Skip to main content

Matti Auvinen: Oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive on Suomessa jo lähes kolme vuotta

Uutinen   •   Huhti 24, 2017 09:47 EEST

Matti Auvinen on helmikuussa 2017 valmistuneessa pro gradussaan Oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulo Suomessa: Potilaan ja potilasjärjestön näkökulma havainnut,että keskimääräinen oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive Suomessa on jo lähes 3 vuotta.

Oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon onnistuvuutta ja saatavuutta voidaan mitata markkinoille tulon viiveenä. Lääkkeen markkinoille tulo lasketaan alkavaksi siitä, kun myyntilupaviranomainen hyväksyy lääkkeen ja päättyy siihen, kun Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) vahvistaa lääkkeen hinnan ja korvattavuuden. Tätä ja myyntilupahyväksyntäprosessiin kuluvaa aikaa kutsutaan markkinoille tulon viiveeksi, jonka jälkeen uusi lääke on käytännössä vasta potilaiden saatavissa. Auvinen keskittyi tutkielmassaan selvittämään, mikä on potilaiden ja potilasjärjestön näkökulma oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tuloon Suomessa haastattelemalla potilaita ja potilasjärjestön henkilökunnan jäseniä sekä Lääkkeiden hintalautakunnan sihteeristön edustajaa.

Auvisen mukaan keskimääräinen oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive Suomessa on ollut viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin 2,36 vuotta. Vuosina 2006–2009 korvattavuuden saaneiden lääkkeiden viive oli 1,98 vuotta ja vuosina 2014–2016 viive oli 2,77 vuotta. Uusimpien oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive on siis pidentynyt, ja potilaat saavat lääkkeet käyttöön aiempaa hitaammin. Haastatellut potilaat kokivat, että uusien syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive asettaa potilaat eriarvoiseen asemaan varallisuuden tai alueellisten erojen vuoksi. Mikäli uusia lääkkeitä ei ole saatavilla korvattuna julkisen terveydenhuollon kautta, potilaat etsivät mahdollisuuksia saada lääkkeitä yksityiseltä puolelta tai ulkomailta. Potilaat myös toivoivat, että heidän näkökulmaansa tuotaisiin enemmän esille päätettäessä lääkkeiden korvattavuudesta.

Lääkeyritys Pfizer on jo usean vuoden ajan seurannut oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viiveitä Suomessa. Yhtenä keinona viiveiden lyhentämiseen voidaan pitää ns. riskinjakosopimusmenettelyä, joka on jo käytössä useassa Euroopan maassa.Suomessa sopimusmenettelyn mahdollistava ehdollisen korvattavuuden toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta. Tämä uusi sopimusmenettely on tarkoitettu edistämään uusien lääkehoitojen saatavuutta potilaille tilanteessa, jossa uudelle lääkehoidolle on olemassa merkittävä lääketieteellinen tarve. Parhaimmassa tapauksessa menettely tulee lyhentämään myös joidenkin uusien syöpälääkkeiden markkinoille tulon viiveitä Suomessa.

--

Auvinen, Matti: Oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulo Suomessa: Potilaan ja potilasjärjestön näkökulma. Market access of oral cancer drugs in Finland: A patient and patient organization view.Ohjaajat: Professori Hanna Lehtimäki, Itä-Suomen yliopisto ja dosentti Juha Laine, Pfizer Oy. Itä-Suomen yliopisto. Helmikuu 2017. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170302/urn_nbn_fi_uef-20170302.pdf

Lisätietoa
Matti Auvinen
0400 - 245 872

Juha Laine
Terveystalouspäällikkö, dosentti
Pfizer Oy
puh: 09 - 430 040 (vaihde)