätt, geografiska beteckningar (GB) och växtförädlarrätter. Där fastställs vilka branscher som har en relativt hög användning, och dessa immaterialrättsintensiva branschers bidrag till en rad ekonomiska indikatorer, särskilt bruttonationalprodukt (BNP), sysselsättning, löner och utrikeshandel, kvantifieras på EU-nivå. En liknande metod tillämpas som i den föregående EPO–EUIPO-studien från 2013 och jämförbara studier i Förenta staterna.

EU:s industri är bra på miljöteknik

Enligt rapporten står immaterialrättsintensiva branscher för ungefär 90 procent av EU:s handel med resten av världen. Studien visar att EU är särskilt bra på teknik för begränsning av klimatförändringen. Denna sektor svarade för 1,2 procent av sysselsättningen men genererade 2,1 procent av det ekonomiska resultatet i EU och stod för en stor del av handelsöverskottet mellan EU och resten av världen.

Formgivningsskyddsintensiva branscher är en viktig drivkraft för handel

De europeiska företagen är också bra på formgivning. branscher som har en hög användning av formgivningar bidrog med mer än 243 miljarder euro till EU:s handelsbalans 2013. Formgivningsskyddsintensiva företag svarade för 18 procent av EU:s BNP och skapade 38,7 miljoner arbetstillfällen.

Enligt rapporten är ungefär hälften av alla EU:s branscher immaterialrättsintensiva. Maskinindustri, fastigheter, finans- och försäkringsverksamhet, tillverkning av motorfordon, datorer och läkemedel hör till de 20 främsta immaterialrättsintensiva branscherna i Europa.

En liknande studie, som offentliggjordes av Förenta staternas patentverk i september 2016, pekade på jämförbara resultat för den amerikanska ekonomin. Andelen arbetstillfällen och BNP i immaterialrättsintensiva branscher är något högre i Europa än i Förenta staterna. Immaterialrättsintensiva branscher bidrar också i hög grad till Förenta staternas utrikeshandel, men i något mindre utsträckning än i Europa. I båda studierna är lönepremien 46 procent för arbetstagare i immaterialrättsintensiva branscher.

Mer information:


Presskontakter:

EPO

Rainer Osterwalder
Tfn +49 (0)89 2399 1820
rosterwalder@epo.org

EUIPO

Laura Casado
Tfn +34 96 513 8934
Laura.CASADO@euipo.europa.eu

Claire Castel
Tfn +34 96 513 9735
Claire.CASTEL@euipo.europa.eu

En gemensam uppföljningsstudie från Europeiska patentverket och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet bekräftar de ekonomiska fördelarna för Europa med patent, varumärken, formgivningar och andra former av immateriella rättigheter. Studien visar att mer än 42 procent av den samlade ekonomiska verksamheten inom EU genereras av immaterialrättsintensiva branscher.

Lue lisää »
Media no image

EUIPO tiedottaa: Uusi tutkimus osoittaa henkisen omaisuuden hyödyn EU:n taloudelle

Uutiset   •   Loka 25, 2016 12:39 EEST

Euroopan patenttivirasto (EPO) ja Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusvirasto (EUIPO) julkistivat 25.10.2016 toisen EU:n laajuisen tutkimuksensa teollis- ja tekijänoikeuksien vaikutuksesta EU:n talouteen BKT:n, työllisyyden, palkkojen ja kaupankäynnin näkökulmasta.

Tutkimuksen mukaan yli 42 % EU:n yhteenlasketusta taloudellisesta toiminnasta (noin 5,7 biljoonaa euroa vuosittain) syntyy aloilla, joilla teollis- ja tekijänoikeuksien käyttö on intensiivistä, ja noin 38 % kaikista työpaikoista EU:ssa (82 miljoonaa työpaikkaa) on aloilla, joilla teollis- ja tekijänoikeuksia hyödynnetään keskimääräistä enemmän. Tutkimuksen mukaan myös keskipalkat ovat teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti hyödyntävillä aloilla yli 46 % korkeammat kuin muilla aloilla.

Nämä alat näyttävät lisäksi selvinneen talouskriisistä muita paremmin. Tämän tutkimuksen (kattaa vuodet 2011–2013) tulosten vertailu edellisen tutkimuksen (vuodet 2008–2010) tulosten kanssa tuo esiin, että kyseisten alojen osuus EU:n taloudessa on kasvanut hieman.

Patenttiviraston pääjohtaja Benoît Battistellin mukaan toinen yhteistutkimus vahvistaa, että talous hyötyy patenteista ja muista teollis- ja tekijänoikeuksista Euroopassa:

"Aineettomien hyödykkeiden merkitys kasvaa jatkuvasti nykyisissä innovatiivisissa yrityksissä, erityisesti pk-yrityksissä, mutta myös tutkimuskeskuksissa ja yliopistoissa. Jälleen on nähtävissä, että tämä vaikuttaa myönteisesti työpaikkoihin, kasvuun ja vaurauteen. Jotta Eurooppa pysyisi kilpailukykyisenä maailmantaloudessa, on kannustettava entistä enemmän kehittämään ja käyttämään uutta teknologiaa ja innovaatioita.”

EUIPOn pääjohtaja António Campinos toteaa liiketoiminnan luonteen nopean muuttumisen 2000-luvulla tarkoittavan sitä, että EU:n ja maailman talous ovat erittäin riippuvaista teollis- ja tekijänoikeuksista, kuten tavaramerkeistä, malleista, patenteista ja muista oikeuksista:

"Tämä tutkimus osoittaa, että riippuvuus vain lisääntyy ja että näiden oikeuksien käyttö on usein myös toisistaan riippuvaista. Tämän vuoksi on varmistettava, että teollis- ja tekijänoikeudet ovat aiempaa paremmin kaikkien yritysten, myös pk-yritysten, saatavilla ja että niitä suojataan tehokkaasti rikkomuksilta. Näin EU:ta autetaan säilyttämään sen innovatiiviset vahvuudet ja tukemaan entistä paremmin työpaikkoja ja kasvua.”

Tutkimuksessa käsitellään monia eri teollis- ja tekijänoikeuksia (patentteja, tavaramerkkejä, malleja, tekijänoikeutta, maantieteellisiä merkintöjä ja kasvinjalostajanoikeuksia) ja esitellään alat, joilla niitä hyödynnetään suhteellisen intensiivisesti. Siinä määritetään myös näiden teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti käyttävien alojen osuus erilaisten taloudellisten indikaattorien, erityisesti bruttokansantuotteen (BKT), työllisyyden, palkkojen ja ulkomaankaupan, avulla EU:n tasolla. Siinä käytetään samaa metodologiaa kuin vuonna 2013 julkaistussa patenttiviraston ja EUIPOn edellisessä tutkimuksessa sekä Yhdysvalloissa tehtyjä vertailevia tutkimuksia.

EU:n teollisuus on vahva vihreässä teknologiassa

Tutkimuksen mukaan teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti hyödyntävien alojen osuus on lähes 90 % EU:n kaupasta muun maailman kanssa. Tutkimuksessa havaittiin, että EU on erityisen vahva ilmastonmuutosta hillitsevässä teknologiassa. Se työllistää 1,2 % EU:n työvoimasta, mutta se tuottaa 2,1 % taloudellisesta tuloksesta ja huomattavan osuuden ylijäämäisestä kauppataseesta kaupassa EU:n ja muun maailman välillä.

Muotoiluintensiiviset alat tärkeä kaupankäynnin veturi

Eurooppalaiset yritykset erottautuvat myös mallien osalta. Intensiivisesti malleja hyödyntävien alojen osuus EU:n ulkomaankaupan taseesta oli vuonna 2013 yli 243 miljardia euroa. Muotoiluintensiiviset yritykset tuottivat 18 % EU:n BKT:stä ja loivat 38,7 miljoonaa työpaikkaa.

Tutkimuksen mukaan noin puolet kaikista aloista EU:ssa hyödyntää intensiivisesti teollis- ja tekijänoikeuksia. EU:n 20:n intensiivisimmin teollis- ja tekijänoikeuksia hyödyntävän alan joukossa ovat muun muassa koneenrakennus, kiinteistö-, rahoitus- ja vakuutustoiminta ja moottoriajoneuvojen, tietokoneiden ja lääkkeiden valmistus.
Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkiviraston syyskuussa 2016 julkaiseman vastaavan tutkimuksen mukaan tulokset olivat samankaltaisia Yhdysvaltojen talouden osalta. Teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti hyödyntävien alojen osuus työllisyydestä ja BKT:stä oli EU:ssa jonkin verran Yhdysvaltoja suurempi. Teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti hyödyntävät alat edistävät huomattavasti myös Yhdysvaltojen ulkomaankauppaa, mutta hieman vähemmän kuin EU:ssa. Molemmissa tutkimuksissa havaittiin, että teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti hyödyntävien alojen työntekijöiden palkka on 46 % suurempi kuin muilla aloilla.

Lisätietoja:
Tiivistelmä suomeksi (pdf)
Koko raportti englanniksi (pdf)
• #IPvalue

Yhteystiedot tiedotusvälineille:

Patenttivirasto

Rainer Osterwalder
Puh. +49 (0)89 2399 1820
rosterwalder@epo.org

EUIPO

Laura Casado
Puh. +34 965 13 8934
Laura.CASADO@euipo.europa.eu

Claire Castel
Puh. +34 965 13 9735
Claire.CASTEL@euipo.europa.eu

Euroopalle on taloudellista hyötyä patenteista, tavaramerkeistä, malleista ja muista henkisen omaisuuden muodoista. Näin todetaan Euroopan patenttiviraston (EPO) ja Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusviraston (EUIPO) yhteisessä seurantatutkimuksessa. Sen mukaan yli 42 % EU:n yhteenlasketusta taloudellisesta toiminnasta syntyy aloilla, joilla teollisoikeuksien käyttö on intensiivistä.

Lue lisää »
Media no image

Yhdistykset tekevät jo 80 prosenttia yhdistysrekisteri-ilmoituksista sähköisesti

Lehdistötiedotteet   •   Loka 17, 2016 16:52 EEST

Kaikki yhdistysrekisteriin tehtävät ilmoitukset (perusilmoitus, muutosilmoitus ja purkautumisilmoitus) on mahdollista tehdä sähköisesti. Sähköisen asioinnin osuus on kasvanut viime vuosina voimakkaasti – tänä vuonna jo lähes neljä viidesosaa (78,8 %) asiakkaistamme on tehnyt yhdistysrekisteri-ilmoituksensa sähköisesti.

Taulukko: sähköisten ilmoitusten osuus yhdistysrekisteri-ilmoituksista

Vuosi Osuus %
2011 46,4
2012 54,6
2013 59,9
2014 65,7
2015 74,2
2016 (30.9. mennessä) 78,8

Sähköinen ilmoittaminen yhdistysrekisteriin on ollut mahdollista jo vuodesta 2005 alkaen. Sähköisen ilmoituksen voi allekirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Ilmoitus maksetaan allekirjoituksen jälkeen asiointipalvelussa pankkitunnuksilla tai luottokortilla. Maksajana voi olla myös joku muu kuin puheenjohtaja, esimerkiksi yhdistyksen rahastonhoitaja.

Tutustu kaikkiin julkaisemiimme yhdistysrekisteritilastoihin
Tutustu käsittelyaikaennusteeseemme yhdistysrekisterin sivuilla

Lisätietoja:
Järjestelmäasiantuntija
Vesa Halme
p. 029 509 5256
vesa.halme(at)prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kaikki yhdistysrekisteriin tehtävät ilmoitukset (perusilmoitus, muutosilmoitus ja purkautumisilmoitus) on mahdollista tehdä sähköisesti. Sähköisen asioinnin osuus on kasvanut viime vuosina voimakkaasti – tänä vuonna jo lähes neljä viidesosaa (78,8 %) asiakkaistamme on tehnyt yhdistysrekisteri-ilmoituksensa sähköisesti.

Lue lisää »
Media no image

Närmare 80 procent av anmälningarna till föreningsregistret lämnas in på nätet

Lehdistötiedotteet   •   Loka 17, 2016 16:47 EEST

Föreningar kan lämna in alla sina föreningsregisteranmälningar på nätet (det vill säga grundanmälan, ändringsanmälan och anmälan om upplösning). Användningen av e-tjänster har ökat kraftigt de senaste åren: i år har fyra femtedelar (78,8 procent) av våra kunder lämnat in sin anmälan till föreningsregistret på elektronisk väg. 

Tabell: andelen e-anmälningar av alla anmälningar som lämnats in till föreningsregistret

År Andel %
2011 46,4
2012 54,6
2013 59,9
2014 65,7
2015 74,2
2016 (fram till 30 september) 78,8

Det har sedan 2005 varit möjligt att ge in e-anmälningar till föreningsregistret. Föreningens styrelseordförande undertecknar e-anmälan med sina personliga nätbankskoder eller sitt mobil-ID. Efter detta betalas anmälan i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort. Anmälan kan betalas av någon annan än ordföranden, exempelvis föreningens kassör.

Se mer föreningsregisterstatistik
Se handläggningstiderna på föreningsregistrets webbsidor

För mer information kontakta:
Systemspecialist
Vesa Halme
tfn 029 509 5256
vesa.halme(at)prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Föreningar kan lämna in alla sina föreningsregisteranmälningar på nätet (det vill säga grundanmälan, ändringsanmälan och anmälan om upplösning). Användningen av e-tjänster har ökat kraftigt de senaste åren: i år har fyra femtedelar (78,8 procent) av våra kunder lämnat in sin anmälan till föreningsregistret på elektronisk väg.

Lue lisää »
Media no image

EUIPO: Fake medicines cost the EU pharmaceutical sector €10.2 billion each year

Uutiset   •   Loka 03, 2016 17:02 EEST

A new report from the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) shows that 4.4% of legitimate sales of pharmaceuticals are lost each year in the EU due to counterfeiting. Those lost sales translate into 37,700 jobs directly lost across the pharmaceutical sector in the EU, as legitimate manufacturers and distributors of pharmaceuticals employ fewer people than they would have done in the absence of counterfeiting.

When the knock-on effect of counterfeit pharmaceuticals on other sectors is taken into account, an additional 53,200 jobs are lost elsewhere in the EU economy.

The total yearly loss of government revenue as a result of counterfeit pharmaceuticals in this sector across the EU-28 in terms of household income taxes, social security contributions and corporate income taxes is estimated at €1.7 billion.

EUIPO’s Executive Director, António Campinos, said:

"We know through analysis done by the World Health Organization (WHO) that both generic and innovator medicines are falsified, from cancer treatment products to inexpensive pain treatments. These fakes can be toxic and pose a serious danger to health. Our report shows that they also have a serious impact on the economy and on jobs. Our aim is that our data and evidence-based studies will help policymakers as they devise responses to the challenge of combatting fake pharmaceuticals."

Today’s report is released in a joint event organised at the EUIPO with ASGECO, the Spanish General Association of Consumers, which is thus opening the third edition of its campaign “consume original".

Germany

The report estimates that over €1 billion, or 2.9% of the German pharmaceutical sector’s sales, is lost annually as a result of counterfeiting, with 6,951 direct jobs lost.

Italy

Up to €1.59 billion, or 5% of the Italian pharmaceutical sector’s sales, is lost each year as a result of counterfeiting, the report estimates, with 3,945 direct jobs lost.

France

The report estimates that over €1 billion, or 3% of the French pharmaceutical sector’s sales, is lost annually as a result of counterfeiting, with 3,667 direct jobs lost.

Spain

Up to €1.17 billion, or 5.9% of the Spanish pharmaceutical sector’s sales, is lost each year as a result of counterfeiting, the report estimates, with 3,223 jobs lost.

United Kingdom

The report estimates that €605 million, or 3.3% of the UK pharmaceutical sector’s sales, is lost annually as a result of counterfeiting, with 2,940 direct jobs lost.

Read more: The Economic Cost of IPR Infringement in the Pharmaceutical Industry

The report is the ninth in a series of studies undertaken by EUIPO into the economic impact of counterfeiting

in industrial sectors in the EU. The series previously looked at: the spirits and wine sector; the recorded music sector; the watches and jewellery sector; the handbag and luggage sector; the toys and games sector; the sports goods sector; the clothes, shoes and accessories sector; and the cosmetics and personal care sector.

A new report from the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) shows that 4.4% of legitimate sales of pharmaceuticals are lost each year in the EU due to counterfeiting. Those lost sales translate into 37,700 jobs directly lost across the pharmaceutical sector in the EU. The total yearly loss of government revenue across the EU-28 is estimated at €1.7 billion.

Lue lisää »
Media no image

Omia kaupparekisteritietoja voi katsella nyt beta.suomi.fi:ssä

Lehdistötiedotteet   •   Syys 23, 2016 13:39 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut ensimmäisen kansallisessa palveluarkkitehtuurissa tarjottavan palvelunsa. Ensimmäinen palvelu on omien kaupparekisteritietojen katselu suomi.fi-verkkopalvelun kehitysversiossa osoitteessa https://beta.suomi.fi. Tiedot sisältävät koosteen henkilön voimassaolevista rooleista kaupparekisteriin merkityissä yrityksissä.

Omiin kaupparekisteritietoihinsa pääse beta.suomi.fi:n osiossa Omat tietoni. Tietojen katselu on maksutonta mutta vaatii kirjautumisen joko verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti).

Beta.suomi.fi on kehitysversio uudistettavasta suomi.fi-sivustosta, joka on kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille tarkoitettu verkkopalvelu. Siirry beta.suomi.fi:hin.

PRH edelläkävijänä kansallisessa palveluarkkitehtuurissa

PRH julkaisee palvelujaan kansallisessa palveluarkkitehtuurissa ensimmäisten viranomaisten joukossa. Kansallisen palveluarkkitehtuurin tarkoituksena on helpottaa sähköistä asiointia viranomaisten kanssa ja viranomaistietojen yhteiskäyttöä.

Lisätietoja

Kirsi Lahtinen
Asiakas- ja tietopalvelupäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5808
etunimi.sukunimi@prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut ensimmäisen kansallisessa palveluarkkitehtuurissa tarjottavan palvelunsa. Se on omien kaupparekisteritietojen katselu suomi.fi-sivuston kehitysversiossa ​https://beta.suomi.fi. Tiedoissa on kooste henkilön voimassaolevista rooleista kaupparekisterin yrityksissä. PRH on kansallisessa palveluarkkitehtuurissa ensimmäisten viranomaisten joukossa.

Lue lisää »
Media no image

Rakennustekniikka edelleen yleisin patenttihakemusten ala

Lehdistötiedotteet   •   Syys 16, 2016 12:55 EEST

PRH:een tehtiin alkuvuonna (tammi-kesäkuu) 892 patenttihakemusta. Eniten vastaanotimme rakennustekniikan alan hakemuksia, joita oli 17,8 prosenttia kaikista hakemuksista. Tekniikan alaan kuuluu muiden muassa tie- ja vesirakennus, lämpötekniikka, talonrakennus, kaivostekniikka ja polttomoottorit.

Taulukko: Patenttihakemusten määrä tekniikan aloittain tammi-kesäkuussa 2016

Tekniikan ala Hakemusmäärä kpl Hakemusten osuus %
rakennustekniikka 159 17,8
käsittely ja muokkaus 137 15,4
ihmisen perushyödykkeet 107 12,0
teollinen kemia 90 10,1
ajoneuvotekniikka ja yleinen mekaniikka 71 8,0
telekommunikaatio 61 6,8
sähkötekniikka ja sähkötekniset laitteet 56 6,3
mittaustekniikka, optiikka 50 5,6
elektroniikka 41 4,6
tietokonetekniikka 32 3,6
polymeerit 27 3,0
orgaaninen kemia 25 2,8
audio-video-media 21 2,4
biotekniikka 15 1,7

Seuraavaksi eniten hakemuksia (15,4 %) tehtiin käsittelyn ja muokkauksen alalle. Siihen kuuluvat muiden muassa vaatetus, lajittelu, jätteiden käsittely, metallin, muovin ja puun työstäminen, käsityökalut, kuljetus, pakkaus, varastointi, hissit, tekstiilien ja paperin valmistus ja käsittely.

Kolmanneksi eniten hakemuksia (12 %) tuli ihmisen perushyödykkeiden alalle, johon kuuluvat muiden muassa maatalous, lihan käsittely, huonekalut, kotitalousesineet, urheilu- ja pelivälineet ja painaminen.

Hakemusten kolme yleisintä tekniikan alaa olivat samat kuin viime vuoden aikana saapuneissa hakemuksissa.

PRH:n tekemä tilasto kattaa hakemukset kuluvan vuoden alusta kesäkuun loppuun asti. Tilasto sisältää suomalaisten hakijoiden kansalliset eli Suomeen jätetyt patenttihakemukset ja Suomeen tutkittavaksi jätetyt kansainväliset PCT-hakemukset.

Tutustu tarkemmin patentin tilastoihin PRH:n verkkosivuilla.

Lisätietoa:
Olli Sievänen
Johtava neuvontainsinööri
Patentti- ja rekisterihallitus
PL 1160 (Arkadiankatu 6 A), 00101 Helsinki
puh. 09 6939 5438
etunimi.sukunimi@prh.fi
www.prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

PRH:een tehtiin alkuvuonna (tammi-kesäkuu) 892 patenttihakemusta. Eniten vastaanotimme rakennustekniikan alan hakemuksia, joita oli 17,8 prosenttia kaikista hakemuksista. Tekniikan alaan kuuluu muiden muassa tie- ja vesirakennus, lämpötekniikka, talonrakennus, kaivostekniikka ja polttomoottorit.

Lue lisää »
Media no image

Byggteknik fortfarande populäraste teknikområdet i patentansökningar

Lehdistötiedotteet   •   Syys 16, 2016 12:51 EEST

I början av 2016 (januari-juni) lämnades 892 patentansökningar in till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Största antalet ansökningar tog vi emot inom området byggteknik, vars andel av alla ansökningar var 17,8 %. Teknikområdet omfattar bland annat väg- och vattenbyggnad, värmeteknik, husbyggnad, gruvteknik och förbränningsmotorer.

Tabell: Antalet patentansökningar enligt teknikområde i januari-juni 2016:

Teknikområde Antal ansökningar Andel ansökningar i %
byggteknik 159 17,8
hantering och bearbetning 137 15,4
mänskliga förnödenheter 107 12,0
industriell kemi 90 10,1
fordonsteknik och allmän mekanik 71 8,0
telekommunikation 61 6,8
elteknik och elektriska maskiner 56 6,3
mätteknik, optik 50 5,6
elektronik 41 4,6
datorteknik 32 3,6
polymerer 27 3,0
organisk kemi 25 2,8
audio-video-media 21 2,4
bioteknik 15 1,7

Det näst största antalet ansökningar (15,4 %) lämnades in inom hantering och bearbetning, som omfattar bland annat kläder, sortering, avfallsbehandling, bearbetning av metaller, plast och trä, handverktyg, transport, packning, lagring, hissar samt tillverkning och behandling av textilier och papper.

Mänskliga förnödenheter stod för det tredje största antalet (12 %) ansökningar. Området innefattar bland annat lantbruk, behandling av kött, möbler, husgeråd, sport- och spelutrustning samt tryckning.

De tre populäraste teknikområdena var desamma som i ansökningarna föregående år.

Vår statistik omfattar ansökningarna för perioden januari-juni 2016. I statistiken ingår nationella patentansökningar, dvs. patentansökningar som har lämnats in i Finland av finländska sökande, och internationella PCT-ansökningar som har lämnats in för granskning vid PRS.

Läs mer på patentstatistiksidorna.

För ytterligare information kontakta:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
PB 1160 (Arkadiagatan 6 A), 00101 Helsingfors
tfn 09 6939 5438
fornamn.efternamn@prh.fi
www.prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

I början av 2016 (januari-juni) lämnades 892 patentansökningar in till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Största antalet ansökningar tog vi emot inom området byggteknik, vars andel av alla ansökningar var 17,8 %. Teknikområdet omfattar bland annat väg- och vattenbyggnad, värmeteknik, husbyggnad, gruvteknik och förbränningsmotorer.

Lue lisää »
E8zknzoq09trtwksuwfy

Kuukauden cleantech-keksintö – biomassat hyötykäyttöön kestävillä käsittelyratkaisuilla

Lehdistötiedotteet   •   Syys 15, 2016 08:54 EEST

PRH on aloittanut uuden tiedotesarjan, jossa esitellään eri alojen cleantech-keksintöjä. Tässä kuussa esitellään erilaisten biomassojen hyödyntämistä parantavia keksintöjä.

Kuvat & videot 6 kuvaa

Yhteyshenkilöt 4 yhteyshenkilöä

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • anna.lauttamus-kauppila@prh.fi
 • 029 509 5800

 • Lehdistökontakti
 • Tutkimusasiantuntija
 • Tilastoviestintä
 • rymiltnnnxa.pajpvxqvalgyyjugin@prhcr.fi
 • 050 341 1679

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäasiantuntija
 • Viestintä ja markkinointi, sosiaalinen media
 • jcecotpaslivi.tstfojprrabxmfuhalcpa@luloprh.fi
 • 029 509 5668

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki