Media no image

Finländskt patent 175 år och Patent- och registerstyrelsen 75 år

Lehdistötiedotteet   •   Elo 21, 2017 10:24 EEST

Förutom 100 år av självständighet firar vi i år ett jubileum för det finländska patentsystemet och Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Efter en början i mindre skala har vårt patentsystem avancerat till en internationell verksamhet som präglas av hög kvalitet. Manufakturdirektionen, som först beviljade patent, lade grunden för vår utveckling till ett ämbetsverk som främjar de immateriella rättigheterna och gynnar företags- och sammanslutningsverksamheten.

Patent sedan 1842

Det finländska patentsystemets historia är lång internationellt sett. Den börjar år 1842, då Kejserliga Senaten för Finland på basis av Manufakturdirektionens utlåtande beviljade patent nummer 1 till L.G. Ståhle, en svensk mekaniker, på en ”blåsmaskin av järn”, som är en extrautrustning till en masugn.

I början beviljades några få patent per år, men takten tilltog i och med industrialiseringen i slutet av 1880-talet. Idag beviljar PRS något över 800 nationella patent årligen. Under de gångna 175 åren har fler än 125 000 nationella patent beviljats.

Från pappershandlingar till elektronisk handläggning

Det finländska patentsystemet har förändrats enormt under sin existens, liksom världen omkring oss och teknologin vars utvecklingsresultat vi vill skydda med patent.

I början avfattades handlingarna för hand, medan nästan alla ansökningar idag lämnas in på nätet. De som ansöker om patent på nätet har tillgång till både en lättanvänd applikation och en mjukvara för professionella användare.

Idag är det också möjligt att förutom på de inhemska språken söka patent i Finland på engelska.

Från inhemsk patentprocess mot enhetligt patent

Patent som gäller i Finland beviljas antingen av PRS eller av det Europeiska patentverket, och merparten av de patent som idag träder i kraft i Finland är det Europeiska patentverkets EP-patent.

- Det nationella patentet utgör dock fortfarande ett konkurrenskraftigt alternativ för sökandena tack vare vår snabba och rättssäkra process med hög kvalitet. Bevis på vår kvalitet är kvalitetscertifikatet som vår patentprocedur har beviljats och som förnyades i slutet av 2016, säger Jorma Hanski, direktör för resultatområdet för patent och varumärken.

Idag inleder finländska företag sin patentprocess allt oftare genom en internationell patentansökan. Sedan 2005 fungerar PRS som internationell granskande PCT-myndighet. Fler än hälften av företagen i Finland lämnar in sina PCT-ansökningar till PRS för prövning, vilket visar deras förtroende för kvaliteten på vårt granskningsarbete.

I fortsättningen kommer patentsystemet att internationaliseras ytterligare, då det så kallade enhetliga patentet, som ska täcka nästan hela Europeiska Unionen, träder i kraft.

- Det enhetliga patentet är en viktig reform för dem som behöver ett patentskydd inom hela EU-området. Reformen kommer att skära ner patenteringskostnader, men den är utmanande i fråga om den framtida finansieringen för våra patentfunktioner, säger PRS generaldirektör Antti Riivari.

Patent- och registerstyrelsen 75 år

Ändringarna i patentsystemet har också noterats i ämbetsverket.Manufakturdirektionen, där ett fåtal ingenjörer granskade ansökningar i början av 1800-talet, har vuxit till en enhet av PRS som täcker alla teknikområden och sysselsätter över 100 prövningsingenjörer.

Jubileumsåret för det finländska patentsystemet är också ett jubileumsår för PRS: ämbetsverket grundades nämligen 1942, för 75 år sedan.Manufakturdirektionen inledde arbetet. Idag känner vi PRS som en myndighet som på bred front främjar utvecklingen inom teknologi, ekonomi ja samfundsverksamhet.

Läs mer om PRS historia.

Ytterligare information:

Patent- och registerstyrelsen

Generaldirektör Antti Riivari
tfn 029 509 5436

Direktör Jorma Hanski
Patent och varumärken
tfn 029 509 5444

fornamn.efternamn@prh.fi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar och religionssamfund. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Vi också godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. Läs mer: www.prh.fi

Det första finländska patentet beviljades 1842 till L.G. Ståhle, en svensk mekaniker, på en ”blåsmaskin av järn". Idag beviljar Patent- och registerstyrelsen PRS något över 800 nationella patent årligen. Under de gångna 175 åren har fler än 125 000 nationella patent beviljats. Jubileumsåret för det finländska patentsystemet är också ett jubileumsår för PRS som grundades 1942.

Lue lisää »
Media no image

Tingsrätten i Egentliga Finland har fattat beslut i ärendet gällande entledigande av två styrelseledamöter i stiftelsen Matti Koivurinnan säätiö sr

Lehdistötiedotteet   •   Elo 18, 2017 11:42 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS) lämnade den 22 april 2016 in en ansökan till tingsrätten i Egentliga Finland i vilken det krävdes att tingsrätten med stöd av 14 kap. 10 § i stiftelselagen ska entlediga Matti Koivurinta och Juha Koivurinta från sina uppdrag som ledamot i styrelsen för stiftelsen Matti Koivurinnan säätiö sr och bestämma att beslutet att entlediga de två styrelseledamöterna ska verkställas även om det eventuellt överklagas.

Tingsrätten i Egentliga Finland fattade den 18 augusti 2017 sitt beslut (17/23242) i ärendet.
Tingsrätten i Egentliga Finland beslutade att entlediga Juha Koivurinta, men inte Matti Koivurinta.

Beslutet får överklagas till hovrätten i Åbo. Besvärstiden är 30 dagar, men den som överklagar beslutet ska först anmäla missnöje till tingsrätten i Egentliga Finland inom sju dagar.

PRS överväger om tingsrättens beslut ska överklagas.

Vi informerar om ärendet på nytt när beslut är fattat.

Ytterligare information:
Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 040 8267542

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar och religionssamfund. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Vi också godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. Läs mer: www.prh.fi

Lue lisää »
Media no image

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antanut päätöksen Matti Koivurinnan säätiö sr:n kahden hallituksen jäsenen erottamista koskevassa asiassa

Lehdistötiedotteet   •   Elo 18, 2017 11:05 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) jätti 22.4.2016 Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen hakemuksen, jossa vaadittiin käräjäoikeutta erottamaan säätiölain 14 luvun 10 §:n nojalla Matti Koivurinnan säätiö sr:n hallituksen jäsenet Matti Koivurinnan ja Juha Koivurinnan toimistaan sekä määräämään, että erottamista koskeva päätös on pantava täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 18.8.2017 antanut päätöksen (17/23242) säätiön hallituksen kahden jäsenen erottamisasiassa.Käräjäoikeus päätti erottaa Juha Koivurinnan, mutta ei Matti Koivurintaa.

Päätöksestä on mahdollista valittaa Turun hovioikeuteen. Valitusaika on 30 päivää, mutta sitä ennen on ilmoitettava tyytymättömyyttä Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle seitsemän päivän kuluessa.

PRH miettii, valittaako se käräjäoikeuden päätöksestä. Asiasta tiedotetaan uudelleen, kun päätös on tehty.

Lisätietoja:
Terhi Maijala
Valvonta- ja lakipäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
Puh. 040 8267542

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat. Valvomme säätiöiden toimintaa. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi


Lue lisää »
Media no image

Suomalainen patentti täyttää 175 vuotta ja PRH 75 vuotta

Lehdistötiedotteet   •   Elo 17, 2017 10:44 EEST

Tänä vuonna vietämme itsenäisyyden ohella suomalaisen patenttijärjestelmän ja Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) juhlavuotta. Pienimuotoisen alun jälkeen patenttijärjestelmämme on kehittynyt laadukkaaksi ja kansainväliseksi. Patentteja myöntäneen manufaktuurijohtokunnan pohjalta on kehittynyt teollisoikeuksia ja yritys- ja yhteisötoimintaa edistävä virasto.

Patentteja vuodesta 1842 lähtien

Suomalaisen patenttijärjestelmän historia on kansainvälisesti tarkastellen pitkä. Alkunsa se sai vuonna 1842, kun Keisarillinen Suomen senaatti myönsi manufaktuurijohtokunnan lausunnon perusteella patentin nro 1 ruotsalaiselle mekaanikolle L. G. Ståhlelle. Hän sai patentin eli yksinoikeuden hyödyntää keksintöä ”rautaiseen puhallinkoneeseen”, joka on rautamasuunin lisälaite. Tutustu ensimmäiseen suomalaiseen patenttiin.

Aluksi patentteja myönnettiin harvakseltaan. Vauhtiin päästiin Suomen teollistumisen alkaessa 1880-luvun lopulla.
Nykyisin PRH myöntää vuosittain hieman yli 800 suomalaista patenttia. Kaiken kaikkiaan 175 vuoden aikana niitä on myönnetty yli 125 000.

Paperihakemuksista sähköiseen käsittelyyn

Patenttijärjestelmämme on muuttunut olemassaolonsa aikana valtavasti, kuten myös maailma ja tekniikka, jonka kehitystulosten suojaksi patentteja haetaan.

Alussa hakemukset kirjoitettiin käsin, nyt miltei kaikki hakemukset tehdään sähköisesti. Patenttia voi hakea netissä joko ammattilaiskäyttöön tarkoitetulla ohjelmalla tai helppokäyttöisellä sovelluksella.

Nykyisin patenttia voi Suomessa hakea myös englanniksi kotimaisten kielten ohella.

Kotimaisesta prosessista kohti yhtenäispatenttia

Patentin Suomeen voi nyt saada joko PRH:n tai Euroopan patenttiviraston myöntämänä, ja valtaosa patenteista tulee nykyään voimaan Euroopan patenttiviraston myöntäminä EP-patentteina.

- Suomalainen patentti on kuitenkin edelleen hyvin kilpailukykyinen vaihtoehto nopeana, laadukkaana ja oikeusvarmana prosessina. Laadusta kertoo PRH:n patenttikäsittelylle myönnetty laatusertifikaatti, joka uudistettiin jälleen viime vuoden lopussa, sanoo patentit ja tavaramerkit -tulosalueen johtaja Jorma Hanski.

Suomalaisyritykset aloittavat patentoinnin yhä useammin kansainvälisellä patenttihakemuksella. PRH on vuodesta 2005 alkaen toiminut kansainvälisenä tutkivana PCT-viranomaisena. Yli puolet yrityksistämme ohjaa PCT-hakemuksensa PRH:n tutkittavaksi, mikä on osoitus luottamuksesta tutkimustyömme laatua kohtaan.
Jatkossa patenttijärjestelmä kansainvälistyy entisestään, kun lähes koko Euroopan unionin kattava ns. yhtenäispatentti tulee voimaan.

- Yhtenäispatentti on tärkeä uudistus EU-alueen laajuista patenttisuojaa tarvitseville. Uudistus alentaa patentoinnin kustannuksia, mutta tuo samalla haasteita PRH:n patenttitoiminnon rahoitukselle tulevaisuudessa, sanoo PRH:n pääjohtaja Antti Riivari.

75-vuotias Patentti- ja rekisterihallitus

Patenttijärjestelmän muutokset ovat näkyneet myös patenttihakemuksia tutkivassa virastossa. 1800-luvun alun manufaktuurijohtokunnasta, jossa muutama insinööri tutki hakemuksia, on kasvanut kaikki tekniikan eri alat kattava ja yli sadan tutkijainsinöörin kokonaisuus, joka toimii osana PRH:ta.

Suomalaisen patenttijärjestelmän juhlavuosi on myös PRH:n juhlavuosi, sillä virasto perustettiin vuonna 1942 eli 75 vuotta sitten. Manufaktuurijohtokunnasta alkunsa saanut PRH on kasvanut laaja-alaisesti teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä edistäväksi virastoksi. Lue lisää PRH:n historiasta.

Lisätietoja:

Patentti- ja rekisterihallitus

Pääjohtaja Antti Riivari
puh. 029 509 5973

Johtaja Jorma Hanski
Patentit ja tavaramerkit
puh. 029 509 5444


etunimi.sukunimi@prh.fi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar och religionssamfund. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Vi också godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. Läs mer: www.prh.fi

Ensimmäinen suomalainen patentti myönnettiin 175 vuotta sitten, vuonna 1842. Patentin nro 1 sai "rautainen puhallinkone". Nykyisin Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) myöntää vuosittain hieman yli 800 suomalaista patenttia. Kaiken kaikkiaan 175 vuoden aikana niitä on myönnetty yli 125 000. Tänä vuonna on myös PRH:n juhlavuosi: virasto perustettiin vuonna 1942.

Lue lisää »
Media no image

Se upp för vilseledande, fakturaliknande anbudsbrev om varumärken

Lehdistötiedotteet   •   Heinä 25, 2017 10:29 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppmanar i synnerhet varumärkesinnehavare till särskild vaksamhet mot fakturaliknande anbudsbrev.

PRS kontaktas regelbundet av kunder som är förvånade över de brev som de har fått. Breven hänvisar till autentiska register- eller ansökningsnummer och ber kunden betala till exempel en registrerings- eller förnyelseavgift. En del av kunderna har av misstag trott att PRS eller Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO eller Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten WIPO har skickat breven.

Vi uppmanar våra kunder att vara särskilt uppmärksamma med sådana brev som erbjuder tjänster med anknytning till förnyelse av varumärken eller registrerade ensamrätter. Läs därför innehållet i brevet noggrant innan du betalar eller binder dig till något! I alla de upplysningar och brev som vi skickar ut står det klart och tydligt att avsändaren är PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.

Mer information om vilseledande brev hittar du på PRS webbplats. Gå till anvisningssidan.


För ytterligare information kontakta:

Patent- och registerstyrelsen
Pirjo Aro-Helander
Byråchef
Tfn 029 509 5524

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar och religionssamfund. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Vi också godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. Läs mer: www.prh.fi

Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppmanar i synnerhet varumärkesinnehavare till särskild vaksamhet mot fakturaliknande anbudsbrev. I alla de upplysningar och brev som PRS skickar ut står det klart och tydligt att avsändaren är PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.

Lue lisää »
Media no image

Varoitus harhaanjohtavista, laskunnäköisistä tavaramerkkien tarjouskirjeistä

Lehdistötiedotteet   •   Heinä 25, 2017 10:22 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kehottaa erityisesti tavaramerkkiasiakkaitaan olemaan tarkkoja liikkeellä olevien laskunnäköisten tarjouskirjeiden suhteen.

PRH saa säännöllisesti yhteydenottoja asiakkailtaan, jotka hämmästelevät saamiaan kirjeitä. Kirjeissä viitataan aitoihin tavaramerkkien rekisteri- tai hakemusnumeroihin ja kehotetaan maksamaan esimerkiksi rekisteröinti- tai uudistamismaksu. Useat asiakkaat ovat erehtyneet luulemaan, että kirjeen lähettäjä on PRH, Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto EUIPO tai kansainvälinen henkisen omaisuuden järjestö WIPO.

PRH kehottaa erityiseen huolellisuuteen sellaisten kirjeiden kanssa, joissa tarjotaan tavaramerkin uudistamiseen tai rekisteröityihin yksinoikeuksiin liittyviä palveluja. Lue siis viestin sisältö tarkasti ennen kuin maksat tai sitoudut mihinkään. Kaikissa PRH:n lähettämissä ilmoituksissa ja kirjeissä lukee selvästi PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS.

Lisätietoja harhaanjohtavista kirjeistä on PRH:n verkkosivuilla. Siirry ohjesivulle.

Lisätietoa:

Patentti- ja rekisterihallitus
Pirjo Aro-Helander
toimistopäällikkö
puh. 029 509 5524

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar och religionssamfund. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Vi också godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. Läs mer: www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kehottaa erityisesti tavaramerkkiasiakkaitaan olemaan tarkkoja liikkeellä olevien laskunnäköisten tarjouskirjeiden suhteen. Kaikissa PRH:n lähettämissä ilmoituksissa ja kirjeissä lukee selvästi PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS.

Lue lisää »
Glib6vq6qvg7q3uv6ut7

EU:n immateriaalioikeuksien virasto (EUIPO) on julkaissut selvityksen: "Protecting Innovation through Trade Secrets and Patents: Determinants for European Union Firms"

Uutiset   •   Heinä 14, 2017 10:32 EEST

EUIPO on selvittänyt liikesalaisuuksien ja patenttien taloudellista merkitystä yrityksille sekä liikesalaisuuksien ja patenttien välistä suhdetta. Selvityksessä on mukana 24 jäsenmaata. Selvitys on englanniksi.

Vwpapqiwzh22hjjdmwcg

Patenttihakemusten määrä on vihdoin kasvanut

Lehdistötiedotteet   •   Heinä 12, 2017 07:41 EEST

Patenttihakemusten määrä on vihdoin kasvanut. Vuonna 2017 kesäkuun loppuun mennessä suomalaisia kansallisia patenttihakemuksia saapui 813. Kahden edellisen vuoden vastaavina kuukausina määrä oli reilu 700.

Tcvl8rivzqa2xp2kqklu

Antalet patentansökningar har äntligen ökat

Lehdistötiedotteet   •   Heinä 12, 2017 07:40 EEST

Antalet patentansökningar har äntligen ökat. Före slutet av juni i år hade 813 finländska nationella patentansökningar lämnats in. Under de föregående två åren var siffran för samma månader drygt 700.

Sqezfmonitvtzrwcjgu6

​​Byggteknik står för största antalet patentansökningar i Finland

Uutiset   •   Heinä 06, 2017 10:32 EEST

Patent- och registerstyrelsen tog emot 160 patentansökningar inom byggteknik i fjol, vilket gör byggteknik till det populäraste teknikområdet i patentansökningar. Byggteknik har varit det populäraste teknikområdet även de tidigare åren. Det näst största antalet ansökningar (82) lämnades in inom mätteknik. Värmemaskiner och -processer stod för det tredje största antalet patentansökningar (74).

Kuvat & videot 6 kuvaa

Yhteyshenkilöt 3 yhteyshenkilöä

 • Lehdistökontakti
 • Johtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu, asiakaskokemus
 • loxnsedeytanasna.laoxmausatcnkndttvhnqamslushahs-kauppila@prh.fi
 • 029 509 5800

Tilastouutiset, prh.fi- ja ytj.fi-verkkosivustot sekä sosiaalinen media

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäasiantuntija
 • Viestintä ja markkinointi, sosiaalinen media
 • mppaivoui.thdywrguglxmmudmralquhdialwma@olprh.xjfi
 • 029 509 5668

Patentti- ja rekisterihallitus

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki