Affecto

AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010

Lehdistötiedote   •   Marras 03, 2010 22:08 EET

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

MEUR 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/09 2009

Liikevaihto 23,9 21,6 78,0 75,3 103,0
Segmenttien operatiivinen tulos 1,6 0,8 2,3 2,6 4,7
% liikevaihdosta 6,9 3,5 3,0 3,4 4,6
Liikevoitto/-tappio 1,1 0,2 0,9 -5,2 -3,6
% liikevaihdosta 4,8 1,0 1,1 -6,9 -3,5
Voitto/tappio ennen veroja 0,8 -0,2 -0,5 -7,7 -6,3
Katsauskauden voitto/tappio 0,6 -0,3 -0,4 -7,4 -7,1

Omavaraisuusaste, % 45,4 43,5 45,4 43,5 42,9
Nettovelkaantumisaste, % 54,0 46,4 54,0 46,4 39,1

Tulos/osake, euroa 0,03 -0,01 -0,02 -0,35 -0,33
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,03 -0,01 -0,02 -0,35 -0,33
Oma pääoma/osake, euroa 2,59 2,45 2,59 2,45 2,49Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi:

"Kolmannen vuosineljänneksen aikana liikevaihto jatkoi selvällä kasvu-uralla.
Liikevaihto kasvoi vuosineljänneksen aikana 11%, ja kasvua oli kaikilla muilla
alueilla paitsi Ruotsissa. Norjan ja Baltian kasvu ylitti 30%."

"Tulos parantui selvästi edellisvuoteen verrattuna. Kesälomakaudesta
huolimatta tulos parantui myös vuoden alkupuolen neljänneksiin verrattuna.
Liiketoiminnan kannattavuus oli erinomaista Suomessa (16%), kohtuullisen hyvää
Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa, mutta Ruotsissa teimme edelleen tappiota."

"Affecton tilauskanta oli 43,6 MEUR, jossa on 24% kasvua Q3/2009:een
verrattuna (35,2 MEUR) ja joka on myös suurempi kuin Q3/2008 (40,9 MEUR).
Tilauskanta sekä hyvällä tasolla oleva asiakasaktiviteetti vahvistavat
uskoamme liiketoimintaympäristön myönteisen kehityksen jatkumiseen."

"Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2010 aikana. Vuoden 2010 odotetaan
olevan selvästi voitollinen ja kannattavuuden (liikevoitto-%) arvioidaan
paranevan vuoden aikana. Viimeisestä neljänneksestä odotetaan vuoden parasta
niin liikevaihdon kuin kannattavuuden osalta."


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista.

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010

Affecto toimittaa tietojärjestelmäratkaisuja, joilla organisaatiot linkittävät
strategiset tavoitteensa toiminnan ohjaamiseen. Toteuttamamme BI- eli
liiketoimintatiedon hallintaratkaisut jalostavat ja jakavat toiminnanohjaus-
ja muiden IT-järjestelmien keräämää tietoa. Affecto toteuttaa myös
organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia
ratkaisuja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja.

Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa.

LIIKEVAIHTO

Affecton liikevaihto 1-9/2010 oli 78,0 MEUR (1-9/2009: 75,3 MEUR).
Liikevaihdosta 33,4 MEUR (32,6 MEUR) tuli Suomesta, 17,8 MEUR (14,4 MEUR)
Norjasta, 10,5 MEUR (11,7 MEUR) Ruotsista, 8,7 MEUR (8,8 MEUR) Tanskasta ja
9,8 MEUR (9,0 MEUR) Baltiasta.

Liikevaihto kasvoi selvästi kolmannen neljänneksen aikana muilla alueilla
paitsi Ruotsissa. Kesälomien ajoittuminen kolmanteen neljännekseen supisti
liikevaihtoa normaalin kausivaihtelun mukaisesti. Koko alkuvuoden osalta
liikevaihto on kasvanut Norjassa ja Baltiassa, on ollut lähes samalla tasolla
Suomessa ja Tanskassa ja on supistunut Ruotsissa.

Pohjoismaissa liiketoiminta kehittyi normaalisti kolmannen neljänneksen
aikana, markkinatilanteen parantuessa yleisen kansantalouskehityksen myötä.
Pohjoismainen BI-markkina vahvistui kauden aikana.

Baltian maiden kansantalouksien tilanne on vakiintumassa, mutta paikallinen IT-
markkina ei ole vielä toipunut talouskriisin vaikutuksista, vaikka
aktiviteettitaso onkin jo kasvanut.

Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan

Liikevaihto, MEUR 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/09 2009
Suomi 10,5 9,4 33,4 32,6 45,0
Norja 5,6 4,1 17,8 14,4 20,2
Ruotsi 2,8 3,4 10,5 11,7 15,8
Tanska 2,8 2,6 8,7 8,8 11,5
Baltia 2,8 2,1 9,8 9,0 12,2
Eliminoinnit -0,7 -0,1 -2,0 -1,2 -1,6
Konserni yhteensä 23,9 21,6 78,0 75,3 103,0

Tiedonhallintaratkaisujen (aikaisemmin BI ja Operatiiviset ratkaisut)
liikevaihto 1-9/2010 oli 70,3 MEUR (68,7 MEUR) ja Paikkatietopalvelujen
liikevaihto oli 8,0 MEUR (7,4 MEUR).

TULOS

Affecton liikevoitto 1-9/2010 oli 0,9 MEUR (-5,2 MEUR) ja segmenttien
operatiivinen tulos yhteensä oli 2,3 MEUR (2,6 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli Suomessa 3,3 MEUR (3,6 MEUR), Norjassa 1,3 MEUR (1,6 MEUR),
Ruotsissa -1,1 MEUR (0,8 MEUR), Tanskassa 0,7 MEUR (0,5 MEUR) ja Baltiassa 0,2
MEUR (-2,9 MEUR).

Kolmannen neljänneksen liiketoiminnan kannattavuus oli erinomaista Suomessa
(16%), kohtuullisen hyvää Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa, mutta Ruotsissa
teimme edelleen tappiota.


Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan

Segmenttien operatiivinen tulos, 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/09 2009
MEUR
Suomi 1,7 0,6 3,3 3,6 5,1
Norja 0,6 0,5 1,3 1,6 2,3
Ruotsi -0,5 0,1 -1,1 0,8 0,9
Tanska 0,2 0,0 0,7 0,5 0,9
Baltia 0,3 -0,3 0,2 -2,9 -2,7
Muut -0,6 -0,2 -2,0 -1,0 -1,8
Segmenttien operatiivinen tulos 1,6 0,8 2,3 2,6 4,7
yhteensä
IFRS3-poistot -0,5 -0,5 -1,5 -1,6 -2,1
Liikearvon arvonalentuminen - - - -6,2 -6,2
Liikevoitto/-tappio 1,1 0,2 0,9 -5,2 -3,6

IFRS3:n mukaisesti 1-9/2010 liiketulokseen sisältyy 1,5 MEUR (1,6 MEUR)
yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin
hyödykkeisiin. Vuonna 2010 IFRS3-poistojen arvioidaan olevan yhteensä 2,0 MEUR
ja vuonna 2011 noin 2,0. Toisen vuosineljänneksen liikevoittoon sisältyi noin
0,6 MEUR kertaluonteinen kustannus liittyen eräisiin henkilöjärjestelyihin.

Tuotekehitysmenot 1-9/2010 olivat yhteensä 0,8 MEUR (0,3 MEUR) eli 1,0%
liikevaihdosta (0,3%). Tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli -0,4 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli -7,4 MEUR.

Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa noin 44 MEUR, joka on 2 MEUR pienempi
kuin edellisen neljänneksen tilauskanta, mutta 8 MEUR korkeampi kuin Q3/2009
tilauskanta. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2009 kymmenen suurinta
asiakasta kerrytti noin 20% konsernin liikevaihdosta ja suurin asiakas noin
4%.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 127,2 MEUR
(12/2009: 136,3 MEUR). Omavaraisuusaste oli 45,4% (12/2009: 42,9%) ja
nettovelkaantumisaste 54,0% (12/2009: 39,1%). Muuntoerot ovat kasvattaneet
konsernin omaa pääomaa 3,4 MEUR kaudella 1-9/2010 Norjan ja Ruotsin
valuuttojen vahvistumisen takia.

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa yhteensä 38,5 MEUR (12/2009:
40,4 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 9,4 MEUR (12/2009: 19,5
MEUR). Korollinen nettovelka oli 29,1 MEUR (12/2009: 20,9 MEUR). Affecton
pankkilainassa on nettovelkaan, tulokseen ja kassavirtaan perustuvat
kovenantit. Nettovelkaan ja kassavirtaan perustuvat lainasopimuksen
kovenanttiehdot eivät ole täyttyneet johtuen negatiivisesta muutoksesta
rahavaroissa ja käyttöpääomassa. Affecto on sopinut pankin kanssa muutoksista
kovenanttiehtoihin ja pankki on vahvistanut, ettei se tule irtisanomaan
lainasopimusta. Järjestely nostaa lievästi rahoituskuluja viimeisellä
vuosineljänneksellä.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -5,0 MEUR (-1,0 MEUR) ja
investointien rahavirta -1,0 MEUR (-0,7 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
pysyviin vastaaviin olivat 1,1 MEUR (0,8 MEUR) ilman yrityskauppoja.
Käyttöpääoman negatiivinen muutos aiheutuu pääosin liikevaihdon kasvun sekä
asiakasprojekteissa julkishallinnon osuuden kasvamisen vaikutuksesta
saataviin.

Affecto jakoi 25.3.2010 pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä osinkoa yhteensä
1,3 MEUR (3,0 MEUR). Osinko maksettiin 13.4.2010.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 934 henkilöä (928 henkilöä).
Henkilöstöstä 382 oli Suomessa, 130 Norjassa, 100 Ruotsissa, 59 Tanskassa sekä
263 Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 912 (993).

Fredrik Prien nimitettiin Ruotsin maajohtajaksi ja hän aloitti tehtävässä
maaliskuussa. Johtoryhmän jäsen COO Åge Lönning lopetti konsernin
palveluksessa huhtikuun lopussa. Pohjoismaiset maajohtajat ja Baltian
aluejohtaja nimitettiin johtoryhmän jäseniksi. Johtoryhmään kuuluvat tällä
hetkellä Pekka Eloholma, Satu Kankare, Jukka Nortio, Hilkka Remes-Hyvärinen,
Stig-Göran Sandberg, Ray Byman, Håvard Ellefsen, Claus Kruse, Rene Lykkeskov
ja Fredrik Prien. Jukka Nortio tulee poistumaan konsernin palveluksesta
loppuvuoden aikana.

LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN

Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja,
Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.

Suomi

7-9/2010 Suomen liikevaihto oli 10,5 MEUR (9,4 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli 1,7 MEUR (0,6 MEUR). Liiketoiminnan kehitys oli myönteistä ja
liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 12%. Asiakkaiden aktiviteetti jatkoi
parantumista. Kauden aikana saatiin uusia tilauksia mm. Metsäkeskus Tapiolta,
Nokialta ja Vaasan sairaanhoitopiiriltä.

IT-palveluiden markkinakasvun Suomessa ennustetaan olevan noin 2% vuonna 2010
(Marketvision ennuste, huhtikuu 2010). Affecton erikoistumisalueiden
ohjelmistomarkkinoiden kasvun odotetaan kuitenkin olevan suurempaa (BI 7%, ECM
6%).

Norja

7-9/2010 Norjan liikevaihto oli 5,6 MEUR (4,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 0,6 MEUR (0,5 MEUR). Liiketoiminta Norjassa kehittyi myönteisesti ja
kasvu oli 37%. Norjan kruunun (NOK) vahvistuminen kasvatti liikevaihtoa
euroissa mitattuna, mutta myös orgaaninen kasvu oli hyvää. Yleinen
liiketoimintaympäristö Norjassa on jatkanut myönteistä kehitystä. Odotetun
kysynnän kasvun takia yhtiö on aktiivisesti rekrytoinut uusia työntekijöitä,
mikä on madaltanut kannattavuutta. Kauden aikana saatiin uusia tilauksia mm.
Statoililta, SEB Kortilta ja Elkjöpiltä.

Ruotsi

7-9/2010 Ruotsin liikevaihto oli 2,8 MEUR (3,4 MEUR) ja segmentin
operatiivinen tulos oli -0,5 MEUR (0,1 MEUR). Uusi maajohtaja Fredrik Prien
aloitti maaliskuussa ja paikallista organisaatiota on kesän aikana uudistettu
hänen johdollaan. Liiketoiminta oli tappiollista mm. henkilöstön vaihtuvuuden
takia. Tehtyjen rekrytointien ansiosta laskuttavien konsulttien määrän
arvioidaan palautuvan vuoden 2010 alun tasolle lähikuukausina. Positiivista
oli, että Dataföreningen (Ruotsin IT-yhdistys) antoi Affectolle vuotuisen
Diamanten-palkintonsa aiheesta "IT-yhtiö, joka parhaiten ymmärtää asiakkaiden
tarpeet". Kauden aikana saatiin uusia tilauksia mm. Volvo Carsilta ja
Cardolta.

Tanska

7-9/2010 Tanskan liikevaihto oli 2,8 MEUR (2,6 MEUR) ja segmentin
operatiivinen tulos 0,2 MEUR (0,0 MEUR). Tanskassa liikevaihto kasvoi 8% ja
kannattavuus parantui selvästi edellisvuoteen verrattuna. Asiakkaiden
aktiviteetti pysyi hyvällä tasolla ja yleisen markkinakehityksen odotetaan
jatkuvan positiivisena. Kauden aikana saatiin uusia tilauksia mm. Dongilta ja
Kombitilta.

Baltia (Liettua, Latvia, Viro, Puola)

Baltian liiketoiminta koostuu pääosin asiakkaille toimitettavista suurehkoista
tietojärjestelmäprojekteista. Merkittäviä asiakasryhmiä ovat mm. julkinen
sektori Baltiassa sekä vakuutusyhtiöt myös Baltian ulkopuolella.

7-9/2010 Baltian liikevaihto oli 2,8 MEUR (2,1 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli 0,3 MEUR (-0,3 MEUR). Liikevaihto kasvoi 31%. Kestutis Naujokaitis
nimitettiin Liettuan maajohtajaksi elokuussa. Baltian paikallinen IT-markkina
ei ole vielä toipunut talouskriisin vaikutuksista, vaikka aktiviteettitaso
onkin jo kasvanut. Hintakilpailu on edelleen kireää. Paikallisen
toimintaympäristön kehitys on epävarmaa, ja EU:lla on suuri merkitys niin
julkisten kuin yksityistenkin investointien rahoittajana. Useimpien Baltian
maiden BKT-kasvun odotetaan olevan niukasti positiivista vuoden 2010 aikana.

Kauden aikana saatiin muutamia uusia projekteja lähinnä julkishallinnon
organisaatioilta, mm. Liettuan terveysministeriöltä.


Katsaus liiketoiminta-alueittain

Tiedonhallintaratkaisut-liiketoiminta sisältää aikaisemmin erillään
raportoidut Business intelligence (BI) ja Operatiiviset ratkaisut.
Raportointia muutettiin vuoden 2010 alussa vastaamaan nykyistä
johtamisjärjestelmää. Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 7-9/2010 oli 21,4
MEUR (19,3 MEUR). Liiketoiminta kehittyi myönteisesti kauden aikana.

BI-ratkaisujen kysyntä kehittyy taloussuhdanteen mukana myönteiseen suuntaan.
Gartner arvioi BI-ratkaisujen olevan edelleenkin yksi IT-investointien
painopistealueista ja globaalin vuotuisen BI- ja analyysiohjelmistojen
lisenssimarkkinakasvun olevan keskimäärin yli 8% vuoteen 2013 saakka. Gartner
on myös ennustanut, että pohjoismainen BI/DW-palvelumarkkina kasvaisi
vuosittain noin 6-8% vuosina 2010-2013.

ECM-ratkaisujen kysyntä Suomessa pysyi hyvänä. Baltian liikevaihto kasvoi
selvästi edellisvuodesta liiketoiminnan toipuessa edellisvuoden kriisistä.

Paikkatietopalvelut-liiketoiminnan liikevaihto 7-9/2010 oli 2,6 MEUR (2,5
MEUR). Paikkatietoliiketoiminta jatkoi myönteistä kehitystä.

Affecto on päättänyt muodostaa Suomessa harjoitetusta
paikkatietoliiketoiminnasta erillisen tytäryhtiön Karttakeskus Oy:n.
Yhtiöittäminen toteutetaan erottamalla nykyinen paikkatietoliiketoiminta
Affecto Finland Oy:stä osittaisjakautumisella. Emoyhtiö Affecto Oyj omistaa
kokonaan sekä Affecto Finland Oy:n että syntyvän Karttakeskus Oy:n
osakekannan. Osittaisjakautumisen arvioidaan toteutuvan tammikuussa 2011.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2010 vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 49
prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti, että
tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,06 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous päätti lisäksi muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa "9 Kokouskutsu"
sekä päätti alentaa emoyhtiön Affecto Oyj:n ylikurssirahastoa siirtämällä
varat kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Ylikurssirahaston alentaminen toteutettiin 27.7.2010.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Pyry Lautsuo, Heikki
Lehmusto, Esko Rytkönen ja Haakon Skaarer, sekä uutena jäsenenä Jukka Ruuska.
Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen
Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä
hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys
ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden
liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallitus ei käyttänyt edellisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia. Näiden
valtuutusten voimassaolo päättyi 25.3.2010.

Yhtiökokouksen 25.3.2010 myöntämien uusien valtuutusten sisältö
kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan
hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö on ostanut valtuutuksen perusteella
26 474 osaketta 30.9.2010 mennessä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai
useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana
antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta
hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200
000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa
enintään 2 100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa
olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö on luovuttanut valtuutuksen perusteella kaikki
yhtiön hallussa olleet omat osakkeet, 63 212 kpl, Affecto Management Oy:lle
elokuussa.

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA

Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset
oikeudet. 30.9.2010 Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 21 516 468 osakkeesta
mukaan lukien Affecto Management Oy:n omistamat osakkeet. Yhtiön hallussa ei
ole omia osakkeita. Affecto Management Oy omistaa 823 000 osaketta.

Kauden 1-9/2010 aikana ylin kurssi oli 2,70 euroa, alin kurssi 2,02 euroa,
keskikurssi 2,41 euroa ja päätöskurssi 2,40 euroa. Osakevaihto oli 6,3
miljoona osaketta, eli 39% (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta.
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 51,6 MEUR.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 30.9.2010 yhteensä 1997 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 33%.
Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön kotisivulla. Tiedot
omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona
tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän
määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 13,7% (13,1%
osakkeita ja 0,6% optioita).

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Katsauskauden aikana Affecton avainhenkilöille jaettiin 377 500 kpl 2008C-
optioita.

Affecton hallitus päätti kesäkuussa uudesta osakepohjaisesta
kannustejärjestelmästä, jossa yhtiön johto sijoittaa Affecton osakkeisiin
omistamansa Affecto Management Oy:n kautta. Järjestelmän tarkoituksena on
sitouttaa osallistujat yhtiöön kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan
yhtiön osakkeita ja tätä kautta kasvattamaan yhtiön omistaja-arvoa pitkällä
tähtäyksellä. Hankittavien osakkeiden määrä on enintään 870 000 osaketta.
Affecto Management Oy rahoittaa osakeostot sekä johtajien omilla sijoituksilla
että Affecton antamalla enintään 1,6 MEUR suuruisella korollisella lainalla.
Järjestelmä on voimassa yhtiön osavuosikatsauksen Q3/2013 julkistamiseen
saakka. 30.9.2010 mennessä Affecto Management Oy on hankkinut 823 000
osaketta. Affecto Management Oy on konsolidoitu konsernitaseeseen.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Affecton pankkilainassa on nettovelkaan, tulokseen ja kassavirtaan perustuvat
kovenanttiehdot, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin
tai jopa lainan irtisanomiseen. Affecton pitää uudelleenrahoittaa lainansa
viimeistään vuonna 2012, jolloin nykyinen laina erääntyy. Ei ole varmaa, että
uutta lainaa voidaan saada samoilla tai paremmilla ehdoilla kuin nykyinen
laina.

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Myös kilpailutilanne markkinoilla
kiristyy. Tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan,
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Talouden yleinen laskusuhdanne voi vähentää palvelujen kysyntää, lisätä
asiakkaiden taholta tulevia hintapaineita sekä pidentää asiakkaiden
tarjousprosesseja. Myös kilpailijoiden halukkuus riitauttaa julkisen sektorin
hankintapäätöksiä voi kasvaa, mikä voi aiheuttaa projektien viivästymisiä tai
toimitusten keskeytyksiä. Laskusuhdanteen pitkittyminen voi johtaa konsulttien
käyttöasteen alentumiseen.

Laskusuhdanne voi heikentää asiakkaiden maksuvalmiutta, myös julkissektorilla.
Luottotappioriskin arvioidaan pysyneen korkealla etenkin Baltian maissa.

Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön
tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä.

Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko
konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat
merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta.

Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta.
Asiakkaiden IT-investointien päätöksenteon hidastuminen, investointien
lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa konsernin kannattavuuteen.

Noin puolet Affecton liiketoiminnasta on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa,
joten näiden maiden valuuttojen (SEK, NOK ja DKK) kehityksellä voi olla
merkitystä konsernin tuloskehitykselle.

Affecton menestyksen jatkuminen riippuu merkittävässä määrin sen johdosta ja
muusta henkilöstöstä. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun
avainhenkilön työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti
liiketoimintaan ja mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaa. Affecton menestys
riippuu yhtiön kyvystä palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida
ammattitaitoisia henkilöitä sekä pitää heidät yhtiön palveluksessa.

Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin
neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton
lisenssiliikevaihto oli noin 8 MEUR vuonna 2009.

Latvian ja Liettuan yhteisöverokanta on tällä hetkellä alhaisempi kuin useissa
muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ja näin ollen Latvia ja Liettua
tarjoavat suotuisan toimintaympäristön liiketoiminnalle. Lisäksi Latvian ja
Liettuan tuloverosäännökset antavat paikallisille yrityksille mahdollisuuden
käyttää kustannustehokasta liiketoimintarakennetta. Yritykset voivat saada
kustannushyötyä esimerkiksi siitä, että tietyt ohjelmistonkehitystoiminnot
katsotaan niin sanotuksi luovaksi toiminnaksi. Kun Latvia ja Liettua
liittyivät Euroopan unioniin 1.5.2004, ne sitoutuivat jäsenvaltioiden
lainsäädännön meneillään olevaan yhdenmukaistamiseen. Euroopan unioni antaa
tällä hetkellä jäsenvaltioiden päättää itse omasta verolainsäädännöstään. Ei
kuitenkaan ole varmuutta siitä, ettei Euroopan unioni vaadi jäsenvaltioilta
verotusjärjestelmien yhdenmukaistamista, mikä Latvian ja Liettuan tapauksessa
voisi johtaa yhteisöverokannan nostamiseen ja rajoittaa paikallisten yritysten
nykyisiä mahdollisuuksia käyttää kustannustehokasta liiketoimintarakennetta.
Ei myöskään ole varmuutta siitä, etteivät Latvia ja Liettua päättäisi
omaehtoisesti toteuttaa verouudistuksia tai etteivät veroviranomaiset tai
tuomioistuimet muuta voimassa olevan verolainsäädännön tulkintaansa
takautuvasti, millä olisi vastaava vaikutus. Lainsäädännön yhdenmukaistaminen
Euroopan unionin vaatimuksesta tai Latvian ja Liettuan kansalliset
verouudistukset tai veroviranomaisten tai tuomioistuinten verolainsäädännön
tulkintamuutokset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Affecton
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Affecton kasvustrategia perustuu osittain laajentumiseen muita IT-
palvelumarkkinoilla toimivia yrityksiä ostamalla. Mikäli Affecto ei löydä
sopivia ostokohteita tai tehtyjen yritysostojen tuottama voitto on odotettua
pienempi, tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Affecton
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2010 aikana. Vuoden 2010 odotetaan
olevan selvästi voitollinen ja kannattavuuden (liikevoitto-%) arvioidaan
paranevan vuoden aikana. Viimeisestä neljänneksestä odotetaan vuoden parasta
niin liikevaihdon kuin kannattavuuden osalta.

Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska
yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus
vuosineljännesten toteumaan on suuri.

Affecto Oyj
HallitusYhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti
sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.

Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 11.30
osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.

www.affecto.com
-----


Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut

1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1 000 EUR) 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/09 2009

Liikevaihto 23 877 21 570 78 032 75 270 103 006
Liiketoiminnan muut tuotot 9 0 23 16 27
Valmiiden ja keskeneräisten -116 -135 -163 -225 -351
tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut -4 621 -4 107 -15 082 -13 496 -19 775
Henkilöstökulut -13 274 -12 715 -46 969 -45 298 -59 660
Liiketoiminnan muut kulut -3 901 -3 496 -12 471 -12 551 -16 983
Muut poistot -332 -360 -1 026 -1 129 -1 466
IFRS3-poistot -499 -533 -1 489 -1 577 -2 081
Arvonalentumiset - -2 - -6 210 -6 304
Liikevoitto/-tappio 1 143 221 853 -5 200 -3 587
Rahoitustuotot ja -kulut -295 -452 -1 357 -2 457 -2 684
Voitto/tappio ennen veroja 848 -231 -504 -7 657 -6 271

Tuloverot -207 -20 88 237 -868

Katsauskauden voitto/tappio 642 -251 -415 -7 419 -7 139

Katsauskauden voiton/tappion
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 650 -251 -406 -7 419 -7 139
Määräysvallattomien osuudelle -8 - -10 - -

Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton 0,03 -0,01 -0,02 -0,35 -0,33
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,03 -0,01 -0,02 -0,35 -0,33

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/09 2009

Katsauskauden voitto/tappio 642 -251 -415 -7 419 -7 139
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot 1 034 2 158 3 427 4 463 5 001
Katsauskauden laaja tulos 1 676 1 907 3 012 -2 956 -2 138

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 684 1 907 3 021 -2 956 -2 138
Määräysvallattomien osuudelle -8 - -10 - -KONSERNIN TASE

(1 000 EUR) 9/2010 9/2009 12/2009

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 058 2 362 2 102
Liikearvo 72 169 69 058 69 415
Muut aineettomat hyödykkeet 8 498 10 026 9 585
Laskennalliset verosaamiset 2 111 2 287 1 648
Myytävissä olevat rahoitusvarat 19 54 54
Johdannaisinstrumentit - 16 11
Myynti- ja muut saamiset 86 178 175
84 941 83 982 82 992

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 505 870 685
Myynti- ja muut saamiset 31 279 24 686 32 049
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 1 080 1 212 1 047
verosaamiset
Myytävissä olevat rahoitusvarat - - -
Sidotut rahavarat - 376 -
Rahavarat 9 377 17 999 19 525
42 242 45 144 53 306

Varat yhteensä 127 183 129 125 136 298

Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105 5 105
Ylikurssirahasto - 25 404 25 404
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 46 591 21 188 21 188
Muut rahastot 379 213 264
Omat osakkeet -1 996 -106 -106
Muuntoerot -1 815 -5 780 -5 242
Kertyneet voittovarat 5 244 6 674 6 955
53 509 52 699 53 568
Määräysvallattomien osuus 393 - -
Oma pääoma yhteensä 53 902 52 699 53 568

Pitkäaikaiset velat
Lainat - 38 439 36 444
Johdannaisinstrumentit 879 811 252
Laskennalliset verovelat 2 798 3 057 3 011
Osto- ja muut velat 786 681 733
4 463 42 987 40 440
Lyhytaikaiset velat
Lainat 38 458 4 000 4 000
Osto- ja muut velat 28 705 28 118 37 058
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 1 139 890 487
verovelat
Johdannaisinstrumentit - 99 408
Varaukset 516 332 337
68 818 33 439 42 290

Velat yhteensä 73 281 76 427 82 730
Oma pääoma ja velat yhteensä 127 183 129 125 136 298KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1 000 EUR) 1-9/2010 1-9/2009 2009
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos -415 -7 419 -7 139
Oikaisut tilikauden tulokseen 3 873 11 315 13 390
3 457 3 896 6 251

Käyttöpääoman muutos -7 265 -1 477 937

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1 152 -1 581 -2 160
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 104 146 251
Maksetut verot -138 -2 021 -2 770
Liiketoiminnan nettorahavirta -4 993 -1 037 2 509

Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -1 055 -810 -971
hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 6 80 87
luovutustulot
Myytävissä olevien rahoitusvarojen 42 - -
luovutustulot
Investointien nettorahavirta -1 006 -731 -884

Rahoituksen rahavirrat
Affecto Management Oy:n osakeanti* 400 - -
Korollisten lainojen takaisinmaksut -2 000 -1 500 -3 500
Omien osakkeiden hankinta ja luovutus** -1 799 - -

Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -1 289 -3 007 -3 007
Rahoituksen nettorahavirta -4 688 -4 507 -6 507

Rahavarojen (vähennys)/lisäys - 10 688 -6 275 -4 883

Rahavarat tilikauden alussa 19 525 23 554 23 554
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 541 720 854
Rahavarat tilikauden lopussa 9 377 17 999 19 525* Affecto-konsernin johdon sijoitus kannustinjärjestelmään.
** Sisältää Affecto Management Oy:n hankkimat Affecto Oyj:n osakkeet.
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR) Osake- Yli- Sij. Muut Omat Muunto- Kertyn Vähemm Oma
pääoma kurssi- vapaan rahas- osakke erot eet istön pääoma
rahasto oman tot et voitto- osuus yht.
pääoma varat
n
rahast
o

Oma pääoma 5 105 25 404 21 188 264 -106 -5 242 6 955 - 53 568
1.1.2010
Laaja tulos 3 427 -406 -10 3 012
Osakkeina 115 115
toteutettavat
ja maksettavat
optiot
Omien 106 -16 90
osakkeiden
hankinta ja
luovutus

Ylikurssirahas 25 404 -
ton -25 404
alentaminen
Osingonjako -1 289 -1 289
Johdon -1 402 -1
kannustinjärje 996 594
stelmä*
Oma pääoma 5 105 - 46 591 378 -1 996 -1 815 5 244 393 53 902
30.9.2010Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR) Osake- Yli- Sij. Muut Omat Muunto- Kertyn Vähemm Oma
pääoma kurssi- vapaan rahas- osakke erot eet istön pääoma
rahast oman tot et voitto- osuus yht.
o pääoma varat
n
rahast
o

Oma pääoma 5 105 25 404 21 188 176 -106 -10 243 17 101 - 58 625
1.1.2009
Laaja tulos 4 463 -7 419 -2 956
Osakkeina 37 37
toteutettavat
ja maksettavat
optiot
Osingonjako -3 007 -3 007
Oma pääoma 5 105 25 404 21 188 213 -106 -5 780 6 674 - 52 699
30.9.2009


* Konsernin johdon kannustinjärjestelmä (Affecto Management Oy).


2. Liitetiedot

2.1. Laadintaperusta

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsausta ei ole laadittu
noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia.
Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2009 tilinpäätöksen kanssa.
Määräysvallattomien osuus on erotettu tuloksesta ja esitetty omana eränään
konsernin omassa pääomassa.

Konserni on noudattanut 1.1.2010 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja
standardeja: Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen ja muutettu IAS
27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Muilta olennaisilta osin on
noudatettu samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä.

2.2. Segmentti-informaatio

Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.

Segmenttien myynti ja tulos
(1 000 EUR) 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/09 2009

Myynti
Suomi 10 529 9 401 33 353 32 568 45 003
Norja 5 636 4 118 17 765 14 449 20 152
Ruotsi 2 845 3 398 10 462 11 679 15 823
Tanska 2 788 2 575 8 679 8 778 11 494
Baltia 2 822 2 149 9 791 9 023 12 163
Eliminoinnit -744 -71 -2 019 -1 227 -1 628
Konserni yhteensä 23 877 21 570 78 032 75 270 103 006

Segmentin operatiivinen
tulos
Suomi 1 729 575 3 314 3 580 5 096
Norja 552 520 1 321 1 581 2 286
Ruotsi -544 77 -1 092 774 887
Tanska 243 26 673 544 886
Baltia 268 -266 158 -2 889 -2 699
Muut -606 -178 -2 031 -1 006 -1 754
Segmenttien operatiivinen 1 642 754 2 343 2 584 4 702
tulos yhteensä

IFRS -poistot -499 -533 -1 489 -1 577 -2 081
Liikearvon arvonalentuminen - - - -6 207 -6 207
Liikevoitto/-tappio 1 143 221 853 -5 200 -3 587

Liikearvon arvonalentuminen vuonna 2009 kohdistui Baltian segmentin varoihin.
Baltian segmentin operatiivinen tulos kaudella 1-9/2009 sisälsi 1,4 MEUR
uudelleenjärjestelykuluvarausta. Koko vuoden 2009 tulos sisälsi toteutuneita
uudelleenjärjestelykuluja 1,2 MEUR.
Aikaisemmin erillään raportoidut Business Intelligence- ja operatiiviset
ratkaisut on yhdistetty yhdeksi Tiedonhallintaratkaisut liiketoiminnoksi
vuoden 2010 alusta. Uudistetut raportoitavat liiketoiminnot vastaavat Affecto-
konsernin nykyistä johtamisjärjestelmää.

Myynti liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/09 2009

Tiedonhallintaratkaisut 21 402 19 287 70 315 68 745 93 147
Paikkatietopalvelut 2 569 2 508 8 034 7 448 10 168
Eliminoinnit -94 -224 -316 -923 -308
Konserni yhteensä 23 877 21 570 78 032 75 270 103 0062.3. Korolliset velat

1 000 EUR 30.9.2010 31.12.2009
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen - 36 444
osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen 38 458 4 000
osuus
38 458 40 444

Konsernin lainasopimukseen sisältyy nettovelkaan, tulokseen ja kassavirtaan
perustuvia ehtoja (kovenantteja) joiden saavuttamatta jättäminen voi johtaa
lainan kulujen kasvamiseen tai lainasopimuksen irtisanomiseen. Nettovelkaan ja
kassavirtaan perustuvat lainasopimuksen kovenanttiehdot eivät ole täyttyneet
johtuen negatiivisesta muutoksesta rahavaroissa ja käyttöpääomassa. Koko laina
on siirretty IFRS-standardien mukaisesti pitkäaikaisesta lyhytaikaiseen.
Affecto on sopinut pankin kanssa muutoksista kovenanttiehtoihin ja pankki on
vahvistanut, ettei se tule irtisanomaan lainasopimusta. Järjestely nostaa
lievästi rahoituskuluja viimeisellä vuosineljänneksellä. Nettovelkaisuuteen ja
tulokseen perustuvien kovenanttiehtojen tarkasteluhetki säilyy
kvartaaleittain, kassavirtaan perustuvan kovenanttiehdon tarkasteluhetki
tapahtuu seuraavaksi kesäkuussa 2011. Kovenanttiehtojen täyttämättä jättäminen
ei aiheuttanut konsernille likviditeettiongelmaa ja osavuosikatsaus on
laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen.2.4. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:

1 000 EUR 30.9.2010 31.12.2009
Yhden vuoden kuluessa 2 793 3 013
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden 1 993 2 310
kuluessa
Yhteensä 4 726 5 323

Annetut vakuudet:

1 000 EUR 30.9.2010 31.12.2009
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 38 500 40 500

Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan
yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi
Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös
pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet: 30.9.2010 31.12.2009
Pantit 83 241
Muut vakuudet 1 525 67

Annetut pantit ovat lyhytaikaisia saamisia.

Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön suoraan asiakkaalle antamia takauksia.


2.5. Johdannaissopimukset

1 000 EUR 30.9.2010 31.12.2009
Koronvaihtosopimukset:
Nimellisarvo 20 250 17 000
Käypä arvo -879 -659
Korkokattosopimus:
Nimellisarvo - 8 000
Käypä arvo - 11


3. Tunnusluvut

7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/09 2009

Liikevaihto, 1 000 eur 23 877 21 570 78 032 75 270 103 006
EBITDA, 1 000 eur 1 975 1 116 3 369 3 716 6 265
Segmenttien operatiivinen tulos, 1 642 754 2 343 2 584 4 702
1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 1 143 221 853 -5 200 -3 587
Konsernin tulos ennen veroja, 848 -231 -504 -7 657 -6 271
1 000 eur
Tilikauden tulos emoyhtiön 650 -251 -406 -7 419 -7 139
osakkaille, 1 000 eur

EBITDA, % 8,3 % 5,2 % 4,3 % 4,9 % 6,1 %
Segmenttien operatiivinen tulos, 6,9 % 3,5 % 3,0 % 3,4 % 4,6 %
%
Liikevoitto, % 4,8 % 1,0 % 1,1 % -6,9 % -3,5 %
Konsernin tulos ennen veroja, % 3,6 % -1,1 % -0,6 % -10,2 % -6,1 %
Tilikauden tulos emoyhtiön 2,7 % -1,2 % -0,5 % -9,9 % -6,9 %
osakkaille, %

Omavaraisuusaste, % 45,4 % 43,5 % 45,4 % 43,5 % 42,9 %
Nettovelkaantumisaste, % 54,0 % 46,4 % 54,0 % 46,4 % 39,1 %
Korolliset nettovelat, 29 081 24 440 29 081 24 440 20 919
1 000 eur

Bruttoinvestoinnit pysyviin 469 188 1 055 810 971
vastaaviin (ilman
yrityskauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, 2,0 % 0,9 % 1,4 % 1,1 % 0,9 %
% liikevaihdosta
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 279 118 816 252 433
1 000 eur
T&K-menot, % liikevaihdosta 1,2 % 0,5 % 1,0 % 0,3 % 0,4 %

Tilauskanta, 1 000 eur 43 638 35 228 43 638 35 228 41 108
Henkilöstön keskimääräinen 917 933 912 993 974
lukumäärä

Osakekohtainen tulos, eur 0,03 -0,01 -0,02 -0,35 -0,33
Osakekohtainen tulos 0,03 -0,01 -0,02 -0,35 -0,33
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, eur 2,59 2,45 2,59 2,45 2,49

Osakkeiden lukumäärä 20 948 21 480 21 298 21 480 21 480
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 20 693 21 480 20 693 21 480 21 480
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavatEBITDA = Tulos ennen poistoja ja
Arvonalentumisia

Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon
arvonalentumisia

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut
ennakot

Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat, *100
pankkisaamiset,
rahoitusarvopaperit
_________________________________
Oma pääoma

Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat ja
pankkisaamiset

Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
_______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä

Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
___________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä


Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi-----


Source: Millistream