Amanda Capital

AMANDA CAPITALIN OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT MITÄTÖIDÄ OPTIO-OHJELMAN 2009

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2010 10:50 EET

Amanda Capital Oyj: hallitus on tänään pitämässään kokouksessaan päättänyt
mitätöidä Optio-ohjelaman 2009. Ohjelma päätettiin mitätöidä, koska kaikki
hallituksen nimeämät Amanda Capital Oyj -konsernin avainhenkilöt ovat, joko
menettäneet tai vaihtaneet Optio-ohjelma 2009 optionsa vuoden 2010
Optio-ohjelmaan. Optio-ohjelman mitätöinnillä ei ole vaikutusta tilikauden
tulokseen. Nyt tehdyllä päätöksellä Amanda Capital Oyj:llä on voimassa
Optio-ohjelma 2010 alla olevin ehdoin.AMANDA CAPITAL OYJ OPTIO-OHJELMA 2010

Varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2010 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on
päättänyt antaa hallituksen nimeämille Amanda Capital Oyj -konsernin
avainhenkilöille enintään 2 000 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä
enintään 2 000 000 yhtiön uuden osakkeen merkintään seuraavin ehdoin:

I. OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan enintään 2 000 000 kappaletta, jotka oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 2 000 000 Amanda Capital Oyj:n (”Yhtiö”) uutta
osaketta.
Optio-oikeudet jakautuvat viiteen optiosarjaan, joista 400 000 merkitään
tunnuksella ”2010A”, 400 000 tunnuksella ”2010B”, 400 000 tunnuksella ”2010C”,
400 000tunnuksella ”2010D ja 400 000 tunnuksella 2010E”.

2. Optio-oikeuksien suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen Yhtiön hallituksen ("Hallitus") päättämällä tavalla Amanda Capital Oyj
-konsernin (”Konserni”) konserniyhtiöiden toimitusjohtajille sekä muuhun johtoon
ja henkilökuntaan kuuluville muille avainhenkilöille (”Optionsaaja”).
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska
optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin johto- ja avainhenkilöiden
kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan
johtohenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi.
Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan johtohenkilöitä työnantajaan.
Osa optio-oikeuksista voidaan antaa myös Hallituksen päättämälle Amanda Capital
Oyj:n yksin tai tytäryhtiöidensä välityksellä kokonaan omistamalle tytäryhtiölle
(”Tytäryhtiö”). Tytäryhtiölle annetaan optio-oikeuksia siltä osin kuin niitä ei
ensivaiheessa jaeta Optionsaajille. Hallitus päättää Tytäryhtiölle annettavien
ja Tytäryhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta
Optionsaajille.

3. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus lähettää Optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien
tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun Optionsaajalta on saatu hyväksyntä
hallituksen tekemään tarjoukseen sekä sitoumus näiden ehtojen noudattamiseen.
Optio-oikeudet on jaettava ennen osakemerkintäajan alkamista.
Tytäryhtiölle annettavat optio-oikeudet on tarkoitettu annettaviksi myöhemmin
optio-oikeuksien saajille Hallituksen päätöksen mukaisesti. Tytäryhtiöllä ei ole
oikeutta merkitä optio-oikeuksilla Yhtiön osakkeita.
Optio-oikeudet ovat harkinnanvarainen ja kertaluonteinen osa kannustamista ja
sitouttamista, eivätkä ne ole Optionsaajan säännöllistä palkkaa. Ne eivät
vaikuta hänelle mahdollisesti työ- tai toimisuhteen perusteella maksettaviin
korvauksiin.
Optionsaajat vastaavat itse kaikista veroista ja verotuksellisista
seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

4. Optiotodistukset

Yhtiö säilyttää optio-oikeudet Optionsaajan lukuun osakkeiden merkintäajan
alkamiseen saakka. Optionsaajille annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun
osakkeiden merkintäaika optiolla on alkanut, ellei optio-oikeuksia ole viety
arvo-osuusjärjestelmään.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen

Optio-oikeuksia, joiden osalta kohdassa II.2. mainittu osakkeiden merkintäaika
ei ole alkanut, ei saa luovuttaa kolmannelle tai pantata eikä niillä voi merkitä
osakkeita. Optiosarjakohtaisen osakkeiden merkintäajan alettua kyseiset
optio-oikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Hallitus voi kuitenkin edellä
sanotusta poiketen antaa kirjallisen luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen
aikaisemmin.
Mikäli optio-oikeuksia ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, optio-oikeuden
omistaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Yhtiölle kirjallisesti, mikäli
hän luovuttaa optio-oikeuksiaan. Mikäli optio-oikeudet liitetään
arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia
koskevat luovutus- ja muut vastaavat rajoitukset optio-oikeuksien omistajan
arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta sekä hakea osakemerkintään käytetyn
optio-oikeuden poistamista merkitsijän arvo-osuustililtä.

6. Optio-oikeuksien menettäminen

Mikäli Optionsaaja kuolee tai tämän työ- tai toimisuhde Konserniin päättyy minkä
tahansa syyn johdosta, on Optionsaaja (tai hänen oikeudenomistajansa)
velvollinen palauttamaan vastikkeetta ne Optionsaajalle annetut optio-oikeudet,
joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen
päättymispäivänä tai kuolinpäivänä ollut alkanut. Vastaavasti menetellään, jos
Optionsaajan työ- tai toimisuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet
siirtyvät työnantajan liikkeenluovutuksessa uudelle omistajalle tai haltijalle.
Hallitus voi kuitenkin edellä esitetystä poiketen päättää, että Optionsaaja saa
pitää kyseessä olevat optio-oikeutensa tai osan niistä työ- tai toimisuhteen
päättymisen tai liikkeenluovutuksen jälkeenkin.
Yhtiöllä on oikeus ottaa optio-oikeuksien omistajan osakemerkintään
käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois, mikäli optio-oikeuksien
omistaja toimii näiden ehtojen tai Yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien
määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.
Yhtiön on ilmoitettava optio-oikeuksien omistajalle kirjallisesti, jos tämä on
menettänyt optio-oikeutensa. Ilmoituksen tekeminen tai tekemättä jättäminen ei
kuitenkaan vaikuta oikeuden raukeamiseen. Mikäli optio-oikeudet on siirretty
arvo-osuusjärjestelmään, on Yhtiöllä oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki
edellä tarkoitetulla tavalla menetetyt/lunastetut optio-oikeudet
optio-oikeuksien haltijan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille
ilman optio-oikeuksien omistajan suostumusta.
Optio-oikeuden omistajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimisuhteen aikana
tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksien
menettämisestä näiden ehtojen perusteella.

II. OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Amanda Capital Oyj:n
uuden osakkeen. Merkinnän johdosta yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta
enintään 2 000 000 uudella osakkeella.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika alkaa:
2010A-optio-oikeudella 1.4.2012;
2010B-optio-oikeudella 1.4.2013;
2010C-optio-oikeudella 1.4.2014;
2010D-optio-oikeudella 1.4.2015; ja
2010E-optio-oikeudella 1.4.2016.

Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.5.2020.
Osakkeet merkitään Yhtiön pääkonttorissa ja mahdollisesti muussa Yhtiön
myöhemmin ilmoittamassa paikassa. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden
maksu suoritetaan Yhtiölle sen antamien ohjeiden mukaisesti ennen osakkeiden
antamista. Merkitsijän on merkinnän yhteydessä luovutettava Yhtiölle optioista
mahdollisesti annettu optiotodistus, jonka perusteella osakemerkintä tapahtuu.
Mikäli optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkintään
käytetty optio-oikeus poistetaan merkitsijän arvo-osuustililtä. Yhtiö määrää
osakemerkintään ja osakkeiden maksamiseen liittyvät tarkemmat menettelytavat.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella on 2,50 euroa. Merkintähinta vastaa
yhtiön kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä
1.1.2010 - 30.6.2010 välisenä ajanjaksona korotettuna noin 47,7 prosentilla.
Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon.
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua kohdassa II.7.
mainituissa erityistapauksissa. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina
vähintään 0,01 euroa.

4. Osakkeiden kirjaus ja hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Yhtiö hyväksyy tehtyjä merkintöjä vähintään neljä kertaa vuodessa Yhtiön
osavuosikatsausten ja tilinpäätösten julkaisemista välittömästi seuraavissa
hallituksen kokouksissa ja saattaa uudet osakkeet viipymättä rekisteröitäväksi
kaupparekisteriin. Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän
arvo-osuustilille kun ne on rekisteröity kaupparekisterissä.
Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina Yhtiön
vanhojen osakkeiden kanssa viipymättä niiden tultua rekisteröidyiksi ja kun
kaupankäynnin kohteeksi ottamisen muut edellytykset ovat täyttyneet.

5. Osakeoikeudet

Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat
osakkeiden rekisteröimisestä alkaen.

6. Osakeannin sekä optio- ja muiden erityisten-oikeuksien antaminen ennen
osakemerkintää

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista taikka uusien
optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus
osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä
tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai
molempia muutetaan.

7. Optio-oikeuksien omistajien oikeudet eräissä erityistapauksissa

a) Jos Yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta,
optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen
osakemerkintää päätettävien osinkojen ja jaettavan vapaan oman pääoman määrällä
kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

b) Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa jakamalla
osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-oikeudella merkittävän osakkeen
merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan
osakepääoman määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

c) Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan
optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan
hallituksen asettamana määräaikana, minkä jälkeen oikeutta osakemerkintään ei
enää ole. Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on
optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan
kanssa.

d) Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta
optio-oikeuden omistajan oikeuksiin. Mikäli Yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai
lunastaa omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on optio-oikeuksien
omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous.

e) Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan uuteen yhtiöön, tai jakautua, optio-oikeuden
saajille annetaan oikeus käyttää kaikki hallussaan olevat optio-oikeudet
osakemerkintään tai vaihtaa ne toisen yhtiön antamiin optio-oikeuksiin Yhtiön
hallituksen määräämin tavoin ja sen asettamana määräaikana ennen sulautumista
tai jakautumista. Tämän jälkeen ei merkintä- eikä vaihto-oikeutta enää ole.
Tässä kohdassa kuvattu menettely on osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:ssä ja 17 luvun
13 §:ssä tarkoitettu sopimus lunastusoikeudesta ja/tai lunastamisen ehdoista.

f) Mikäli joku julkisesti tarjoutuu ostamaan kaikki Yhtiön liikkeeseen laskemat
osakkeet ja optio- sekä muut erityiset oikeudet tai jos jollekin
osakkeenomistajalle syntyy arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä
ostotarjous Yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeista ja optio- tai muista
erityisistä oikeuksista, tai jos jollekin osakkeenomistajalle syntyy
osakeyhtiölain 18 luvun 1§:n mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa Yhtiön
muiden osakkeenomistajien osakkeet, Optionsaaja voi edellä kohdan I.5 estämättä
luovuttaa kaikki hallussaan olevat optio-oikeudet ostotarjouksen tekijälle,
lunastusvelvolliselle tai lunastukseen oikeutetulle. Mikäli jollekin
osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain mukainen oikeus lunastaa yhtiön muiden
osakkeenomistajien osakkeet, optio-oikeuksien omistajalla on osakkeenomistajan
asemaa vastaava velvollisuus luovuttaa kaikki optio-oikeutensa
lunastusoikeuttaan käyttävälle osakkeenomistajalle. Hallitus voi kaikissa tässä
kappaleessa luetelluissa tilanteissa antaa optio-oikeuksien omistajalle
mahdollisuuden käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana,
minkä jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.

g) Jos Yhtiön osakkeen noteeraaminen Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä lakkaa ennen
merkintäajan päättymistä, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus
hallituksen asettamana määräaikana käyttää merkintäoikeuttaan ennen noteerauksen
lakkaamista. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.

8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet
ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan
sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen.

9. Muut seikat

Hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään
myöhemmin tai optio-oikeuksien hakemisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja
näihin ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista, sekä muista
näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä
olennaisina. Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista.
Hallitus voi kaikissa päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa valtuuttaa
toimitusjohtajan toimimaan puolestaan osakeyhtiölain sallimalla tavalla.
Yhtiö voi pitää optio-oikeuden omistajista luetteloa, josta ilmenee
optio-oikeuden omistajien henkilötiedot.
Nämä optio-oikeuksien ehdot on laadittu suomen kielellä. Mikäli suomenkielisten
ehtojen ja niiden mahdollisten käännösten välillä on ristiriitaa, noudatetaan
suomenkielisiä ehtoja.
Optio-oikeudet eivät ole osa Optionsaajan työ- tai toimisopimusta eikä niitä
katsota palkaksi tai luontoiseduksi. Optio-oikeuksien saajilla ei ole oikeutta
saada työ- tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen tai johdosta
millään perusteella korvausta Yhtiöltä tai sen kanssa samaan konserniin
kuuluvalta yhtiöltä optio-oikeuksiin liittyen. Tämän optio-ohjelman mukaisiin
optio-oikeuksiin liittyvä mahdollinen etuus ei kerrytä eläkettä.
Yhtiö voi lähettää kaikki tähän optio-ohjelmaan liittyvät tiedonannot postitse
tai sähköpostitse tai, jos optio-oikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena
pörssissä, Yhtiö voi toimittaa tiedonannot pörssitiedottein. Optio-oikeuksia
koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Yhtiön pääkonttorissa Helsingissä.
Vastaanottamalla optio-oikeudet Optionsaaja tai mahdollinen myöhempi omistaja
sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja sekä Yhtiön mahdollisesti antamia muita
ehtoja ja määräyksiä sekä lain säännöksiä ja muita viranomaismääräyksiä.


Amanda Capital Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Topi Piela, puh. 040 700 2324


Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, www.amandacapital.fi


Amanda-konserni on pääomasijoitusten hallinnointiyhtiö, jonka emoyhtiö on
Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Amandalla on
sijoituksia 24 eri pääomarahastossa sekä neljässä itse hallinnoimassaan
pääomarahastojen rahastossa.

Amanda-konserni tarjoaa omaisuudenhoito-, sijoitusneuvonta-, hallinnointi, ja
raportointipalveluita pääomasijoittajille. Sijoituksia on tehty yli 190
pääomarahastoon 2,6 miljardilla eurolla (alkuperäiset
sijoitussitoumukset)Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle.


Source: Millistream