Valtioneuvosto

Biotalous Suomessa - arvio kansallisen strategian tarpeesta

Lehdistötiedote   •   Loka 06, 2010 18:47 EEST

Biotaloutta ja sen mahdollisuuksia Suomen kannalta tarkastellut biotaloustyöryhmä on tehnyt arvion kansallisen biotalousstrategian tarpeesta sekä biotalouden konseptista ja kehityksestä vuoteen 2050 saakka. Lisäksi työryhmä on laatinut suosituksia ja kehittämisehdotuksia, jotka luovat edellytyksiä mm. yritysten biotalouteen liittyvien kehittämis- ja innovaatiotoimien käynnistämiseksi ja vahvistamiseksi seuraavaa hallitusohjelmaa silmälläpitäen.

Maapallolla tulee luonnonvaroista, tuottavasta maasta ja vedestä niukkuutta. Resurssien käytön tehokkuudesta sekä energia- ja materiaalitehokkaista innovaatioista on tulossa merkittävä kilpailutekijä. Maa, joka pystyy ensimmäisenä tekemään johtopäätökset biotalouteen johtavasta kehitysurasta, hankkii itselleen kauan kestävän kilpailuedun. Suomella on luonnonvaroiltaan vauraana sekä korkean osaamistason maana tähän erinomaiset mahdollisuudet. Suomessa hyödynnettävissä olevat biomassat on saatava kestävään ja tuottavaan käyttöön, työryhmä toteaa.

Suomeen on luotava menestyvä korkean arvonlisän biotalous

 

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen johtama ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä päätti 15.12.2009 ryhtyä valmistelemaan ja koordinoimaan valtioneuvoston luonnonvarastrategiaa. Osana tätä työtä työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.2.2010 biotaloustyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia kuvaus ja strateginen arvio biotalouden konseptista ja kehityksestä vuoteen 2050. Työryhmän työ oli jatkoa Sitran luonnonvarastrategialle.

Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hoitoa sekä käyttöä ja niistä valmistettujen tuotteiden ja palveluiden tuotantoa sekä biologisten ja teknisten menetelmien käyttöä tuotannossa. Biotalous täydentää vihreän talouden ja luonnonvaratalouden käsitteitä. Nämä laajat käsitekokonaisuudet pyrkivät löytämään omasta näkökulmastaan uusia ratkaisumalleja, jotka muun muassa vähentävät riippuvuutta fossiilisesta energiasta, ehkäisevät ekosysteemien köyhtymistä sekä edistävät talouskehitystä ja luovat uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Suomi biotalouden edelläkävijämaaksi

 

Vuonna 2050 Suomi on biotalouden edelläkävijämaa, jossa hyvinvointi perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään ja monipuoliseen hyödyntämiseen, korkeaan jalostusasteeseen sekä luovaan osaamiseen. Jotta tavoiteltu kehitys olisi mahdollinen, niin monet toimet pitää jo käynnistää. Teoriassa biomassan käyttö voidaan kaksinkertaistaa nykyisestä.

Biotaloustyöryhmän näkemyksen mukaan seuraavassa hallitusohjelmassa pitäisi huolehtia biotalouden prosessin jatkamisesta, tietopohjan vahvistamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Biotalouden prosessin jatkaminen on strateginen kansallinen kysymys. Tätä silmällä pitäen on tehty toimenpide-ehdotukset biotalouden "kansallisesta aloitteesta", kansallisesta biotalousstrategiasta ja Suomen kansainvälisestä biotalousagendasta.

Biotalouden tietoa ja osaamista on vahvistettava ja voimavaroja keskitettävä, kuten strategisten huippuosaamiskeskittymien kautta sekä koulutuksen ja perustutkimuksen kehittämisellä.

Lisäksi on tärkeää edistää välittömästi yksittäisiä biotalouden kokeiluja ja vahvistaa liiketoiminta-edellytyksiä, alentaa rahoituksen pullonkauloja sekä edistää tuotteiden kaupallistamista. Oleellista on myös huolehtia olemassa olevan biotalouden toimintaedellytyksistä sekä parantaa suomalaisen toimintaympäristön houkuttelevuutta.

 

Lisätietoja: biotaloustyöryhmän puheenjohtaja Juha Kuisma, p. 040 554 2675

 

Lisää aiheesta:

Biotaloustyöryhmän loppuraportti:
http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=308227