Aluehallintovirasto

Avustus opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksen kehittämiseen (Osaava-ohjelma)

Lehdistötiedote   •   Marras 01, 2011 20:38 EET

Lisätietoja: Arja-Sisko Holappa,  opetustoimen ylitarkastaja , Pohjois-Suomen aluehallintoviraston GSM 0400 932 580 

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjät voivat hakea valtion erityisavustusta opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksen kehittämiseen vuosille 2012-2013. Avustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelman mukaista kehittämistoimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vuonna 2010 määräaikaisen Osaava-ohjelman, jonka tavoitteena on kehittää opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista. Osaava-ohjelma muodostuu hankkeista, jotka muodostuvat alueellisista koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten verkostoista. Ohjelma on suunnattu yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioille.

Osaava-ohjelma on tarkoitettu opetustoimessa työskenteleville henkilöille. Sen lisäksi erityisinä kohderyhminä vuosina 2012-2013 ovat edelleen pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat, yli 55-vuotiaat opettajat sekä henkilöt, jotka eivät ole osallistuneet lainkaan tai vain vähän täydennyskoulutukseen viime vuosina.

Osaava-ohjelman lähtökohtana on vahvistaa opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen rakenteita ja suunnitelmallisuutta tarvelähtöisesti. Tämä tarkoittaa, että ohjelmalla tuetaan tarvelähtöisten, paikallisesti laadittavien osaamisen kehittämisen mallien ja toimintasuunnitelmien kehittämistä. Näiden runkona toimivat osaamistarvekartoitukset sekä paikalliset koulutus- ja kehittämissuunnitelmat.

Koulutuksen järjestäjät tai oppilaitokset voivat yhdessä alueellisesti tai muuten ohjelman tavoitteiden kannalta luontevasti koottuna verkostona hakea rahoitusta osaamisen kehittämisen suunnitelmien laatimiseksi, toiminnan rakenteiden vahvistamiseksi ja siihen liittyvän täydennyskoulutuksen järjestämiseksi. Osaamisen kehittämistä edistävien verkostojen yhteistyökumppaneina voi olla myös koulutuksen tai työelämän muita toimijoita.

Kehittämisverkosto voi Osaava-ohjelman avustuksella lisätä henkilöstönsä osaamista tai järjestää täydennyskoulutusta, joka edistää opetuksen laatutyötä, henkilöstön työhyvinvointia tai henkilöstön tietoyhteiskuntaosaamista. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan henkilöstön yksilölliset tarpeet, työyhteisön tarpeet sekä työnantajan tarpeet. Kehittämistyöllä haetaan uusia, innovatiivisia osaamisen kehittämisen tapoja ja malleja, ja koulutukset pyritään toteuttamaan työyhteisössä ja nivomaan mahdollisimman suurelta osin työtehtäviin, tai järjestämään niiden ohella. Työn ohella tapahtuvan koulutuksen toteuttamistapoja voivat olla esim. verkko-opetus, osa-aikaisen opiskelun mahdollistavat mallit tai työn ja koulutuksen vuorottelu. Perinteisempien toteuttamistapojen rinnalla hyviä muita muotoja ovat esim. opintovierailut, verkko-opiskelu, video/audiovälitteinen koulutus, työskentelyn seuraaminen toisessa työyhteisössä, mentorointi tai muu vertaisoppiminen. Osaava-ohjelmassa järjestettävä täydennyskoulutus on maksutonta osallistujille.

Nyt haettavana olevan määrärahan lisäksi Osaava-ohjelmassa toteutetaan sivistys- ja oppilaitosjohdolle suunnattua muuta valtakunnallista täydennyskoulutusta. Näitä ovat oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, rehtorin tehtäviin kannustava rekrytointikoulutus, uusien rehtoreiden koulutusohjelma, sekä tieto- ja viestintätekniikka koulun johtamisen ja pedagogisen uudistamisen välineenä. Myös uusille opettajille (2-5 vuotta tehtävässään toimineille) tarkoitettua vertaismentorointia tarjotaan valtakunnallisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus vastaavat näiden ohjelman osien toimeenpanon käynnistämisestä. Tämä mainituille kohderyhmille maksuton tarjonta kannattaa huomioida paikallisessa kehittämistyössä. Haku täydennyskoulutuksen järjestäjille on samanaikaisesti käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriössä ja Opetushallituksessa 1.11.2011 – 21.12.2011