Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

AKVAS 2010 - Etelä-Savon ammatillisesta koulutuksesta vuonna 2008 valmistuneiden seurantaselvitys

Lehdistötiedote   •   Syys 04, 2010 03:02 EEST

Etelä-Savon ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden työhönsijoittuminen on parantunut edellisestä vuodesta ja työttömyys on aikaisempaa vähäisempää. Nuoret myös arvostavat saamaansa koulutusta, vastaajista yli puolet piti juuri suorittamaansa tutkintoa vaikuttavimpana tekijänä työpaikan saamiseen.

 

Etelä-Savon toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista ja ammattikorkeakoulusta v. 2008 valmistuneiden sijoittumista työelämään selvitettiin AKVAS-kyselyssä nyt viidettä kertaa. Valmistuneita oli 2283 ja kyselyyn vastanneita 32 %. Tutkimus antaa tärkeää tietoa maakunnan alueella toteutetun koulutuksen vaikuttavuudesta.

 

Koulutuksesta valmistuneiden työllisyystilanne on kohentunut

 

Etelä-Savon ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden työllisyystilanne oli vastaushetkellä kaikkien vastanneiden osalta 80 % kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 75 %. Vastaajista vakituisessa työsuhteessa oli 47 %, määräaikaisessa työsuhteessa 29 % ja yrittäjinä 4 %. Työttömänä kaikista vastaajista oli 7 %, tilanne oli nyt parantunut, vuotta aiemmin vastaava luku oli 9 %.

 

Muodollista koulutusta ja suoritettua tutkintoa arvostetaan voimakkaasti työllistymisen tärkeimpänä tekijänä. Joka kymmenes löysi työpaikan työ- ja elinkeinohallinnon www.mol.fi -palvelun kautta. Useimmiten työpaikka löytyy edelleen oman aktiivisen toiminnan kautta joko ottamalla yhteyttä työnantajaan tai sitten työllistymällä harjoittelupaikan kautta vakituiseen työpaikkaan.

 

Koulutusaloittain paras työelämäväylä näyttäisi olevan sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta (88 % työssä tai yrittäjänä), luonnontieteiden alalta (86 %) sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta (74%). Luonnontieteiden sekä tekniikan ja liikenteen alalta valmistuneet olivat useimmiten vakituisessa työssä. Vakituisissa työsuhteissa olivat vastaushetkellä suhteessa harvimmin kulttuurialalta sekä humanistiselta ja kasvatusalalta valmistuneet.

 

Yrittäjyys ja koulutuksen laatu

 

Yrittäjinä toimi kaikista vastaajista 3 %. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan toimialamuutosta kuvaa, että koulutusalalta valmistuneista yrittäjinä toimi 6 % vastaajista. Yrityksen perustamista suunnitteli 13 % seuraavan viiden vuoden aikana. Innokkaimmat yrityksen perustamista suunnittelevat löytyvät kulttuurialalta sekä yhteiskuntatieteiden ja liiketalouden aloilta.

 

Koulutuksen laadullisissa palautteissa nähtiin hyvinä puolina työharjoittelut sekä hyvät ja osaavat opettajat. Myös koulutusaineiden sisällöt on koettu pääosin hyviksi ja työelämälähtöisiksi. Koulutuksen kehittämisehdotuksina toivotaan enemmän kannustusta yrittäjyyteen ja liiketaloudellisten valmiuksien parantamista. Lisäksi toivotaan enemmän työelämässä tarvittavien taitojen opettamista.

 

Julkaisu löytyy ELY-keskuksen nettisivuilta www.ely-keskus.fi/etela-savo --> ajankohtaista --> julkaisut

 

Linkki sähköiseen julkaisuun

 

Lisätietoja:

Suunnittelija Vesa Horttanainen, Etelä-Savon ELY-keskus, 
p. 050 312 8764

Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus,  
p. 0400 012 179