Valtioneuvosto

Alueprofiilit KOKO-kuvassa: Metropolit ja yliopistoseudut kehityksen vetureina

Lehdistötiedote   •   Loka 19, 2010 19:55 EEST

Suomalaiset alueet ovat moni-ilmeisiä ja -piirteisiä. Työssäkäyntialueet kasvavat ja alueet laajenevat niin toiminnallisesti kuin strategisestikin. Paikallisesti kehityksen kuvassa voi kuitenkin olla suuriakin poikkeamia - positiivisen kehityksen taskuja tai kurjistumisen pesäkkeitä. Nämä arviot sisältyvät työ- ja elinkeinoministeriön 19.10.2010 julkaisemaan raporttiin "52 eriKOKOista aluetta", joka julkaistiin Kaupunkitiedon päivässä Helsingissä.

Raportissa alueprofiilit rakennettiin ensimmäistä kertaa 52 KOKO-alueen tasolle. Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) on alueiden omaehtoisen kehittämisen ohjelma, jota toteutetaan kuntien itse muodostamilla yhteistyöalueilla. Ne ovat alueiden oman näkemyksen mukaan tämän päivän toiminnallisia alueellisia kokonaisuuksia. Liki kaikki manner-Suomen kunnat kuuluvat johonkin 52 KOKO-alueesta. Ohjelma tukee paikallistason strategista kehittämistyötä ja parantaa alueen kehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä.

Julkaisu piirtää kuvaa pitkän aikavälin kehityksestä 1970-luvun puolivälistä tuoreimpaan saatavilla olevaan tietoon. Pitkissä trendeissä metropolialueen ja monipuolisten yliopistoseutujen veturirooli erottuu niin väestön, työpaikkojen kuin aluetaloudenkin kehityksessä. Myönteinen kehitys heijastuu myös suurten kaupunkiseutujen lähialueille.

Viimeisen vuosikymmenen aikana myösmonien maakuntakeskusten kehityskuva on ollut positiivinen. Näistä alueista on tullut oiva vetoapu myös kansallisessa kehityksessä. Muissakin aluetyypeissä löytyy lukujen valossa pirteitä alueita ja makroluvuilla heikommin menestyvien alueiden sisältä on myös paikallisia menestystarinoita.

Monilla alueilla työpaikkaluvuissa näkyvät 1990-luvun lamakuopan lisäksi 2000-luvun alkuvuosien vaikeudet, mutta toisaalta jopa yllättävänkin tasapainoinen maantieteellinen työpaikkojen kehitys teollisuuden ja palvelutyöpaikkojen kasvun kautta. Myös maaseudulla uudet työpaikat syntyvät taajamiin..

Yhä useamman alueen tunnusluvut ovat positiivisia, tosin niissä ei näy vielä vuosien 2008-2009 taantuman vaikutukset. Silti tuoreimpien lukujen valossa kehityksen kuva on erilainen kuin edellisten vuosikymmenien aikana: perinteisiltä heikomman kehityksen alueilta tulee myös hyvin rohkaisevia lukuja.

KOKO-alueiden työssäkäyntialueet määriteltiin nyt ensimmäistä kertaa paikkatietoperusteisesti ruutuneliökilometreihin perustuen sekä kuvattiin yhdyskuntarakennetta taajama- ja haja-asutusaluemäärittelyineen. Alueellisten väestö-, työpaikka- ja aluetaloustietojen lisäksi raportissa esitetään lukuja innovaatioiden määrästä, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, elinkeinorakenteesta, saavutettavuudesta sekä asuntojen hinnoista.

Raportti "52 eriKOKOista aluetta" on verkossa osoitteessa: www.tem.fi/koko

Lisätiedot:

aluekehitysjohtaja Janne Antikainen, TEM, puh. 010 60 64915