CapMan Oyj

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 10:51 EET

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tammi-syyskuussa 2010:

- Konsernin liikevaihto oli 29,7 milj. euroa (26,3 milj. euroa tammi-syyskuussa
2009).
- Konsernin liikevoitto oli 6,0 milj. euroa (-2,2 milj. euroa).
- Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 4,6 milj. euroa (2,1 milj. euroa)
ja Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (-4,4 milj. euroa).
- Konsernin tulos ennen veroja oli 8,6 milj. euroa (-3,4 milj. euroa) ja tulos
verojen jälkeen 7,0 milj. euroa (-3,0 milj. euroa).
- Emoyhtiön omistajien osuus kauden tuloksesta oli 6,8 milj. euroa (-3,2 milj.
euroa). Tulos/osake oli 5,9 senttiä (-6,6 senttiä).
- Rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat yhteensä 22,1 milj. euroa
30.9.2010 (30,7 milj. euroa 30.9.2009).
- Hallinnoitavat pääomat nousivat 3 578,3 milj. euroon (3 504,1 milj. euroa
30.9.2009 ja 3 504,3 milj. euroa 31.12.2009).
- Lennart Simonsen aloitti CapMan Oyj:n toimitusjohtajana 1.6.2010.
- Odotamme vuoden 2010 kokonaistuloksen ylittävän edellisvuoden tuloksen.
- CapMan harkitsee kiinteistökonsultointitoimintansa myyntiä sitoutuen samalla
kehittämään kiinteistöpääomarahastojen hallinnointiliiketoimintaa myös
tulevaisuudessa.

Toimitusjohtaja Lennart Simonsen kommentoi katsauskauden tapahtumia ja
tulevaisuuden näkymiä:

"Katsauskausi oli aktiivinen sijoitus- ja irtautumistoiminnassa. Teimme
kaikkiaan kahdeksan uutta sijoitusta ja irtauduimme lopullisesti 11
sijoituskohteesta. Sijoituskohteidemme arvonkehitystyö jatkui sekä
pohjoismaisella tasolla että Venäjällä. Kohdeyritystemme taloudellinen kehitys
on ollut katsauskaudella pääosin hyvää.

Yrityskauppamarkkinaan liittynyt epävarmuus on vähentynyt syksyn aikana, ja
sijoitusmahdollisuuksien määrä on hyvällä tasolla kaikilla sijoitusalueillamme.
Pankkirahoituksen saatavuus yritysjärjestelyihin ja kiinteistösijoituksiin on
hyvällä tasolla. Rahastoillamme on valmisteilla useita irtautumisia, ja odotamme
osan niistä toteutuvan seuraavan puolen vuoden aikana.

Varainhankintamarkkina pysyi odotetusti vaikeana myös vuoden kolmannella
neljänneksellä. Olemme tyytyväisiä CapMan Mezzanine V -rahaston ensimmäisen
varainhankintakierroksen tulokseen 60 milj. euroa.

Vuoden kolmannella neljänneksellä aloitimme strategiamme läpikäymisen, jonka
tuloksista tulemme kertomaan erikseen. Keskeisiä ja toisiaan tukevia tavoitteita
CapManin kehittämisessä ovat kannattavuuden parantaminen ja toiminnan
yksinkertaistaminen.

Katsauskauden tulos verojen jälkeen, 7,0 milj. euroa, oli tyydyttävä."

Liiketoiminta

CapMan on vaihtoehtoisen sijoitusluokan toimija, joka tekee myös itse
sijoituksia rahastoihinsa. Konsernin hallinnoimien rahastojen
sijoitustoiminnassa keskeinen periaate on aktiivinen vaikuttaminen
sijoituskohteiden arvonnousuun. Konsernilla on kaksi toimintasegmenttiä, jotka
ovat Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta.

Hallinnointiliiketoiminnan tulonlähteitä ovat hallinnointipalkkiot, voitonjako-
osuustuotot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot. Hallinnointipalkkiot ja
kiinteistökonsultointituotot kattavat pääsääntöisesti yhtiön operatiivisen
toiminnan kulut ja ovat luonteeltaan yleensä hyvin ennustettavia.

Rahastosijoitustoimintaan liittyvillä CapManin omien rahastosijoitusten käyvän
arvon muutoksilla ja realisoituneilla tuotoilla saattaa olla rahastojen
sijoituskohteiden kehityksestä ja yleisestä markkinakehityksestä riippuen
merkittävä positiivinen tai negatiivinen tulosvaikutus.

Koska voitonjako-osuustuotot ja rahastosijoitusten käyvät arvot voivat vaihdella
merkittävästi eri vuosineljännesten välillä, konsernin taloudellista kehitystä
tulee seurata pidemmällä aikajänteellä kuin vuosineljänneksittäin.

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys tammi-syyskuussa 2010

Konsernin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta ja oli 29,7 milj. euroa tammi-
syyskuussa 2010 (26,3 milj. euroa tammi-syyskuussa 2009). Operatiivisen
toiminnan kulut olivat 25,4 milj. euroa (24,4 milj. euroa).

Konsernin liikevoitto nousi 6,0 milj. euroon (-2,2 milj. euroa). Rahoitustuotot
ja -kulut olivat yhteensä 0,2 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksesta nousi selvästi vertailukaudesta ja oli 2,5 milj.
euroa (-0,8 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 8,6 milj. euroa (-3,4 milj.
euroa) ja tulos verojen jälkeen oli 7,0 milj. euroa (-3,0 milj. euroa).

Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli 6,8 milj. euroa (-3,2 milj. euroa).
Tulos/osake oli 5,9 senttiä (-6,6 senttiä).

Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä tilikauden liikevaihto,
liikevoitto ja tulos segmenteittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-
osiossa.

Hallinnointiliiketoiminta

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 29,7 milj. euroa
(26,3 milj. euroa). Hallinnointipalkkiot kasvoivat vertailukaudesta ja olivat
25,2 milj. euroa (24,6 milj. euroa).

Kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 1,2 milj. euroa (1,3 milj. euroa).
Yhteensä hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 26,4
milj. euroa (25,9 milj. euroa).

Voitonjako-osuustuotot olivat katsauskaudella 2,6 milj. euroa (0,0 milj. euroa).
Voitonjako-osuustuottoja saatiin pääasiassa Finnventure V -rahastolta sen
irtauduttua taloushallinnon palveluyritys Pretaxista ja sen myytyä vuonna 2007
Hantro Products Oy:stä irtautumisen seurauksena saadut amerikkalaisen On2
Technologiesin osakkeet.

Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 4,6 milj. euroa (2,1 milj. euroa) ja
tulos 4,0 milj. euroa (3,4 milj. euroa).

CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Rahastosijoitustoiminta

Rahastosijoituksiin liittyvä käyvän arvon muutos oli tammi-syyskuussa 1,7 milj.
euroa (-4,2 milj. euroa), mikä vastaa 2,7 prosentin arvon nousua
katsauskaudella. Vuoden kolmannella neljänneksellä käyvän arvon muutos oli 1,3
milj. euroa (0,4 milj. euroa), mikä vastaa 2,1 prosentin arvon nousua tällä
jaksolla. Käyvän arvon muutoksiin vaikutti kohdeyritysten oman kehityksen
lisäksi niiden listattujen verrokkiyritysten markkina-arvojen kehitys.
Rahastosijoitusten yhteenlaskettu käypä arvo oli 30.9.2010 yhteensä 62,7 milj.
euroa (53,9 milj. euroa 30.9.2009).

Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (-4,4 milj. euroa) ja
tulos 3,0 milj. euroa (-6,3 milj. euroa). Tulokseen vaikutti positiivisesti
osuus Maneq-osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Maneq-yhtiöiden tulokseen vaikuttivat
niiden tekemien rahastosijoitusten käyvän arvon muutokset.

CapMan teki katsauskaudella uusia sijoituksia rahastoihinsa 7,8 milj. eurolla
(9,2 milj. eurolla). Sijoituksia tehtiin mm. CapMan Buyout IX, CapMan Buyout
VIII, CapMan Russia ja CapMan Technology 2007 -rahastoihin. CapMan sai
rahastoilta pääomapalautuksia 5,9 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Valtaosa
pääomanpalautuksista saatiin toteutuneiden irtautumisten seurauksena CapMan
Equity VII, CapMan Buyout VIII, CapMan Mezzanine IV ja CapMan Public Market
-rahastoilta. CapMan antoi vuoden kolmannella neljänneksellä 5 milj. euron
sijoitusitoumuksen CapMan Mezzanine V -rahastoon.

Jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä oli 39,7 milj. euroa 30.9.2010 (47,6
milj. euroa 30.9.2009). Nykyisten sijoitusten käypä arvo ja jäljellä olevien
sijoitussitoumusten määrä olivat yhteensä 102,4 milj. euroa (101,6 milj. euroa).
CapManin tavoitteena on sijoittaa hallinnoimiinsa rahastoihin jatkossa 1-5
prosenttia uusien rahastojen koosta rahaston kysynnästä ja CapManin omasta
sijoituskapasiteetista riippuen.

Tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon kohdeyritysten osalta IPEVG:n
suositusten (International Private Equity and Venture Capital Valuation
Guidelines) mukaisesti ja kiinteistöjen osalta ulkopuolisten asiantuntijoiden
arvonmääritysten mukaisesti liitteessä 1 määritellyllä tavalla. Käyvän arvon
muutos ei ole kassavirtavaikutteinen.

Sijoitukset käypään arvoon ja jäljellä olevat sitoumukset sijoitusalueittain on
esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Tase ja rahoitusasema 30.9.2010

CapManin taseen loppusummassa ei tapahtunut katsauskaudella oleellisia muutoksia
ja se oli 146,4 milj. euroa 30.9.2010 (142,9 milj. euroa 30.9.2009).
Pitkäaikaiset varat olivat syyskuun lopussa 117,4 milj. euroa (101,6 milj.
euroa). Liikearvossa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella, ja se oli 10,2
milj. euroa 30.9.2010 (10,2 milj. euroa 30.9.2009).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset nousivat 62,7
milj. euroon (53,9 milj. euroa). Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 26,1 milj.
euroa (24,0 milj. euroa), ja niistä 25,4 milj. euroa (22,0 milj. euroa) oli
lainasaamisia Maneq-rahastoilta. CapMan Oyj:n lisäksi CapManin henkilökunta on
sijoittajina Maneq-rahastoissa. CapMan Oyj:n tuotto-odotus Maneq-rahastoilta
vastaa pitkälti muiden CapManin rahastosijoitusten tuotto-odotusta. Maneq-
rahastot maksavat CapMan Oyj:ltä saamilleen lainoille markkinaehtoisen koron.

Lyhytaikaiset varat olivat 29,0 milj. euroa (41,3 milj. euroa). Rahavarat ja
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat eli lyhytaikaiset
sijoitukset olivat yhteensä 22,1 milj. euroa (30,7 milj. euroa).

CapMan Oyj:n oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina)
koko on 29,0 milj. euroa. Osingonjakoon liittyen hybridilainan korot on kirjattu
koko vuoden osalta omasta pääomasta lainasopimusehtojen mukaisesti, ja ne
maksetaan puolivuosittain. Hybridilainan korkoa maksettiin kesäkuussa 1,6 milj.
euroa. CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa 50,6 milj. euron (56,9 milj.
euron) pankkirahoituskokonaisuus, josta oli käytössä 40,6 milj. euroa (46,9
milj. euroa). Korollisten velkojen määrässä ei tapahtunut katsauskaudella
oleellisia muutoksia. Ostovelat ja muut velat olivat 21,4 milj. euroa (17,7
milj. euroa). Maksamattomat hybridilainan korot kuluvalta vuodelta sisältyvät
lyhytaikaisiin velkoihin. Konsernin korolliset nettovelat olivat 19,8 milj.
euroa (16,2 milj. euroa).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 12,3 milj. euroa (2,6 milj. euroa).
Rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiotuotot maksetaan kahdesti vuodessa
tammi- ja heinäkuussa, mikä näkyy rahavirtalaskelman käyttöpääomassa.
Investointien rahavirta -1,4 milj. euroa (-8,8 milj. euroa) liittyy pääasiassa
tehtyihin rahastosijoituksiin ja saatuihin pääoman palautuksiin. Rahavirta ennen
rahoitusta oli 10,9 milj. euroa (-6,2 milj. euroa) ja rahoituksen rahavirta -7,7
milj. euroa (10,0 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta sisältää huhtikuussa
maksetun 3,4 milj. euron osingon.

Avainlukuja 30.9.2010

CapManin omavaraisuusaste 30.9.2010 oli 57,3 prosenttia (55,3 prosenttia
30.9.2009). Oman pääoman tuotto oli 11,9 prosenttia (-5,5 prosenttia) ja
sijoitetun pääoman tuotto 10,6 prosenttia (-2,0 prosenttia). Tavoitetaso
omavaraisuusasteelle on yli 50 prosenttia ja oman pääoman tuotolle yli 25
prosenttia.

Avainlukuja

  30.9.10 30.9.09 31.12.09
--------------------------------------------------------------------------------


Tulos / osake, senttiä 5,9 -6,6 -3,0

Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu,
senttiä 5,9 -6,6 -3,0

Oma pääoma / osake, senttiä * 94,4 91,3 94,2

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 84 255 467 82 727 824 83 015 987

Osakelukumäärä katsauskauden lopussa 84 281 766 83 674 965 84 281 766

Ulkona olevien osakkeiden määrä 84 255 467 83 648 666 84 255 467

Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet kauden
lopussa 26 299 26 299 26 299

Oman pääoman tuotto, % p.a.** 11,9 -5,5 0,2

Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a.** 10,6 -2,0 2,8

Omavaraisuusaste,% 57,3 55,3 55,1

Nettovelkaantumisaste,% 24,8 21,4 34,8* IFRS:n mukaan 29,0 milj. euron joukkovelkakirjalaina on luettu mukaan omaan
pääomaan myös osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa. Osakekohtaisen tuloksen
laskemisessa on huomioitu katsauskaudelle kohdistuvat joukkovelkakirjalainan
korot (netto).

** Tunnusluvut on muutettu vastaamaan vuositason tietoja.

Varainhankinta tammi-syyskuussa ja hallinnoitavat pääomat 30.9.2010

Hallinnoitavilla pääomilla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa
sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. CapManin
tavoitteena on kasvattaa hallinnoitavia pääomia keskimäärin 15 prosenttia
vuodessa. Pääomat kasvavat uusien rahastojen varainhankinnan myötä ja laskevat
tehtyjen irtautumisten seurauksena.

Varainhankintamarkkina säilyi katsauskaudella edelleen haastavana. Preqinin*
viimeaikaisen tutkimuksen mukaan vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä
pääomarahastoihin kerättiin maailmanlaajuisesti 20 prosenttia enemmän pääomia
kuin edeltävällä vuosineljänneksellä, jolloin pääomia kerättiin vähiten
seitsemään vuoteen. Tutkimuksen mukaan kerätyt pääomat jäivät kuitenkin vuoden
ensimmäistä neljännestä alhaisemmiksi ja rahastojen varainhankinta-ajat
pidentyivät keskimäärin yli 20 kuukauteen.

CapMan perusti 23.9.2010 CapMan Mezzanine V -rahaston. Rahaston koko on tällä
hetkellä 60 milj. euroa CapManin 5 milj. euron sitoumus mukaan lukien. Rahaston
tavoitekoko on 150 milj. euroa eli noin puolet CapMan Buyout IX -rahaston
koosta. Rahastot tulevat tekemään sijoituksia pääosin samoihin kohteisiin.

CapMan Buyout IX -rahaston lopulliseksi kooksi muodostui 294,6 milj. euroa
30.6.2010. Lisäksi CapMan Hotels RE -rahaston sijoituskapasiteetti nousi vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä 872,5 milj. eurosta 950,0 milj. euroon, kun
rahaston velkaosuutta nostettiin sen enimmäismäärää vastaavaksi.

Finnventure Rahasto II, Finnventure Rahasto III ja Finnventure Rahasto III G
-rahastojen toiminta lakkasi katsauskaudella rahastojen irtauduttua viimeisestä
sijoituskohteestaan Oy Turo Tailor Ab:sta.

CapMan selvittää edelleen mahdollisuuksia kiinteistömarkkinalla, ja tutkii
esimerkiksi mahdollisuuksia toimia aktiivisesti pääkaupunkiseudun
asuntokiinteistömarkkinoilla.

Hallinnoitavat pääomat olivat 3 578,3 milj. euroa 30.9.2010 (3 504,1 milj. euroa
30.9.2009). Pääomista 1 850,5 milj. euroa (1 845,0 milj. euroa) oli
kohdeyrityssijoituksia tekevissä rahastoissa ja 1 727,8 milj. euroa (1 659,1
milj. euroa) kiinteistöpääomarahastoissa.

Tarkemmat tiedot hallinnoitavista rahastoista ja niiden sijoitustoiminnasta on
esitetty liitteissä 1 ja 2.

Muutokset yhtiön johdossa

CapMan Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 28.1.2010
Niko Haavisto. Haavisto aloitti tehtävässään 26.4.2010. CapMan Oyj:n
toimitusjohtajaksi ja senior partneriksi nimitettiin 30.3.2010 Lennart Simonsen.
Hän aloitti tehtävässään 1.6.2010. Nimityksiä on käsitelty tarkemmin 28.1.2010
ja 30.3.2010 annetuissa pörssitiedotteissa.

CapMan Oyj:n HR-johtaja ja johtoryhmän jäsen Hilkka-Maija Katajisto ilmoitti
syyskuussa eroavansa yhtiön palveluksesta. Hänen työsuhteensa päättyy
31.12.2010.

Hallituksella olevat valtuutukset

CapMan Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä voimassa
olevat valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi
ottamisesta, osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutukset ovat voimassa
30.6.2011 asti, ja niiden sisältöä on kuvattu tarkemmin 30.3.2010 annetussa
pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.

Henkilöstö

CapManin palveluksessa oli 30.9.2010 yhteensä 149 henkilöä (147 henkilöä
30.9.2009), joista 102 (106) työskenteli Suomessa ja loput muissa Pohjoismaissa,
Venäjällä tai Luxemburgissa. Henkilöstö maittain ja tiimeittäin on esitetty
osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Osakkeet ja osakepääoma

CapMan Oyj:n osakepääomassa tai osakemäärässä ei tapahtunut katsauskaudella
muutoksia. Osakepääoma oli 771 586,98 euroa 30.9.2010. B-osakkeita oli
78 281 766 kappaletta ja A-osakkeita 6 000 000 kappaletta 30.9.2010. B-
osakkeilla on kullakin yksi ääni ja A-osakkeilla 10 ääntä/osake.

Osakkeenomistajat

CapMan Oyj:llä oli 4 928 osakkeenomistajaa 30.9.2010 (4 729 osakkeenomistajaa
30.9.2009). Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön
omistuksessa eikä liputusilmoituksia annettu.

Omat osakkeet

CapMan Oyj:n hallussa oli yhteensä 26 299 yhtiön omaa B-osaketta 30.9.2010. Omia
osakkeita ei hankittu katsauskaudella.

Optio-ohjelmat

CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa voimassa yksi optio-ohjelma henkilöstön
kannustamiseksi ja sitouttamiseksi, Optio-ohjelma 2008. Optio-ohjelma 2008:aan
kuuluu enintään 4 270 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään
yhteensä enintään 4 270 000 yhtiön B-osaketta. Optio-ohjelma 2008 jakautuu A- ja
B-sarjoihin, joihin kuuluu molempiin enintään 2 135 000 optio-oikeutta.
Merkintäaika 2008A-optioilla alkaa 1.5.2011 ja 2008B-optioilla 1.5.2012. Optio-
oikeuksilla tapahtuvista osakemerkinnöistä saatavat varat kirjataan sijoitetun
vapaan pääoman rahastoon. Katsauskauden lopussa 2008A-sarjan optio-oikeuksia oli
jaettu 2 068 250 kappaletta ja 2008B-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu
1 855 000 kappaletta.

Kaupankäynti ja markkina-arvon kehitys

CapMan Oyj:n B-osakkeiden päätöskurssi oli 1,42 euroa 30.9.2010 (1,31 euroa
30.9.2009). Katsauskauden keskikurssi oli 1,60 euroa (1,02 euroa), ylin kurssi
1,98 euroa (1,63 euroa) ja alin 1,28 euroa (0,77 euroa). CapMan Oyj:n B-
osakkeita vaihdettiin katsauskaudella 9,0 milj. kappaletta (12,9 milj.
kappaletta), mikä vastasi 14,4 milj. euron (14,1 milj. euron) vaihtoa.

CapMan Oyj:n B-osakkeiden markkina-arvo 30.9.2010 oli 111,2 milj. euroa (101,8
milj. euroa). Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa A-osakkeet on arvostettu
B-osakkeiden katsauskauden päätöskurssiin, oli 119,7 milj. euroa (109,6 milj.
euroa).

Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

CapManin hallinnointiliiketoiminta on vuositasolla kannattavaa, mutta yhtiön
tuloksen ennustamiseen liittyy merkittävää epävarmuutta sekä mahdollisten
voitonjako-osuustuottojen ajoittumisen että rahastosijoitusten käypien arvojen
kehittymisen osalta. Pohjoismaisten vientiteollisuuden toimialojen rakennemuutos
saattaa vaikuttaa joidenkin kohdeyritystemme toimintaan ja kannattavuuteen
heikentävästi. Varainhankintaympäristön odotetaan jatkuvan haastavana ainakin
seuraavan vuoden ajan, mikä saattaa vaikuttaa tällä jaksolla tapahtuvan
varainhankinnan lopputulokseen, ja sitä kautta hallinnoitavien pääomien määrään
ja saataviin uusiin hallinnointipalkkioihin.

Toimintaympäristö

Vaihtoehtoisen sijoitusluokan kysynnän pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat
edelleen säilyneet hyvinä. Talouden taantuma ja sen seuraukset ovat hidastaneet
selvästi sijoitusluokan kasvua. Preqinin* viimeaikaisen tutkimuksen mukaan
varainhankintamarkkina parani hieman vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta
lyhyellä aikavälillä markkinan odotetaan edelleen pysyvän vaikeana. Noin
viidennes tutkimukseen osallistuneista institutionaalisista sijoittajista on
kasvattamassa sijoituksiaan pääomarahastoihin seuraavien 12 kuukauden aikana,
mikä toteutuessaan tarkoittaa markkinan vähittäistä paranemista ensi vuoden
aikana. Yrityskauppamarkkinan vilkastuminen ja irtautumisista saatavat pääoman
palautukset tulevat toteutuessaan tukemaan tätä kehitystä. Kansainvälisten
sijoittajien kiinnostus kohdistuu tällä hetkellä etenkin pieniin ja keskisuuriin
buyout-rahastoihin. Pohjoismaisia eläkerahastoja kiinnostavat myös erilaiset
kiinteistökohteet.

Sijoitustoiminnassa pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa
yritysjärjestelyiden ja kasvun rahoittamisessa, ja sen tyypillisimpiä
käyttökohteita ovat edelleen eri toimialojen konsolidointijärjestelyt,
perheyritysten sukupolvenvaihdokset, julkisten palvelujen ja toimintojen
yksityistäminen sekä tutkimus- ja kehityspanostuksen kaupallistaminen
teknologia- ja life science -sektoreilla. Myös lisääntynyt yrittäjäaktiivisuus
tuo alalle kasvua. Kiinteistörahastot ovat puolestaan saavuttaneet vakiintuneen
aseman kiinteistöihin sijoittavien instituutioiden sijoitusallokaatioissa.

CapMan jatkaa kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen kohdalla
sijoitusstrategiansa toteuttamista. Pankkirahoituksen saatavuus
yritysjärjestelyihin ja kiinteistösijoituksiin on hyvällä tasolla. Kiinnostavien
sijoituskohteiden määrä on pysynyt hyvänä kaikilla sijoitusalueillamme.
Rahastojen salkuissa on useita kohteita, joissa arvonkehitystyö on saatettu
loppuun ja joista ollaan valmiita irtautumaan.

Kohdeyritystemme kehitys on ollut katsauskaudella pääosin hyvää, ja tulos- ja
kasvuennusteet vuodelle 2010 ovat kokonaisuudessaan positiivisia. IPEVG-
arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti kohdeyritysten käypien arvojen kehitykseen
vaikuttaa myös pörssilistattujen yhtiöiden tulosennusteiden kehittyminen ja
toiminta-alueemme valuuttojen kurssikehitykset suhteessa euroon. Aiomme pitää
rahastoissamme riittävät reservit yritysten kasvun ja rahoituksen tukemiseksi.
Pitkäaikainen yhteistyö pohjoismaisten pankkien kanssa on meille erityisen
tärkeää ja yhteistyö on toiminut hyvin.

Pelkästään omalla pääomalla sijoittavat suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat olleet
aktiivisia kiinteistösijoitusmarkkinoilla, mutta myös ulkomaalaiset sijoittajat
ovat palanneet markkinoille. Kiinteistöjen kysynnän heikentyminen ja
tuottovaatimusten nousu ovat pysähtyneet, ja arvostustasot ovat vakiintuneet ja
jopa nousseet niiden kohteiden osalta, joissa on alhainen vuokrakassavirtariski.
Pitkäaikaisesti vuokrattujen kiinteistökohteiden kysyntä on hyvää. Odotamme
kiinteistökauppojen lisääntyvän talvella 2010-2011. Toimistokiinteistöjen ja
vähittäiskaupan kiinteistöjen vuokraustilanne ja kysyntä
ovat pysyneet tyydyttävällä tasolla. Toimistokohteiden vajaakäytön odotetaan
kuitenkin lisääntyvän pääkaupunkiseudulla, mikä luo paineita vuokratasoihin.
Kiinteistökonsultoinnin kysyntä on säilynyt vakaana. Myös kiinteistörahastojen
salkuissa on useita kohteita, joista ollaan valmiita irtautumaan.

Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on käytettävissään noin 790 milj.
euron varat uusiin ja jatkosijoituksiin, ja kiinteistöpääomarahastoilla on noin
360 milj. euron sijoituskapasiteetti pääosin nykyisen salkun kehittämiseksi.

Euroopan parlamentin odotetaan äänestävän eurooppalaisen vaihtoehtoisen
sijoitusluokan sääntelyä koskevasta AIFM-direktiivistä (Directive on Alternative
Investment Fund Managers) 10.11.2010. Toteutuessaan direktiivi tulee mm.
edellyttämään alan toimijoilta toimilupaa sekä asettamaan merkittäviä muita
vaatimuksia mm. rahastosijoittaja- ja viranomaisraportoinnin osalta. CapMan on
organisaationsa ja toimintamalliensa ansiosta hyvässä asemassa tulevan sääntelyn
vastaanottamiseksi.

Tulevaisuuden näkymät

7.8.2010 julkaistussa osavuosikatsauksessa annettu ohjeistus:

Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot kattavat CapManin
kiinteät kulut ja korkokulut vuonna 2010. Rahastoilla on salkuissaan useita
kohdeyrityksiä ja kiinteistöjä, joiden irtautumisneuvottelut ovat käynnissä,
mutta odottava markkinatunnelma saattaa edelleen lykätä rahastojemme
kohdeyritysten suunniteltuja irtautumisia. Odotamme CapMan Equity VII A, B ja
Sweden ja Finnmezzanine III A ja B -rahastojen siirtyvän voitonjaon piiriin
vuonna 2011. Rahastosijoitusten käypien arvojen kehitys riippuu kohdeyritysten
sekä yleisen markkinatilanteen kehityksestä, ja odotamme käypien arvojen
kehityksen olevan loppuvuonna vähintään neutraalia.

Odotamme vuoden 2010 kokonaistuloksen ylittävän edellisvuoden tuloksen.Uusi ohjeistus 5.11.2010:

Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot kattavat CapManin
kiinteät kulut ja korkokulut vuonna 2010. Rahastoilla on salkuissaan useita
kohdeyrityksiä ja kiinteistöjä, joiden irtautumisneuvottelut ovat käynnissä.
Odotamme CapMan Equity VII A, B ja Sweden ja Finnmezzanine III A ja B
-rahastojen siirtyvän voitonjaon piiriin vuonna 2011. Rahastosijoitusten käypien
arvojen kehitys riippuu kohdeyritysten sekä yleisen markkinatilanteen
kehityksestä, ja odotamme käypien arvojen kehityksen olevan loppuvuonna
vähintään neutraalia.

Odotamme vuoden 2010 kokonaistuloksen ylittävän edellisvuoden tuloksen.


CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2010 julkistetaan perjantaina
4.2.2011.


Helsingissä 5.11.2010


CAPMAN OYJ
HallitusTiedotustilaisuus:

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tänään klo 12.00
CapManin toimitiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32. CapManin toimitusjohtaja
Lennart Simonsen esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan
markkinatilanteeseen. Tilaisuudessa on tarjolla kevyt lounas.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan suomeksi ja englanniksi
konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.Lisätietoja:

toimitusjohtaja Lennart Simonsen, puh. 0207 207 567 tai 0400 439 684
talousjohtaja Niko Haavisto, puh. 0207 207 583 tai 050 465 4125Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
http://www.capman.com">www.capman.com* Preqin Private Equity Spotlight October 2010. Preqin on vaihtoehtoiseen
sijoitusluokkaan erikoistunut riippumaton markkinatietoyritys.Liitteet (taulukko-osan jälkeen):

Liite 1: CapMan Oyj -konsernin hallinnoimat rahastot 30.9.2010, milj. euroa
Liite 2: CapManin hallinnoimien rahastojen toiminta 1.1.-30.9.2010
Liite 3: Osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat rahastot ja
mandaatit 30.9.2010

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti noudattaen samoja
laadintaperiaatteita
kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. 1.1.2010 voimaan tulleilla IFRS
-standardeilla ja tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.
Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)1 000 EUR 1-9/10 1-9/09 1-12/09
-------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto 29 662 26 349 36 257Liiketoiminnan muut tuotot 65 57 137

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -15 644 -14 027 -18 464

Poistot ja arvonalentumiset -661 -753 -957

Liikearvon arvonalentuminen 0 -700 -700

Liiketoiminnan muut kulut -9 096 -8 966 -12 845

Sijoitusten käyvän arvon muutokset 1 652 -4 190 -3 322Liikevoitto / -tappio 5 978 -2 230 106Rahoitustuotot ja -kulut 163 -361 -185

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 2 480 -847 1 293Voitto / tappio ennen veroja 8 621 -3 438 1 214Tuloverot -1 593 478 -1 076Konsernin voitto / tappio 7 028 -2 960 138

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerot 313 102 270Konsernin laaja tulos yhteensä 7 341 -2 858 408Kauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 6 790 -3 163 -210

Määräysvallattomille omistajille 238 203 348Kauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 7 103 -3 061 60

Määräysvallattomille omistajille 238 203 348Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta /
tappiosta laskettu osakekohtainen tulos:

Tulos/osake, senttiä 5,9 -6,6 -3,0

Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu,
senttiä 5,9 -6,6 -3,0Hybridilainan korko katsauskaudelta on huomioitu osakekohtaisen tuloksen
laskennassa.


KONSERNIN TASE (IFRS)1 000 EUR 30.9.10 30.9.09 31.12.09
------------------------------------------------------------------------------


VARATPitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 609 959 838

Liikearvo 10 245 10 245 10 245

Muut aineettomat hyödykkeet 2 514 3 016 2 972

Osuudet osakkuusyrityksissä 8 003 4 310 6 547

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat sijoitukset

    Rahastosijoitukset 62 679 53 945 59 421

    Muut sijoitukset 618 737 585

Saamiset 26 050 23 985 25 304

Laskennalliset verosaamiset 6 712 4 375 6 177

117 430 101 572 112 089Lyhytaikaiset varat

Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 907 10 620 10 291

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat 972 2 454 1 673

Rahavarat 21 125 28 221 17 978

29 004 41 295 29 942Varat yhteensä 146 434 142 867 142 031OMA PÄÄOMA JA VELATEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 772 772 772

Ylikurssirahasto 38 968 38 968 38 968

Muut rahastot 38 678 36 673 37 347

Muuntoerorahasto -79 -560 -392

Kertyneet voittovarat 1 210 -565 1 097

79 549 75 288 77 792Määräysvallattomien omistajien osuus 342 268 413

Oma pääoma yhteensä 79 891 75 556 78 205Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 1 921 374 1 824

Pitkäaikaiset korolliset velat 35 638 40 625 40 625

Muut velat 1 303 2 369 2 291

38 862 43 368 44 740Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat 21 431 17 693 12 227

Lyhytaikaiset korolliset velat 6 250 6 250 6 250

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0 0 609

27 681 23 943 19 086Velat yhteensä 66 543 67 311 63 826Oma pääoma ja velat yhteensä 146 434 142 867 142 031
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA


Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-
Ker- vallat-
Yli- tyneet tomien Oma
Osake-  kurssi- Muut Muunto- voitto- omistajien  pääoma
pääoma rahasto rahastot erot varat Yht. osuus yhteensä

1 000 EUR
--------------------------------------------------------------------------------

Oma pääoma

31.12.2008 772 38 968 25 829 -226 3 585 68 928 221 69 149

Optioiden
kirjaus 28 28 28

Osake-
merkinnät
optioilla 48 48 48

Osingonjako 0 -46 -46

Osakeanti 1 796 1 796 1 796

Oman pääoman
ehtoinen
joukkovelka-
kirjalaina 9 000 9 000 9 000

Oman pääoman
ehtoisen
joukkovelka-
kirjalainan
korot
(netto) -1 015 -1 015 -1 015

Muut
muutokset -436 -436 -110 -546

Laaja tulos
yhteensä 102 -3 163 -3 061 203 -2 858

Oma pääoma
30.9.2009 772 38 968 36 673 -560 -565 75 288 268 75 556Oma pääoma
31.12.2009 772 38 968 37 347 -392 1 097 77 792 413 78 205

Optioiden
kirjaus 1 331 -893 438 438

Osingonjako -3 370 -3 370 -309 -3 679

Oman pääoman
ehtoisen
joukkovelka-
kirjalainan
korot
(netto) -2 414 -2 414 -2 414

Laaja tulos
yhteensä 313 6 790 7 103 238 7 341

Oma pääoma
30.9.2010 772 38 968 38 678 -79 1 210 79 549 342 79 891LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)


1 000 EUR 1-9/10 1-9/09 1-12/09
--------------------------------------------------------------

Liiketoiminnan rahavirrat

Tilikauden voitto / tappio 7 028 -2 960 138

Oikaisut tilikauden voittoon / tappioon -1 289 5 636 5 352

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 5 739 2 676 5 490

Käyttöpääoman muutokset 10 115 2 945 -3 463

Rahoituserät ja verot -3 587 -2 980 -3 825

Liiketoiminnan rahavirta 12 267 2 641 -1 798


Investointien rahavirta -1 379 -8 792 -15 105


Rahavirta ennen rahoitusta 10 888 -6 151 -16 903

Maksetut osingot (ml. vähemmistön osuus) -3 679 -46 -46

Rahoituksen muu nettorahavirta -4 062 10 088 10 597

Rahoituksen rahavirta -7 741 10 042 10 551


Rahavarojen muutos 3 147 3 891 -6 352

Rahavarat kauden alussa 17 978 24 330 24 330

Rahavarat kauden lopussa 21 125 28 221 17 978Segmentti-informaatio

Konsernissa on kaksi toimintasegmenttiä: Hallinnointiliiketoiminta ja
RahastosijoitustoimintaRahastosijoi- Konserni
1-9/2010 Hallinnointiliiketoiminta tustoiminta yhteensä

CapMan CapMan
Private Real
1 000 EUR Equity Estate Yhteensä
----------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto 23 319 6 343 29 662 0 29 662

Liikevoitto / -tappio 4 560 85 4 645 1 333 5 978

Tilikauden tulos 3 931 102 4 033 2 995 7 028


Pitkäaikaiset varat 14 910 1 459 16 369 101 061 117 430

Varat sisältävät:

Osuudet osakkuusyrityksissä 1 688 0 1 688 6 315 8 003Rahastosijoi- Konserni
1-9/2009 Hallinnointiliiketoiminta tustoiminta yhteensä

CapMan CapMan
Private Real
1 000 EUR Equity Estate Yhteensä
----------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto 20 032 6 317 26 349 0 26 349

Liikevoitto / -tappio 2 194 -48 2 146 -4 376 -2 230

Tilikauden tulos 3 398 -48 3 350 -6 310 -2 960


Pitkäaikaiset varat 16 952 1 347 18 299 83 273 101 572

Varat sisältävät:

Osuudet osakkuusyrityksissä 1 693 0 1 693 2 617 4 310Rahastosijoi- Konserni
1-12/2009 Hallinnointiliiketoiminta tustoiminta yhteensä

CapMan CapMan
Private Real
1 000 EUR Equity Estate Yhteensä
----------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto 27 263 8 994 36 257 0 36 257

Liikevoitto / -tappio 3 128 547 3 675 -3 569 106

Tilikauden tulos 3 197 544 3 741 -3 603 138


Pitkäaikaiset varat 17 528 1 272 18 800 93 289 112 089

Varat sisältävät:

Osuudet osakkuusyrityksissä 1 962 0 1 962 4 585 6 547Tuloverot

Konsernituloslaskelman tulovero muodostuu kauden verotettavaan tuloon
perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Laskennalliset verot on
laskettu kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen
arvon välillä.

Osingot

Vuodelta 2009 osinkoa maksettiin 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 3,4 milj.
euroa. (Vuodelta 2008 ei maksettu osinkoa.)Pitkäaikaiset varat


1 000 EUR 30.9.10 30.9.09 31.12.09
--------------------------------------------------------------------------------
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

rahastosijoitukset kauden alussa 59 421 53 147 53 147

Lisäysten kassavirta 7 827 9 175 13 038

Palautusten kassavirta -5 909 -377 -586

Vähennysten kassavirta 0 -3 616 -3 616

Käyvän arvon muutos 1 340 -4 384 -2 562

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

rahastosijoitukset kauden lopussa 62 679 53 945 59 421

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahastosijoitukset kauden lopussa 30.9.10 30.9.09 31.12.09


Buyout 37 083 31 032 34 233

Technology 4 412 3 504 3 616

Life Science 3 746 2 576 3 683

Russia 1 351 1 144 1 049

Public Market 2 027 1 734 3 422

Mezzanine 3 862 4 032 4 000

Muut 227 364 364

Real Estate 4 780 4 413 4 296

Access 5 191 5 146 4 758

Yhteensä 62 679 53 945 59 421


Liiketoimet lähipiirin (osakkuusyritykset) kanssa


1 000 EUR 30.9.10 30.9.09 31.12.09
----------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset saamiset kauden lopussa 24 371 21 260 22 598

Lyhytaikaiset saamiset kauden lopussa 1 032 423 779Pitkäaikaiset velat


1 000 EUR 30.9.10 30.9.09 31.12.09
----------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset korolliset velat kauden lopussa 35 638 40 625 40 625Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Voitonjako-osuustuotot kertyvät vaihtelevasti riippuen irtautumisen
toteutumisajankohdasta. Yhdellä irtautumisella saattaa olla merkittävä vaikutus
CapMan Oyj:n koko vuoden tulokseen.
Henkilöstö


Maittain 30.9.10 30.9.09 31.12.09
----------------------------------------------
Suomi 102 106 107

Tanska 3 3 3

Ruotsi 22 18 21

Norja 7 7 7

Venäjä 14 13 12

Luxemburg 1 0 0

Yhteensä 149 147 150


Tiimeittäin
----------------------------------------------
CapMan Private Equity 64 58 61

CapMan Real Estate 40 42 42

Sijoittajapalvelut 24 25 23

Sisäiset palvelut 21 22 24

Yhteensä 149 147 150Vastuusitoumukset


1 000 EUR 30.9.10 30.9.09 31.12.09
-------------------------------------------------------------------
Muut vuokrasopimukset 9 786 8 493 10 927

Vakuudet ja muut vastuusitoumukset 65 896 69 814 68 164

Jäljellä olevat sitoumukset rahastoihin 39 727 47 616 42 624


Sitoumukset rahastoihin sijoitusalueittain

Buyout 16 294 22 667 20 967

Technology 4 668 5 941 5 486

Life Science 3 354 5 338 4 160

Public Market 2 417 4 160 2 669

Russia 3 339 4 101 4 067

Mezzanine 5 904 912 910

Muut 427 586 510

Real Estate 1 292 1 634 1 582

Access 2 032 2 277 2 273

Yhteensä 39 727 47 616 42 624Liikevaihto ja tulos vuosineljänneksittäin


Vuosi 2010

MEUR 1-3/10 4-6/10 7-9/10 1-9/10
----------------------------------------------------------------

Liikevaihto 11,4 9,6 8,7 29,7

   Hallinnointipalkkiot 8,4 8,9 7,9 25,2

   Voitonjako-osuustuotot 2,4 0,1 0,1 2,6

   Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,4 0,4 0,4 1,2

   Muut tuotot 0,2 0,2 0,3 0,7

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,0 0,1

Operatiivisen toiminnan kulut -8,3 -8,6 -8,5 -25,4

Sijoitusten käyvän arvon
muutokset 1,1 -0,7 1,3 1,7

Liikevoitto / -tappio 4,3 0,2 1,5 6,0

Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 0,1 0,2 0,2

Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 0,8 1,1 0,6 2,5

Tulos ennen veroja 5,0 1,4 2,2 8,6

Konsernin kauden tulos 3,5 1,7 1,8 7,0Vuosi 2009

MEUR 1-3/09 4-6/09 7-9/09 1-9/09 10-12/09 1-12/09
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto 8,1 8,7 9,5 26,3 10,0 36,3

   Hallinnointipalkkiot 7,4 8,2 9,0 24,6 8,7 33,3

   Voitonjako-osuustuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,6 0,4 0,3 1,3 1,1 2,4

   Muut tuotot 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,6

Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

Operatiivisen toiminnan kulut -8,4 -8,1 -7,9 -24,4 -8,6 -33,0

Sijoitusten käyvän arvon
muutokset -4,3 -0,3 0,4 -4,2 0,9 -3,3

Liikevoitto / -tappio -4,7 0,5 2,0 -2,2 2,3 0,1

Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 0,3 -0,2 -0,4 0,2 -0,2

Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 0,6 -1,8 0,3 -0,9 2,2 1,3

Tulos ennen veroja -4,6 -1,0 2,2 -3,4 4,6 1,2

Konsernin kauden tulos -3,7 -1,3 2,0 -3,0 3,1 0,1LIITE 1: CAPMAN OYJ -KONSERNIN HALLINNOIMAT RAHASTOT 30.9.2010, milj. euroa

Alla olevat taulukot kuvaavat CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta
30.9.2010. Analysoitaessa aikataulua, jolla rahastot voivat siirtyä
voitonjakoon, on verrattava sijoittajien jo saaman kumulatiivisen kassavirran
suhdetta kutsuttuun pääomaan. Voitonjakoon siirtymiseksi kutsuttu pääoma tulee
palauttaa ja maksaa sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto. Salkun käypä arvo,
mukaan lukien rahaston mahdolliset nettokassavarat, kertoo sijoittajille
jaettavissa olevan pääoman katsauskauden lopussa.

Voitonjaon piiriin siirtymiseksi tarvittavaa kassavirtaa arvioidessa on lisäksi
huomioitava, että osassa rahastoista on vielä pääomaa kutsumatta. Viimeisen
sarakkeen prosenttiosuus kertoo CapManin osuuden rahaston kassavirroista, jos
rahasto on voitonjaon piirissä. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti
kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee
kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.
Voitonjaon piirissä olevista rahastoista Finnventure V voi tehdä vielä
lisäsijoituksia nykyisiin kohdeyrityksiinsä.

Sarakeotsikoiden määritelmät on esitetty taulukoiden alapuolella. SUORIA KOHDEYRITYSSIJOITUKSIA TEKEVÄT RAHASTOTCapManin
Kut- Rahaston Netto- osuus
suttu nykyisen kassa- Toteutunut kassa-
  Koko pääoma salkun varat kassavirta virrasta,

han- käypä   sijoit- hallin- jos
kinta- arvo tajille nointi- rahas-
hinta  yh- to on
tiölle  voiton-
(car-  jaossa
ried
inte-
      rest)

Voitonjaon
piirissä
olevat
rahastot

Fenno
Ohjelma 1)
ja FM II B
yhteensä 76,0 74,7 8,1 7,4 0,2 145,0 9,3 10-20 %

FV V 169,9 165,4 34,6 14,9 1,0 249,5 7,8 20 %
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 245,9 240,1 42,7 22,3 1,2 394,5 17,1Rahastot,
joiden
odotetaan
siirtyvän
voitonjaon
piiriin
vuonna
2011

CME VII A 156,7 152,6 87,9 110,6 4,4 115,5   20 %

CME VII B 56,5 56,5 33,9 50,9 2,3 50,8   20 %

CME SWE 67,0 66,3 37,6 47,3 1,9 49,7   20 %

FM III A 101,4 100,6 31,3 26,4 3,0 108,4   20 %

FM III B 20,2 19,9 6,0 8,0 0,9 22,7   20 %
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 401,8 395,9 196,7 243,2 12,5 347,1Muut
rahastot,
jotka eivät
vielä ole
voitonjaon
piirissä

CME VII C 23,1 19,7 11,2 7,8 0,3 8,2   20 %

CMB VIII 2) 440,0 352,9 298,1 274,7 2,1 12,2   14 %

CM LS IV 54,1 36,0 24,8 19,3 0,8     10 %

CMT 2007 2) 142,3 63,2 43,0 41,6 1,4     10 %

CMR 118,1 47,4 36,9 28,4 0,2     3,4 %

CMPM 138,0 72,4 50,2 53,9 0,9 46,8   10 %

CMB IX 294,6 99,6 87,9 92,5 2,4     10 %

CMM IV 4) 240,0 230,0 160,5 158,0 41,5 48,9   15 %

CMM V 60,0             10 %
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 1 510,2 921,2 712,6 676,2 49,6 116,1Rahastot,
joilla ei ole
voitonjako-
potentiaalia
CapManille

FM III C, FV
IV, FV V ET,
SWE LS 3), SWE
Tech 2), 3) ja
FM II A, C, D
2)
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 312,9 298,7 67,5 35,3 4,1 212,3Kohdeyritys-
sijoituksia
tekevät
rahastot yht. 2 470,8 1 855,9 1 019,5 977,0 67,4 1 070,0 17,1KIINTEISTÖPÄÄOMARAHASTOTKut- CapManin
Alku- suttu Rahaston Netto- osuus
peräi-  pää- nykyisen kassa- Toteutunut kassa-
  nen oma salkun varat kassavirta virrasta,

sijoi-   han- käypä   sijoit- hallin- jos
tus- kinta- arvo tajille nointi- rahas-
kapasi- hinta yhtiölle  to on
teetti (carried voiton-
  interest) jaossa

Rahastot,
jotka eivät
ole
voitonjaon
piirissä

CMRE I 5)

  oma
  pääoma
  ja jvkl 200,0 188,5 66,4 51,7   193,3 27,4 26 %

  velka-
  rahoitus 300,0 278,0 98,0 98,0
--------------------------------------------------------------------------------
  Yhteensä 500,0 466,5 164,4 149,7 1,2 193,3 27,4CMRE II

  oma
  pääoma 150,0 87,8 96,4 84,1   0,5   12 %

  velka-
  rahoitus 450,0 241,2 230,0 230,0
--------------------------------------------------------------------------------
-6,7
  Yhteensä 600,0 329,0 326,4 314,1   0,5CMHRE

  oma
  pääoma 332,5 309,3 336,7 252,6   10,8   12 %

  velka-
  rahoitus 617,5 526,8 508,2 508,2
--------------------------------------------------------------------------------
  Yhteensä 950,0 836,1 844,9 760,8 5,8 10,8Kiinteistö-
rahastot
yht. 2 050,0 1 631,6 1 335,7 1 224,6 0,3 204,6 27,4

Kaikki
rahastot
yht. 4 520,8 3 487,5 2 355,2 2 201,6 67,7 1 274,6 44,5

Rahastojen lyhenteet:

CMB = CapMan Buyout CMRE = CapMan Real Estate

CME = CapMan Equity CMT 2007 = CapMan Technology 2007

CMLS = CapMan Life Science FM = Finnmezzanine Fund

CMM = CapMan Mezzanine FV = Finnventure Fund

CMHRE = CapMan Hotels RE SWE LS = Swedestart Life Science

CMPM = CapMan Public Market Fund SWE Tech = Swedestart Tech

CMR = CapMan Russia FundRahastotaulukoiden sarakeotsikoiden selitteet

Koko / Alkuperäinen sijoituskapasiteetti:

Sijoittajien kokonaissitoumus rahastoon eli rahaston alkuperäinen koko.
Kiinteistöpääomarahastojen kohdalla sijoituskapasiteetti käsittää myös rahaston
velkaosuuden.

Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat esitetään erikseen liitteessä 3.

Kutsuttu pääoma:

Sijoittajien rahastoon maksama pääoma katsauskauden loppuun mennessä.

Rahaston nykyisen salkun käypä arvo:

Rahastojen sijoitukset kohdeyrityksiin on arvostettu käypään arvoon (fair value)
IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines,
www.privateequityvaluation.com) suositusten mukaisesti ja sijoitukset
kiinteistöihin ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti.

Käypä arvo on määrä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa
omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä.
Pääomasijoitustoiminnan luonteen mukaisesti rahastojen salkuissa on
sijoituskohteita, joiden käypä arvo ylittää hankintahinnan sekä
sijoituskohteita, joiden käypä arvo alittaa hankintahinnan.

Nettokassavarat:

Sijoittajan osuutta arvioitaessa on otettava huomioon salkun käyvän arvon
lisäksi rahaston nettokassavarat. Kiinteistöpääomarahastojen
velkarahoitusosuudet on esitetty taulukossa omilla riveillään.

CapManin osuus kassavirrasta, jos rahasto on voitonjaon piirissä:

Kun rahasto on tuottanut sijoittajille rahastosopimuksissa määritellyn
kumulatiivisen etuoikeutetun tuoton, siirtyy rahasto voitonjaon piiriin ja
hallinnointiyhtiölle jaetaan voitonjako-osuutta tulevista kassavirroista
voitonjakosopimusten mukaisesti (ns. carried interest).

Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että
pääomanpalautuksia. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi
pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin
palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.

Taulukon alaviitteet

(1)) Fenno Rahasto, Skandia I ja Skandia II muodostavat yhdessä Fenno Ohjelman,
jota hallinnoidaan yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa.

(2)) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampia juridisia yksiköitä (rinnakkaiset
rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot
poikkeavat merkittävästi toisistaan).

(3)) Valuuttamääräiset erät on arvostettu 30.9.2010 keskikurssiin.

(4)) CapMan Mezzanine IV: Kutsuttu sitoumus sisältää 192 milj. euron suuruisen
Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan. Toteutunut
kassavirta sisältää maksut joukkovelkakirjalainan merkitsijöille ja rahaston
yhtiömiehille.

(5)) CapMan Real Estate I: Toteutunut kassavirta sisältää jvk:n takaisinmaksun
ja kassavirran rahaston yhtiömiehille. Edellisen voitonjaon jälkeen kutsuttua
pääomaa on palauttamatta sijoittajille yhteensä 56,8 milj. euroa.


Tämä pääoma ja sillä maksettava vuotuinen etuoikeutettu tuotto tulee maksaa
sijoittajille, ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan jakaa. CapMan pitää
markkinatilanteesta johtuen epätodennäköisenä, että CapMan Real Estate I
-rahastolta saataisiin tulevaisuudessa uutta voitonjakoa. Rahasto on tämän
vuoksi siirretty pois ryhmästä voitonjaon piirissä olevat rahastot. Rahaston
vuonna 2007 maksamasta voitonjaosta jätettiin aikanaan tulouttamatta noin 6
milj. euroa siltä varalta, että saatua voitonjakoa jouduttaisiin tulevaisuudessa
palauttamaan.

LIITE 2: CAPMANIN HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN TOIMINTA 1.1.-30.9.2010

CapManin hallinnoimien pääomarahastojen sijoitustoiminta muodostui
katsauskaudella suoraan kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista pääasiassa
Pohjoismaissa ja Venäjällä (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksista
pääasiassa Suomessa (CapMan Real Estate). Kohdeyrityssijoituksia tekevien
rahastojen sijoitustoiminta käsittää keskisuuret yritysjärjestelyt eli buyout-
sijoitukset valmistavaan teollisuuteen, palvelualoille ja kaupan toimialalle
Pohjoismaissa, teknologiasijoitukset kasvuvaiheessa oleviin ja myöhäisemmän
kasvuvaiheen teknologiayrityksiin Pohjoismaissa, life science -sijoitukset
terveydenhuollon palveluyrityksiin ja lääketieteen teknologia erikoistuneisiin
yrityksiin Pohjoismaissa, sijoitukset Venäjällä toimiviin keskisuuriin
yrityksiin sekä merkittävät vähemmistösijoitukset listattuihin yrityksiin
Pohjoismaissa.

CAPMAN PRIVATE EQUITY

Sijoitukset kohdeyrityksiin tammi-syyskuussa 2010

Rahastot tekivät katsauskaudella seitsemän uutta sijoitusta ja useita
lisäsijoituksia yhteensä 144,6 milj. eurolla. Lisäsijoitusten osuus summasta oli
noin kolmannes. Uusia sijoituskohteita olivat Bank Evropeiskij, Esperi Care Oy,
Havator Oy, Hermelinen Hälsovård AB, INR Aspen, LMZ ja Oy Lunawood AB.
Merkittävät lisäsijoitukset tehtiin Walki Group Oy:öön, Komas Group Oy:öön,
Northern Alliance Oy:öön, Proxima AB:iin, Affecto Oyj:öön, Papa John'siin ja
Avelon Group Oy:öön. Vertailukaudella rahastot tekivät kolme uutta sijoitusta ja
useita lisäsijoituksia yhteensä 95,8 milj. eurolla.

Irtautumiset kohdeyrityksistä tammi-syyskuussa 2010

Rahastot irtautuivat katsauskaudella lopullisesti kymmenestä yrityksestä.
Kokonaan irtauduttiin Exidio Oy:stä, Foreca Oy:stä, Gammadata Holding AB:sta,
Inflight Service AB:sta, Inion Oy:stä, Nobia AB:sta, Oy Turo Tailor Ab:sta,
PacketFront Sweden AB:sta ja Pretax Oy:stä. Lisäksi rahastot myivät vuonna 2007
Hantro Products Oy:stä irtautumisen seurauksena saadut amerikkalaisen On2
Technologiesin osakkeet. Rahastot irtautuivat myös Farmos Holding Oy:stä.
Farmoksen myynti on rahastoille osittainen irtautuminen sijoituksesta, joka
tehtiin alun perin vuonna 2003 Orionin kosmetiikkayksikkö Noiroon (nyk. Lumene).
Rahastot irtautuivat lisäksi osittain MQ Sweden AB:sta. Katsauskauden aikana
toteutuneiden irtautumisten hankintahinta oli yhteensä 99,7 milj. euroa.
Vertailukaudella irtauduttiin lopullisesti kahdesta ja osittain yhdestä
yrityksestä, joiden hankintahinta oli 19,6 milj. euroa.

CAPMAN REAL ESTATE

Sijoitukset ja sitoumukset kiinteistöihin ja kiinteistöhankkeisiin tammi-
syyskuussa 2010

CapMan Hotels RE -rahasto teki katsauskaudella uuden sijoituksen Helsingin
keskustassa sijaitsevaan kiinteistöön, joka on tarkoitus muuntaa hotelliksi.
Lisäksi rahasto teki merkittävän lisäsijoituksen Vantaalla sijaitsevaan
Rantasipi Airport -hotelliin ja merkittävän lisäsijoituspäätöksen Turun Centrum
-liikerakennuksen peruskorjaukseen. Kiinteistöpääomarahastot tekivät myös useita
muita jatkosijoituksia nykyisiin kohteisiinsa. Uusien ja lisäsijoitusten määrä
oli yhteensä 18,2 milj. euroa.  Lisäksi rahastot olivat 30.9.2010 sitoutuneet
rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita 35,0 milj. eurolla.
Vertailukaudella rahastot tekivät kaksi uutta sijoitusta ja useita
lisäsijoituksia yhteensä 92,9 milj. eurolla. Sitoumukset uusien hankkeiden
rahoittamiseksi olivat 50,0 milj. euroa 30.9.2009.

Irtautumiset kiinteistökohteista tammi-syyskuussa 2010

Katsauskaudella toteutui CapMan Real Estate I -rahaston irtautuminen Kiinteistö
Oy Helsingin Kalevankatu 20:stä. Toteutuneen irtautumisen hankintahinta oli 8,7
milj. euroa. Vertailukaudella toteutui irtautuminen Helsingin Ludviginkatu
3-5:ssä sijaitsevasta toimistokiinteistöstä. Irtautumisen hankintahinta oli 9,1
milj. euroa.

RAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA LUKUINA

Rahastojen sijoitukset ja irtautumiset hankintahintaan, milj. euroa

  1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Uudet ja jatkosijoitukset

Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 144,6   95,8   172,0

  Buyout   102,5   59,1   80,4

  Teknologia   15,7   6,9   13,5

  Life Science   3,8   1,9   8,1

  Russia   13,0   6,9   7,1

  Public Market   9,6   21,0   62,9

Kiinteistöpääomarahastot 18,2   92,9   104,9
-------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 162,8   188,7   276,9Irtautumiset*

Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 99,7   19,6   32,4

  Buyout   58,5   16,1   16,8

  Teknologia   17,2   3,5   8,6

  Life Science   4,9   -   3,9

  Russia   -   -   -

  Public Market   19,1   -   3,1

Kiinteistöpääomarahastot 8,7   9,1   9,1
-------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 108,4   28,7   41,5


* ml. osittaiset irtautumiset ja mezzanine-lainojen lyhennykset.

Kiinteistörahastot olivat lisäksi 30.9.2010 sitoutuneet rahoittamaan
kiinteistöhankintoja ja -hankkeita 35 milj. eurolla.

Rahastojen yhteenlaskettu salkku* 30.9.2010, milj. euroa

  Salkku Salkku Osuus
hankinta- käypään salkusta
hintaan arvoon (käypä arvo) %

Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 1 019,5 977,0 44,4

Kiinteistöpääomarahastot 1 335,7 1 224,6 55,6
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 2 355,2 2 201,6 100,0Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot

  Buyout 760,8 775,8 79,5

  Teknologia 124,2 86,3 8,8

  Life Science 47,4 32,6 3,3

  Russia 36,9 28,4 2,9

  Public Market 50,2 53,9 5,5
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 1 019,5 977,0 100,0*Hallinnoitavien rahastojen kaikkien sijoituskohteiden muodostama kokonaisuus.

Jäljellä oleva sijoituskapasiteetti

Toteutuneiden ja arvioitujen kulujen jälkeen kohdeyrityssijoituksia tekevillä
rahastoilla oli 30.9.2010 jäljellä noin 790 milj. euroa uusiin
kohdeyrityssijoituksiin ja jatkosijoituksiin. Jäljellä olevista pääomista noin
480 milj. euroa oli varattu buyout-sijoituksiin (ml. mezzanine-sijoitukset),
noin 125 milj.euroa teknologiasijoituksiin, noin 25 milj.euroa life science
-sijoituksiin, noin 80 milj. euroa CapMan Russia -tiimin sijoituksiin ja noin
80 milj. euroa CapMan Public Market-tiimin sijoituksiin.
Kiinteistöpääomarahastojen jäljellä oleva sijoituskapasiteetti oli yhteensä noin
360 milj. euroa, ja se on varattu pääasiassa rahastojen nykyisten
sijoituskohteiden kehittämiseen.

LIITE 3: ACCESS CAPITAL PARTNERSIN HALLINNOIMAT RAHASTOT JA MANDAATIT 30.9.2010

CapMan Oyj omistaa 35 prosenttia eurooppalaisesta rahastojen rahastojen
hallinnointiyhtiöstä Access Capital Partnersista. Access hallinnoi 30.9.2010
noin 2,7 miljardin euron pääomia. CapMan Oyj -konsernin osuus voitonjaosta
Accessin vuonna 2003 ja sen jälkeen perustamien rahastojen ja private equity
-mandaattien osalta on 25 %. Aikaisempien Access-rahastojen kohdalla tämä osuus
on korkeampi.

Lisätietoja Access Capital Partnersin liiketoiminnasta löytyy osoitteesta
http://www.access-capital-partners.com">www.access-capital-partners.com[HUG#1459358]

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus Q3 2010:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: CapMan Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug