Affecto

AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 17, 2011 19:18 EET

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUTMEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

Liikevaihto 36,0 27,7 114,1 103,0
Segmenttien operatiivinen tulos 2,9 2,1 5,3 4,7
% liikevaihdosta 8,1 7,6 4,6 4,6
Liikevoitto/-tappio 2,4 1,6 3,3 -3,6
% liikevaihdosta 6,7 5,8 2,9 -3,5
Voitto/tappio ennen veroja 2,0 1,4 1,5 -6,3
Katsauskauden voitto/tappio 1,3 0,3 0,9 -7,1

Omavaraisuusaste, % 43,1 42,9 43,1 42,9
Nettovelkaantumisaste, % 40,4 39,1 40,4 39,1

Tulos/osake, euroa 0,07 0,01 0,05 -0,33
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,07 0,01 0,05 -0,33
Oma pääoma/osake, euroa 2,69 2,49 2,69 2,49
Osinkoesitys 0,06 0,06


Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi:

"Neljännen vuosineljänneksen aikana liikevaihto kasvoi 30% ja oli 36,0 MEUR.
Positiivista on, että kasvua oli kaikilla alueilla. Voimakkainta kasvu oli
Tanskassa ja Norjassa, osittain vuodenvaihteelle tyypillisen hyvän
lisenssimyynnin ansiosta. Liikevoitto kasvoi 50% ja oli 2,4 MEUR.
Vuosineljännes oli niin liikevaihdon kuin liikevoiton osaltakin paras sitten
Q2/2008:n."

"Kokonaisuutena arvioiden vuosi 2010 oli myönteisen kehityksen aikaa.
Liiketoimintaympäristö parantui vuoden aikana selvästi. Heikon alkuvuoden
jälkeen liikevaihtomme ja tuloksemme kääntyivät vuoden aikana selvään kasvuun.
Lähdemme vuoteen 2011 hyvistä asemista."

"Affecton tilauskanta saavutti uuden ennätystason 54,4 MEUR, jossa on 32%
kasvua Q4/2009:een verrattuna (41,1 MEUR) ja ylittää aikaisemman huipun
keväältä 2008. Kaikissa maissa kasvanut tilauskanta sekä hyvällä tasolla oleva
asiakasaktiviteetti vahvistavat uskoamme liiketoimintaympäristön myönteisen
kehityksen jatkumiseen."

"Vuoden 2011 aikana keskitytään erityisesti kannattavuuden parantamiseen.
Liikevoiton arvioidaan vähintään kaksinkertaistuvan vuoteen 2010 verrattuna.
Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vähintään 10% vuonna 2011."Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 10-12/2010

Affecton liikevaihto 10-12/2010 oli 36,0 MEUR (10-12/2009: 27,7 MEUR).
Liikevaihdosta 13,2 MEUR (12,4 MEUR) tuli Suomesta, 8,1 MEUR (5,7 MEUR)
Norjasta, 4,8 MEUR (4,1 MEUR) Ruotsista, 6,7 MEUR (2,7 MEUR) Tanskasta ja 3,9
MEUR (3,1 MEUR) Baltiasta.

Viimeinen neljännes oli ennakoidusti vuoden paras niin tuloksen kuin
liikevaihdonkin osalta. Liikevaihto kasvoi 30% edelliseen vuoteen verrattuna ja
kasvua oli kaikilla alueilla, voimakkaimmin Tanskassa 148% ja Norjassa 42%.
Liikevaihto kasvoi myös Ruotsissa vuoden takaiseen verrattuna, ensimmäistä
kertaa sitten vuoden 2008.

Liikevaihdon kasvuun vaikutti osaltaan kolmansien osapuolten lisenssien myynti,
joka oli tyypillisen kausivaihtelun mukaisesti vilkasta ja kasvoi selvästi
edellisvuoteen verrattuna. Kasvu näkyi etenkin Tanskan liikevaihdon ja tuloksen
kasvuna.

Markkinatilanne parantui tasaisesti Pohjoismaissa.

Baltian maiden kansantalouksien tilanne on vähitellen vakiintumassa.
Paikallinen IT-markkina ei ole vielä toipunut kokonaan talouskriisin
vaikutuksista, mutta kasvua kertyi kuitenkin 24% ja kannattavuus on palautunut
hyvälle tasolle.

Parantunut markkinatilanne näkyi myös saatujen projektitilausten määrän
kasvuna, joka nosti tilauskannan uudelle ennätystasolle 54,4 MEUR. Kasvu
jakautuu melko tasaisesti eri maihin.

Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaanLiikevaihto, MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

Suomi 13,2 12,4 46,5 45,0
Norja 8,1 5,7 25,8 20,2
Ruotsi 4,8 4,1 15,3 15,8
Tanska 6,7 2,7 15,4 11,5
Baltia 3,9 3,1 13,7 12,2
Eliminoinnit -0,7 -0,4 -2,7 -1,6
---------------------------------------------------
Konserni yhteensä 36,0 27,7 114,1 103,0
---------------------------------------------------


Tiedonhallintaratkaisujen (aikaisemmin BI ja Operatiiviset ratkaisut)
liikevaihto 10-12/2010 oli 33,3 MEUR (25,1 MEUR) ja Paikkatietopalvelujen
liikevaihto oli 2,9 MEUR (2,7 MEUR).

Affecton liikevoitto 10-12/2010 oli 2,4 MEUR (1,6 MEUR) ja segmenttien
operatiivinen tulos yhteensä oli 2,9 MEUR (2,1 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli Suomessa 1,8 MEUR (1,5 MEUR), Norjassa 1,1 MEUR (0,7 MEUR), Ruotsissa
-0,6 MEUR (0,1 MEUR), Tanskassa 0,6 MEUR (0,3 MEUR) ja Baltiassa 0,4 MEUR (0,2
MEUR).

Neljännen neljänneksen aikana tulos kasvoi Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja
Baltiassa, mutta Ruotsi oli edelleen tappiollinen. Ruotsin tuloksessa näkyy
organisaation etupainotteinen rakentaminen, jonka tavoitteena on liikevaihdon
merkittävä kasvu vuoden 2011 aikana.


Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaanSegmenttien operatiivinen tulos, 10-12/10 10-12/09 2010 2009
MEUR

Suomi 1,8 1,5 5,1 5,1
Norja 1,1 0,7 2,4 2,3
Ruotsi -0,6 0,1 -1,7 0,9
Tanska 0,6 0,3 1,2 0,9
Baltia 0,4 0,2 0,6 -2,7
Muut -0,3 -0,7 -2,4 -1,8
------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 2,9 2,1 5,3 4,7
------------------------------------------------------------------------
IFRS3-poistot -0,5 -0,5 -2,0 -2,1
Liikearvon arvonalentuminen -- -- -- -6,2
------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto/-tappio 2,4 1,6 3,3 -3,6
------------------------------------------------------------------------


IFRS3:n mukaisesti 10-12/2010 liiketulokseen sisältyy 0,5 MEUR (0,5 MEUR)
yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin
hyödykkeisiin. Toisen vuosineljänneksen liikevoittoon sisältyi noin 0,6 MEUR
kertaluonteinen kustannus liittyen eräisiin henkilöjärjestelyihin.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli 1,3 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 0,3 MEUR.VUOSI 2010

Affecto toimittaa tietojärjestelmäratkaisuja, joilla organisaatiot linkittävät
strategiset tavoitteensa toiminnan ohjaamiseen. Toteuttamamme BI- eli
liiketoimintatiedon hallintaratkaisut jalostavat ja jakavat toiminnanohjaus- ja
muiden IT-järjestelmien keräämää tietoa. Affecto toteuttaa myös
organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia
ratkaisuja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja.

Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa, Puolassa ja
Etelä-Afrikassa.

LIIKEVAIHTO

Affecton liikevaihto vuonna 2010 oli 114,1 MEUR (2009: 103,0 MEUR).
Liikevaihdosta 46,5 MEUR (45,0 MEUR) tuli Suomesta, 25,8 MEUR (20,2 MEUR)
Norjasta, 15,3 MEUR (15,8 MEUR) Ruotsista, 15,4 MEUR (11,5 MEUR) Tanskasta ja
13,7 MEUR (12,2 MEUR) Baltiasta.

Vuoden aikana liiketoiminta toipui laman vaikutuksista. Alkuvuosi 2010 oli
vielä melko heikkoa aikaa, vaikka toimintaympäristön paranemisesta olikin jo
merkkejä. Markkinat elpyivät selvästi vuoden loppua kohden ja kukin
vuosineljännes oli pääosin edellistä parempi.

Liikevaihdon kasvuun vaikutti osaltaan kolmansien osapuolten lisenssien myynti,
joka oli noin 13 MEUR ja kasvoi selvästi edellisvuoden noin 8 MEUR tasosta.

Parantunut markkinatilanne näkyi myös saatujen projektitilausten määrän
kasvuna, joka nosti tilauskannan uudelle ennätystasolle 54,4 MEUR, joka ylittää
selvästi keväällä 2008 saavutetun edellisen huipun.

Pohjoismaissa liiketoiminta kehittyi tasaisesti vuoden aikana,
markkinatilanteen parantuessa yleisen kansantalouskehityksen myötä.
Pohjoismainen BI-markkina vahvistui kauden aikana.

Baltian maiden kansantalouksien tilanne on vakiintumassa, mutta paikallinen
IT-markkina ei ole vielä toipunut kokonaan talouskriisin vaikutuksista, vaikka
aktiviteettitaso onkin jo kasvanut.

Tiedonhallintaratkaisujen (aikaisemmin BI ja Operatiiviset ratkaisut)
liikevaihto oli 103,6 MEUR (93,9 MEUR) ja Paikkatietopalvelujen liikevaihto oli
11,0 MEUR (10,2 MEUR).

TULOS

Affecton liikevoitto oli 3,3 MEUR (-3,6 MEUR) ja segmenttien operatiivinen
tulos yhteensä oli 5,3 MEUR (4,7 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli
Suomessa 5,1 MEUR (5,1 MEUR), Norjassa 2,4 MEUR (2,3 MEUR), Ruotsissa -1,7 MEUR
(0,9 MEUR), Tanskassa 1,2 MEUR (0,9 MEUR) ja Baltiassa 0,6 MEUR (-2,7 MEUR).

Markkinaympäristön parantuminen näkyi myös tuloksen tasaisena parantumisena
vuoden mittaan. Ensimmäinen neljännes oli melko heikko kaikilla alueilla, mutta
jälkimmäinen vuosipuolisko oli hyvä kaikkialla muualla paitsi Ruotsissa.

Koko vuoden osalta kannattavuus oli hyvää Suomessa ja kohtuullisen hyvää
Norjassa ja Tanskassa. Baltian tulos kehittyi tappiollisen alkuvuoden jälkeen
hyvälle tasolle loppuvuoden aikana. Ruotsin tulos pysyi tappiollisena koko
vuoden, koska paikallista organisaatiota on uudistettu ja toimintatapoja
muutettu tavoitteena voimakas liikevaihdon kasvu vuonna 2011.

IFRS3:n mukaisesti liiketulokseen sisältyy 2,0 MEUR (2,1 MEUR) yrityskauppoihin
liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.
Vuonna 2011 IFRS3-poistojen arvioidaan olevan yhteensä 2,0 MEUR ja vuonna 2012
noin 1,9. Toisen vuosineljänneksen liikevoittoon sisältyi noin 0,6 MEUR
kertaluonteinen kustannus liittyen eräisiin henkilöjärjestelyihin.

Tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1,2 MEUR (0,4 MEUR) eli 1,0% liikevaihdosta
(0,4%). Tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli 0,9 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli -7,1 MEUR.

Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa noin 54 MEUR, joka on 13 MEUR
korkeampi kuin Q4/2009 tilauskanta. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna
2010 kymmenen suurinta asiakasta kerrytti noin 20% konsernin liikevaihdosta ja
suurin asiakas noin 4%.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 142,9 MEUR
(12/2009: 136,3 MEUR). Omavaraisuusaste oli 43,1% (12/2009: 42,9%) ja
nettovelkaantumisaste 40,4% (12/2009: 39,1%). Muuntoerot ovat kasvattaneet
konsernin omaa pääomaa 4,2 MEUR Norjan ja Ruotsin valuuttojen vahvistumisen
takia.

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa yhteensä 36,5 MEUR (12/2009:
40,4 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 13,8 MEUR (12/2009: 19,5
MEUR). Korollinen nettovelka oli 22,6 MEUR (12/2009: 20,9 MEUR). Affecton
pankkilainassa on nettovelkaan, tulokseen ja kassavirtaan perustuvat
kovenantit. Vuonna 2010 Affecto on sopinut pankin kanssa muutoksista
kovenanttiehtoihin. Nettovelkaisuuteen ja tulokseen perustuvien
kovenanttiehtojen tarkasteluhetki säilyy kvartaaleittain, kassavirtaan
perustuvan kovenanttiehdon tarkasteluhetki tapahtuu seuraavaksi kesäkuussa
2011. Lainan lyhennysaikataulu on esitetty tilinpäätöksessä lainasopimuksen
mukaisesti ja lainat on kirjattu pitkäaikaisiin velkoihin.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,5 MEUR (2,5 MEUR) ja
investointien rahavirta -1,0 MEUR (-0,9 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
pysyviin vastaaviin olivat 1,1 MEUR (1,0 MEUR). Käyttöpääoman negatiivinen
muutos aiheutuu pääosin liikevaihdon kasvun vaikutuksesta saatavien määrään.

Affecto jakoi 25.3.2010 pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä osinkoa yhteensä 1,3
MEUR (3,0 MEUR). Osinko maksettiin 13.4.2010.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 947 henkilöä (911 henkilöä).
Henkilöstöstä 382 oli Suomessa, 131 Norjassa, 108 Ruotsissa, 63 Tanskassa sekä
263 Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 919 (974).

Fredrik Prien nimitettiin Ruotsin maajohtajaksi ja hän aloitti tehtävässä
maaliskuussa. COO Åge Lönning lopetti konsernin palveluksessa huhtikuun
lopussa. Pohjoismaiset maajohtajat ja Baltian aluejohtaja nimitettiin keväällä
johtoryhmän jäseniksi. Jukka Nortio lopetti konsernin palveluksessa
marraskuussa. Vuoden lopussa johtoryhmään kuuluivat Pekka Eloholma, Satu
Kankare, Hilkka Remes-Hyvärinen, Stig-Göran Sandberg, Ray Byman, Håvard
Ellefsen, Claus Kruse, Rene Lykkeskov ja Fredrik Prien.

Affecto panostaa henkilöstön kehittämiseen erilaisten hankkeiden kuten Affecto
University -koulutusohjelman kautta. Henkilöstön tyytyväisyyttä mitataan
vuosittain kaikissa toimintamaissa Great Place to Work -tutkimuksella. Affecto
sijoittuikin vuoden 2010 aikana julkaistuissa GPTW-tutkimuksissa Suomessa,
Norjassa ja Tanskassa maiden parhaiden työnantajien joukkoon.

LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN

Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja,
Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.

Suomi

1-12/2010 Suomen liikevaihto oli 46,5 MEUR (45,0 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli 5,1 MEUR (5,1 MEUR). Heikon ensimmäisen neljänneksen jälkeen kehitys
vuoden aikana oli myönteistä ja liikevaihto kasvoi 3%. Ensimmäisen neljänneksen
aikana eräät projektit etenivät odotettua hitaammin, mikä madalsi
kannattavuutta. Kannattavuus nousi hyvälle tasolle jälkimmäisen vuosipuoliskon
aikana, mutta koko vuoden osalta se jäi edellisvuoden tasolle. Asiakkaiden
aktiviteetti jatkoi parantumista talousympäristön parantuessa.

IT-palveluiden markkinakasvun Suomessa ennustetaan olevan 2-3% vuonna 2010
(Marketvision ennuste, joulukuu 2010). Affecton erikoistumisalueiden
ohjelmistomarkkinoiden kasvun odotetaan kuitenkin olevan selvästi suurempaa (BI
ja ECM noin 8%).

Norja

1-12/2010 Norjan liikevaihto oli 25,8 MEUR (20,2 MEUR) ja segmentin
operatiivinen tulos 2,4 MEUR (2,3 MEUR). Liiketoiminta Norjassa kehittyi
myönteisesti koko vuoden ajan ja kasvua kertyi 28%. Norjan kruunun (NOK)
vahvistuminen kasvatti liikevaihtoa euroissa mitattuna, mutta myös orgaaninen
kasvu oli hyvää. Yleinen liiketoimintaympäristö Norjassa on jatkanut myönteistä
kehitystä. Odotetun kysynnän kasvun takia yhtiö on aktiivisesti rekrytoinut
uusia työntekijöitä, mikä on madaltanut kannattavuutta vuoden 2010 aikana.
Työntekijämäärä kasvoi noin 20%.

Ruotsi

1-12/2010 Ruotsin liikevaihto oli 15,3 MEUR (15,8 MEUR) ja segmentin
operatiivinen tulos oli -1,7 MEUR (0,9 MEUR). Uusi maajohtaja Fredrik Prien
aloitti maaliskuussa ja paikallista organisaatiota on loppuvuoden aikana
voimakkaasti uudistettu hänen johdollaan. Liiketoiminta oli tappiollista vuonna
2010. Syynä tähän oli alkuvuodesta etenkin henkilöstön vaihtuvuus ja
loppuvuodesta puolestaan organisaation etupainotteinen rakentaminen, jonka
tavoitteena on liikevaihdon merkittävä kasvu vuoden 2011 aikana.

Odotuksia kannattavuuden parantumisesta tukee se, että tilauskanta oli vuoden
lopussa lähes kaksinkertainen edellisvuoden tasoon verrattuna. Positiivista
oli, että Dataföreningen (Ruotsin IT-yhdistys) antoi Affectolle vuotuisen
Diamanten-palkintonsa aiheesta "IT-yhtiö, joka parhaiten ymmärtää asiakkaiden
tarpeet".

Tanska

1-12/2010 Tanskan liikevaihto oli 15,4 MEUR (11,5 MEUR) ja segmentin
operatiivinen tulos 1,2 MEUR (0,9 MEUR). Tanskassa liikevaihto kasvoi 34% ja
kannattavuus pysyi edellisvuoden tasolla. Kasvuun vaikutti hyvä lisenssimyynti
viimeisellä neljänneksellä. Tanskassakin vuoden alku oli heikompi, mutta
markkinatilanne kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Yleisen markkinakehityksen
odotetaan jatkuvan positiivisena.

Baltia (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka)

Baltian liiketoiminta koostuu pääosin asiakkaille toimitettavista suurehkoista
tietojärjestelmäprojekteista. Merkittäviä asiakasryhmiä ovat mm. julkinen
sektori Baltiassa sekä vakuutusyhtiöt myös Baltian ulkopuolella.

1-12/2010 Baltian liikevaihto oli 13,7 MEUR (12,2 MEUR). Segmentin
operatiivinen tulos oli 0,6 MEUR (-2,7 MEUR). Liikevaihto kasvoi 13%, mikä oli
hyvä suoritus vaikean edellisvuoden jälkeen, ja kannattavuus palasi hyvälle
tasolle loppuvuodesta. Baltian maiden paikalliset IT-markkinat eivät ole vielä
kokonaan toipuneet talouskriisin vaikutuksista, vaikka aktiviteettitaso onkin
jo kasvanut. Hintakilpailu on edelleen kireää. EU:lla on edelleen suuri
merkitys niin julkisten kuin yksityistenkin investointien rahoittajana.
Kestutis Naujokaitis nimitettiin Liettuan maajohtajaksi elokuussa.

Kauden aikana saatiin uusia projekteja lähinnä julkishallinnon
organisaatioilta. Kauden aikana allekirjoitettiin myös puitesopimus
eteläafrikkalaisen Mutual & Federal -vakuutusyhtiön kanssa heidän
TIA-ratkaisunsa laajentamisesta. Asiakas tilaa projektikokonaisuuden
vaiheittain ja nyt alkaneen ensimmäisen vaiheen arvioidaan olevan kooltaan noin
2 milj. euroa ja kestoltaan hieman yli vuoden.

Katsaus liiketoiminta-alueittain

Tiedonhallintaratkaisut-liiketoiminta sisältää aikaisemmin erillään raportoidut
Business intelligence (BI) ja Operatiiviset ratkaisut. Raportointia muutettiin
vuoden 2010 alussa vastaamaan nykyistä johtamisjärjestelmää.
Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto oli 103,6 MEUR (93,9 MEUR). Liiketoiminta
kehittyi myönteisesti kauden aikana yleisen taloussuhdanteen myötä. Asiakkaiden
varovaisuus ei ole vielä kokonaan kadonnut, mutta tietotekniikkainvestointien
aktiviteetti on kasvanut selvästi vuoden aikana.

BI-ratkaisujen kysyntä kehittyy taloussuhdanteen mukana myönteiseen suuntaan.
BI-ratkaisujen arvioidaan edelleenkin olevan yksi IT-investointien
painopistealueista. Globaalin vuotuisen BI- ja analyysiohjelmistojen
lisenssimarkkinakasvun arvioidaan olevan keskimäärin yli 8% vuoteen 2013
saakka. Pohjoismaisen BI/DW-palvelumarkkinan arvioidaan kasvavan vuosittain
noin 6-8% vuosina 2011-2013.

Operatiivisten ratkaisujen kysyntä Suomessa pysyi hyvänä ja etenkin
julkishallinto aktivoitui. Baltiassa markkinantilanne parantui jonkin verran
talouden toipuessa edellisen vuoden romahduksen jäljiltä.

Paikkatietopalvelut-liiketoiminnan liikevaihto 1-12/2010 oli 11,0 MEUR (10,2
MEUR). Liiketoiminta kehittyi myönteisesti vuoden aikana. Liiketoiminnan
fokuksen keskittäminen edesauttoi sekä paikkatietokonsultoinnin että
IT-ratkaisujen kasvua. Kustannusliiketoiminnan keskittäminen autoilu-,
matkailu- ja ulkoilu-asiakassegmentteihin paransi myös sen osa-alueen
kannattavuutta. Liiketoiminnan kehittäminen jatkui Karttakeskus Oy:n
perustamisella vuoden 2011 alusta alkaen.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Affecto on muodostanut Suomessa harjoitetusta paikkatietoliiketoiminnasta
erillisen tytäryhtiön Karttakeskus Oy:n. Yhtiöittäminen toteutettiin
erottamalla nykyinen paikkatietoliiketoiminta Affecto Finland Oy:stä
osittaisjakautumisella. Emoyhtiö Affecto Oyj omistaa kokonaan sekä Affecto
Finland Oy:n että uuden Karttakeskus Oy:n osakekannan. Osittaisjakautuminen
toteutui tilikauden päättymisen jälkeen 1.1.2011.

Baltian tytäryhtiöiden omistus järjestettiin vuoden 2010 aikana siten, että
emoyhtiö omistaa pääsääntöisesti kunkin maan tytäryhtiön osakkeet suoraan.
Lisäksi Etelä-Afrikkaan perustettiin tytäryhtiö, jolla ei kuitenkaan ollut
liiketoimintaa vuonna 2010.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2010 vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 49
prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti, että
tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,06 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous päätti lisäksi muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa "9 Kokouskutsu"
sekä päätti alentaa emoyhtiön Affecto Oyj:n ylikurssirahastoa siirtämällä varat
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston
alentaminen toteutettiin 27.7.2010.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Pyry Lautsuo, Heikki
Lehmusto, Esko Rytkönen ja Haakon Skaarer, sekä uutena jäsenenä Jukka Ruuska.
Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro
Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä
hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys
ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden
liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallitus ei käyttänyt edellisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia. Näiden
valtuutusten voimassaolo päättyi 25.3.2010.

Yhtiökokouksen 25.3.2010 myöntämien uusien valtuutusten sisältö
kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan
hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö on ostanut valtuutuksen perusteella
26 474 osaketta 31.12.2010 mennessä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen
määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000
kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2
100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. Yhtiö on luovuttanut valtuutuksen perusteella kaikki yhtiön hallussa
olleet omat osakkeet, 63 212 kpl, Affecto Management Oy:lle elokuussa.

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA

Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
31.12.2010 Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 21 516 468 osakkeesta mukaan
lukien Affecto Management Oy:n omistamat osakkeet. Yhtiön hallussa ei ole omia
osakkeita. Affecto Management Oy omistaa 823 000 osaketta.

Kauden 1-12/2010 aikana ylin kurssi oli 2,70 euroa, alin kurssi 2,02 euroa,
keskikurssi 2,42 euroa ja päätöskurssi 2,35 euroa. Osakevaihto oli 7,4 miljoona
osaketta, eli 35% kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo
katsauskauden päätöskurssilla oli 50,6 MEUR mukaan lukien Affecto Management
Oy:n omistamat osakkeet.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 31.12.2010 yhteensä 1913 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 33%.
Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön kotisivulla. Tiedot
omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona
tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän
määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 13,7% (13,1%
osakkeita ja 0,6% optioita).

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Katsauskauden aikana Affecton avainhenkilöille jaettiin 377 500 kpl
2008C-optioita. Merkintäaika 2006A-optioilla päättyi 31.12.2010 eikä niillä
tehty osakemerkintöjä.

Hallitus päätti kesäkuussa uudesta osakepohjaisesta kannustejärjestelmästä,
jossa yhtiön johto sijoittaa Affecton osakkeisiin omistamansa Affecto
Management Oy:n kautta. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa osallistujat
yhtiöön kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja tätä
kautta kasvattamaan yhtiön omistaja-arvoa pitkällä tähtäyksellä. Affecto
Management Oy hankki 823 000 osaketta ja rahoitti osakeostot sekä johtajien
omilla sijoituksilla että Affecton antamalla 1,6 MEUR suuruisella korollisella
lainalla. Affecto Management Oy on konsolidoitu konsernitilinpäätökseen.
Järjestelmä on voimassa yhtiön osavuosikatsauksen Q3/2013 julkistamiseen
saakka.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Affecton pankkilainassa on nettovelkaan, tulokseen ja kassavirtaan perustuvat
kovenanttiehdot, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai
jopa lainan irtisanomiseen. Affecton pitää uudelleenrahoittaa lainansa
viimeistään vuonna 2012, jolloin nykyinen laina erääntyy. Ei ole varmaa, että
uutta lainaa voidaan saada samoilla tai paremmilla ehdoilla kuin nykyinen
laina.

Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin riski liittyy Ruotsiin, jossa
Affecto on panostanut organisaation ja toimintatapojen uudistamiseen, mikä on
heikentänyt kannattavuutta lyhyellä aikavälillä.

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Myös kilpailutilanne markkinoilla
kiristyy. Tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan,
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko
konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä
paikallisen liiketoiminnan kannalta.

Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta.
Asiakkaiden IT-investointien päätöksenteon hidastuminen, investointien
lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa konsernin kannattavuuteen.

Noin puolet Affecton liiketoiminnasta on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa,
joten näiden maiden valuuttojen (SEK, NOK ja DKK) kehityksellä voi olla
merkitystä konsernin tuloskehitykselle.

Affecton menestyksen jatkuminen riippuu merkittävässä määrin sen johdosta ja
muusta henkilöstöstä. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön
työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja
mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaa. Affecton menestys riippuu yhtiön kyvystä
palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida ammattitaitoisia henkilöitä sekä
pitää heidät yhtiön palveluksessa.

Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin
neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton
lisenssiliikevaihto oli noin 13 MEUR vuonna 2010.

Latvian ja Liettuan yhteisöverokanta on tällä hetkellä alhaisempi kuin useissa
muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ja näin ollen Latvia ja Liettua
tarjoavat suotuisan toimintaympäristön liiketoiminnalle. Lisäksi Latvian ja
Liettuan tuloverosäännökset antavat paikallisille yrityksille mahdollisuuden
käyttää kustannustehokasta liiketoimintarakennetta. Yritykset voivat saada
kustannushyötyä esimerkiksi siitä, että tietyt ohjelmistonkehitystoiminnot
katsotaan niin sanotuksi luovaksi toiminnaksi. Kun Latvia ja Liettua liittyivät
Euroopan unioniin 1.5.2004, ne sitoutuivat jäsenvaltioiden lainsäädännön
meneillään olevaan yhdenmukaistamiseen. Ei ole varmuutta siitä, ettei Euroopan
unioni tulisi vaatimaan jäsenvaltioilta verotusjärjestelmien
yhdenmukaistamista, mikä Latvian ja Liettuan tapauksessa voisi johtaa
yhteisöverokannan nostamiseen. Ei myöskään ole varmuutta siitä, etteivät Latvia
ja Liettua päättäisi omaehtoisesti toteuttaa verouudistuksia tai etteivät
veroviranomaiset tai tuomioistuimet muuta voimassa olevan verolainsäädännön
tulkintaansa takautuvasti, millä olisi vastaava vaikutus. Lainsäädännön
yhdenmukaistaminen Euroopan unionin vaatimuksesta tai Latvian ja Liettuan
kansalliset verouudistukset tai veroviranomaisten tai tuomioistuinten
verolainsäädännön tulkintamuutokset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti
Affecton liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Affecton paikkatietoliiketoiminta Suomessa erotettiin Affecto Finland Oy:stä
osittaisjakautumisella Karttakeskus Oy:hyn 1.1.2011. Molemmat yhtiöt ovat
konsernin emoyhtiön täysin omistamia tytäryhtiöitä.

12.1.2011 saatujen liputusilmoitusten mukaan Capman Public Market Investmentin
omistusosuus on laskenut alle 5%:n ja OP-Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen
on noussut yli 5%:n.

OSINKOESITYS

31.12.2010 konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 64 935 182,05 euroa,
josta voitonjakokelpoiset varat ovat 24 425 258,56 euroa. Hallitus esittää
yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksettaisiin osinkoa 0,06 euroa
osakkeelta eli yhteensä 1 290 988,08 euroa tilinpäätöshetken ulkonaolevalla
osakemäärällä ja loppuosa jätetään kertyneisiin voittovaroihin. Yhtiön
taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2011 aikana keskitytään erityisesti kannattavuuden parantamiseen.
Liikevoiton arvioidaan vähintään kaksinkertaistuvan vuoteen 2010 verrattuna.
Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vähintään 10% vuonna 2011.

Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska
yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus
vuosineljännesten toteumaan on suuri.

Affecto Oyj
HallitusYhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti
sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.

Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 11.30 osoitteessa
Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.

www.affecto.com

-----
Taloudellinen informaatio:

1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut

1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA(1 000 EUR) 10-12/10 10-12/09 2010 2009
-------------------------------------

-------------------------------------
Liikevaihto 36 046 27 737 114 078 103 006
Liiketoiminnan muut tuotot 34 11 57 27
Valmiiden ja keskeneräisten -18 -126 -181 -351
tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut -10 311 -6 278 -25 393 -19 775
Henkilöstökulut -17 868 -14 362 -64 838 -59 660
Liiketoiminnan muut kulut -4 635 -4 433 -17 106 -16 983
Muut poistot -325 -338 -1 352 -1 466
IFRS3-poistot -501 -505 -1 990 -2 081
Arvonalentumiset -- -94 -- -6 304
Liikevoitto/-tappio 2 422 1 613 3 275 -3 587
Rahoitustuotot ja -kulut -440 -228 -1 797 -2 684
Voitto/tappio ennen veroja 1 982 1 385 1 479 -6 271

Tuloverot -634 -1 105 -546 -868

Katsauskauden voitto/tappio 1 348 280 933 -7 139

Katsauskauden voiton/tappion
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 361 280 955 -7 139
Määräysvallattomien osuudelle -13 -- -22 --

Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton 0,07 0,01 0,05 -0,33
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,07 0,01 0,05 -0,33

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 10-12/10 10-12/09 2010 2009
-------------------------------------

-------------------------------------
Katsauskauden voitto/tappio 1 348 280 933 -7 139
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot 787 538 4 214 5 001
Katsauskauden laaja tulos 2 135 818 5 146 -2 138

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 2 148 818 5 169 -2 138
Määräysvallattomien osuudelle -13 -- -22 --

KONSERNIN TASE(1 000 EUR) 12/2010 12/2009
-----------------

-----------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 908 2 102
Liikearvo 72 866 69 415
Muut aineettomat hyödykkeet 8 099 9 585
Laskennalliset verosaamiset 1 506 1 648
Myytävissä olevat rahoitusvarat 19 54
Johdannaisinstrumentit -- 11
Myynti- ja muut saamiset 36 175
84 434 82 992

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 482 685
Myynti- ja muut saamiset 43 662 32 049
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 505 1 047
verosaamiset
Rahavarat 13 818 19 525
58 468 53 306

--------------------------------------------------------
Varat yhteensä 142 901 136 298
--------------------------------------------------------

Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105
Ylikurssirahasto -- 25 404
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 46 591 21 188
Muut rahastot 417 264
Omat osakkeet -1 996 -106
Muuntoerot -1 028 -5 242
Kertyneet voittovarat 6 605 6 955
--------------------------------------------------------
55 695 53 568
--------------------------------------------------------
Määräysvallattomien osuus 380 --
Oma pääoma yhteensä 56 074 53 568

Pitkäaikaiset velat
Lainat 32 462 36 444
Johdannaisinstrumentit 784 252
Laskennalliset verovelat 2 288 3 011
Osto- ja muut velat -- 733
35 535 40 440
Lyhytaikaiset velat
Lainat 4 000 4 000
Osto- ja muut velat 45 290 37 058
Kauden verotettavaan tuloon 953 487
perustuvat verovelat
Johdannaisinstrumentit -- 408
Varaukset 1 049 337
51 292 42 290

Velat yhteensä 86 827 82 730
--------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 142 901 136 298
--------------------------------------------------------KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA(1 000 EUR) 2010 2009
---------------
Liiketoiminnan rahavirrat
---------------
Tilikauden tulos 933 -7 139
Oikaisut tilikauden tulokseen 5 737 13 390
6 670 6 251

Käyttöpääoman muutos -3 314 937

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1 651 -2 160
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 144 251
Maksetut verot -335 -2 770
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 514 2 509
---------------

Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -1 072 -971
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien 6 87
hyödykkeiden luovutustulot
Myytävissä olevien rahoitusvarojen 41 --
luovutustulot
Investointien nettorahavirta -1 025 -884
---------------

Rahoituksen rahavirrat
Lähipiirisijoitus* 402 --
Korollisten lainojen takaisinmaksut -4 000 -3 500
Omien osakkeiden hankinta ja luovutus** -1 906 --

Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -1 289 -3 007
---------------
Rahoituksen nettorahavirta -6 792 -6 507
---------------

Rahavarojen (vähennys)/lisäys -6 304 -4 883

Rahavarat tilikauden alussa 19 525 23 554
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 597 854
Rahavarat tilikauden lopussa 13 818 19 525


* Affecto-konsernin johdon sijoitus kannustinjärjestelmään.
** Sisältää Affecto Management Oy:n hankkimat Affecto Oyj:n osakkeet.
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTAEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------------------------
(1 000 Osake- Yli-kur Sij. Muut Omat Muunto Kertyn Määräy Oma
EUR) pääoma ssi-rah vapaan rahas- osakke -erot eet s-vall pääoma
asto oman tot et voitto attomi yht.
pääoma -varat en
n osuus
rahast
o
---------------------------------------------------------

Oma 5 105 25 404 21 188 264 -106 -5 242 6 955 -- 53 568
pääoma
1.1.201
0
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikau 955 -22 933
den
tulos
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoe 4 214 4 214
rot
Tilikau 4 214 955 -22 5 146
den
laaja
tulos
yhteens
ä
Osakkei 153 153
na
toteute
ttavat
ja
maksett
avat
optiot
Omien 106 -16 90
osakkei
den
hankint
a ja
luovutu
s
Ylikurs -25 404 25 404 --
sirahas
ton
alentam
inen
Osingon -1 289 -1 289
jako
Johdon -1 996 402 -1 594
kannust
injärje
stelmä*
--------------------------------------------------------------------------------
Oma 5 105 -- 46 591 417 -1 996 -1 028 6 605 380 56 074
pääoma
31.12.2
010
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------------------------
(1 000 Osake- Yli-ku Sij. Muut Omat Muunto- Kertyn Määräy Oma
EUR) pääoma rssi-r vapaan rahas- osakke erot eet s-vall pääoma
ahasto oman tot et voitto attomi yht.
pääoma -varat en
n osuus
rahast
o
---------------------------------------------------------

Oma 5 105 25 404 21 188 176 -106 -10 243 17 101 -- 58 625
pääoma
1.1.200
9
--------------------------------------------------------------------------------
Laaja 5 001 -7 139 -2 138
tulos
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkei 88 88
na
toteute
ttavat
ja
maksett
avat
optiot
Osingon -3 007 -3 007
jako
--------------------------------------------------------------------------------
Oma 5 105 25 404 21 188 264 -106 -5 242 6 955 -- 53 568
pääoma
31.12.2
009
--------------------------------------------------------------------------------
* Konsernin johdon kannustinjärjestelmä (Affecto Management Oy).
2. Liitetiedot

2.1. Laadintaperusta

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsausta ei ole laadittu noudattaen
kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia. Osavuosikatsausta
tulee lukea vuoden 2009 tilinpäätöksen kanssa. Määräysvallattomien osuus on
erotettu tuloksesta ja esitetty omana eränään konsernin omassa pääomassa.

Konserni on noudattanut 1.1.2010 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja
standardeja: Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen ja muutettu IAS 27
Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Muilta olennaisilta osin on
noudatettu samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä.

2.2. Segmentti-informaatio

Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.

Segmenttien myynti ja tulos(1 000 EUR) 10-12/10 10-12/09 2010 2009
-------------------------------------

-------------------------------------
Myynti
Suomi 13 169 12 435 46 522 45 003
Norja 8 080 5 703 25 845 20 152
Ruotsi 4 813 4 144 15 276 15 823
Tanska 6 732 2 716 15 411 11 494
Baltia 3 902 3 140 13 694 12 163
Eliminoinnit -651 -402 -2 669 -1 628
------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 36 046 27 737 114 078 103 006
------------------------------------------------------------------------------

Segmentin operatiivinen tulos
Suomi 1 759 1 516 5 073 5 096
Norja 1 083 705 2 405 2 286
Ruotsi -574 113 -1 666 887
Tanska 553 342 1 226 886
Baltia 437 190 595 -2 699
Muut -336 -749 -2 367 -1 754
------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 2 923 2 117 5 265 4 702
------------------------------------------------------------------------------

IFRS -poistot -501 -504 -1 990 -2 081
Liikearvon arvonalentuminen -- -- -- -6 207
------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto/-tappio 2 422 1 613 3 275 -3 587
------------------------------------------------------------------------------


Liikearvon arvonalentuminen vuonna 2009 kohdistui Baltian segmentin varoihin.
Baltian segmentin operatiivinen tulos sisälsi vuonna 2009 toteutuneita
uudelleenjärjestelykuluja 1,2 MEUR.
Aikaisemmin erillään raportoidut Business Intelligence- ja operatiiviset
ratkaisut on yhdistetty yhdeksi Tiedonhallintaratkaisut liiketoiminnoksi vuoden
2010 alusta. Uudistetut raportoitavat liiketoiminnot vastaavat
Affecto-konsernin nykyistä johtamisjärjestelmää.

Myynti liiketoiminnoittain(1 000 EUR) 10-12/10 10-12/09 2010 2009
-------------------------------------

-------------------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 33 264 25 110 103 579 93 855
Paikkatietopalvelut 2 917 2 720 10 950 10 168
Eliminoinnit -135 -93 -451 -1 016
Konserni yhteensä 36 046 27 737 114 078 103 006
-------------------------------------------------------------
2.3. Korolliset velat1 000 EUR 31.12.2010 31.12.2009
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, 32 462 36 444
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 4 000
lyhytaikainen osuus
---------------------------------------------------
36 462 40 444
---------------------------------------------------


Konsernin lainasopimukseen sisältyy nettovelkaan, tulokseen ja kassavirtaan
perustuvia ehtoja (kovenantteja) joiden saavuttamatta jättäminen voi johtaa
lainan kulujen kasvamiseen tai lainasopimuksen irtisanomiseen. Vuonna 2010
Affecto on sopinut pankin kanssa muutoksista kovenanttiehtoihin.
Nettovelkaisuuteen ja tulokseen perustuvien kovenanttiehtojen tarkasteluhetki
säilyy kvartaaleittain, kassavirtaan perustuvan kovenanttiehdon tarkasteluhetki
tapahtuu seuraavaksi kesäkuussa 2011. Lainan lyhennysaikataulu on esitetty
lainasopimuksen mukaisesti.2.4. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:1 000 EUR 31.12.2010 31.12.2009
Yhden vuoden kuluessa 2 788 3 013
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 2 788 2 310
vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa 268 --
Yhteensä 5 844 5 323
--------------------------------------------------------------


Annetut vakuudet:1 000 EUR 31.12.2010 31.12.2009
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 36 500 40 500


Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan
yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi
Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös
pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.

Muut omasta puolesta annetut vakuudet: 31.12.2010 31.12.2009
Pantit 39 241
Muut vakuudet 1 526 67


Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön suoraan asiakkaalle antamia takauksia.2.5. Johdannaissopimukset1 000 EUR 31.12.2010 31.12.2009
Koronvaihtosopimukset:
Nimellisarvo 20 250 17 000
Käypä arvo -784 -659
Korkokattosopimus:
Nimellisarvo -- 8 000
Käypä arvo -- 113. Tunnusluvut10-12/10 10-12/09 2010 2009
-------------------------------------

-------------------------------------
Liikevaihto, 1 000 eur 36 046 27 737 114 078 103 006
EBITDA, 1 000 eur 3 248 2 549 6 617 6 265
Segmenttien operatiivinen 2 923 2 117 5 265 4 702
tulos, 1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 2 422 1 613 3 275 -3 587
Konsernin tulos ennen veroja, 1 982 1 385 1 479 -6 271
1 000 eur
Tilikauden tulos emoyhtiön 1 361 280 955 -7 139
osakkaille, 1 000 eur

EBITDA, % 9,0 % 9,2 % 5,8 % 6,1 %
Segmenttien operatiivinen 8,1 % 7,6 % 4,6 % 4,6 %
tulos, %
Liikevoitto, % 6,7 % 5,8 % 2,9 % -3,5 %
Konsernin tulos ennen veroja, % 5,5 % 5,0 % 1,3 % -6,1 %
Tilikauden tulos 3,8 % 1,0 % 0,8 % -6,9 %
emoyhtiön osakkaille, %

Omavaraisuusaste, % 43,1 % 42,9 % 43,1 % 42,9 %
Nettovelkaantumisaste, % 40,4 % 39,1 % 40,4 % 39,1 %
Korolliset nettovelat, 22 645 20 919 22 645 20 919
1 000 eur

Bruttoinvestoinnit pysyviin 245 161 1 072 971
vastaaviin (ilman yritys--
kauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, 0,7 % 0,6 % 0,9 % 0,9 %
% liikevaihdosta
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 362 181 1 178 433
1 000 eur
T&K-menot, % liikevaihdosta 1,0 % 0,7 % 1,0 % 0,4 %

Tilauskanta, 1 000 eur 54 354 41 108 54 354 41 108
Henkilöstön keskimääräinen 940 918 919 974
lukumäärä

Osakekohtainen tulos, eur 0,07 0,01 0,05 -0,33
Osakekohtainen tulos 0,07 0,01 0,05 -0,33
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, eur 2,69 2,49 2,69 2,49

Osakkeiden lukumäärä 20 693 21 480 21 146 21 480
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 20 693 21 480 20 693 21 480
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen poistoja ja
arvonalentumisia

Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon
arvonalentumisia

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat, pankki-- *100
saamiset, rahoitusarvopaperit
________________________________
Oma pääoma

Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
_______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä

Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
___________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä


Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi-----
toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761

Source: Millistream