Basware

Baswaren osakeannin toteuttaminen ja tulos

Lehdistötiedote   •   Helmi 14, 2011 22:35 EET

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA.

Viitaten 14.2.2011 julkaisemaansa osakeantiin ("Osakeanti"), Basware Oyj
("Basware" tai "Yhtiö") julkaisee, että se laskee liikkeeseen 1.170.000 uutta
Yhtiön osaketta ("Antiosakkeet") suomalaisille ja kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille. Lisäksi Osakeannin yhteydessä tietyt
Baswaren suurimmat henkilöomistajat ("Myyjäosakkaat") ovat myyneet yhteensä
800.000 Yhtiön nykyistä osaketta. Osakeanti ja Myyjäosakkaiden osakemyynti
toteutettiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n ("Nordea") järjestämässä nopeutetussa
tarjousmenettelyssä (ns. accelerated book-building).

Baswaren hallitus hyväksyi Osakeannin ehdot 14.2.2011. Osakeannin ehdot ovat
tämän tiedotteen liitteenä. Antiosakkeet tarjottiin suomalaisille ja
kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Antiosakkeiden merkintähinta asetettiin 23,70
euroon Antiosakkeelta ja näin ollen Yhtiön Osakeannilla keräämät varat ennen
palkkioita ja kuluja ovat 27,7 miljoonaa euroa. Antiosakkeiden merkintähinta
kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeannilla kerätyt nettovarat lisäävät Baswaren taloudellista liikkumavaraa ja
valmiutta toteuttaa mahdollisia yritysostoja.

Yhtiön hallitus hyväksyi Antiosakkeiden merkinnät 14.2.2011. Osakeannissa
merkityt 1.170.000 Antiosaketta vastaavat noin 9,98 prosenttia kaikista Baswaren
osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Yhtiön
liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osakeannin
jälkeen on 12.890.829. Antiosakkeet odotetaan rekisteröitävän kaupparekisteriin
arviolta 16.2.2011. Yhtiö hakee Antiosakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin
kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Julkisen kaupankäynnin Antiosakkeilla
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä odotetaan alkavan arviolta 17.2.2011. Antiosakkeet
odotetaan rekisteröitävän sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 18.2.2011.

Osakeannin yhteydessä Yhtiö on sitoutunut niin sanottuun lock-up -sitoumukseen,
jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan laskematta
liikkeeseen ja myymättä Baswaren osakkeita 180 päivän kuluessa Osakeannin
toteuttamisen jälkeen. Myyjäosakkaat ovat sitoutuneet vastaavaan 90 päivän lock-
up -sitoumukseen.

Espoo, 14.2.2011
Basware Oyj hallitus

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous
myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla
annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei
aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä
tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä
myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö
tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai
hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön
nojalla.

Tämä tiedote on suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen
Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) määräyksen 2005
("Määräys") artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla ja (iii) korkean
varallisuustason omaaville tahoille ja muille henkilöille, joille se voidaan
laillisesti antaa Määräyksen artiklan 49(2) nojalla (kaikki edellä mainitut
henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Sijoitustoiminta, johon tässä
tiedotteessa viitataan, on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla, ja
siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään henkilön,
joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön
nojalla tai nojautua siihen.

Liite

OSAKEANNIN EHDOT

Basware Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 14.2.2011 päättänyt toteuttaa
18.2.2010 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen
perusteella suunnatun osakeannin, jossa tarjotaan enintään 1.170.000 uutta
Yhtiön osaketta ("Antiosake"). Antiosakkeet tarjotaan seuraavilla ehdoilla:

1. MERKINTÄOIKEUS

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 1.170.000 uutta Antiosaketta.
Antiosakkeet tarjotaan suunnattuna antina institutionaalisille sijoittajille
osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen.

2. MERKINTÄHINTA JA SEN KIRJAAMINEN TASEESEEN

Osakkeiden merkintähinta on 23,70 euroa Antiosakkeelta. Antiosakkeen
merkintähinta perustuu nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated book-
building) määriteltyyn hintaan, joka vastaa Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan
Antiosakkeen markkinahintaa.

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.

3. MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄPAIKKA

Antiosakkeiden merkintäaika alkaa 14.2.2011 ja päättyy viimeistään 16.2.2011
kello 17.00. Antiosakkeiden merkintä tapahtuu Antiosakkeiden merkintähinnan
maksamisella Yhtiön määräämälle pankkitilille. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden
pidentää Antiosakkeiden merkintäaikaa.

4. ANTIOSAKKEEN MAKSUAIKA

Antiosakkeen merkintähinta maksetaan merkittäessä edellä mainitun merkintäajan
kuluessa.

5. OIKEUS OSINKOON JA MUUT OIKEUDET

Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet
Antiosakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

6. PERUSTEET MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISELLE

Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, koska Yhtiö lisää osakeannilla taloudellista liikkumavaraansa ja
valmiuttaan mahdollisiin yritysostoihin ja saa oman pääoman ehtoista rahoitusta
ehdoilla (mukaan lukien aikataulu ja hinta), jotka eivät Yhtiön hallituksen
käsityksen mukaan olisi muuten Yhtiön saatavilla.

7. MUUT SEIKAT

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää
Yhtiön hallitus.

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Basware via Thomson Reuters ONE

[HUG#1488718]

Source: Millistream