Media-no-image

Kauppa- ja yhdistysrekisteriasiat keskitetään ja asunto-osakeyhtiötehtävät siirretään PRH:lle syyskuun alusta

Lehdistötiedotteet   •   2015-08-19 12:00 EEST

Maistraattien ja ELY-keskusten paikallisviranomaistoiminta kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa loppuu ja maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) syyskuun alussa. 

Asunto-osakeyhtiön perustamis- sekä muutosilmoitukset on tähän asti käsitelty pääasiassa asunto-osakeyhtiön kotipaikan maistraatissa, ja PRH on hoitanut osakepääoman alentamisia sekä muita asunto-osakeyhtiöiden erityistilanteita. 

Kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa palveluja on PRH:n lisäksi saanut aiemmin myös maistraateista ja ELY-keskuksista. Nyt nämä palvelut keskitetään PRH:lle. Paikallisviranomaistoiminnan loppuminen ei koske Ahvenanmaan valtionvirastoa, jossa voi jatkossakin asioida kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa.

Tehtävien siirrosta johtuen käsittelyajat voivat loppukesän ja syksyn aikana olla hieman tavanomaista pidempiä.

Jos maistraattiin tai ELY-keskukseen jätettyä hakemusta tai ilmoitusta ei ehditä käsitellä ennen elokuun loppua, siirtyy se automaattisesti PRH:n käsiteltäväksi.

Syyskuun alusta alkaen kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa sekä asunto-osakeyhtiöasioissa voi asioida seuraavilla tavoilla:

Kaupparekisteriasiat

 • Sähköisesti: yritysten yhteystietojen muutokset sekä osakeyhtiön perustaminen ja vastuuhenkilöiden muutokset tehdään YTJ-palvelussa (www.ytj.fi). Sähköisen kaupparekisteriotteen saa PRH:n Virre-palvelusta (www.virre.fi)
 • Postitse: kaupparekisteri-ilmoitukset postitetaan osoitteella: PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.
 • Ohjeistusta asioimisen tueksi: Ohjeet ilmoittamiseen ovat Prh.fi –sivuilla, lisätietoja Kaupparekisterin neuvonta, p. 029 509 5900

Yhdistysrekisteriasiat

 • Sähköisesti: kaikki yhdistysrekisteriin liittyvät asiat voi hoitaa sähköisesti prh.fi-sivuilla
 • Postitse: yhdistysrekisteri-ilmoitukset postitetaan osoitteella: PRH, yhdistys- ja säätiöasiat, PL 1190, 00101 HELSINKI
 • Ohjeistusta asioimisen tueksi: Ohjeet ilmoittamiseen ovat Prh.fi –sivuilla, lisätietoja Yhdistysrekisterin neuvonta, p. 029 509 5959

Asunto-osakeyhtiöasiat

 • Sähköisesti: asunto-osakeyhtiöiden yhteystietojen sekä vastuuhenkilöiden muutokset tehdään YTJ-palvelussa (www.ytj.fi). Asunto-osakeyhtiön sähköisen kaupparekisteriotteen saa PRH:n Virre-palvelusta (www.virre.fi)
 • Postitse: kaupparekisteri-ilmoitukset postitetaan osoitteella: PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.
 • Ohjeistusta asioimisen tueksi: Ohjeet ilmoittamiseen ovat Prh.fi –sivuilla, lisätietoja Kaupparekisterin neuvonta, p. 029 509 5900

Kaupparekisteri-ilmoituksia voi jatkossakin jättää Verohallinnon 59 eri toimipisteeseen. Ilmoituksia ei kuitenkaan voi maksaa eikä niitä kirjata jätettäessä Verohallinnon pisteissä ja siksi mm. uuden yrityksen Y-tunnusta ei saa heti. Paperiset ilmoitukset kannattaakin käsittelyyn ottamisen nopeuttamiseksi postittaa suoraan osoitteeseen:
PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Lisätietoja:
Linjanjohtaja
Olli Koikkalainen
p. 09 6939 5575
etunimi.sukunimi@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Maistraattien ja ELY-keskusten paikallisviranomaistoiminta kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa loppuu ja maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) syyskuun alussa.

Lue lisää »
Media-no-image

Handelsregister- och föreningsregisterärenden centraliseras och uppdrag i bostadsaktiebolagsärenden överförs till PRS i början av september

Lehdistötiedotteet   •   2015-08-19 12:00 EEST

Magistraternas och NTM-centralernas lokalverksamhet i handelsregister- och föreningsregisterärenden upphör och magistraternas uppdrag i bostadsaktiebolagsärenden kommer att överföras till Patent- och registerstyrelsen (PRS) i början av september. 

Hittills har etablerings- och ändringsanmälningar för bostadsaktiebolag i huvudsak handlagts av magistraten på bostadsaktiebolagets hemort, medan PRS har handlagt ärenden som gäller minskning av aktiekapital och andra specialfall som gäller bostadsaktiebolag. 

Förutom PRS har också magistraterna och NTM-centralerna tidigare erbjudit handelsregister- och föreningsregistertjänster, men nu kommer samtliga tjänster att centraliseras till PRS. Ett undantag är Statens ämbetsverk på Åland där man även i fortsättningen kan sköta sina handelsregister- och föreningsregisterärenden. 

Handläggningstiderna kan vara litet längre än vanligt i slutet av sommaren och på hösten på grund av att uppdragen förs över till PRS. 

Om en ansökan eller anmälan som lämnats in till någon av magistraterna eller NTM-centralerna inte har handlagts före slutet av augusti, överförs den automatiskt till PRS för handläggning. 

Man kan från och med början av september sköta handelsregister-, föreningsregister- och bostadsaktiebolagsärenden på följande sätt:

Handelsregisterärenden

 • På nätet: Starta aktiebolag eller anmäl ändringar i företagets kontaktuppgifter och i bolagets ansvarspersoner i FODS-tjänsten på www.ytj.fi. Köp elektroniska handelsregisterutdrag i PRS Virre-tjänst på www.virre.fi.
 • Per post: Skicka handelsregisteranmälan till: PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
 • Anvisningar finns på webbplatsen prh.fi. Kontakta handelsregistrets rådgivning för ytterligare information, tfn 029 509 5900.

Föreningsregisterärenden

 • På nätet: Sköt alla ärenden med föreningsregistret elektroniskt på webbplatsen prh.fi.
 • Per post: Skicka anmälan till föreningsregistret till: PRS, Förenings- och stiftelseärenden, PB 1190, 00101 Helsingfors
 • Anvisningar finns på webbplatsen prh.fi. Kontakta föreningsregistrets rådgivning för ytterligare information, tfn 029 509 5959.

Ärenden som gäller bostadsaktiebolag

 • På nätet: Anmäl ändringar i bostadsaktiebolagets kontaktuppgifter och i bolagets ansvarspersoner i FODS-tjänsten på www.ytj.fi. Köp elektroniska handelsregisterutdrag för bostadsaktiebolag i PRS Virre-tjänst på www.virre.fi.
 • Per post: Skicka handelsregisteranmälan till: PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
 • Anvisningar finns på webbplatsen prh.fi. Kontakta handelsregistrets rådgivning för ytterligare information, tfn 029 509 5900.

Man kan också lämna in handelsregisteranmälningar på något av Skatteförvaltningens 59 serviceställen, men man kan varken betala sin anmälan eller få den registrerad på Skatteförvaltningens serviceställen vid inlämning. Därför får exempelvis nya företag inte ett FO-nummer direkt på serviceställena. För att snabba upp handläggningen, skicka anmälan på papper direkt till:
PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors

För mer information kontakta:
Linjedirektör
Olli Koikkalainen
Tfn 09 6939 5575
fornamn.efternamn@prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Magistraternas och NTM-centralernas lokalverksamhet i handelsregister- och föreningsregisterärenden upphör och magistraternas uppdrag i bostadsaktiebolagsärenden kommer att överföras till Patent- och registerstyrelsen (PRS) i början av september.

Lue lisää »
Media-no-image

Lakanneita yrityksiä enemmän kuin viime vuonna

Lehdistötiedotteet   •   2015-08-10 10:30 EEST

Kaupparekisteriin merkittiin 7 804 elinkeinotoiminnan lopettanutta yritystä tai yhtiön purkautumista tämän vuoden tammi-kesäkuussa, viime vuonna vastaavaan aikaan määrä oli 7645. Selvitystilan kautta lakkasi 781 yritystä ja konkurssimenettelyn kautta 255. Selvitystilan kautta lakanneiden määrä nousi 26 prosenttia ja konkurssimenettelyn kautta lakanneiden väheni 20 prosenttia verrattuna viime vuoden samaan aikaan. Lopettaneita yrityksiä oli yhteensä kaksi prosenttia viimevuotista enemmän. 

Kaupparekisteristä poistettiin osakeyhtiölain 20 luvun 4 §:n perusteella 500 osakeyhtiötä. Yleisimmin poistoperusteena on se, että yhtiö on asetettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen. Osakeyhtiölain perusteella poistettuja oli 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

Sulautumis- tai jakautumismenettelyn kautta lakkasi 459 yritystä, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Toimintansa lopetti 4 804 yksityistä elinkeinonharjoittajaa ja 1932 osakeyhtiötä. Avoimista yhtiöistä ja kommandiittiosakeyhtiösitä lopetti toimintansa 961 kappaletta. 

Tilasto lakanneista yrityksistä yritysmuodoittain (kpl):
Asunto-osakeyhtiö 41
Avoin yhtiö 413
Aatteellinen yhdistys 4
Kommandiittiyhtiö 548
Osuuskunta 27
Osuuspankki 1
Osakeyhtiö 1932
Julkinen osakeyhtiö 1
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 30
Säästöpankki 2
Säätiö 1
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 4804
Yhteensä 7804

Lisätietoa:
Olli Vento
Neuvontalakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
PL 1150 (Arkadiankatu 6 A), 00101 Helsinki
puh. 029 509 5743
etunimi.sukunimi@prh.fi
www.prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Kaupparekisteriin merkittiin 7 804 elinkeinotoiminnan lopettanutta yritystä tai yhtiön purkautumista tämän vuoden tammi-kesäkuussa, viime vuonna vastaavaan aikaan määrä oli 7645.

Lue lisää »
Media-no-image

Antalet upphörda företag större än föregående år

Lehdistötiedotteet   •   2015-08-10 10:30 EEST

7804 företag som lade ner sin näringsverksamhet eller som upphörde antecknades i handelsregistret i januari-juni i år. Under samma period 2014 var antalet 7645. 781 bolag upplöstes genom likvidation och 255 genom konkurs. Antalet bolag som upplöstes genom likvidation steg med 26 procent. Samtidigt minskade antalet bolag som upplöstes genom konkurs med 20 procent jämfört med antalet för samma period 2014. Antalet nedlagda företag var 2 % större än förra året.

500 aktiebolag avregistrerades ur handelsregistret med stöd av 20 kap. 4 § i aktiebolagslagen. Den vanligaste orsaken till avregistrering är att bolaget har försatts i konkurs som har förfallit i brist på medel. Antalet bolag som avregistrerades i enlighet med aktiebolagslagen var 17 % större än år 2014. 

Genom fusion eller delning upphörde 459 företag, vilket är 3 % mindre än förra året. 

4804 enskilda näringsidkare lade ned sin verksamhet och 1932 aktiebolag upplöstes. Antalet upplösta öppna bolag och kommanditbolag var 961. 

Statistik över upphörda företag efter företagsform (st.):
Bostadsaktiebolag 41
Öppet bolag 413
Ideell förening 4
Kommanditbolag 548
Andelslag 27
Andelsbank 1
Aktiebolag 1932
Publikt aktiebolag 1
Filial till utländsk näringsidkare 30
Sparkassa 2
Stiftelse 1
Enskild näringsidkare 4804
Sammanlagt 7804

Ytterligare information:
Olli Vento
Rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
PB 1150 (Arkadiagatan 6 A), 00101 Helsingfors
tfn 029 509 5743
fornamn.efternamn@prh.fi
www.prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

7804 företag som lade ner sin näringsverksamhet eller som upphörde antecknades i handelsregistret i januari-juni i år. Under samma period 2014 var antalet 7645.

Lue lisää »
Media-no-image

Patentinformation hjälper företag till framgång – nya tjänster från PRS

Lehdistötiedotteet   •   2015-08-05 11:20 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har lanserat tre nya tjänster som hjälper uppfinnare och företag att exempelvis ta reda på om en uppfinning uppfyller patenterbarhetskriterierna eller vad konkurrenterna patenterar.Det finns flera avgiftsfria patentdatabaser på nätet men det kan vara jobbigt och tidskrävande att söka i patentinformation.Som ett alternativ till granskning på egen hand erbjuder PRS sina granskningstjänster.

Det lönar sig att utnyttja expertisen hos PRS över 100 prövningsingenjörer, som är specialister på patentsökningar.

Granskningar anpassade efter företags behov

PRS granskningstjänster kan exempelvis besvara frågorna nedan.

PRS nya och tidigare granskningstjänster inom patent:

1. Vad händer inom ett visst teknikområde?

 • Utredning av teknikens ståndpunkt

2. Vad gör konkurrenterna?

 • Konkurrentuppföljning

3. Är en uppfinning patenterbar?

 • Nyhetsgranskning. NYTT:Granskning till fast pris utöver den skräddarsydda tjänsten med timbaserad avgift.
 • Förhandsgranskning av en uppfinning i realtid. Denna tjänst går ut på att reda ut nyheten i en idé tillsammans med PRS prövningsingenjör.
 • NYTT: Patenterbarhetsbedömning. Denna tjänst går ut på att efter en utförd nyhetsgranskning reda ut om en uppfinning uppfyller patenterbarhetskriterierna, dvs. om den är ny, har uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt.

4. Kan någon annans patent hindra uppfinnaren/företagaren från att dra nytta av sin produkt?

 • Handlingsfrihetsutredning. Denna tjänst går ut på att ta reda på om det finns patent som kan hindra uppfinnaren/företagaren från att utnyttja sin produkt kommersiellt eller från att vidareutveckla sin idé.

5. Är ett patent giltigt?

 • NYTT: Validitetsgranskning. Denna tjänst går ut på att reda ut om skyddet för ett patent som ska licenseras är relevant eller att söka efter nyhetshinder för att få konkurrentens patent upphävt.Tjänsten utesluter patent som har beviljats av PRS.

Mer information finns på PRS webbplats prh.fi.

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. www.prh.fi/sv

Vi har lanserat tre nya tjänster som hjälper uppfinnare och företag att exempelvis ta reda på om en uppfinning uppfyller patenterbarhetskriterierna eller vad konkurrenterna patenterar.

Lue lisää »
Media-no-image

Eniten patenttihakemuksia rakennustekniikan alalle

Lehdistötiedotteet   •   2015-08-03 12:00 EEST

PRH:een tehtiin alkuvuonna eniten rakennustekniikan alan patenttihakemuksia, joita oli 18,7 prosenttia kaikista hakemuksista. Tekniikan alaan kuuluu muiden muassa tie- ja vesirakennus, lämpötekniikka, talonrakennus, kaivostekniikka ja polttomoottorit.

Seuraavaksi eniten hakemuksia (15,9 %) tehtiin käsittelyn ja muokkauksen alalle. Siihen kuuluvat muiden muassa vaatetus, lajittelu, jätteiden käsittely, metallin, muovin ja puun työstäminen, käsityökalut, kuljetus, pakkaus, varastointi, hissit, tekstiilien ja paperin valmistus ja käsittely.

Kolmanneksi eniten hakemuksia (13,3 %) tuli ihmisen perushyödykkeiden alalle, johon kuuluvat muiden muassa maatalous, lihan käsittely, huonekalut, kotitalousesineet, urheilu- ja pelivälineet ja painaminen.

Muita suosittuja patenttihakemusten tekniikan aloja olivat ajoneuvotekniikka ja yleinen mekaniikka (9 %), teollinen kemia (6,7 %), telekommunikaatio (6,1 %) sekä sähkötekniikka ja sähkötekniset laitteet (5,9 %).

PRH:n tekemä tilasto kattaa hakemukset kuluvan vuoden alusta huhtikuun loppuun asti. Tilasto sisältää suomalaisten hakijoiden kansalliset eli Suomeen jätetyt patenttihakemukset ja Suomeen tutkittavaksi jätetyt kansainväliset PCT-hakemukset.

Vuotta aikaisemmin samaan aikaan patenttihakemusten viiden kärki tekniikan aloittain oli seuraava: rakennustekniikka (19,9 %), käsittely ja muokkaus (15,5 %), teollinen kemia (10,2 %), ihmisen perushyödykkeet (9,3 %) ja ajoneuvotekniikka ja yleinen mekaniikka (7,8 %).

Tutustu tarkemmin patentin tilastoihin PRH:n verkkosivuilla: http://www.prh.fi/fi/patentit/tilastoja.html

Lisätietoa:
Olli Sievänen
Johtava neuvontainsinööri
Patentti- ja rekisterihallitus
PL 1160 (Arkadiankatu 6 A), 00101 Helsinki
puh. 09 6939 5438
etunimi.sukunimi@prh.fi
www.prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

​PRH:een tehtiin alkuvuonna eniten rakennustekniikan alan patenttihakemuksia, joita oli 18,7 prosenttia kaikista hakemuksista. Tekniikan alaan kuuluu muiden muassa tie- ja vesirakennus, lämpötekniikka, talonrakennus, kaivostekniikka ja polttomoottorit.

Lue lisää »
Media-no-image

Byggteknik står för största antalet patentansökningar

Lehdistötiedotteet   •   2015-08-03 12:00 EEST

I början av 2015 tog Patent- och registerstyrelsen (PRS) emot flest patentansökningar inom området byggteknik, vars andel var 18,7 % av alla ansökningar. Teknikområdet omfattar bland annat väg- och vattenbyggnad, värmeteknik, husbyggnad, gruvteknik och förbränningsmotorer.

Det näst största antalet ansökningar (15,9 %) lämnades in inom hantering och bearbetning, som omfattar bland annat kläder, sortering, avfallsbehandling, bearbetning av metaller, plast och trä, handverktyg, transport, packning, lagring, hissar samt tillverkning och behandling av textilier och papper.

Mänskliga förnödenheter stod för det tredje största antalet (13,3 %). Området omfattar bland annat lantbruk, behandling av kött, möbler, husgeråd, sport- och spelutrustning och tryckning.
Dessa teknikområden följdes av fordonsteknik och allmän mekanik (9 %), industriell kemi (6,7 %), telekommunikation (6,1 %) samt elteknik och elektriska maskiner (5,9 %).

Statistiken omfattar ansökningarna för perioden januari-april 2015. I den ingår nationella patentansökningar, dvs. patentansökningar som har lämnats in i Finland av finländska sökande, samt internationella PCT-ansökningar som har lämnats in för granskning vid PRS.

Under samma period år 2014 var de fem största teknikområdena byggteknik (19,9 %), hantering och bearbetning (15,5 %), industriell kemi (10,2 %), mänskliga förnödenheter (9,3 %) samt fordonsteknik och allmän mekanik (7,8 %).

PRS patentstatistik finns här: https://www.prh.fi/sv/patentit/tilastoja.html

För ytterligare information kontakta:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
PB 1160 (Arkadiagatan 6 A), 00101 Helsingfors
tfn 09 6939 5438
fornamn.efternamn@prh.fi
www.prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

I början av 2015 tog Patent- och registerstyrelsen (PRS) emot flest patentansökningar inom området byggteknik, vars andel var 18,7 % av alla ansökningar. Teknikområdet omfattar bland annat väg- och vattenbyggnad, värmeteknik, husbyggnad, gruvteknik och förbränningsmotorer.

Lue lisää »
Media-no-image

Suomalaisilla patenttihakemuksilla nyt nopeutettu käsittely Virossa ja Saksassa

Lehdistötiedotteet   •   2015-08-03 09:00 EEST

Suomalaisilla patenttihakemuksilla on nyt mahdollisuus nopeutettuun käsittelyyn Viron ja Saksan patenttivirastoissa. Molemmat virastot ovat liittyneet kansainväliseen GPPH-yhteistyöhön (Global PPH).

PPH-järjestelmän tarkoituksena on nopeuttaa patenttihakemusten käsittelyä ja vähentää eri maiden patenttivirastoissa tehtävää päällekkäistä tutkimustyötä. Hakija voi pyytää nopeutettua käsittelyä vastaavalle hakemukselle toisessa sopimusvirastossa, kun ensimmäisen hakemuksen vaatimukset on todettu hyväksyttäviksi ensimmäisessä virastossa. 

GPPH-verkostoon kuuluvissa virastoissa PPH-pyyntö voidaan tehdä minkä tahansa GPPH-sopimuksessa mukana olevan viraston hyväksymien patenttivaatimusten perusteella. Hakemukset voivat olla kansallisia patenttihakemuksia tai PCT -hakemuksia.

GPPH-yhteistyövirastojen lisäksi Patentti- ja rekisterihallituksella (PRH) on PPH-sopimukset Kiinan ja Tšekin patenttivirastojen kanssa, joten suomalaishakijoilla on nyt mahdollisuus hakea nopeutettua käsittelyä kaikkiaan 21 ulkomaisessa virastossa. 

Saksan patenttivirastolla ja PRH:lla on ollut kahdenvälinen PPH-sopimus jo vuodesta 2014. Tämä sopimus korvautuu nyt GPPH-sopimuksella.

Sopimukset sekä ohjeet järjestelmän hyödyntämiseen löytyvät PRH:n PPH-sivustolta www.prh.fi/pph.

Lisätietoja:
Hanna Aho
tutkijainsinööri
puh. 029 509 5488

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

​Suomalaisilla patenttihakemuksilla on nyt mahdollisuus nopeutettuun käsittelyyn Viron ja Saksan patenttivirastoissa. Molemmat virastot ovat liittyneet kansainväliseen GPPH-yhteistyöhön (Global PPH).

Lue lisää »
Media-no-image

KHIM: Var med i ”Ideas Powered” och få din röst hörd om immateriella rättigheter

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-24 15:10 EEST

Pressmeddelande
Alicante den 23 juli 2015

I dag lanseras den första interaktiva, EU-omfattande webbplatsen om immateriella rättigheter som riktar sig särskilt till unga.

Webbplatsen Ideas Powered (www.ideaspowered.eu) stöds av KHIM, Kontoret för harmonisering av den inre marknaden, som är EU:s största kontor för immateriella rättigheter. KHIM driver webbplatsen genom nätverket Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter.

Webbplatsen sammanför bidrag från unga designers, tonsättare, entreprenörer och konstnärer från hela EU. Målet är att visa hur immateriella rättigheter fungerar som bas och stöd för innovation och kreativitet. I samband med att webbplatsen lanseras startar också en videotävling för unga som vill dela med sig av sina erfarenheter.

Inspirationen till webbplatsen kommer från en studie som KHIM gjorde 2013 som undersöker hur unga EU-medborgare uppfattar immateriella rättigheter. Resultatet visade att åtta av tio unga i åldern 15–24 år i EU tror att det får negativa ekonomiska konsekvenser att köpa förfalskade varor, och två tredjedelar uppfattar olaglig nedladdning som ett hot mot ekonomin och jobben.
Samtidigt tycker 50 procent att det är motiverat att köpa förfalskade produkter som en protest eller som ett smart köp och 57 procent finner det godtagbart att skaffa sig olaglig åtkomst till upphovsrättsskyddat innehåll för personligt bruk.

António Campinos, KHIM:s Presidentr:
– Webbplatsen är en följd av vår studie från 2013 och bygger på resultaten från den. Syftet är att ge en ny syn på immateriella rättigheter. Webbplatsen innehåller bidrag från unga européer som använder immateriella rättigheter som ett stöd för sin verksamhet, sitt levebröd, sina hobbies och sina intressen. Det är en tvåvägsportal: vi vill ha de ungas synpunkter på alla aspekter av immateriella rättigheter i deras liv, och bjuder dessutom in dem att själva bidra.

Ideas Powered finns även på Facebook (https://www.facebook.com/IdeasPowered) och Twitter (https://twitter.com/IdeasPowered).

NOT TILL REDAKTÖRER

Ideas Powered är ett initiativ från Kontoret för harmonisering i den inre marknaden, genom nätverket Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter. Syftet är att höja medvetenheten om värdet av immateriella rättigheter och vikten av att respektera dem.

Om KHIM

KHIM är EU:s största kontor inom immateriella rättigheter och registrerar gemenskapsvarumärken och gemenskapsformgivningar. Sedan 2012 har KHIM ansvaret för nätverket Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter.

Europeiska observatoriet är ett nätverk av företrädare för både offentliga sektorn, företag och konsument organisationer . Det sammanför experter och företrädare för intresseorganisationer från många olika områden som använder sina tekniska färdigheter och kunskaper för att främja immateriella rättigheter och stödja de organ som är direkt delaktiga i att se till att de efterlevs.

Studien "EU-Invånarna och Immaterialrätten: Uppfattningar, Kännedom och Beteenden" offentliggjordes 2013 av KHIM genom Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter.

Presskontakter:
Laura Casado Fernandez
KHIM:s presstjänst
Tfn: +34 965 13 8934
Laura.CASADO@oami.europa.eu
Twitter: @OAMITWEETS


I dag lanseras den första interaktiva, EU-omfattande webbplatsen om immateriella rättigheter som riktar sig särskilt till unga. Webbplatsen Ideas Powered stöds av KHIM, Kontoret för harmonisering av den inre marknaden, som är EU:s största kontor för immateriella rättigheter. KHIM driver webbplatsen genom nätverket Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter.

Lue lisää »
Media-no-image

OHIM tiedottaa: Osallistu Ideas Powered -aloitteeseen ja kerro ajatuksesi teollis- ja tekijänoikeuksista

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-24 14:43 EEST

Lehdistötiedote
Alicante, 23. heinäkuuta 2015

Tänään avataan ensimmäinen nuorille ja teollis- ja tekijänoikeuksille omistettu EU:n laajuinen vuorovaikutteinen verkkosivusto.

Ideas Powered - sivustoa (www.ideaspowered.eu) tukee sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM), joka on EU:n immateriaalioikeuksien virasto ja joka toimii teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta.

Sivustolle kootaan nuorten suunnittelijoiden, säveltäjien, yrittäjien ja taiteilijoiden kertomuksia kaikkialta EU:sta osoittamaan, miten teollis- ja tekijänoikeudet tukevat ja vahvistavat innovointia ja luovuutta. Lisäksi käynnistetään videokilpailu, jossa nuoria kehotetaan jakamaan kokemuksensa.

Tämänpäiväinen julkaisu perustuu OHIMin vuonna 2013 tekemään tutkimukseen siitä, miten EU:n kansalaiset – myös nuoret – suhtautuvat henkiseen omaisuuteen. Tuloksista kävi ilmi, että 80 prosenttia EU:n 15–24-vuotiaista katsoo, että väärennettyjen tuotteiden ostamisella on kielteisiä taloudellisia vaikutuksia, ja kaksi kolmasosaa on samaa mieltä siitä, että laiton lataaminen on uhka taloudelle ja työpaikoille.

Puolet vastaajista kuitenkin puolustaa väärennösten ostamista protestitoimenpiteenä tai älykkäänä ostoksena, ja 57 prosenttia katsoo, että tekijänoikeudella suojaaman sisällön laiton käyttö henkilökohtaiseen käyttöön on hyväksyttävää.

OHIMin johtaja António Campinos totesi seuraavaa:
"Tähän verkkosivustoon on saatu idea vuoden 2013 tutkimuksestamme, ja se perustuu tutkimuksen tuloksiin. Tarkoituksena on antaa tuore näkökulma henkiseen omaisuuteen – siinä on kertomuksia nuorilta eurooppalaisilta, jotka hyödyntävät teollis- ja tekijänoikeuksia tukeakseen yritystään, elinkeinoaan, harrastustaan ja etujaan. Verkkosivusto toimii kahteen suuntaan: pyrimme esittelemään nuorten näkemyksiä kaikista heidän elämänsä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevista näkökulmista ja pyydämme heitä kertomaan niistä."

Ideas Powered -verkkosivuston tukena on Facebook-tili (https://www.facebook.com/IdeasPowered) ja Twitter-tili (https://twitter.com/IdeasPowered).

HUOMAUTUS TOIMITTAJILLE

Ideas Powered on teollis- ja tekijänoikeusloukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta toimivan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston aloite, jonka tavoitteena on lisätä tietoa henkisen omaisuuden arvosta ja sen kunnioittamisen merkityksestä.

Tietoa OHIMista

OHIM on EU:n suurin teollis- ja tekijänoikeusvirasto, joka rekisteröi yhteisön tavaramerkkejä ja yhteisömalleja. Vuonna 2012 viraston vastuulle tuli teollis- ja tekijänoikeusloukkausten eurooppalainen seurantakeskus.

Eurooppalainen seurantakeskus on julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan edustajista koostuva verkosto, joka kokoaa yhteen monia asiantuntija- ja erikoisalojen sidosryhmiä, jotka käyttävät teknistä osaamistaan, kokemustaan ja tietämystään teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi sekä tukevat niiden valvontaan suoraan osallistuvia tahoja.

OHIM julkaisi tutkimuksen EU:n kansalaisten henkistä omaisuutta koskevista näkemyksistä, tietämyksestä ja käyttäytymisestä vuonna 2013 teollis- ja tekijänoikeusloukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta.

Yhteystiedot tiedotusvälineille:
Laura Casado Fernandez
OHIMin lehdistöosasto
Puhelin: +34 965 13 8934
Laura.CASADO@oami.europa.eu

Twitter: @OAMITWEETS

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Tänään avataan ensimmäinen nuorille ja teollis- ja tekijänoikeuksille omistettu EU:n laajuinen vuorovaikutteinen verkkosivusto. Ideas Powered - sivustoa (www.ideaspowered.eu) tukee sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM), joka on EU:n immateriaalioikeuksien virasto ja joka toimii teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta.

Lue lisää »

Kuvat & videot 6 kuvat

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöt

 • Lehdistökontakti
 • Viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja
 • Viestintä, brändinhallinta, asiakaspalvelu
 • anna.lauttamus-kauppila@prh.fi
 • 029 509 5800

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäpäällikkö
 • Viestintä ja markkinointi
 • levpkkencwa-jjemliisa.kzlehizhwdkonpcwinptenmw@pdwwvvvirvurhfj.fi
 • 029 509 5877

Patentti- ja rekisterihallitus

Luotettavaa tietoa ja monipuolisia palveluja

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

Osoite

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Arkadiankatu 6 A , PL 1140
 • 00101 Helsinki