Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Aulangon puistossa saa raivata jalavia

Lehdistötiedote   •   Loka 19, 2010 20:01 EEST

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Hämeenlinnan kaupungille luvan kynä- ja vuorijalavien raivaamiseen Aulangon puistoon kuuluvalla Mäntykärjen alueella. ELY-keskus katsoi päätöksessään, että kysymyksessä on erityiskohde, jossa ainakin osa vanhoista jalavista on ilmeisesti istutettuja ja nuoremmat ovat niiden jälkeläisiä. Kynä- ja vuorijalavia ei ole tarkoitus hävittää alueelta, vaan auttaa niistä valittujen parhaiden puiden kehitystä ja turvata uuden puusukupolven syntyminen.

 

Kynäjalava ja vuorijalava ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja kasvilajeja. Lain mukaan rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen ja hävittäminen on kielletty. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi hakemuksesta ja tietyillä edellytyksillä myöntää luvan rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen. Valtakunnallisessa eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa kynäjalava ja vuorijalava on luokiteltu uhanalaisuusluokkaan vaarantuneet. Sen mukaisesti ne on mainittu luonnonsuojeluasetuksessa uhanalaisina lajeina, muttei erityisesti suojeltavina lajeina. 

Jalavien raivaaminen liittyy vuonna 2009 valmistuneen Aulangon maisemanhoitosuunnitelman toteuttamiseen. Suunnitelman on tavoitteena on alueen historiallisten piirteiden ennallistaminen. Käytännössä kulttuurimaiseman vaaliminen edellyttää alueen hoitamista. Nyt on tarkoituksena avata maisemaa, tuoda raivauksin ja harvennuksin esiin alueella kasvavia isokokoisia jaloja lehtipuita sekä kasvattaa joistakin nuorista jalopuista uutta puusukupolvea. Osa jalopuiden taimista raivattaisiin siis pois, ja jotkut mahdollisesti vaurioituvat töiden aikana.

 

Aulangon puisto on osa valtakunnallisesti arvokasta Vanajaveden laakson ja Aulangon maisema-aluetta. Puisto sisältyy myös  Hämeenlinnan kansalliseen kaupunkipuistoon.

 

Lisätietoja

 

Yksikön päällikkö Pertti Heikkinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 842 2656

 

Tiedotus

 

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680