Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Alavojakkala – Karunki vesihuoltohankkeen rakennustyöt käynnistyneet

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2011 17:26 EET

Lapin ELY-keskus on käynnistänyt yhteistyössä Tornion Vesi Oy:n kanssa "Alavojakkala - Karunki siirtoviemäri ja yhdysvesijohto" -hankkeen toteutuksen. Hanke liittyy aikaisemmin toteutettuun Keropudas-Korholantie hankkeeseen ja on Keropudas-Karunki hankekokonaisuuden
II-vaihe. Hankekokonaisuuden valmistuttua voidaan lakkauttaa Karungin saneeraustarpeessa oleva jätevedenpuhdistamo, ja lisäksi Karungin ja Tornion keskeisen kaupunkialueen väliseltä alueelta voidaan vähentää mittava määrä haja-asutusalueiden jätevesikuormitusta.

Lapin ELY-keskus on aloittanut keväällä 2011 "Alavojakkala - Karunki siirtoviemäri ja yhdysvesijohto" -hankkeen toteutuksen yhteistyössä Tornion Vesi Oy:n kanssa. Kesän ja syksyn aikana on tehty hankkeen valmistelevia töitä mm. tarkesuunnitelmien laadinnan ja hankkeen kilpailuttamisen osalta.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakennustöiden toteutus on aloitettu mittaustöillä marraskuun alussa ja työt jatkuvat raivaustöillä sekä teiden alituksilla. Varsinaiset linjan ensimmäisen vaiheen (n. 10,5 km) rakennustyöt aloitetaan marraskuussa 2011 linjan Ylivojakkalan puoleisesta päästä ja ulotetaan Kukkolan Koskitien eteläisen liittymän tasalle.  Rakennustyö valmistuu ensimmäisen vaiheen osalta viimeistelytöineen syksyllä 2012.

Hankkeen toisen vaiheen rakentamisen valmistelu välille Kukkola-Karunki aloitetaan kesällä 2012 tarvittavilla tarkesuunnitteluilla ja työn kilpailuttamisella. Linjan rakennustyöt (n. 8 km) alkavat loppuvuodesta 2012. Alavojakkala – Karunki siirtoviemäri ja yhdysvesijohto" -hanke valmistuu kokonaisuudessaan sen toisen vaiheen valmistuttua vuoden 2013 loppuun mennessä.

Hankkeen toteutus on ohjelmoitu rahoituksellisesti ja työteknisesti siten, että hanke luovutetaan sen valmistuttua loppuvuodesta 2013 käyttäjälle Tornion Vesi Oy:lle.

Hankkeen tavoite

Tornion kaupungin pohjoispuolella Tornionjoen varrella, alueella Alavojakkala-Karunki, on runsaasti nauhamaista asutusta. Alavojakkala-Karunki siirtoviemäri ja yhdysvesijohto on Keropudas-Karunki hankekokonaisuuden II-vaihe. Hankkeen tavoitteena on saattaa keskitetyn viemäröinnin piiriin vaikutusalueen n. 570 vakinaisesti asuttua kiinteistöä ja alueen n. 100 vapaa-ajan asuntoa. Kokonaan haja-asutusalueelle sijoittuvassa hankkeessa rakennetaan runkoviemäri ja täydennetään vesijohtolinjoja vedenjakelun turvaamiseksi. Jätevedet johdetaan käsiteltäviksi Ruotsin Haaparannan jätevedenpuhdistamolle. Keropudas-Karunki hankekokonaisuuden valmistuttua voidaan lakkauttaa Karungin saneeraustarpeessa oleva jätevedenpuhdistamo. Tällöin vapautuu lähes 30 km Tornionjokea Suomen puolen haja-asutusalueiden jätevesikuormitukselta.

Hankkeen yhteistyöosapuolet ja vesihuoltotyön rahoitus

Hanke toteutetaan valtion vesihuoltotyönä yhteistyössä Tornion vesi Oy:n kanssa. Yhteistyösopimuksen mukaisesti Lapin ELY-keskus toimii hankkeen päätoteuttajana ja sillä on hankkeen rakennuttamis-, koordinointi- ja kustannusvastuu.

Tornion Vesi Oy vastaa suunnitelmien laadinnasta sekä maanomistaja ja muiden lupien hankinnasta. Hankkeen valmistuttua Tornion Vesi Oy vastaa alueen kiinteistöjen liittämisestä verkoston piiriin.

Vesihuoltotyötä tuetaan maa- ja metsätalousministeriön Lapin ELY-keskukselle osoittamin varoin. Hankkeen 2 100 000 (alv 0 %) euron kokonaiskustannuksista valtion osuus on 900 000 € ja Tornion Vesi Oy:n osuus 1 200 000 €.

Hankkeen on suunnitellut LVT Oy ja vaiheen yksi linjaosan pääurakoitsijana toimii Maanrakennus Kantmark Oy.

Hankkeen toteutukseen liittyvien haittojen minimointi

Hankkeesta ympäristölle ja alueen asukkaille aiheutuvat haitat pyritään minimoimaan hyvällä etukäteissuunnittelulla ja laadukkaalla rakentamisella. Mahdolliset liikenteelle aiheutuvat haitat huomioidaan tarvittavilla liikennejärjestelyillä ja turvataan alueen asukkaiden turvallinen kulku työalueen läheisyydessä. Mahdolliset vedenjakelun katkokset pyritään minimoimaan ja niistä tiedotetaan tarvittaessa erikseen.

Maanomistajien kanssa pidetään katselmukset linjan kriittisissä pisteissä, joissa linja kulkee ahtailla tonttialueilla. Katselmuksien tarkoituksena on minimoida tontin omistajille linjan rakentamisesta aiheutuvat haitat ja varmistaa mm. mahdollisten tonttialueilla kulkevien johtojen ja kaapeleiden sijainti.

Hankkeen toteutukseen liittyen lisätietoja antavat seuraavat yhdyshenkilöt:

Hankkeen rakentamiseen liittyvät asiat:
Hankinta-alueen esimies Timo Tauriainen, Lapin ELY-keskus,
puh. 0400 393 893

Vastaava työnjohtaja:
Aimo Rytilahti, Maanrakennus Kantmark Oy, puh. 040 587 2330

Maanomistaja-, lupa- ja liittymäasiat:
Heimo Heikkinen, Tornion Vesi Oy, puh. 0400 694 788
Urpo Viinikka, Tornion Vesi Oy, puh. 0400 694 788

Lisätietoja

Lapin ELY-keskus:
Hankintaryhmän esimies Jukka Kuoksa, puh. 0400 124 253,
jukka.kuoksa(at)ely-keskus.fi
Hankinta-alueen esimies Timo Tauriainen, puh. 0400 393 893,
timo.tauriainen(at)ely-keskus.fi

Tornion Vesi Oy:
Toimitusjohtaja Markus Kannala, puh. 040 583 580, markus.kannala(at)tornio.fi