Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Bodominjärven vedenkorkeuden ja menovirtaaman säännöstelyn muuttamista selvitetään

Lehdistötiedote   •   Kesä 01, 2011 11:43 EEST

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut ovat käynnistäneet hankkeen Bodominjärven vedenkorkeuden ja menovirtaaman säännöstelyn muuttamiseksi.

Bodominjärvi on Espoon suurin järvi, joka sijaitsee Pohjois-Espoossa, Espoonjoen vesistöalueella. Bodominjärvi on toiminut Espoon kaupungin vedenhankintavesistönä, minkä vuoksi järven vedenkorkeutta ja menovirtaamaa on säännöstelty säädettävällä luukkupadolla vuodesta 1966. Bodominjärven vedenottamon toiminta on lopetettu vuonna 1998. Järven säännöstelyä on kuitenkin jatkettu, sillä säännöstelyn muuttaminen tai siitä luopuminen edellyttää uuden vesilain mukaisen luvan.

Hankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuudet muuttaa nykymuotoista säännöstelyä korvaamalla nykyinen pato luonnonmukaisella pohjapadolla. Tällöin järven vedenkorkeudet ja menovirtaamat määräytyisivät valuma-alueelta järveen tulevan vesimäärän ja uuden padon purkautumiskyvyn mukaisesti. Luonnonmukainen pohjapato mahdollistaisi kalojen ja muiden vesieliöiden vaelluksen Glomsinjoesta Bodominjärveen.

Pato suunnitellaan niin, että vesistön ja rantojen monipuolinen käyttömahdollisuus säilyy. Suunnittelussa haetaan vedenkorkeudelle sellaista vaihteluväliä, jossa alueen rakennuksille, virkistyskäytölle, viljelylle tai luontoarvoille ei aiheudu haitallisia vaikutuksia. Lisäksi suunnittelussa turvataan eliöstön kannalta riittävä alivirtaama alapuoliseen vesistöön ympäri vuoden.

Bodominjärven säännöstelyyn liittyy läheisesti Bodominjärveen laskeva Natura 2000-verkostoon kuuluva Matalajärvi, jonka vedenpinnan laskua estää uomaan rakennettu pohjapato. Hankkeen yhteydessä selvitetään myös Matalajärven vedenkorkeuksien mahdollista muuttamista pohjapadon korkeutta muuttamalla.

Bodominjärven vesistön säännöstelyn muuttaminen toteutetaan yhteistyössä Espoon kaupungin ympäristökeskuksen ja liikuntatoimen sekä paikallisten toimijoiden kanssa ottaen huomioon alueen käyttäjien toiveet. Selvitystyö valmistuu syksyllä 2011, jonka jälkeen voidaan käynnistää valmistelut uuden vesilain mukaisen luvan hakemiseksi.

 Lisätietoja:

Kari Rantakokko
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
p. 040 532 8793
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Matti Löksy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut
p. 09 1561 3752
etunimi.sukunimi@hsy.fi