BIOTIE THERAPIES Oy

Biotie Therapies Oyj:n hallitus päätti henkilöstön kannustinjärjestelmistä

Lehdistötiedote   •   Joulu 07, 2011 22:42 EET

Biotie Therapies Oyj:n hallitus on päättänyt kahdesta uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä konsernin henkilöstölle. Optio-ohjelma on tarkoitettu pääasiassa yhtiön työntekijöille Euroopassa ja osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu pääasiassa yhtiön työntekijöille Yhdysvalloissa. Järjestelmät on tarkoitettu osaksi konsernin työntekijöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Palkitseminen tukee yhtiön asettamien tavoitteiden ja yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän aikavälin tuloksellisuutta. Optio-ohjelma 2011 Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 7.401.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 7.401.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksien jakamisesta päättää hallitus. Optio- oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet on jaettu kolmeen optioluokkaan, optio-oikeuksista 2.467.000 merkitään tunnuksella 2011A, 2.467.000 merkitään tunnuksella 2011B ja 2.467.000 merkitään tunnuksella 2011C. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 1,87 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, jos osakemerkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optioehtojen mukaan 50 prosenttia optio-oikeuksien enimmäismäärästä jaetaan konsernin  henkilöstölle hallituksen vuosittain päättämien tavoitteiden toteutumisen perusteella, ja toinen 50 prosenttia optio-oikeuksien enimmäismäärästä jaetaan riippumatta strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumisesta. Kaikilla optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,01 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähinnan määräytymisen perusteena on saavuttaa konsernin työntekijöiden välitön ja tehokas sitoutuminen yhtiöön ja yhdistää omistajien ja työntekijöiden tavoitteet. Osakkeet on maksettava merkittäessä. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2011A, 1.1.2014-28.2.2015, optio- oikeudella 2011B, 1.1.2015-29.2.2016 ja optio-oikeudella 2011C, 1.1.2016-28.2.2017. Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy, hän menettää vastikkeetta kaikki optio-oikeudet, joilla osakemerkinnän aika ei ollut alkanut. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on 0,59 euroa per optio-oikeus. Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä enintään 4.366.590 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio- oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 0,60 euroa, osakkeen merkintähinta 0,01 euroa, riskitön korko 1,07 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika keskimäärin 3 vuotta ja volatiliteetti 40 %. Hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2011 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-oikeuksien 2011 ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Hallitus voi päättää optioehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina, sekä muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista. Osakepalkkiojärjestelmä Osakepalkkiojärjestelmän perusteella jaetaan osakeyksikköjä ja niitä vastaavia osakkeita yhteensä enintään 4.599.000 kappaletta, mikä vastaa 1,17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, jos järjestelmässä annetaan uusia osakkeita. Osakepalkkioiden jakamisesta päättää hallitus. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme peräkkäistä ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013. Kutakin ansaintajaksoa seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka jälkeen työntekijöille annetaan yhtiön osakkeita jaettujen osakeyksiköiden perusteella. Sitouttamisjaksot päättyvät 5.1.2014, 5.1.2015 ja 5.1.2016. Mikäli työntekijän työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, työntekijä menettää vastaavat osakeyksiköt vastikkeetta. Osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaan 50 prosenttia konsernin henkilöstölle jaettavien osakeyksikköjen enimmäismäärästä edellyttää hallituksen kullekin ansaintajaksolle päättämien tavoitteiden toteutumista, ja toinen 50 prosenttia osakeyksikköjen enimmäismäärästä on riippumaton strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumisesta. Johtoryhmän jäsenten omistusvelvollisuus Hallitus päätti, että johtoryhmän jäsenen on omistettava osuus kummastakin järjestelmästä saamastaan nettotulosta Biotie Therapies Oyj:n osakkeina, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa hallituksen asettamaa vähimmäistasoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin henkilön työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön jatkuu. Hallitus voi erityisen painavasta syystä myöntää poikkeuksia omistusvelvollisuuteen. Turku, 7.12.2011 Biotie Therapies Oyj Timo Veromaa Toimitusjohtaja Lisätietoja: Timo Veromaa, Biotie Therapies Oyj Puh.             +358 2 274 8900      , e-mail: timo.veromaa@biotie.com Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.biotie.com Liite: Biotie Therapies Oyj:n optio-ohjelman 2011 ehdot BIOTIE THERAPIES OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 (optio-ohjelma) Biotie Therapies Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 6.12.2011 päättänyt Biotie Therapies Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2011 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien (optio-oikeudet) antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä konserni) henkilöstölle (työntekijät) seuraavin ehdoin: I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 7.401.000 kappaletta. Jos optio- oikeuksia jaetaan enimmäismäärä, ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 7.401.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta (osake). 2. Optio-oikeuksien suuntaaminen Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat hallituksen harkintansa mukaan päättämät työntekijät. Hallitus päättää harkintansa mukaan optio-oikeuksien jakamisen ajankohdista, jaettavien optio-oikeuksien määrästä ja kaikista erityisehdoista, jotka koskevat tähän optio-ohjelmaan liittyviä optio-oikeuksien jakamisia. Hallitus voi optio-oikeuksien määrästä päättäessään ottaa huomioon kunkin työntekijän työ- tai toimisuhteen voimassaoloajan. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta työntekijöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. 3. Optio-oikeudet Optio-oikeudet on jaettu kolmeen (3) optioluokkaan, jotka yksilöidään tunnuksilla. Optio-oikeuksista 2.467.000 merkitään tunnuksella 2011A, 2.467.000 merkitään tunnuksella 2011B ja 2.467.000 merkitään tunnuksella 2011C. Hallitus lähettää optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen optio- oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kohdan I.5 mukaisesti, kun optio-oikeuksien saajalta on saatu hyväksyntä hallituksen tekemään tarjoukseen. 4. Ansaintajaksot ja tavoitteiden asettaminen Järjestelmässä on kolme (3) peräkkäistä ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2011 (optio-oikeuksille 2011A), 2012 (optio-oikeuksille 2011B) ja 2013 (optio-oikeuksille 2011C) (kukin ansaintajakso erikseen jäljempänä ansaintajakso). Mikäli yhtiön tilikausi muuttuu ennen ansaintajakson päättymistä siten, että se ei enää ole kalenterivuosi, hallituksella on oikeus muuttaa ansaintajaksoa vastaavasti. Hallitus päättää vuosittain strategiset ja operatiiviset tavoitteet erikseen kullekin ansaintajaksolle (tavoitteet). Lisäksi hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle optio-oikeuksien enimmäismäärän, joka tarjotaan kullekin työntekijälle. Jaettavissa olevien optio-oikeuksien enimmäismäärä ja tavoitteet ilmoitetaan kullekin työntekijälle niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun hallitus on niistä päättänyt. Hallituksella on oikeus muuttaa tavoitteita ansaintajaksolla tapahtuneesta merkittävästä muutoksesta johtuen. Tällainen muutos voi olla yritysosto tai -myynti, satunnainen luovutusvoitto tai -tappio tai muu seikka, joka ei tavoitteita asetettaessa ollut ennakoitavissa, mutta joka vaikuttaa olennaisesti tavoitteiden saavuttamiseen. 5. Optio-oikeuksien jakaminen Kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen hallitus päättää harkintansa mukaan, mikä osuus optio-oikeuksien enimmäismäärästä jaetaan. Viisikymmentä (50) prosenttia optio-oikeuksien enimmäismäärästä jaetaan riippumatta tavoitteiden toteutumisesta ja toinen viisikymmentä (50) prosenttia optio-oikeuksista jaetaan tavoitteiden toteutumisen perusteella. Optio-oikeuksia voidaan jakaa vain niille työntekijöille, jotka ovat optio- oikeuksien jakopäivänä työ- tai toimisuhteessa konserniin kuuluvaan yhtiöön (konserniyhtiö). Jos osa optio-oikeuksia jää jakamatta, koska asetettuja tavoitteita ei saavuteta, tai jos yhtiölle palautuu optio-oikeuksia, voidaan nämä optio- oikeudet jakaa myöhemmin uudelleen. Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden saajan työ- tai toimisopimusta eikä niitä katsota palkaksi tai luontaiseduksi. Optio-oikeuden saajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksiin liittyen. Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio- oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy. Hallituksella on oikeus harkintansa mukaan leikata jaettavien optio-osuuksien määrää, tarvittaessa kokonaan, tai lykätä optio-oikeuksien jakamista yhtiön kannalta parempaan ajankohtaan, jos olennaiset, yhtiöstä riippumattomat olosuhteiden muutokset, kuten juridiset, verotukselliset, taloudelliset tai liiketoiminnalliset seikat voisivat johtaa yhtiölle poikkeuksellisen haitalliseen tai kohtuuttomaan lopputulokseen. Hallituksella on oikeus peruuttaa optio-oikeuksien jakaminen tai jaetut optio- oikeudet, joihin kohdistuu luovutusrajoitus, jos konsernin tilinpäätöstietoja joudutaan muuttamaan, jos tavoitteita on manipuloitu, tai jos optio-oikeuden saaja on hallituksen perustellun näkemyksen mukaan tehnyt vakavan lainvastaisen rikkeen, rikkonut yhtiön ilmoittamaa eettistä ohjeistusta, tai muuten toiminut tavalla, joka saattaisi hallituksen perustellun näkemyksen mukaan vahingoittaa yrityksen mainetta. 6. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja menettäminen 6.1. Optio-oikeuksien luovuttaminen Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optio-oikeudet eivät ole luovutettavissa kolmannelle osapuolelle ja niitä voidaan käyttää ainoastaan osakkeiden merkitsemiseen, ellei kohdassa II.7 toisin määritellä. Hallitus voi kuitenkin antaa harkintansa mukaan luvan optio- oikeuksien luovuttamiseen tai panttaamiseen, esimerkiksi tietyissä maissa. Mikäli optio-oikeuden omistaja luovuttaa optio-oikeuksiaan, hän on tällöin velvollinen ilmoittamaan luovuttamisesta tai panttaamisesta yhtiölle viipymättä kirjallisesti. 6.2. Työ- tai toimisuhteen päättyminen ansaintajakson aikana Mikäli työntekijän työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy ansaintajakson aikana, hän menettää kaikki oikeudet optio-oikeuksiin. Hallitus voi näissä tapauksissa kuitenkin päättää työntekijän oikeudesta työ- tai toimisuhteen päättymiseen mennessä kertyneisiin optio-oikeuksiin. Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy ansaintajakson aikana yritysjärjestelyn tai liikkeenluovutuksen johdosta, hallitus päättää työntekijän oikeudesta työ- tai toimisuhteen päättymiseen mennessä kertyneisiin optio-oikeuksiin. 6.3. Työ- tai toimisuhteen päättyminen ansaintajakson päättymisen jälkeen Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy ansaintajakson päättymisen jälkeen, hän menettää viipymättä yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta hallituksen hänelle jakamat optio-oikeudet, jos kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Hallitus voi kuitenkin harkintansa mukaan päättää, että optio- oikeuden omistajalla on oikeus pitää optio-oikeutensa tai osan niistä. Mikäli optio-oikeuden omistaja tulee pysyvästi työkyvyttömäksi, jää lakisääteiselle tai yhtiön määrittelemälle eläkkeelle tai kuolee ansaintajakson päättymisen jälkeen, optio-oikeuden omistajalla tai hänen kuolinpesällään tai oikeudenomistajillaan on oikeus pitää jaetut optio-oikeudet. Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy ansaintajakson päättymisen jälkeen yritysjärjestelyn tai liikkeenluovutuksen johdosta, optio-oikeuden omistajalla on oikeus pitää jaetut optio-oikeudet. Kaikissa tapauksissa optio-oikeuden omistajalla, hänen kuolinpesällään tai hänen oikeudenomistajillaan on oikeus pitää ne optio-oikeudet, joiden osalta kohdassa II.2 määritelty merkintäaika on alkanut. Optio-oikeuden omistajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksien menettämisestä näiden ehtojen perusteella. 6.4. Optio-oikeuksien liittäminen arvo-osuusjärjestelmään Hallitus voi päättää optio-oikeuksien liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Mikäli optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki menetetyt optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio- oikeuden omistajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus kirjata optio- oikeuksia koskevia luovutusrajoituksia ja muita vastaavia rajoituksia optio- oikeuden omistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta. II OSAKEMERKINNÄN EHDOT 1. Oikeus osakkeiden merkintään Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 2. Osakkeiden merkintä ja maksu Osakkeiden merkintäaika on * optio-oikeudella 2011A 1.1.2014-28.2.2015 * optio-oikeudella 2011B 1.1.2015-29.2.2016 * optio-oikeudella 2011C 1.1.2016-28.2.2017. Jos osakkeiden merkintäajan viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, osakkeiden merkinnän voi tehdä viimeistä merkintäpäivää seuraavana pankkipäivänä. Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja ilmoitettavalla tavalla. Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä. 3. Osakkeiden merkintähinta Kaikilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,01 euroa per osake. 4. Osakkeiden kirjaus Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. 5. Osakkeenomistajan oikeudet Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisestä alkaen. Jos osakkeiden merkitsijälle annetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, merkitsijä saa oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on kirjattu hänen arvo-osuustililleen. 6. Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ennen osakemerkintää Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optio- oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä muutetaan. Muutokset koskevat myös niitä optio-oikeuksia, joita ei vielä ole jaettu työntekijöille. 7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa 7.1. Varojen jakaminen Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai vastaavia varoja vapaan oman pääoman rahastosta 6.12.2011 jälkeen, mutta ennen osakemerkintää, yhtiön tavanomaisesta käytännöstä poiketen, hallitus voi päättää merkittävissä olevien osakkeiden määrän muuttamisesta siten, että optio-oikeuden omistajan asema vastaa osakkeenomistajan asemaa, kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Muutokset koskevat myös niitä optio-oikeuksia, joita ei vielä ole jaettu työntekijöille. Mikäli yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, tai alentaa ylikurssirahastoansa jakamalla osakkeenomistajille varoja ylikurssirahastosta 6.12.2011 jälkeen, mutta ennen osakemerkintää, hallitus voi päättää merkittävissä olevien osakkeiden määrän muuttamisesta siten, että optio- oikeuden omistajan asema vastaa osakkeenomistajan asemaa, kunkin osakepääoman tai varojen jakamisen täsmäytyspäivänä. Muutokset koskevat myös niitä optio- oikeuksia, joita ei vielä ole jaettu työntekijöille. 7.2. Yhtiön asettaminen selvitystilaan tai rekisteristä poistaminen Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio- oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana.  Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Mikäli yhtiö asetetaan selvitystilaan tai poistetaan rekisteristä ansaintajakson aikana, optio-oikeuden saajalle jaetaan optio-oikeuksia tavoitteiden toteutumista vastaava määrä kohdan I.4 ja kohdan I.5 mukaisesti. Tämän jälkeen optio-oikeuksien omistajille varataan tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Näissä tilanteissa optio-ohjelma päättyy. 7.3. Yhtiön sulautuminen, jakautuminen tai kotipaikan siirto Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua kokonaisuudessaan, annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Vaihtoehtoisesti hallitus voi antaa optio- oikeuksien omistajalle oikeuden vaihtaa optio-oikeudet toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin optio-oikeuksiin sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tai hallituksen muuten määräämällä tavalla taikka oikeuden myydä optio-oikeudet ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä.  Tämän jälkeen osakemerkintä- tai vaihto-oikeutta ei enää ole. Sama menettely soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli yhtiö muututtuaan eurooppayhtiöksi (Societas Europae) tai muuten siirtää kotipaikan Suomesta toiseen Euroopan Talousalueeseen kuuluvaan jäsenvaltioon. Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta optio-oikeuksiin. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa heiltä optio-oikeudet käyvästä hinnasta. Mikäli yhtiö päättää sulautua tai jakautua kokonaisuudessaan tai siirtää kotipaikan Suomesta toiseen Euroopan Talousalueeseen kuuluvaan jäsenvaltioon ansaintajakson aikana, optio-oikeiden saajalle jaetaan optio-oikeuksia tavoitteiden toteutumista vastaava määrä kohdan I.4 ja kohdan I.5 mukaisesti. Tämän jälkeen menetellään yllä olevan mukaisesti. Näissä tapauksissa optio- ohjelma päättyy. 7.4. Omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta optio-oikeuden omistajan oikeuksiin. Mikäli yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on optio-oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous tai yhdenvertainen muutos optio- oikeuksien määrään. 7.5. Lunastusoikeus ja -velvollisuus Mikäli jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että osakkeenomistajalla on yli 90 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana, tai optio-oikeuden omistajalla on osakkeenomistajan asemaa vastaava velvollisuus luovuttaa optio- oikeutensa lunastajalle, huolimatta siitä, että kohdassa I.6 on määritelty, että optio-oikeudet eivät ole luovutettavissa kolmannelle osapuolelle. Mikäli lunastusoikeus tai -velvollisuus syntyy ansaintajakson aikana, optio- oikeuden saajalle jaetaan optio-oikeuksia tavoitteiden toteutumista vastaava määrä kohdan I.4 ja kohdan I.5 mukaisesti. Tämän jälkeen menetellään yllä olevan mukaisesti. Näissä tapauksissa optio-ohjelma päättyy. III MUUT SEIKAT 1. Sovellettava laki ja riita-asioiden ratkaiseminen Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riita-asiat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki. Välimiesmenettelyssä käytettävä kieli on englanti tai suomi ja välimiesmenettely käydään yhtä (1) Keskuskauppakamarin määräämää välimiestä käyttäen. Optio-oikeuksia voidaan jakaa henkilöille, jotka työskentelevät Suomen ulkopuolella. Optio-ohjelma toteutetaan näissä tapauksissa henkilön sijaintimaan lakeja soveltaen. Jos paikallisten lakien soveltaminen edellyttää optio-ohjelman täydentämistä joiltakin osin (joko yleisesti tai johonkin tiettyyn optio- oikeuksien jakamiseen liittyen, mukaan lukien jo tehdyt optio-oikeuksien jakamiset), hallitus voi tehdä tarpeellisiksi katsomiaan lisäyksiä, ottaen huomioon Suomen laista johtuvat vaatimukset. 2. Ehtojen muuttaminen ja tulkinta Hallituksella on oikeus tulkita optio-ohjelman ehtoja. Hallitus hallinnoi optio-ohjelmaa ja kaikkia siihen liittyviä asioita. Hallituksen optio-ohjelmaa koskevat päätökset ovat lopullisia ja kaikkia osapuolia sitovia. Hallitus voi tarpeen mukaan valtuuttaa yksittäisiä henkilöitä yhtiössä hoitamaan tiettyjä optio-ohjelmaan liittyviä asioita. Hallitus voi päättää näihin ehtoihin tehtävistä teknisistä muutoksista, jotka aiheutuvat optio-oikeuksien arvo-osuusjärjestelmään liittämisestä sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää kaikista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista. 3. Optio-ohjelman hallinnointi Yhtiöllä on oikeus ottaa optio-oikeuden omistajan luovuttamatta olevat tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optio-oikeuden omistajalta, mikäli optio-oikeuden omistaja toimii näiden ehtojen tai yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti. Yhtiö voi pitää optio-oikeuden omistajista luetteloa, josta ilmenee optio- oikeuden omistajien henkilötiedot. Optio-oikeuden omistaja hyväksyy sen, että yhtiö tai yhtiön määräämä taho hallinnoi ja käsittelee rekisterissä olevia tietoja. Optio-oikeuden omistajalla on oikeus pyytää saada nähtäväksi yhtiöllä olevat häntä koskevat tiedot. Yhtiö voi toimittaa optio-oikeuksiin liittyvät tiedonannot optio-oikeuden omistajille sähköpostin välityksellä. Nämä optio-oikeuksien ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan englanninkielisiä ehtoja. This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Biotie Therapies Oyj via Thomson Reuters ONE [HUG#            1569623      ]