Rakennusteollisuus RT ry

Asuntotuotanto veti rakentamisen kasvuun

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 08:59 EEST

Rakennusteollisuuden tänään julkaisemassa suhdannekatsauksessa rakentamisen arvioidaan tänä vuonna lisääntyvän 2 prosenttia. Vielä viime keväänä kokonaistuotannon ennustettiin jäävän 2 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi. Syynä rakentamisen ennakoitua nopeampaan elpymiseen on ollut voimakkaasti kasvanut asuntotuotanto. Toimitilarakentamisessa pohja on saavutettu, mutta maa- ja vesirakentaminen on yhä supistumaan päin. Ensi vuonna koko rakentamisen odotetaan kasvavan noin 3 prosenttia ja työllisyyden pysyvän vakaana.

Tänä vuonna käynnistetään noin 31 000 asunnon rakentaminen, mikä on runsaan kolmanneksen enemmän kuin viime vuonna. Valtion tukema tuotanto vähenee hieman viime vuodesta, mutta vapaarahoitteinen tuotanto kasvaa huomattavasti. Alhainen korkotaso ja kuluttajien hyvä luottamus ovat lisänneet asuntojen kysyntää. Uusien asuntojen aloituksista erillisten pientalojen osuus kohoaa 12 500 asuntoon. Pientaloteollisuuden tilauskanta ja myynti ovat kohentuneet vuoden 2009 kesästä lähtien tuntuvasti. Vuonna 2011 omakotitalojen aloitusmäärää kasvaa vielä jonkin verran ja koko asuntotuotanto pysynee miltei kuluvan vuoden suuruisena.

”Tämän vuoden iloisin yllätys on ollut asuntoaloitusten määrän nousu tasolle, joka vastaa uusien asuntojen vuotuista tarvetta pitkällä aikavälillä. Valtion elvytystoimilla on ollut suuri merkitys viime ja tänä vuonna. Elvytys on selvästi vähenemässä, joten ensi vuoden tuettu asuntotuotanto supistuu. Vuokra-asuntorakentamiseen kohdistuvia tukia tarvitaan jatkossakin varmistamaan asuntojen riittävyys. Ensi vuonna käytöstä poistuva niin sanottu korkotuettu välimalli on osoittautunut erityisen toimivaksi keinoksi”, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti selvittää.

Kasvu ei saa lihottaa harmaata taloutta

Toimitilarakentaminen on kääntynyt edellisvuoden kovan pudotuksen jälkeen lievään kasvuun. Liikerakentamisen aloitukset pysyvät ennallaan. Toimistoaloituksissa on jonkin verran piristymistä, mutta ne ovat edelleen matalla tasolla. Toimistotilojen vajaakäyttö ei ole helpottanut, ja kysyntä kohdistuu etenkin uusiin, tehokkaisiin ja energiataloudellisiin tiloihin. Teollisuus- ja varastorakennuksia aloitetaan tänä ja ensi vuonna viimevuotista enemmän. Rakennusluvan ovat saaneet monet logistiikkakeskukset, joita on tosin jouduttu lykkäämään. Tehdasteollisuuden investoinnit supistuvat tänä vuonna kymmeneksen.

Kokonaisuudessaan talonrakennustöiden aloitukset kasvavat 37,5 miljoonaan kuutiometriin tänä vuonna, mikä on lähes viidenneksen viimevuotista enemmän. Tällä tasolla pysytään myös vuonna 2011.

”Kilpailu urakoista on edelleen tiukkaa, ja urakkahinnat ovat laskeneet viime vuodesta. Tilaajien ja pääurakoitsijoiden on tärkeä huolehtia siitä, ettei urakoita karkaa alihinnoiteltuja tarjouksia tekeville epärehellisesti toimiville yrityksille. Tilaajavastuulain edellyttämien tietojen tarkistaminen yrityksistä sujuu nyt entistä helpommin Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämästä rekisteristä. Rakennusteollisuus, rakennuttajia edustava RAKLI sekä Kiinteistöliitto ovat yhtenä rintamana sitoutuneet järjestelmän käyttöön. Yritykset tarvitsevat tuekseen kuitenkin viranomaisvalvonnan vahvaa lisäystä. Silloinkin kun rekisteritiedot ovat kunnossa, taustalla voi olla rikollista toimintaa, jonka paljastaviin tietoihin on pääsy vain viranomaisilla”, toteaa Rakennusteollisuus RT ry:n puheenjohtaja, NCC Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Timo U. Korhonen.

”Talousrikollisuuden ja harmaan talouden kitkeminen on rakennusalan ja koko yhteiskunnan yhteinen etu. Harmailla markkinoilla toimivien rakennusalan yritysten yhteenlasketuksi liikevaihdoksi on arvioitu noin 1,2 miljardia euroa. Harmaalla sektorilla on siten 5 prosentin osuus koko suomalaisesta rakentamismarkkinasta. Rehellisten yritysten ja valtion tulonmenetykset ovat huomattavia”, Timo U. Korhonen muistuttaa.

Rakennusalan työttömyys hellittämään päin

Maa- ja vesirakentamisen viime vuonna heikentynyt suhdannetilanne jatkuu. Maa- ja vesirakentaminen supistuu noin prosentilla sekä tänä että ensi vuonna. Käynnistymässä olevat uudet väylähankkeet alkavat elvyttää alaa vuodesta 2012 lähtien.

Rakennusalan työllisten määrä on vähentynyt hieman viime vuodesta. Tänä vuonna alan arvioidaan työllistävän yhteensä 173 000 henkilöä. Työttömien työnhakijoiden määrä on kuitenkin jo laskussa, ja työttömyysaste alenee. Talonrakentamisessa sekä uudis- että korjausrakentamisen kasvu vahvistaa työllisyystilannetta ensi vuonna.

Rakentamisen hinta- ja kustannustaso on jälleen lähtenyt nousuun. Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen kallistuminen näkyy rakentamisen tuotantopanosten hintojen kohoamisena. Tarvikepanosten hintojen nousuvauhti oli syyskuussa jo 3,6 prosenttia. Myös vanhojen asuntojen hinnat ovat jatkaneet nousuaan.

Lisätietoja antavat
RT:n puheenjohtaja, NCC Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Timo U. Korhonen, puh. 050 673 80
RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021
RT:n pääekonomisti Bo Salmén, puh. 050 553 7175

Koko suhdanneaineisto löytyy RT:n verkkosivuilta www.rakennusteollisuus.fi/ajankohtaista.

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.