Amanda Capital

AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2010 10:50 EET

YHTEENVETO TAMMI- SYYSKUUN TAPAHTUMISTA

- Konsernin hallinnointipalkkiot olivat 3,0 miljoonaa euroa (3,2 M€ 1.1.
-30.9.2009).
- Konsernin sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 1,1 miljoonaa (-3,5 M€).
- Konsernin liiketulos oli 1,6 miljoonaa euroa (-2,9 M€).
- Konsernin tulos verojen jälkeen oli 0,8 miljoonaa euroa (-2,3 M€).
- Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (-0,10 euroa).
- Osakekohtainen oma pääoma nousi katsauskauden aikana 0,14 euroa 1,85 euroon
(1,63 euroa).
- Omavaraisuusaste oli 85,5 % (91,6 %).
- Amanda-konsernin pääomasijoitusten tuotto sijoitustoiminnan alusta alkaen oli
21,9 % p.a.(IRR).
- Toimitusjohtaja Martin Paasin toimisuhde päättyi 22.6.2010 ja hänen tilalleen
nimitettiin vt. toimitusjohtajaksi yhtiön talousjohtaja Petter Hoffström.
- Yhtiön hallitus nimesi 13.9.2010 OTK Jyrki Orpanan toimimaan toimitusjohtajan
sijaisena siinä tapauksessa, että toimitusjohtaja on estynyt niitä itse
hoitamaan.


YHTEENVETO HEINÄ- SYYSKUUN TAPAHTUMISTA

- Konsernin hallinnointipalkkiot olivat 1,0 miljoonaa euroa (1,1 M€).
- Konsernin sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,0 M€).
- Konsernin liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa (0,3 M€).
- Konsernin tulos verojen jälkeen oli 0,4 miljoonaa euroa (0,1 M€).
- Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,003 euroa).
- Yhtiön hallitus nimesi 13.9.2010 OTK Jyrki Orpanan toimimaan toimitusjohtajan
sijaisena siinä tapauksessa, että toimitusjohtaja on estynyt niitä itse
hoitamaan.


TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ

Katsauskauden (1.1. - 30.9.2010) aikana pääomasijoitusten hallinnointiin ja
konsultointiin liittyvän liiketoiminnan liikevaihto oli 3,0 miljoonaa euroa.
Sijoitustoiminnan nettotuotto oli 1,1 miljoonaa euroa, joka muodostui
pääomarahastosalkusta tuloutuneesta voitosta. Katsauskauden hallinnoitavien
varojen määrä pysyi viime vuoden lopun tasolla ollen noin 2 600 miljoonaa euroa.

Pääomasijoitusmarkkinat ovat hiljalleen toipumassa finanssikriisistä, mutta ovat
edelleen haastavat. Pääomasijoitusmarkkinoilla havaitut myönteiset merkit, mm.
toteutuneiden yrityskauppojen valossa ja velkamarkkinoiden piristymisen myötä,
jatkuivat katsauskauden aikana. Amandan 28 eri pääomarahastosta muodostuvassa
sijoitussalkussa toteutui katsauskauden aikana irtautumisia ja kohderahastojen
markkina-arvot jatkoivat nousuaan. Arvioimmekin, että pohjat
pääomasijoitusmarkkinoilla ohitettiin viime vuoden lopussa ja käänne parempaan
suuntaan on tapahtunut. Tosin irtautumismarkkinat pysynevät haasteellisina myös
lähitulevaisuudessa.


KATSAUSKAUDEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Pääomarahastojen hallinnoinnista ja konsultoinnista tulevat hallinnointipalkkiot
olivat 1.1.- 30.9.2010 3,0 miljoonaa euroa (3,2 M€ 1.1.- 30.9.2009).
Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa (-3,5 M€). Konsernin
liikevaihto oli yhteensä 4,1 miljoonaa euroa (-0,3 M€). Tilikauden tulos oli 0,8
miljoonaa euroa (-2,3 M€).

Konsernin kulut ja poistot olivat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa (2,6 M€).
Henkilöstökulut olivat 1,0 miljoonaa euroa (1,0 M€) ja poistojen osuus oli 0,5
miljoonaa euroa (0,5 M€). Liiketoiminnan muut kulut olivat 1,0 miljoona euroa
(1,1 M€).

VUODEN 2010 KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto 1.7.- 30.9.2010 oli 1,5 miljoonaa euroa (1,1 M€ 1.7.-
30.9.2009). Liikevaihdosta pääomarahastojen hallinnoinnista ja konsultoinnista
tulevat hallinnointipalkkiot olivat 1,0 miljoonaa euroa (1,1 M€).
Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,0 M€). Kolmannen
vuosineljänneksen liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa (0,1 M€).

Konsernin kulut ja poistot olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa (0,8 M€).
Henkilöstökulut olivat 0,2 miljoona euroa (0,3 M€) ja poistojen osuus oli 0,2
miljoona euroa (0,2 M€). Liiketoiminnan muut kulut olivat 0,3 miljoona euroa
(0,3 M€).


TASE
Konsernin taseen loppusumma oli 49,2 miljoona euroa (40,4 M€) ja oma
pääoma 42,1 miljoonaa euroa (37,0 M€). Lyhytaikaisista veloista 5,5 miljoona
euroa (2,0 M€) oli korollista velkaa ja loput 1,6 miljoonaa euroa (1,4 M€) oli
korotonta lyhytaikaista velkaa. Amandan omavaraisuusaste oli korkea 85,5 % (91,6
%). Kokonaistaseesta oli 76,9 % (68,2 %) sijoitettuna pääomasijoituksiin ja 9,4
% (12,4 %) likvideihin varoihin. Konserniliikearvon osuus taseen loppusummasta
oli 3,7 % (4,5 %) ja muut aineettomat erät olivat 6,0 % (9,0 %) sekä taseen muut
erät olivat 4,1 % (5,9 %).


PÄÄOMASIJOITUSTEN HALLINNOINTI JA KONSULTOINTI

Amanda konserni tarjoaa omaisuudenhoito-, sijoitusneuvonta-, hallinnointi- ja
raportointipalveluita yhteensä 13 eri sijoitussalkulle. Sijoituksia on tehty yli
190 pääomarahastoon yhteensä 2,6 miljardilla eurolla (alkuperäiset
sijoitussitoumukset) Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle.
Varainkeruu Amanda V East pääomarahastojen rahastoon jatkui katsauskauden
aikana. Rahasto sijoittaa venäläisiin ja itäeurooppalaisiin listaamattomiin
yrityksiin pääomarahastojen kautta. Rahaston tavoitekoko on 150 miljoonaa euroa.

Katsauskauden aikana kertyi pääomasijoitusten hallinnoinnista ja konsultoinnista
liikevaihtoa odotusten mukaisesti yhteensä 3,0 miljoonaa euroa.

Amandalla oli katsauskauden lopussa hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa
(alkuperäiset sitoumukset). Hallinnoitavista varoista 0,1 miljardia euroa oli
Amanda Capital Oyj:n omia sijoitussitoumuksia, 0,4 miljardia euroa Amandan
hallinnoimien pääomarahastojen rahastojen varoja. Omaisuudenhoidon,
sijoitusneuvonnan ja raportointipalvelujen piirissä on varoja 2,1 miljardia
euroa.


SIJOITUSTOIMINTA

Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen aikana Amanda Capital Oyj ei tehnyt
yhtään uutta suoraa pääomarahastosijoitusta. Amandan sijoituskohteena olevat
pääomarahastojen rahastot jatkoivat sen sijaan aktiivista sijoitustoimintaansa.

Amandalla on sijoituksia 23 eri pääomarahastossa sekä viidessä itse
hallinnoimassaan pääomarahastojen rahastossa. Amandan sijoitusaste (tehdyt
pääomasijoitukset kirjanpitoarvoon/oma pääoma) oli 89,9 % (74,4 %). Amandan
ylikomittoitumisaste oli 129,1 % (166,9 %). Katsauskauden aikana pääomarahastot
kutsuivat pääomia noin 6,2 miljoonaa euroa ja palauttivat yhtiölle noin 2,3
miljoonaa euroa pääomanpalautuksina ja 1,1 miljoonaa euroa voitonjakona.

Yksityiskohtaisemmat tiedot Amandan nykyisistä pääomarahastosijoituksista
löytyvät yhtiön kotisivuilta www.amandacapital.fi.


PÄÄOMARAHASTOJEN TEKEMIÄ UUSIA SIJOITUKSIA

Amandan sijoitussalkussa olevat pääomarahastot keskittyivät katsauskaudella
pääasiassa olemassa olevien sijoituskohteiden hallinnointiin, mutta tekivät myös
uusia sijoituksia.

Montagu III -pääomarahasto teki sijoituksen Host Europe Group:iin. Yritys
tuottaa hosting- ja domainpalveluita pienelle ja keskisuurelle teollisuudelle
Iso-Britanniassa ja Saksassa.

Permira IV -pääomarahasto sijoitti internetissä matkatoimistopalveluita
tarjoavaan eDreams:iin. Permira IV sijoitti teki sijoituksen myös Asia Broadcast
Satellite -yhtiöön, joka on globaali satelliittioperaattori.


PÄÄOMARAHASTOJEN IRTAUTUMISET KOHDEYRITYKSISTÄ

Seuraavat irtautumiset toteutuivat Amandan salkusta katsauskauden aikana:

Innovacom 4 myi osan omistuksestaan verkkopalveluita tuottavasta Astellia:sta
yhtiön listautuessa NYSE Euronext Paris -pörssiin. Varat palautuivat kolmannella
neljänneksellä Amanda Capital Oyj:lle.


OSAKKEENOMISTAJAT, OSAKEPÄÄOMA JA OMAPÄÄOMA

Amanda Capital Oyj:n osakepääoma on 11 383 873 euroa jakautuen 22 767 746
osakkeeseen.

Katsauskauden aikana Amanda Capital Oyj päätti hankkia, 14.4.2010 pidetyn,
varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella omia osakkeitaan.
Hankitut osakkeet tullaan käyttämään valtuutuksen mukaisesti yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi taikka käytettäväksi mahdollisten
henkilöstölle suunnattavien kannuste- ja palkkiojärjestelmien mukaisesti tai
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa sekä muissa järjestelyissä taikka jos
hallitus muutoin harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja.
Valtuutus kattaa myös yhtiön hankkimien omien osakkeiden luovuttamisen ja
käyttämisen edellä todettuihin tarkoituksiin hallituksen erikseen päättämällä
tavalla ja hinnalla.

Yhtiökokouksen valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan ostaa enintään 2 200 000
kappaletta. Katsauskauden aikana yhtiö osti 16 403 osaketta 1,52 euron
keskihintaan.


Amandalla oli katsauskauden lopussa osakekannustinjärjestelmän
suojaamistarkoituksessa hankittuja omia osakkeita yhteensä 475 707 kappaletta ja
yhtiökokouksien valtuutuksien nojalla hankittuja omia osakkeita 108 060 kpl.
Amanda Capital Oyj:llä oli 3 578 osakkeenomistajaa 30.9.2010.

10 suurinta osakkeenomistajaa 30.9.2010

--------------------------------------------------------------------------------
| | %-osuus osake- ja |
| | äänimäärästä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Berling Capital Oy | 14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Veikko Laine Oy | 14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomarkkinat Oy | 12,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Hermitage Ab | 10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alexander Management Oy | 2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ab Kelonia Oy | 1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Änkilä Petteri | 1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Procurator-Holding Oy | 1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen Kulttuurirahasto | 1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


OMA PÄÄOMA

Oman pääoman määrään vaikutti katsauskauden tulos sekä käyvän arvon rahaston
muutos, yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Tämän tiedotteen taulukko-osassa on
tarkempi erittely muutoksista.

Toisen neljänneksen aikana Amandalle palautui 1 150 000 kpl optioita Amanda
Capital 2009 optio-ohjelmasta toimitusjohtaja Martin Paasin työtehtävien
päättymisen johdosta.

Amanda Capital Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2010 päätettiin
valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta, valtuuttaa hallitus päättämään enintään
2.200.000 oman osakkeen hankkimisesta ja valtuuttaa hallitus päättämään
harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. Yhtiökokouksen päätökset löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön
kotisivuilta osoitteesta www.amandacapital.fi.


OPTIO-OHJELMA

Katsauskauden aikana yhtiön hallitus päätti, varsinaisen yhtiökokouksen
14.4.2010 antaman valtuutuksen nojalla, antaa hallituksen nimeämille Amanda
Capital Oyj -konsernin avainhenkilöille enintään 2.000.000 optio-oikeutta.
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska
optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla voidaan merkitä enintään 2.000.000
yhtiön osaketta. Optio-ohjelman ehdot on julkaistu pörssitiedotteella 18.8.2010
ja ne löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön kotisivuilta osoitteesta
www.amandacapital.fi.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstö oli 13 henkilöä (16 henkilöä).
Henkilöstölle maksetut kokonaispalkat tilikauden aikana olivat 1,0 miljoonaa
euroa (1,0 M€). Henkilöstökulut sisältävät toimitusjohtajasopimuksen
päättymisestä aiheutuvia kertaluonteisia kuluja 0,1 miljoonaa euroa ja Amanda
Capital 2009 optio-ohjelmasta palautuvia kulukirjauksia 0,1 miljoonan euron
edestä.


TOIMINTAAN LIITTYVÄT KESKEISIMMÄT RISKIT ja EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Amanda-konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit koostuvat pääasiassa
sijoitustoimintaan liittyvistä riskeistä eli markkinariskistä, valuuttariskistä
ja maksuvalmiusriskistä. Kokonaisvaltaisesti riskejä hallinnoidaan Amanda
Capital Oyj:n hallituksen vahvistaman sijoitusprosessin ja sijoitusstrategian
kautta.

Sijoituskohteet valitaan sijoitusprosessin avulla, jossa sijoituskomitea seuloo
potentiaaliset sijoituskohteet. Näistä tehdään ns. Due Diligence - tarkastus,
jossa rahaston tuottohistoria, henkilöstö, dokumentointi sekä muut rahaston
hallinnointiin ja kehitykseen olennaisesti liittyvät tekijät tarkistetaan.
Lopulliset sijoitusehdotukset viedään Amanda Capital Oyj:n hallitukselle
arvioitavaksi ja päätettäväksi.

Maksuvalmiusriski

Konsernin maksuvalmiutta seurataan jatkuvasti ja hyvää maksuvalmiutta
ylläpidetään sijoittamalla ylilikviditeetti vain matalan riskin kohteisiin,
jotka ovat nopeasti ja selkeään markkinahintaan muunnettavissa käteisvaroiksi.
Rahoituksen saatavuus ja joustavuus on järjestetty saadulla limiittilupauksella.

Maksuvalmiuteen vaikuttavat oleellisesti pääomarahastojen irtautumiset
kohdeyhtiöistä. Kansainvälinen rahoituskriisi on vaikuttanut
pääomasijoitustoimintaan voimakkaasti. Rahoituskriisin myötä lainamarkkinoiden
likviditeetti, hinnoittelu ja ehdot ovat kiristyneet. Varovaisuus
rahoitusmarkkinoilla jatkuu edelleen, mutta on odotettavissa, että
yrityskauppamarkkinat ja sitä myötä varojen palautuminen sijoittajille elpyvät
vähitellen. Toisaalta pääomasijoitusten hallinnoinnissa ovat ominaisia
pitkäaikaiset hallinnointisopimukset, jotka tuovat tasaista kassavirtaa ja
parempaa ennustettavuutta yhtiön maksuvalmiuteen.


LAADINTAPERIAATTEET

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavaa uudistettua standardia IAS 1
Tilinpäätöksen esittäminen. IAS 1- muutos vaikuttaa tuloslaskelman
esitysmuotoon. Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavaa uutta IFRS 8
Toimintasegmentit standardia, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta esitettyyn
osavuotiskatsaukseen, koska Amandalla on edelleen vain yksi toimintasegmentti.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä
tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset - standardia
noudattaen. Amanda noudattaa osavuosikatsauksen laatimisessa samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009 ja tunnuslukujen
laskentakaavat ovat nähtävillä tilinpäätöksessä. Amanda-konsernin liikevaihto
sijoitustoiminnan nettotuottojen osalta tuloutuu Amandalle yhtiöstä
riippumattomista tekijöistä eri vuosineljänneksille.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen Charterhouse VII -pääomarahasto on myynyt voitollisesti
Autobar -nimisen yhtiön. Varat irtautumisesta palautuvat Amanda Capital Oyj:lle
viimeisen neljänneksen aikana.

TOIMIALAN NÄKYMÄT

Kansainvälinen rahoituskriisi ja sen jälkeinen taloudellinen taantuma ovat
vaikuttaneet pääomasijoitustoimintaan voimakkaasti. Erityisesti pankkien
luotonanto isoihin buyout-järjestelyihin on vähentynyt. Myös pienten ja
keskisuurien buyout-sijoituksien lainarahoitus on edelleen kireää.

Rahoituskriisin myötä lainamarkkinoiden likviditeetti, hinnoittelu ja ehdot ovat
tiukentuneet. Yrityskauppamarkkinat ja sitä myötä varojen palautuminen
sijoittajille ovat alkaneet vähitellen kuitenkin elpyä. Valtaosa
pääomasijoitusmarkkinoiden toimijoista on käyttänyt velkarahoitusta
maltillisesti ja tehnyt tarkoituksenmukaisesti hinnoiteltuja sijoituksia, joiden
odotetaan edelleen pidemmällä aikavälillä tuottavan pääomasijoitustoiminnalle
tyypillisiä tuottoja.

Yrityskauppamarkkinoiden virkistymisen seurauksena uskomme, että pohjat
pääomasijoitusmarkkinoilla on nyt ohitettu ja käänne parempaan suuntaan on
tapahtunut. Pääomarahastoilla on tällä hetkellä käytössään paljon pääomia
sijoitettavaksi seuraavien 3-4 vuoden aikana. Pääomasijoittaminen on osoittanut
olevansa kilpailukykyinen tapa omistaa ja hallinnoida yrityksiä.
Pääomasijoitustoimialan uskotaan edelleen kasvavan globaalisti hyvien tuottojen
myötä.


YHTIÖN NÄKYMÄT

Amandan liiketoiminnan laajentaminen sijoitustoiminnasta pääomasijoitusten
hallinnointiin ja konsultointiin, on osoittautunut hyväksi strategiaksi.
Pääomasijoitusten hallinnoinnissa ovat ominaisia pitkäaikaiset
hallinnointisopimukset, jotka tuovat tasaista kassavirtaa ja parempaa
ennustettavuutta yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Liiketoiminnan laajentuminen
on tehnyt Amandan tuloksesta vähemmän alttiin sijoitustoiminnan tuottojen
heilahteluille. Yhtiön tavoitteena on myös jatkossa kasvattaa
hallinnointiliiketoimintaansa sekä orgaanisesti perustamalla uusia rahastoja
että mahdollisin yritysostoin tai pääomarahastosalkkujen haltuunotolla. Ko.
liiketoiminta-alueen liikevaihto on yli 4,0 miljoonaa euroa vuonna 2010
perustuen olemassa oleviin sopimuksiin.

Amanda on jatkanut selektiivistä sijoitustoimintaansa ja keskittänyt
sijoituksensa pääsääntöisesti pääomarahastoihin, jotka sijoittavat kypsemmän
vaiheen yrityksiin. Kyseisellä strategialla on saavutettu erinomaisia tuottoja
ja sijoitusten pitkän aikavälin tuottojen uskotaan pysyvän hyvinä
tulevaisuudessa. Sijoitustoiminnan menestyksen mittaaminen kvartaaleittain on
kuitenkin liian lyhyt aika pääomasijoitustoiminnassa, jossa sijoitushorisontti
on useita vuosia.AMANDA CAPITAL OYJ
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Petter Hoffström, puh. (09) 6829 6012
Liite: Taulukko-osa,
Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, www.amandacapital.fi


Taulukko-osa

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1 000 | | | | | |
| EUROA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09|
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | LIIKEVAIHTO | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Sijoitustoiminnan | 466 | 6 | 1 093 | -3 512 | -5 331 |
| | nettotuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Hallinnointipalkkiot | 994 | 1 064 | 3 021 | 3 228 | 4 295 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Yhteensä | 1 460 | 1 070 | 4 114 | -284 | -1 036 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Poistot | -172 | -173 | -538 | -521 | -695 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketoiminnan kulut | -566 | -619 | -1 980 | -2 073 | -2 758 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liikevoitto (-tappio) | 723 | 277 | 1 597 | -2 878 | -4 489 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Rahoitustuotot ja -kulut | -160 | -55 | -427 | -81 | -172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Voitto (tappio) ennen veroja | 563 | 222 | 1 170 | -2 959 | -4 662 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuloverot | -151 | -149 | -349 | 675 | 2 107 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | 412 | 73 | 821 | -2 285 | -2 555 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut laajan tuloksen erät: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Myytävissä olevat | 752 | -317 | 2 362 | -2 166 | -96 |
| | rahoitusvarat netto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | TILIKAUDEN LAAJA TULOS | 1 164 | -243 | 3 183 | -4 450 | -2 651 |
| | YHTEENSÄ | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tulos/osake,EUR | 0,02 | 0,003 | 0,04 | -0,10 | -0,11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tulos/ulkona oleva | 0,02 | 0,003 | 0,04 | -0,10 | -0,12 |
| | osakemäärä,EUR *) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | *)Vähennetty yhtiön hallussa olevat omat | | | |
| | osakkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, 1 000 EUR | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Aineettomat ja | | | |
| | aineelliset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | hyödykkeet | 4 812 | 5 520 | 5 348 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Myytävissä olevat | | | |
| | sijoitukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Pääomarahastosijoitukse | 37 862 | 27 522 | 30 769 |
| | t | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Laskennallinen | 1 931 | 2 323 | 3 093 |
| | verosaaminen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Siirtosaamiset ja | 480 | 499 | 480 |
| | ennakkomaksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Myytävissä olevat | | | |
| | sijoitukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Rahoitusarvopaperit | 166 | 166 | 166 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Rahavarat | 3 993 | 4 341 | 3 575 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | VARAT YHTEENSÄ | 49 244 | 40 371 | 43 432 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | OMA PÄÄOMA | 42 124 | 37 000 | 38 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Pitkäaikaiset velat | 828 | - | 824 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Lyhytaikaiset velat | 6 292 | 3 371 | 3 640 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | VELAT YHTEENSÄ | 7 120 | 3 371 | 4 464 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | OMA PÄÄOMA JA VELAT | 49 244 | 40 371 | 43 432 |
| | YHTEENSÄ | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1 000 EUR | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 1-9/10 | 1-9/09 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liikevoitto | 1 597 | -2 878 | -4 489 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Poistot ja arvonalentumiset | 538 | 521 | 695 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Myytävissä olevat sijoitukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Pitkäaikaiset, lisäys (-) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | vähennys(+) | -7 092 | 4 867 | 1 620 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Lyhytaikaiset, lisäys (-) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | vähennys (+) | - | 2 330 | 2 330 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Käyvän arvon rahaston muutos | 2 362 | -2 080 | -15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Verovelan/verosaamisen muutos | 1 166 | -1 857 | -1 803 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Myytävissä olevat sijoitukset, | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | muutos yhteensä | -3 564 | 3 260 | 2 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Käyttöpääoman muutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liikesaamiset, lisäys (-) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | vähennys (+) | 0 | 423 | 442 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Korottomat velat, lisäys(+) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | vähennys(-) | 152 | 673 | -58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Korolliset velat, lisäys(+) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | vähennys(-) | 2 500 | -1 500 | -500 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Käyttöpääoman muutos yhteensä | 2 652 | -404 | -117 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketoiminnan rahavirta ennen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | rahoituseriä ja veroja | 1 222 | 500 | -1 780 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Rahoitustuotot ja -kulut | -427 | -81 | -172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Laskennalliset verot | -349 | 675 | 2 107 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | 447 | 1 093 | 155 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Investoinnit sijoituksiin | -2 | 0 | -3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Omien osakkeiden hankinta/myynti | -7 | -36 | -7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut muutokset | -21 | -1 | 145 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -28 | -37 | 137 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | LIKVIDIEN VAROJEN LISÄYS/VÄHENNYS | 417 | 1 056 | 290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Likvidit varat 1.1. | 3 575 | 3 286 | 3 286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Likvidit varat 30.9. | 3 993 | 4 341 | 3 575 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Likvidit varat sisältävät rahat ja pankkisaamiset. | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN | | | | | | |
| OMAN PÄÄOMAN | | | | | | |
| MUUTOKSISTA, | | | | | | |
| 1 000 EUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osak | Yliku | Sijoi | Muut | Käyvä | Voitt | Yhteen |
| | e-pä | rssi- | tetun | rahas | n | o-var | sä |
| | äoma | rahas | vapaa | tot | arvon | at | |
| | | to | n | | rahas | | |
| | | | oman | | to | | |
| | | | pääom | | | | |
| | | | an | | | | |
| | | | rahas | | | | |
| | | | to | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2009 |11 384|18 994 | - | 8 926 |-7 685 | 9 782 | 41 401 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | | | | |-2 166 | | -2 166 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset | | | | | 86 | | 86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | | | | | |-2 285 | -2 285 |
| (tappio) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudelle | | | | | | | |
| kirjatut tuotot ja | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kulut yhteensä | | | | |-2 080 |-2 285 | -4 364 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden | | | | -36 | | | -36 |
| hankinta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset | |-18 994|29 614 |-10 688| | 66 | -1 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2009 |11 384| 0|29 614 |-1 797 |-9 765 | 7 564 | 37 000 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2010 |11 384| - |29 614 |-1 769 |-7 701 | 7 439 | 38 968 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | | | | | 2 362 | | 2 362 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | | | | | | 821 | 821 |
| (tappio) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudelle | | | | | | | |
| kirjatut tuotot ja | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kulut yhteensä | | | | | 2 362 | 821 | 3 183 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden | | | | -7 | | | -7 |
| hankinta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset | | | | | | -21 | -21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2010 |11 384| - |29 614 |-1 775 |-5 339 | 8 239 | 42 124 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TUNNUSLUVUT | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2010 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio (1 000 EUR) | 821 | -2 285 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,EUR | 0,04 | -0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/ulkona oleva osakemäärä,EUR *) | 0,04 | -0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake,EUR | 1,85 | 1,63 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/ulkona oleva osakemäärä,EUR *) | 1,90 | 1,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, ROI % p.a. | 3,7 | -6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, ROE % p.a. | 2,7 | -7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 85,5 | 91,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pörssikurssi kauden lopussa, EUR | 1,51 | 2,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö tilikauden lopussa | 13 | 16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomasijoitukset suhteessa | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| omaan pääomaan, % | 89,9 | 74,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussitoumukset suhteessa | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| omaan pääomaan, % | 129,1 | 166,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *)Vähennetty yhtiön hallussa olevat omat osakkeet | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| PÄÄOMARAHASTOJEN KIRJANPITOARVON MUUTOS, 1 000 EUR | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomarahastojen kirjanpitoarvo 1.1.2010 | 30 769 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomarahastoihin kutsutut pääomat | 6 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomarahastojen pääomapalautukset | -2 344 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomarahastojen arvonmuutokset | |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyvän arvon rahastossa | 3 208 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelman sijoitustoiminnan nettotuotot | - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomarahastojen kirjanpitoarvo 30.9.2010 | 37 862 |
--------------------------------------------------------------------------------


VASTUUSITOUMUKSET

Amanda Capital Oyj:n antamat jäljellä olevat sijoitussitoumukset
pääomarahastoihin olivat 30.9.2010 yhteensä 16,5 miljoonaa euroa (34,2 M€
30.9.2009). Muut vastuut olivat katsauskauden lopussa 0,1 miljoonaa euroa(0,3 M€
30.9.2009).


Source: Millistream