Basware

BASWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lehdistötiedote   •   Helmi 18, 2011 09:56 EET

Basware Oyj:n 17.2.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2010
päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2010 maksettavan
osingon määräksi 0,40 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 22.2.2011
ja osinko maksetaan 1.3.2011.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Hallituksen
jäseniksi valittiin Hannu Vaajoensuu, Sakari Perttunen, Pentti Heikkinen, Eeva
Sipilä ja Ilkka Toivola.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:
jäsenille 27.500 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 32.000 euroa vuodessa ja
puheenjohtajalle 55.000 euroa vuodessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille
päätettiin maksaa kokouspalkkiona 340 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiot maksetaan
siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus on alle 5.000 Basware
Oyj:n osaketta, hankitaan 40 %:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n
osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen
jälkeen. Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen liittyy kahden vuoden
luovutusrajoitus hallitusjäsenyyden aikana. Jäsenyyden päättyessä myyntikielto
päättyy.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka ja varatilintarkastajaksi
KHT Terhi Mäkinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen
laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella
hallitus voi hankkia enintään 1.160.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hankkimisvaltuutus on
voimassa 31.3.2012 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain,
jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon
ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita enintään
2.320.000 kappaletta ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita
enintään 1.250.300 kappaletta. Yhtiölle itselleen annettavien omien osakkeiden
lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden
kanssa olla enintään 1.160.000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien
nojalla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä
1.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun uusia osakkeita
koskevaan enimmäismäärään.

Valtuutus on voimassa 31.3.2012 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Sakari Perttusen.

BASWARE OYJ

Hannu Vaajoensuu

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu, Basware Oyj, puh.
040 501 8250

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.basware.com">www.basware.comThis announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Basware via Thomson Reuters ONE

[HUG#1490144]

Source: Millistream