Media-no-image

Onko ideassa itua? Sen voi selvittää uudessa palvelussamme: Keksinnön online-esitutkimus.

Lehdistötiedotteet   •   2014-11-20 07:50 EET

Keksijät ja tuotekehittäjät voivat nyt tilata meiltä keksinnön online-esitutkimuksen, jossa saa tietokoneyhteyden avulla selvittää idean tai keksinnön uutuutta yhdessä PRH:n tutkijainsinöörin kanssa. Esitutkimuksen tulos on käytettävissäsi heti selvityksen jälkeen. Jos keksinnön haluaa patentoida, sen pitää olla uusi verrattuna siihen, mikä on tullut tunnetuksi ennen kuin patenttihakemus on jätetty.

Palvelun käyttöön tarvitsee vain puhelimen, tietokoneen nettiyhteydellä ja sähköpostin. Yhteydenpito on luottamuksellista, ja tietoturvamme täyttää yleisesti hyväksytyt vaatimukset. Esitutkimuksen yhteydessä voi näytönjako-ohjelman avulla seurata työskentelyämme tietokoneen näytöltä ja osallistua tutkimuksen tekemiseen. Näin pystyy halutessaan vaikuttamaan tutkimuksen suuntaan.

Tutkimuksen anti

Tutkimuksen kuluessa esille tulleista sopivimmista julkaisuista kerätään erilliseen tiedostoon käyttötarkoitukseesi sopivat tiedot. Tutkimuksen lopussa lähetämme tiedoston asiakkaalle verkkoneuvotteluohjelman käyttämää suojattua yhteyttä pitkin.

Esitutkimustuloksia voi käyttää hyödyksi esimerkiksi:

 •   keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioitaessa,
 •   arvioitaessa mahdollisia jatkotoimia tuotekehityksessä tai tuotteen kaupallistamisessa,
 •   patentti- tai hyödyllisyysmallihakemusta laadittaessa,
 •   tehtäessä omatoimista jatkotutkimusta esim. Espacenetissä tai
 •   PRH:n ennakkouutuustutkimusta tilattaessa.

Parhaimmillaan pystymme aloittamaan esitutkimuksen tekemisen heti samana päivänä, yleensä kuitenkin muutaman työpäivän sisällä.

Tutkimuksen kesto ja hinta

Tutkimukseen käytettävä aika riippuu tutkittavasta asiasta ja neuvottelun aikana saaduista tuloksista. Käytettävä aika voi vaihdella 1,5 tunnista aina muutamaan tuntiin. Asiakas voi lopettaa tutkimuksen haluamanaan hetkenä.

Palvelun perusmaksu on 300 €, joka sisältää 90 minuuttia tutkimusta. 90 minuutin jälkeen hinta on 40 € jokaista alkavaa 15 minuuttia kohden. Laskuun lisätään laskutuslisä 6,50 € ja arvonlisävero (24 %).

Tutustu palveluun katsomalla videomme YouTubessa.

Lue lisää palvelusta kotisivuiltamme.

Lisätietoja:
Olli Sievänen
Vanhempi Tutkijainsinööri, PRH
Puh. 09 6939 5438

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallituksesta voi nyt tilata keksinnön online-esitutkimuksen, jossa keksijä selvittää etäyhteydessä ideansa tai keksintönsä uutuutta yhdessä PRH:n tutkijainsinöörin kanssa. Esitutkimuksen tulos on käytettävissäsi heti selvityksen jälkeen. Keksinnön voi patentoida vain, jos se on uusi eli ennestään tuntematon.

Lue lisää »
C17vehzlzjfwy2mr6nru

Suomalaisten patenttihakemusten käsittely helpottuu Singaporessa ja Itävallassa

Lehdistötiedotteet   •   2014-10-31 07:45 EET

Patentti- ja rekisterihallituksella (PRH) on niin sanottuja Patent Prosecution Highway (PPH) -yhteistyösopimuksia useiden patenttivirastojen kanssa. PPH on kahden kansallisen patenttiviraston välinen sopimus, joka mahdollistaa patentin hakijoille nopeamman ja tehokkaamman väylän saada vastaava patentti toisessa PPH-sopimuksen allekirjoittaneessa virastossa.

Media-no-image

Tillsynsavgift för stiftelser införs

Lehdistötiedotteet   •   2014-10-13 13:01 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har till uppgift att utöva tillsyn över att stiftelserna förvaltas enligt lag och respektive stiftelses stadgar. PRS fakturerar stiftelserna tillsynsavgiften för 2014 under hösten. Avgiften baserar sig på den lag (1048/2013) som trädde i kraft den 1 januari 2014, och de intäkter som samlas in används för tillsyn över stiftelser.

Avgiftens storlek

Storleken på tillsynsavgiften bestäms enligt stiftelsens senaste balansomslutning. Om stiftelsen upprättar ett koncernbokslut, grundar sig avgiften på koncernbalansomslutningen.

Balansomslutning
Tillsynsavgift
Högst 100 000 euro120 euro
Över 100 000 euro, men högst 10 000 000 euro250 euro
Över 10 000 000 euro500 euro

 PRS skickar årligen till stiftelserna en faktura som ska betalas senast på förfallodagen. Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen, beräknas på det obetalda beloppet en förseningsränta enligt 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

Begäran av omprövning

Omprövning av ett beslut i ett ärende som gäller tillsynsavgift får begäras hos PRS. Beslutet får inte överklagas genom besvär. En begäran om omprövning ska göras skriftligt inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Av skrivelsen ska framgå vilket beslut som avses, hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder omprövning begärs.

Läs mer

För ytterligare information kontakta:

Juha Viertola
Chef för förenings- och stiftelseregistret
Patent- och registerstyrelsen
tfn 029 509 5300
fornamn.efternamn(at)prh.fi

 

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har till uppgift att utöva tillsyn över att stiftelserna förvaltas enligt lag och respektive stiftelses stadgar. PRS fakturerar stiftelserna tillsynsavgiften för 2014 under hösten. Avgiften baserar sig på den lag (1048/2013) som trädde i kraft den 1 januari 2014, och de intäkter som samlas in används för tillsyn över stiftelser.

Lue lisää »
Media-no-image

PRH ottaa käyttöön säätiöiden valvontamaksun

Lehdistötiedotteet   •   2014-10-13 12:51 EEST

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH:n) tehtävänä on valvoa, että säätiöiden hallintoa hoidetaan lain ja kunkin säätiön omien sääntöjen mukaisesti. PRH laskuttaa säätiöiltä vuoden 2014 valvontamaksun syksyn aikana. Maksu perustuu 1.1.2014 voimaan tulleeseen lakiin (1048/2013) ja sillä kerättävät tulot käytetään säätiövalvonnan toteuttamiseen.

Maksun suuruus

Valvontamaksun suuruus määräytyy säätiön viimeisimmän taseen loppusumman mukaan. Jos säätiö laatii konsernitilinpäätöksen, maksu perustuu konsernitaseen loppusummaan.

Taseen loppusumma

Valvontamaksu

Enintään 100 000 euroa120 euroa
Yli 100 000 euroa, enintään 10 000 000 euroa250 euroa
Yli 10 000 000 euroa500 euroa

 

PRH lähettää säätiöille vuosittain laskun, jonka eräpäivään mennessä maksu on maksettava. Jollei maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, maksamattomalle määrälle peritään lain (1556/1995, 4 §:n) mukaista viivekorkoa.

Oikaisuvaatimus

Valvontamaksua koskevaan päätökseen voi hakea oikaisua PRH:lta. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Vaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Lue lisää

Lisätietoja:

Juha Viertola
Yhdistys- ja säätiörekisteripäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5300
etunimi.sukunimi@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH:n) tehtävänä on valvoa, että säätiöiden hallintoa hoidetaan lain ja kunkin säätiön omien sääntöjen mukaisesti. PRH laskuttaa säätiöiltä vuoden 2014 valvontamaksun syksyn aikana. Maksu perustuu 1.1.2014 voimaan tulleeseen lakiin (1048/2013) ja sillä kerättävät tulot käytetään säätiövalvonnan toteuttamiseen.

Lue lisää »
Media-no-image

Aktiekapitalet vanligtvis 2 500 euro i nya aktiebolag

Lehdistötiedotteet   •   2014-10-09 11:29 EEST

I januari-augusti 2014 registrerades 8 021 nya aktiebolag i handelsregistret, av vilka 83 procent har ett aktiekapital på 2 500 euro som enligt aktiebolagslagen är minimikapitalet. Endast 0,6 procent av de nya aktiebolagen har ett aktiekapital på över 100 000 euro.

I Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens FODS-tjänst på nätet startades 2 555 aktiebolag i januari-augusti 2014, vilket är 10 procent fler än föregående år.

Ytterligare information:

 

I januari-augusti 2014 registrerades 8 021 nya aktiebolag i handelsregistret, av vilka 83 procent har ett aktiekapital på 2 500 euro som enligt aktiebolagslagen är minimikapitalet. Endast 0,6 procent av de nya aktiebolagen har ett aktiekapital på över 100 000 euro.

Lue lisää »
Media-no-image

Uusien osakeyhtiöiden osakepääoma yleensä 2 500 euroa

Lehdistötiedotteet   •   2014-10-09 11:24 EEST

Tammi-elokuussa rekisteröitiin 8 021 uutta osakeyhtiötä kaupparekisteriin. Uusista osakeyhtiöistä 83 prosentilla osakepääoma on osakeyhtiölain mukainen minimipääoma 2 500 euroa. Vain 0,6 prosentilla uusista osakeyhtiöistä osakepääoman määrä on yli 100 000 euroa.

PRH:n ja Verohallinnon YTJ-palvelussa perustettiin tammi-elokuussa sähköisesti 2 555 osakeyhtiötä. Sähköisesti perustettujen määrä kasvoi 10 prosenttia edellisestä vuodesta.

Lisätietoja:

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Tammi-elokuussa rekisteröitiin 8 021 uutta osakeyhtiötä kaupparekisteriin. Uusista osakeyhtiöistä 83 prosentilla osakepääoma on osakeyhtiölain mukainen minimipääoma 2 500 euroa. Vain 0,6 prosentilla uusista osakeyhtiöistä osakepääoman määrä on yli 100 000 euroa.

Lue lisää »
Zvkrelfmzjyjvhmxqlsg

Osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt voivat nyt ilmoittaa keskeiset vastuuhenkilömuutokset verkossa

Lehdistötiedotteet   •   2014-09-22 09:55 EEST

Verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhteisessä uudessa palvelussa voi ilmoittaa kaupparekisteriin muutokset hallitusta, toimitusjohtajaa, isännöitsijää, edustamiseen oikeutettuja, prokuristeja ja tilintarkastajia koskevissa tiedoissa. Lisäksi voi tehdä muutokset arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Zvkrelfmzjyjvhmxqlsg

Aktiebolag och bostadsaktiebolag kan nu anmäla ändringar av centrala ansvarspersoner på nätet

Lehdistötiedotteet   •   2014-09-22 09:50 EEST

I Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens (PRS) gemensamma nya e-tjänst är det nu möjligt att till handelsregistret anmäla ändringar i uppgifter som gäller styrelse, verkställande direktör, disponent, personer med rätt att företräda bolaget samt prokurister och revisorer.

Media-no-image

Kutsu Alihankinta-messuille

Lehdistötiedotteet   •   2014-09-15 13:51 EEST

16.9-18.9.2014
tiistai klo 9-17
keskiviikko klo 9-17
torstai klo 9–16

Alihankinta-messut 2014
Osasto C422
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus,
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere

Patentti- ja rekisterihallitus esittäytyy yhdessä Team Finlandin kanssa Alihankinta-messuilla Tampereella. Tule selvittämään, miten PRH:n tieto- ja tutkimuspalveluja voi käyttää yrityksen kilpailijoiden kehitys- ja patentointitoiminnan seurannassa! Tutkijainsinööri Olli Sievänen PRH:sta tarjoaa aiheesta tietoiskun osastollamme tiistaina klo 13. Esityksen jälkeen voit syventää tietojasi keskustelemalla paikalla olevien asiantuntijoidemme kanssa.

Tutustu messuohjelmaamme (pdf) ja rekisteröidy ennakkoon kävijäksi, jolloin sisäänpääsy Alihankinta-messuille on ilmainen.

Haastattelujen yms. viestintäasioiden sopiminen puhelimitse: viestintäkoordinaattori Leena Puolimatka 040 546 0125 tai viestintäasiantuntija Olli Ilmarinen 040 770 4547 tai sähköpostilla viestinta@prh.fi

Tervetuloa kanssamme messuille!

Lisätietoja messutapahtumasta www.alihankinta.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

PRH esittäytyy yhdessä Team Finlandin kanssa Alihankinta-messuilla Tampereella. Tule selvittämään, miten PRH:n tieto- ja tutkimuspalveluja voi käyttää yrityksen kilpailijoiden kehitys- ja patentointitoiminnan seurannassa! 16.-18.9.2014 ti klo 9-17 ke klo 9-17 to klo 9–16 Alihankinta-messut 2014 Osasto C422 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere

Lue lisää »
Lcul8mndrxwcz2dalbeu

Lakanneita yrityksiä neljä prosenttia enemmän kuin viime vuonna

Lehdistötiedotteet   •   2014-09-15 08:29 EEST

Kaupparekisteriin merkittiin 10 045 elinkeinotoiminnan lopettanutta yritystä tai yhtiön purkautumista tämän vuoden tammi-elokuussa. Selvitystilan kautta lakkasi 854 ja konkurssimenettelyn kautta 382 yritystä. Selvitystilan kautta lakanneiden määrä kasvoi 10 prosenttia ja konkurssimenettelyn kautta lakanneiden väheni 13 prosenttia verrattuna viime vuoden samaan aikaan.

Kuvat & videot 6 kuvat

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöt

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • anna.lauttamus-kauppila@prh.fi
 • 029 509 5800

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäpäällikkö
 • Viestintä ja markkinointi
 • nvqflenltrowhkzedoukena-lixhiszpmja.levehittaagakoinlavmen@prhpy.fi
 • 029 509 5877

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki