Syöpäjärjestöt

Asiantuntijaryhmä: Syövän ehkäisyyn tarvitaan lisää voimavaroja

Lehdistötiedote   •   Touko 23, 2014 10:04 EEST

Kansallista syöpästrategiaa valmistelleen asiantuntijaryhmän selvityksen mukaan terveyden edistämiseen, seulontoihin ja kuntoutukseen suunnataan liian vähän voimavaroja: vain noin viisi prosenttia kaikista syövän kustannuksista. Kuitenkin noin 30–50 prosenttia kaikista syövistä olisi ehkäistävissä terveellisillä elintapavalinnoilla ja pitkäjänteisellä terveydenedistämistyöllä.

Syöpä on osa tarttumattomien sairauksien ryhmää, johon luetaan syövän lisäksi sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes ja krooniset keuhkosairaudet. Näillä sairauksilla on useita yhteisiä riskitekijöitä, joista tärkeimmät ovat tupakkatuotteiden käyttö, liikkumattomuus, haitallinen alkoholinkäyttö ja ravitsemukseen liittyvät riskit.

Syövän ehkäisy ja toteaminen varhaisvaiheessa vähentäisi hoitokustannuksia huomattavasti. Myös kuntoutumiseen panostaminen alentaisi kokonaiskustannuksia helpottamalla syöpäpotilaan työhön paluuta ja vanhempien ikäryhmien arjessa selviytymistä.

Riskitekijöihin vaikuttamalla ja syöpäseulonnoilla saavutetaan tuloksia

Työryhmä suosittelee, että tehokkuuden lisäämiseksi yhteisten riskitekijöiden vähentämiseen pyrkivät ohjelmat suunnitellaan ja toteutetaan laajana eri valtionhallinnon alojen, kuntien ja järjestöjen välisenä yhteistyönä.

Hyvin suunniteltujen ja järjestettyjen syöpäseulontojen avulla voidaan vähentää syövästä johtuvia kuolemia sekä  parantaa elämänlaatua ja  lisätä kansalaisten tasa-arvoa. Asiantuntijaryhmä suosittelee uusien seulontaohjelmien tuomista hallitusti ja kontrolloidusti terveydenhuoltoon. Jotta syöpäseulontojen vaikutus voidaan turvata, koko seulontaketjun huomioiva keskitetty ohjaus on syytä palauttaa.

Väestön ikääntyessä syöpäpotilaiden määrä kasvaa

Vuoden 2011 lopussa 243 000 suomalaista sairasti syöpää. Suomen Syöpärekisterin ennusteiden mukaan vuonna 2025 elossa olevien syövän sairastaneiden määrä on 373 000. Uusia syöpätapauksia arvioidaan vuonna 2025 todettavan yhteensä 40 000, kun se nykyisin on noin 30 000. Uusien syöpien määrä lisääntyy lähes yksinomaan yli 65-vuotiaiden keskuudessa. Tämän vuoksi myös syövän diagnostiikkaan, hoitoon ja seurantaan tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän yhteiskunnan voimavaroja.

Kansallisen syöpäsuunnitelman toinen osa puuttuu yhteistyöhön

Asiantuntijaryhmän selvitys Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014–2025 muodostaa kansallisen syöpäsuunnitelman toisen osan jatkona Syövän hoidon kehittäminen vuosina 2010–2020 –raportille, jossa suositeltiin muun muassa hoitoon pääsyyn liittyviä aikarajoja ja henkilöresursseja. Suomen syöpästrategiaa täydentää myös toukokuun alussa julkistettu ehdotus Kansallisen syöpäkeskuksen perustamisesta.

Asiantuntijaryhmän suosituksissa on kiinnitetty erityisesti huomiota tarttumattomien sairauksien (NCDs, non-communicable diseases) vähentämiseksi tehtävään yhteistyöhön. YK:n asettamana tavoitteena on vähentää näitä sairauksia 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Hallitusten välistä yhteistyötä tukemaan on perustettu terveysjärjestöjen kansainvälinen NCD-allianssi. Myös Suomeen on perustettu NCD-verkosto, johon kuuluvat Aivoliitto, Filha, Hengitysliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Diabetesliitto, Suomen Sydänliitto  ja Suomen Syöpäyhdistys.

Lähde
Syöpätautien asiantuntijaryhmä. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014–2025. Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa. THL Ohjaus 6/2014. Verkkojulkaisu http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-185-3.

Lisätietoja
Erkki Vartiainen
ylijohtaja ja työryhmän puheenjohtaja
THL
puh. 029 524 8622
erkki.vartiainen@thl.fi

Liisa Pylkkänen
ylilääkäri, työryhmän asiantuntijasihteeri
Suomen Syöpäyhdistys
puh. 040 733 8237
liisa.pylkkanen@cancer.fi

Harri Vertio
LKT, työryhmän pysyvä asiantuntija
puh. 050 567 7558
harri.vertio@fimnet.fi

Sakari Karjalainen
pääsihteeri, työryhmän varapuheenjohtaja
Suomen Syöpäyhdistys
puh. 0400 818 910
sakari.karjalainen@cancer.fi