Media-no-image

All korrespondens beträffande föreningsregisteranmälningar nu elektroniskt tillgänglig

Lehdistötiedotteet   •   2015-04-01 08:00 EEST

De som lämnar in anmälningar till föreningsregistret kan nu i vår e-tjänst välja att få ett meddelande om beslutet till sin e-postadress. Patent- och registerstyrelsens (PRS) beslut kan med andra ord läsas i e-tjänsten och sparas på den egna datorn om så önskas.

Det har redan i närmare tio år varit möjligt att elektroniskt lämna in anmälningar till föreningsregistret. I och med PRS elektroniska beslut kan hela handläggningskedjan skötas utan papper. Om det under handläggningen visar sig att det finns något att korrigera i anmälan, är det nu också möjligt att komplettera den elektroniskt.

I vår e-tjänst kan man lämna in föreningars:

 • grundanmälan
 • stadgeändringar
 • ändringar av namntecknare
 • anmälan om upplösning

Möjligt att på nätet följa hur handläggningen framskrider

Det är bra att skriva upp dokumentkoden vid inlämnande av anmälan – dokumentkoden identifierar anmälan från inlämnandet, under handläggningen, till det att vi fattar ett beslut. Dokumentkoden behövs också för att följa hur handläggningen framskrider i vår e-tjänst.

Dessutom är det möjligt att använda dokumentkoden för att fylla i anmälan stegvis. Föreningens styrelseordförande undertecknar alltid anmälan med sina personliga nätbankskoder eller med ett mobil-ID. Efter undertecknandet betalas anmälan i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort. Betalaren kan också vara någon annan än ordföranden, exempelvis föreningens kassör.

För mer information, kontakta:

Vesa Halme
systemspecialist
tfn 029 509 5256
e-post: vesa.halme(at)prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. www.prh.fi/sv

Det har redan i närmare tio år varit möjligt att elektroniskt lämna in anmälningar till föreningsregistret. I och med PRS elektroniska beslut kan hela handläggningskedjan skötas utan papper. Om det under handläggningen visar sig att det finns något att korrigera i anmälan, är det nu också möjligt att komplettera den elektroniskt.

Lue lisää »
Media-no-image

Kaikki yhdistysrekisteri-ilmoituksiin liittyvä posti sähköisesti

Lehdistötiedotteet   •   2015-03-31 07:30 EEST

Yhdistysrekisteri-ilmoitusten tekijät voivat nyt valita sähköisessä asiointipalvelussamme, että lähetämme tiedon ilmoituksen ratkaisusta hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. PRH:n päätöksen voi lukea ja halutessaan tallentaa omalle koneelleen asiointipalvelussa.

Ilmoitusten tekeminen sähköisesti on ollut yhdistysrekisteriasiakkaillemme mahdollista jo lähes kymmenen vuotta ja PRH:n lähettämän sähköisen päätöksen myötä koko käsittelyketju voidaan hoitaa ilman paperia. Mikäli ilmoituksessa on käsittelyn aikana korjattavaa, täydennyksetkin voi tehdä sähköisesti.

Asiointipalvelussamme voi tehdä yhdistyksen:

 • perusilmoituksen
 • sääntömuutokset
 • nimenkirjoittajien muutokset
 • purkautumisilmoituksen

Myös käsittelyn etenemistä voi seurata sähköisesti

Ilmoitusta tehdessään kannattaa ottaa asiakirjatunnus talteen - asiakirjatunnus yksilöi ilmoituksen sen luonnista vireilletuloon sekä käsittelyn aikana aina ilmoituksen ratkaisuun asti. Asiakirjatunnuksen avulla myös ilmoituksen käsittelyvaiheita voi seurata asiointipalvelussa.

Lisäksi asiakirjatunnuksen avulla ilmoituksen voi tehdä vaiheittain. Ilmoituksen allekirjoittaa aina yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Ilmoitus maksetaan allekirjoituksen jälkeen asiointipalvelussa pankkitunnuksilla tai luottokortilla. Maksajana voi olla myös joku muu kuin puheenjohtaja, esimerkiksi yhdistyksen rahastonhoitaja.

Lisätietoja:

Vesa Halme
järjestelmäasiantuntija
puh. 029 509 5256
s-posti: vesa.halme(at)prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Ilmoitusten tekeminen sähköisesti on ollut yhdistysrekisteriasiakkaillemme mahdollista jo lähes kymmenen vuotta ja PRH:n lähettämän sähköisen päätöksen myötä koko käsittelyketju voidaan hoitaa ilman paperia. Mikäli ilmoituksessa on käsittelyn aikana korjattavaa, täydennyksetkin voi tehdä sähköisesti.

Lue lisää »
Media-no-image

I fjol var antalet patentansökningar störst inom byggteknik

Lehdistötiedotteet   •   2015-03-03 15:58 EET

År 2014 lämnades 1992 patentansökningar in till Patent- och registerstyrelsen (PRS). I siffran ingår nationella patentansökningar, dvs. patentansökningar som har lämnats in i Finland av finländska sökande, samt internationella PCT-ansökningar som har lämnats in för granskning i Finland.

Av alla ansökningar var antalet störst, dvs. 19 procent, inom byggteknik. Näst största antalet ansökningar lämnades in inom hantering och bearbetning (ca 14 procent), och därefter kom mänskliga förnödenheter (ca 10 procent).

Tabell: Tio vanligaste teknikområden i patentansökningar 2014

Teknikområdestycke
byggteknik363
hantering och bearbetning282
mänskliga förnödenheter205
industriell kemi195
fordonsteknik och allmän mekanik150
telekommunikation119
elteknik och elektriska maskiner118
datorteknik117
mätteknik, optik114
polymerer98

Tidigare har PRS fört statistik över teknikområden endast för patentansökningar, där hemlandet för första sökande är Finland. Beträffande dessa ansökningar var de vanligaste teknikområdena ett år tidigare byggteknik (20 procent), hantering och bearbetning (13 procent) och industriell kemi (11 procent).

Ytterligare information:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 09 6939 5438
fornamn.efternamn@prh.fi

PRS granskar och beviljar patent i Finland, och är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. PRS erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning.

Patent är en tidsbegränsad ensamrätt som samhället beviljar uppfinnare för att de yrkesmässigt ska kunna utnyttja en uppfinning.

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

​År 2014 lämnades 1992 patentansökningar in till Patent- och registerstyrelsen (PRS). I siffran ingår nationella patentansökningar, dvs. patentansökningar som har lämnats in i Finland av finländska sökande, samt internationella PCT-ansökningar som har lämnats in för granskning i Finland.

Lue lisää »
Media-no-image

Antalet patentansökningar på väg nedåt

Lehdistötiedotteet   •   2015-03-02 15:14 EET

År 2014 lämnades 1545 nationella patentansökningar in till Patent- och registerstyrelsen, vilket är 11 procent mindre än året innan (1737 ansökningar).

I fjol beviljade PRS 786 patent och 4724 europeiska patent validerades i Finland. Motsvarande siffror för 2013 var 711 och 5164. I slutet av 2014 var 8606 av PRS beviljade patent och 39 584 europeiska patent giltiga i Finland.

Totalt 450 nyttighetsmodellansökningar lämnades in 2014, vilket är 6 procent färre än 2013 (480 ansökningar).

Patent och nyttighetsmodeller är tidsbegränsade ensamrätter som beviljas uppfinnare för att de yrkesmässigt ska kunna utnyttja uppfinningar.

Läs mer om vår statistik över patent och nyttighetsmodeller.

Ytterligare information:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 09 6939 5438
fornamn.efternamn@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

År 2014 lämnades 1545 nationella patentansökningar in till Patent- och registerstyrelsen, vilket är 11 procent mindre än året innan (1737 ansökningar).

Lue lisää »
Media-no-image

Patenttihakemusten määrä selvässä laskussa

Lehdistötiedotteet   •   2015-02-27 08:50 EET

Vuonna 2014 Patentti- ja rekisterihallitukseen jätettiin 1545 kansallista patenttihakemusta. Lukumäärä on 11 % pienempi kuin vuonna 2013 (1737 kpl).

Viime vuonna PRH myönsi 786 patenttia ja Suomessa voimaansaatettiin 4724 eurooppapatenttia. Vastaavat luvut vuonna 2013 olivat 711 ja 5164. Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli voimassa 8606 PRH:n myöntämää patenttia ja 39584 eurooppapatenttia.

Hyödyllisyysmallihakemuksia jätettiin viime vuonna yhteensä 450 kpl, mikä on 6 % vähemmän kuin vuonna 2013 (480 kpl).

Patentti ja hyödyllisyysmalli antavat keksijälle määräaikaisen yksinoikeuden keksinnön ammattimaiseen hyväksikäyttöön.

Tutustu tarkemmin patentin ja hyödyllisyysmallin tilastoihin.

Lisätietoa:
Olli Sievänen
Johtava neuvontainsinööri
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 09 6939 5438
etunimi.sukunimi@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

​Vuonna 2014 Patentti- ja rekisterihallitukseen jätettiin 1545 kansallista patenttihakemusta. Lukumäärä on 11 % pienempi kuin vuonna 2013 (1737 kpl).

Lue lisää »
Media-no-image

Viime vuonna haettiin eniten patentteja rakennustekniikan alalle

Lehdistötiedotteet   •   2015-02-27 08:50 EET

Vuonna 2014 PRH:een tehtiin 1992 patenttihakemusta. Luku sisältää suomalaisten hakijoiden kansalliset eli Suomeen jätetyt patenttihakemukset ja Suomeen tutkittavaksi jätetyt kansainväliset PCT-hakemukset.

Eniten hakemuksia eli noin 19 % kaikista hakemuksista tehtiin rakennustekniikan alalle. Toiseksi eniten hakemuksia tehtiin käsittelyn ja muokkauksen alalle (noin 14 %) ja kolmanneksi eniten ihmisten perushyödykkeisiin (noin 10 %).

Taulukko: Kymmenen patenttihakemusten yleisintä tekniikan alaa vuonna 2014

Tekniikan alakpl
rakennustekniikka363
käsittely ja muokkaus282
ihmisen perushyödykkeet205
teollinen kemia195
ajoneuvotekniikka ja yleinen mekaniikka150
telekommunikaatio119
sähkötekniikka ja sähkötekniset laitteet118
tietokonetekniikka117
mittaustekniikka, optiikka114
polymeerit98

Aiempina vuosina PRH on tilastoinut tekniikan aloittain vain patenttihakemukset, joissa ensimmäisen hakijan kotimaa on Suomi. Vuonna 2013 näissä hakemuksissa yleisimmät tekniikan alat olivat rakennustekniikka (20 %), käsittely ja muokkaus (13 %) sekä teollinen kemia (11 %).

Lisätietoa:

Olli Sievänen
Johtava neuvontainsinööri
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 09 6939 5438
etunimi.sukunimi@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Vuonna 2014 PRH:een tehtiin 1992 patenttihakemusta. Luku sisältää suomalaisten hakijoiden kansalliset eli Suomeen jätetyt patenttihakemukset ja Suomeen tutkittavaksi jätetyt kansainväliset PCT-hakemukset.Eniten hakemuksia eli noin 19 % kaikista hakemuksista tehtiin rakennustekniikan alalle

Lue lisää »
Media-no-image

EPO tiedottaa: Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa

Uutiset   •   2015-02-26 11:58 EET

Euroopan patenttivirasto (EPO) tiedottaa, että suomalaiset patenttihakemukset Euroopan patenttivirastoon ovat vähentyneet vuoden 2014 aikana, mutta Nokian uudet innovaatiot ovat selvästi nousussa.

 • Patenttihakemukset Euroopan patenttivirastoon (EPO) ovat lisääntyneet merkittävästi vuoden 2014 aikana
 • Suomi on Euroopan toiseksi innovatiivisin maa väkilukuun suhteutettuna
 • Suomalaiset patenttihakemukset ovat kuitenkin vähentyneet -9.3% vuoden 2014 aikana edellisvuoteen verrattuna
 • Suomi on pudonnut eurooppapatentteja hakeneiden Euroopan maiden joukossa sijalle 10
 • Nokia on noussut sijalta 19 sijalle 11 patentteja hakeneiden suuryritysten joukossa
 • Samsung on tilastojen kärjessä – Nokia ja Kone ovat suomalaisyrityksistä innovatiivisimpia
 • Euroopan patenttiviraston pääjohtaja Benoît Battistelli: “Eurooppa pyrkii jatkuvasti vahvistamaan tärkeää asemaansa globaalina teknologian ja innovaatioiden kehtona.”

Lue koko tiedote:

http://www.prh.fi/stc/attachments/tiedotteet/tiedotteet/EPOn_tilastot.pdf

Katso Patentti- ja rekisterihallituksen patenttitilastot: 

http://www.prh.fi/fi/patentit/tilastoja.html

PRH julkaisee viime vuoden patenttitilastoista tiedottet 27. helmikuuta 2015.

Euroopan patenttivirasto (EPO) tiedottaa, että suomalaiset patenttihakemukset Euroopan patenttivirastoon ovat vähentyneet vuoden 2014 aikana, mutta Nokian uudet innovaatiot ovat selvästi nousussa.

Lue lisää »
Media-no-image

Två tredjedelar av företagens adressändringar görs på nätet

Lehdistötiedotteet   •   2015-02-12 10:00 EET

Under 2014 blev det allt mer populärt att ändra företagens adress- och kontaktuppgifter elektroniskt i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma servicetjänst FODS (Företags- och organisationsdatasystemet). Företagen uppdaterade sina adress- och kontaktuppgifter 26 349 gånger via servicetjänsten. Av alla adressändringar steg andelen av de ändringar som gjordes elektroniskt från 59 % till 67 % under perioden 2013–2014. 

Det kostar ingenting att ändra adress- och kontaktuppgifter. Enskilda näringsidkare och största delen av de företag och sammanslutningar som förts in i handelsregistret kan göra dessa ändringar på nätet. Den som loggar in i tjänsten måste ha en finländsk personbeteckning och nätbankskoder eller ett chipförsett personkort (EID-kort). 

Starta aktiebolag och anmäl ändring av ansvarspersoner i servicetjänsten FODS 

I servicetjänsten FODS är det också möjligt att starta aktiebolag eller anmäla följande ändringar i aktiebolags och bostadsaktiebolags uppgifter: 

 • ändring av styrelse, verkställande direktör, disponent, prokurister, personer med rätt att företräda bolaget och revisorer (organ) till handelsregistret
 • uppgifter till Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister
 • din egen avgång från något av bolagets organ (såsom styrelse) till handelsregistret

Det är förmånligare att anmäla ändringarna på nätet än på papper. Att anmäla till exempel en ny styrelse på papper kostar 85 euro, i servicetjänsten FODS endast 40 euro.


För mer information, kontakta:
Olli Vento
jurist
tfn 09 6939 5743

Ytterligare information om e-anmälan i servicetjänsten FODS:

 • Anmäl ändringar till handelsregistret i aktiebolags och bostadsaktiebolags uppgifter som gäller styrelse, verkställande direktör, disponent, personer med rätt att företräda bolaget samt prokurister och revisorer.
 • Starta aktiebolag på nätet.
 • Anmäl ändringar i företagens adress- och kontaktuppgifter.

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Lue lisää »
Media-no-image

Yritysten osoitteenmuutoksista jo 67 % sähköisesti

Lehdistötiedotteet   •   2015-02-12 10:00 EET

Yritysten osoite- ja yhteystietojen sähköinen muuttaminen PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa on kasvattanut suosiotaan viime vuonna. Palvelun kautta päivitettiin yritysten osoite- ja yhteystietoja 26 349 kertaa. Vuodesta 2013 vuoteen 2014 sähköisten muutosten osuus kaikista osoitteenmuutoksista nousi 59 %:sta 67 %:een. 

Osoite- ja yhteystietojen muuttaminen on maksutonta ja sen voivat verkossa tehdä yksityiset elinkeinonharjoittajat sekä pääosa kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä ja yhteisöistä. Palveluun kirjautuvalla henkilöllä täytyy olla suomalainen henkilötunnus ja verkkopankkitunnukset tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). 

Osakeyhtiön perustamisen ja vastuuhenkilöiden muutoksen voi myös ilmoittaa YTJ-asiointipalvelussa

YTJ-palvelun kautta voi myös perustaa osakeyhtiön tai ilmoittaa osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön tietoihin seuraavia muutoksia:

 • hallituksen, toimitusjohtajan, isännöitsijän, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen ja tilintarkastajien (toimielimien) muutokset kaupparekisteriin
 • tiedot Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin
 • oman erosi yhtiön toimielimestä, kuten hallituksen jäsenyydestä kaupparekisteriin

Näiden muutosten ilmoittaminen verkossa on edullisempaa kuin paperilomakkeilla. Esim. uuden hallituksen ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa 85 euroa, YTJ-asiointipalvelussa 40 euroa!

Lisätietoja:

Lakimies Olli Vento, p. 09 6939 5743


Lisätietoja sähköisestä ilmoittamisesta YTJ-palvelussa:

 • Muutosten ilmoittaminen kaupparekisteriin osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön hallitusta, toimitusjohtajaa, isännöitsijää, edustamiseen oikeutettuja, prokuristeja ja tilintarkastajia koskevissa tiedoissa
 • Perusta osakeyhtiö verkossa
 • Ilmoita yrityksen osoite- ja yhteystietojen muutos

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Yritysten osoite- ja yhteystietojen sähköinen muuttaminen PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa on kasvattanut suosiotaan viime vuonna. Palvelun kautta päivitettiin yritysten osoite- ja yhteystietoja 26 349 kertaa. Vuodesta 2013 vuoteen 2014 sähköisten muutosten osuus kaikista osoitteenmuutoksista nousi 59 %:sta 67 %:een.

Lue lisää »
Nxecrstdbdvewci36r4a

Uudistetussa tietokannassamme voi helposti tutkia tavaramerkkejä

Lehdistötiedotteet   •   2015-02-12 08:02 EET

Uudistetussa tietokannassa on entistä monipuolisemmat hakumahdollisuudet. Tavaramerkkitietokanta on maksuton ja kaikille avoin. Erityisesti siitä hyötyvät tavaramerkkien hakijat, yrittäjät sekä tavaramerkkiasiamiehet.

Kuvat & videot 6 kuvat

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöt

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • anpqna.lauttampnisfpokus-kauppila@tsprvyh.blgznjqhfi
 • 029 509 5800

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäpäällikkö
 • Viestintä ja markkinointi
 • leena-liisa.lehikoinen@prh.fi
 • 029 509 5877

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki