CapMan Oyj

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 04, 2011 09:23 EET

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat vuonna 2010:

- Konsernin liikevaihto oli 38,2 milj. euroa (36,3 milj. euroa vuonna 2009).
- Konsernin liikevoitto nousi 21,0 milj. euroon (0,1 milj. euroa).
- Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 18,9 milj. euroa (3,7 milj. euroa)
ja Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (-3,6 milj. euroa).
- Konsernin tulos ennen veroja oli 23,9 milj. euroa (1,2 milj. euroa) ja tulos
verojen jälkeen 17,6 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
- Emoyhtiön omistajien osuus kauden tuloksesta oli 17,3 milj. euroa (-0,2 milj.
euroa). Tulos/osake oli 17,7 senttiä (-3,0 senttiä).
- Access-kaupan vaikutus vuoden 2010 tulokseen oli 22,7 milj. euroa.
- Teknologiatoiminnan uudelleenorganisoinnin vaikutus vuoden 2010 tulokseen oli
-4,6 milj. euroa.
- Hallinnoitavat pääomat olivat 3 535,4 milj. euroa 31.12.2010 (3 504,3 milj.
euroa 31.12.2009).
- Hallituksen osinkoesitys on 0,12 euroa osakkeelta.
- Odotamme vuoden 2011 liikevoiton ylittävän hieman vuoden 2010 liikevoiton,
joka oli ilman kertaluonteisia eriä 6,3 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Lennart Simonsen kommentoi vuoden 2010 tapahtumia ja
tulevaisuuden näkymiä:

"Yrityskauppamarkkina pysyi hyvänä vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä, ja
rahastojemme sijoitus- ja irtautumistoiminta jatkui aktiivisena. Vuoden
viimeisellä neljänneksellä teimme kolme uutta sijoitusta ja tiedotimme kaksi
irtautumista. Koko vuoden aikana rahastomme tekivät sijoituksia yli 240 milj.
eurolla ja palauttivat sijoittajille pääomia lähes 200 milj. euroa.
Kohdeyritystemme kehitys oli pääosin hyvää. Varainhankinta eurooppalaisiin
buyout-sijoituksia ja kasvun rahoitusta tekeviin pääomarahastoihin laski vuonna
2010 yli 40 prosenttia vuoden 2009 erittäin matalasta tasosta*, ja olemme
tyytyväisiä että saimme onnistuneesti päätökseen CapMan Buyout IX -rahaston
varainhankinnan ja CapMan Mezzanine V -rahaston ensimmäisen
varainhankintakierroksen. Vuoden 2010 tulos oli Access-yrityskaupan seurauksena
hyvä.

Olemme viime kuukausina ottaneet merkittäviä askelia CapManin toiminnan
yksinkertaistamiseksi. Päätöksemme olla perustamatta uusia teknologiarahastoja
sekä Access-yritysmyynti vapauttavat resurssejamme CapManin ydintoimintojen
kehittämiseen. Tulevaisuudessa painopiste on yhä voimakkaammin kannattavuuden
parantamisessa erityisesti sijoitustoiminnan osalta.

Odotamme yritys- ja kiinteistökauppojen määrän pysyvän hyvällä tasolla vuonna
2011. Jo tehtyjen irtautumisten lisäksi rahastoillamme on käynnissä useita
irtautumishankkeita, joiden odotetaan toteutuvan vuonna 2011. Jatkamme
arvonkehitystyötä kohdeyrityksissämme ja kiinteistökohteissamme.

Irtautumisten aikataulu vaikuttaa suoraan aikatauluun, jolla rahastot siirtyvät
voitonjakoon. Tavoitteenamme on aina myydä sijoituskohteemme parhaalla
mahdollisella arvostustasolla. Voitonjakoa lähestyvien rahastojen salkuissa on
yrityksiä, joiden taloudellinen kehitys vuoden 2010 lopulla ei vastannut
odotuksiamme. Tämä saattaa lykätä irtaantumisia näistä yrityksistä ja siirtää
kyseessä olevien rahastojen siirtymistä voitonjaon piiriin vuodelta 2011 vuoteen
2012. Odotamme vuoden 2011 liikevoiton ylittävän hieman vuoden 2010
liikevoiton."Liiketoiminta

CapMan on Pohjoismaissa ja Venäjällä toimiva pääomarahastojen hallinnointiyhtiö,
joka tekee myös itse sijoituksia rahastoihinsa. Konsernin hallinnoimien
rahastojen sijoitustoiminnassa keskeinen periaate on aktiivinen vaikuttaminen
sijoituskohteiden arvonnousuun. Konsernilla on kaksi toimintasegmenttiä, jotka
ovat Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta.

Hallinnointiliiketoiminnan tulonlähteitä ovat hallinnointipalkkiot, voitonjako-
osuustuotot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot. Hallinnointipalkkiot ja
kiinteistökonsultointituotot kattavat pääsääntöisesti yhtiön operatiivisen
toiminnan kulut ja ovat luonteeltaan yleensä hyvin ennustettavia.

Rahastosijoitustoimintaan liittyvillä CapManin omien rahastosijoitusten käyvän
arvon muutoksilla ja realisoituneilla tuotoilla saattaa olla rahastojen
sijoituskohteiden kehityksestä ja yleisestä markkinakehityksestä riippuen
merkittävä positiivinen tai negatiivinen tulosvaikutus.

Koska voitonjako-osuustuotot ja rahastosijoitusten käyvät arvot voivat vaihdella
merkittävästi eri vuosineljännesten välillä, tulee konsernin taloudellista
kehitystä seurata pidemmällä aikajänteellä kuin vuosineljänneksittäin.

Merkittävät tapahtumat vuoden viimeisellä neljänneksellä

Access-yrityskauppa

CapMan myi marraskuussa 30 % osakkuusyrityksestään Access Capital Partners Group
S.A:sta Pohjolalle. Kauppa toteutui joulukuussa, ja sen vaikutus CapManin vuoden
2010 tulokseen oli 22,7 milj. euroa. CapManille jää kaupan toteutumisen jälkeen
5 %:n omistusosuus Accessissa. CapManin oikeudet Accessin rahastoista ja
pääomasijoitusmandaateista mahdollisesti saataviin voitonjako-osuustuottoihin
säilyvät kaupan jälkeen ennallaan ennen kaupan toteutumista kerättyjen pääomien
osalta.

Teknologiatoiminnan uudelleenorganisointi

CapMan päätti vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä, ettei se perusta
tulevaisuudessa uusia teknologiarahastoja. Teknologiatoiminnan
uudelleenorganisoinnin vaikutus CapManin vuoden 2010 tulokseen oli -4,6 milj.
euroa. Tästä 3,8 milj. euroa oli alaskirjausta vuonna 2002 tehtyyn Swedestart-
yrityskauppaan liittyvästä liikearvosta. Liikearvon alaskirjauksella ei ole
kassavirtavaikutusta. Päätöksen seurauksena CapMan leikkasi CapMan Technology
2007 -rahaston kokoa vuoden 2010 lopussa 142,3 milj. eurosta 99,6 milj. euroon
ja samalla rahaston sijoitusperiodi päättyi. Tästä johtuen rahastolta saatavien
hallinnointipalkkioiden määrä laskee vuonna 2011 noin 2 milj. euroa.

 Vuonna 2009 tehdyn päätöksen mukaisesti CapMan ei perusta tulevaisuudessa
myöskään uusia life science -rahastoja. CapMan Technology ja CapMan Life Science
-tiimit keskittyvät jatkossa nykyisten kohdeyritystensä arvonkehitystyöhön ja
tuottojen maksimointiin rahastojen sijoittajille. Pohjoismainen
teknologiasektori, kasvun rahoitus ja terveydenhuoltosektori säilyvät CapManin
muiden rahastojen sijoitusfokuksessa myös tulevaisuudessa.

Kiinteistökonsultointitoiminnan myynti

CapMan ilmoitti marraskuussa harkitsevansa kiinteistökonsultointitoimintansa
myyntiä sitoutuen samalla kehittämään kiinteistöpääomarahastojen
hallinnointiliiketoimintaa myös tulevaisuudessa.

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys vuonna 2010

Konsernin liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta ja oli 38,2 milj. euroa
vuonna 2010 (36,3 milj. euroa vuonna 2009). Operatiivisen toiminnan kulut
nousivat 42,8 milj. euroon (33,0 milj. euroa), ja niiden kasvuun vaikuttivat
etenkin vuoden viimeiselle neljännekselle kohdistuneet kertaluonteiset kulut
5,2 milj. euroa sekä vuoden viimeisen neljänneksen hyvän tuloksen perusteella
kirjatut henkilöstön tulospalkkiot. Kertaluonteisista kuluista 4,6 milj. euroa
liittyi teknologiatoiminnan uudelleenorganisointiin. Operatiivisen toiminnan
kulut ilman kertaluonteisia tai tulokseen sidottuja eriä olivat vuoden
viimeisellä neljänneksellä edeltävien vuosineljännesten tasolla.

Konsernin liikevoitto nousi 21,0 milj. euroon (0,1 milj. euroa). Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli 6,3 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat
yhteensä 0,6 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
nousi selvästi vertailukaudesta ja oli 2,4 milj. euroa (1,3 milj. euroa).
Osakkuusyhtiöiden tulokseen vaikuttivat etenkin Maneq-yhtiöiden
sijoituskohteiden positiivinen arvonkehitys vuonna 2010. Tulos ennen veroja oli
23,9 milj. euroa (1,2 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen oli 17,6 milj. euroa
(0,1 milj. euroa).

Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli 17,3 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).
Tulos/osake oli 17,7 senttiä (-3,0 senttiä).

Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä tilikauden liikevaihto,
liikevoitto ja tulos segmenteittäin on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-
osiossa.

Hallinnointiliiketoiminta

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 38,2 milj. euroa vuonna 2010 (36,3
milj. euroa). Hallinnointipalkkiot olivat edellisvuoden tasolla, 32,9 milj.
euroa (33,3 milj. euroa).

Kiinteistökonsultoinnin tuotot laskivat edellisvuodesta ja olivat 1,6 milj.
euroa (2,4 milj. euroa). Yhteensä hallinnointipalkkiot ja
kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 34,5 milj. euroa (35,7 milj. euroa).

Voitonjako-osuustuotot olivat katsauskaudella 2,6 milj. euroa (0,0 milj. euroa).
Voitonjako-osuustuottoja saatiin pääasiassa Finnventure V -rahastolta sen
irtauduttua taloushallinnon palveluyritys Pretaxista ja sen myytyä vuonna 2007
Hantro Products Oy:stä irtautumisen seurauksena saadut amerikkalaisen On2
Technologiesin osakkeet.

Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli yhteensä 18,9 milj. euroa (3,7 milj.
euroa) ja tulos 14,1 milj. euroa (3,7 milj. euroa). CapManin hallinnoimien
rahastojen tilannetta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Rahastosijoitustoiminta

Rahastosijoituksiin liittyvä käyvän arvon muutos oli vuonna 2010 yhteensä 2,7
milj. euroa (-3,3 milj. euroa), mikä vastaa 4,2 prosentin arvon nousua vuonna
2010 (5,4 prosentin arvon alenemista vuonna 2009). Vuoden viimeisellä
neljänneksellä käyvän arvon muutos oli 1,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa), mikä
vastaa 1,6 prosentin arvon nousua tällä jaksolla (1,5 prosentin arvonnousua
loka-joulukuussa 2009). Käyvän arvon muutoksiin vaikutti kohdeyritysten oman
kehityksen lisäksi niiden listattujen verrokkiyritysten markkina-arvojen
kehitys. Rahastosijoitusten yhteenlaskettu käypä arvo oli 31.12.2010 yhteensä
66,5 milj. euroa (59,4 milj. euroa 31.12.2009).

Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (-3,6 milj. euroa) ja
tulos 3,5 milj. euroa (-3,6 milj. euroa). Tulokseen vaikutti positiivisesti
osuus Maneq-osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Maneq-yhtiöiden tulokseen vaikuttivat
niiden tekemien sijoitusten käyvän arvon muutokset.

CapMan teki vuoden aikana uusia sijoituksia rahastoihinsa 11,8 milj. eurolla
(13,0 milj. eurolla). Valtaosa sijoituksista tehtiin CapMan Buyout IX, CapMan
Public Market, CapMan Life Science IV ja CapMan Buyout VIII -rahastoihin. CapMan
sai rahastoilta pääomapalautuksia 6,8 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Valtaosa
pääomanpalautuksista saatiin toteutuneiden irtautumisten seurauksena CapMan
Equity VII, CapMan Buyout VIII, CapMan Mezzanine IV ja CapMan Public Market
-rahastoilta. CapMan antoi vuoden kolmannella neljänneksellä 5 milj. euron
sijoitussitoumuksen CapMan Mezzanine V -rahastoon.

Jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä oli 36,3 milj. euroa 31.12.2010 (42,6
milj. euroa 31.12.2009). Nykyisten sijoitusten käypä arvo ja jäljellä olevien
sijoitussitoumusten määrä olivat yhteensä 102,8 milj. euroa (102,0 milj. euroa).
CapManin tavoitteena on sijoittaa hallinnoimiinsa rahastoihin jatkossa 1-5
prosenttia uusien rahastojen koosta rahaston kysynnästä ja CapManin omasta
sijoituskapasiteetista riippuen.

Tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon kohdeyritysten osalta IPEVG:n
suositusten (International Private Equity and Venture Capital Valuation
Guidelines) mukaisesti ja kiinteistöjen osalta ulkopuolisten asiantuntijoiden
arvonmääritysten mukaisesti liitteessä 1 määritellyllä tavalla. Käyvän arvon
muutos ei ole kassavirtavaikutteinen.

Sijoitukset käypään arvoon ja jäljellä olevat sitoumukset sijoitusalueittain on
esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

Tase ja rahoitusasema 31.12.2010

CapManin taseen loppusumma oli 155,8 milj. euroa 31.12.2010 (142,0 milj. euroa
31.12.2009). Pitkäaikaiset varat olivat vuoden lopussa 112,7 milj. euroa (112,1
milj. euroa). Liikearvoon tehtiin vuoden viimeisellä neljänneksellä 3,8 milj.
euron alaskirjaus teknologiatoiminnan uudelleenorganisoinnin seurauksena.
Liikearvo oli vuoden lopussa 6,4 milj. euroa (10,2 milj. euroa).
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset nousivat 66,5
milj. euroon (59,4 milj. euroa). Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 24,8 milj.
euroa (25,3 milj. euroa), ja niistä 24,2 milj. euroa (23,5 milj. euroa) oli
lainasaamisia Maneq-rahastoilta. CapMan Oyj:n lisäksi CapManin henkilökunta on
sijoittajina Maneq-rahastoissa. CapMan Oyj:n tuotto-odotus Maneq-rahastoilta
vastaa pitkälti muiden CapManin rahastosijoitusten tuotto-odotusta. Maneq-
rahastot maksavat CapMan Oyj:ltä saamilleen lainoille markkinaehtoisen koron.

Lyhytaikaiset varat olivat 39,6 milj. euroa (29,9 milj. euroa). Rahavarat ja
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat eli lyhytaikaiset
sijoitukset nousivat Access-yrityskaupan seurauksena 35,0 milj. euroon (19,7
milj. euroa).

CapMan Oyj:n oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina)
koko on 29,0 milj. euroa. Hybridilainan korkoja maksettiin vuoden aikana 3,2
milj. euroa, ja ne vähennettiin lainasopimusehtojen mukaisesti yhtiön omasta
pääomasta. CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa 50,6 milj. euron (56,9 milj.
euron) pankkirahoituskokonaisuus, josta oli käytössä 40,6 milj. euroa (46,9
milj. euroa). Ostovelat ja muut velat olivat 17,4 milj. euroa (12,2 milj.
euroa). Konsernin korolliset nettovelat olivat 6,6 milj. euroa (27,3 milj.
euroa).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 6,0 milj. euroa (-1,8 milj. euroa).
Rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiotuotot maksetaan kahdesti vuodessa
tammi- ja heinäkuussa, mikä näkyy rahavirtalaskelman käyttöpääomassa.
Investointien rahavirta 20,0 milj. euroa (-15,1 milj. euroa) sisältää tehtyjen
rahastosijoitusten ja saatujen pääoman palautusten lisäksi Access-kaupasta
saadun 21,0 milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 26,0 milj. euroa (-16,9
milj. euroa) ja rahoituksen rahavirta -9,9 milj. euroa (10,6 milj. euroa).
Rahoituksen rahavirta sisältää huhtikuussa maksetun 3,7 milj. euron osingon.
Avainlukuja 31.12.2010

CapManin omavaraisuusaste 31.12.2010 oli 58,5 prosenttia (55,1 prosenttia
31.12.2009). Oman pääoman tuotto oli 20,8 prosenttia (0,2 prosenttia) ja
sijoitetun pääoman tuotto 19,7 prosenttia (2,8 prosenttia).  Oman pääoman tuotto
oli kertaluonteiset erät huomioiden 8,7 % ja sijoitetun pääoman tuotto 6,7 %.
Tavoitetaso omavaraisuusasteelle oli yli 50 prosenttia ja oman pääoman tuotolle
yli 25 prosenttia vuonna 2010.

Avainlukuja

  31.12.10 31.12.09
-----------------------------------------------------------------------------


Tulos / osake, senttiä 17,7 -3,0

Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 17,7 -3,0

Oma pääoma / osake, senttiä * 107,7 94,2

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 84 255 467 83 015 987

Osakelukumäärä katsauskauden lopussa 84 281 766 84 281 766

Ulkona olevien osakkeiden määrä 84 255 467 84 255 467

Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet kauden lopussa 26 299 26 299

Oman pääoman tuotto, % 20,8 0,2

Sijoitetun pääoman tuotto,% 19,7 2,8

Omavaraisuusaste,% 58,5 55,1

Nettovelkaantumisaste,% 7,3 34,8* IFRS:n mukaan 29,0 milj. euron joukkovelkakirjalaina on luettu mukaan omaan
pääomaan myös osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa. Osakekohtaisen tuloksen
laskemisessa on huomioitu katsauskaudelle kohdistuvat joukkovelkakirjalainan
korot (netto).

Hallituksen esitys voitonjaoksi

CapMan Oyj:n tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 50 prosenttia
osingonmaksuun. CapMan Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 17,4 milj. euroa
31.12.2010 (10,5 milj. euroa 31.12.2009). Hallitus esittää yhtiön 30.3.2011
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 jaetaan osinkoa
0,12 euroa per osake eli yhteensä noin 10,1 milj. euroa. Vuodelta 2009
maksettiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta.

Varainhankinta vuonna 2010 ja hallinnoitavat pääomat 31.12.2010

Hallinnoitavilla pääomilla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa
sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. CapManin
tavoitteena on ollut kasvattaa hallinnoitavia pääomia keskimäärin 15 prosenttia
vuodessa. Pääomat kasvavat uusien rahastojen varainhankinnan myötä ja laskevat
tehtyjen irtautumisten seurauksena.

Varainhankintamarkkina pysyi koko vuoden ajan vaikeana. Preqinin alustavien
tietojen mukaan eurooppalaisiin buyout-  ja kasvun rahoitus -rahastoihin
kerättiin vuonna 2010 noin 37 miljardia dollaria eli jopa 42 prosenttia alle jo
entisestään matalan vuoden 2009 tason.*

CapMan perusti 22.11.2010 ensimmäisen kohdekohtaisen hotellirahastonsa, CapMan
Yrjönkatu 17 Ky:n. Rahaston koko on 13 milj. euroa ja se on sijoittanut
Helsingissä Yrjönkatu 17:ssä sijaitsevaan hotellikiinteistöön. CapManin
tavoitteena on perustaa seuraavien viiden vuoden aikana 5-10 kohdekohtaista
hotellirahastoa, jotka kukin sijoittavat 1-4 hotellikiinteistöön.

CapMan perusti 23.9.2010 CapMan Mezzanine V -rahaston. Rahaston koko on tällä
hetkellä 60 milj. euroa CapManin 5 milj. euron sitoumus mukaan lukien. Rahaston
tavoitekoko on 150 milj. euroa eli noin puolet CapMan Buyout IX -rahaston
koosta. Rahastot tulevat tekemään sijoituksia pääosin samoihin kohteisiin.

CapMan Buyout IX -rahaston lopulliseksi kooksi muodostui 294,6 milj. euroa
30.6.2010. Lisäksi CapMan Hotels RE -rahaston sijoituskapasiteetti nousi vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä 872,5 milj. eurosta 950,0 milj. euroon, kun
rahaston velkaosuutta nostettiin sen enimmäismäärää vastaavaksi.

Finnventure Rahasto II, Finnventure Rahasto III ja Finnventure Rahasto III G
-rahastojen toiminta lakkasi katsauskaudella rahastojen irtauduttua viimeisestä
sijoituskohteestaan Oy Turo Tailor Ab:sta. Teknologiatoiminnan uudelleen
organisoinnin seurauksena CapMan Technology 2007 -rahaston koko laski 142,3
milj. eurosta 99,6 milj. euroon.

Hallinnoitavat pääomat pysyivät vertailuvuoden tasolla ja olivat 3 535,4 milj.
euroa 31.12.2010 (3 504,3 milj. euroa 31.12.2009). Pääomista 1 794,6 milj. euroa
(1 845,3 milj. euroa) oli kohdeyrityssijoituksia tekevissä rahastoissa ja
1 740,8 milj. euroa (1 659,0 milj. euroa) kiinteistöpääomarahastoissa.

Tarkemmat tiedot hallinnoitavista rahastoista ja niiden sijoitustoiminnasta on
esitetty liitteissä 1 ja 2.

Muut tapahtumat katsauskaudella

CapManin hallinnoimat rahastot allekirjoittivat joulukuussa sopimuksen
sijoituskohteensa OneMed Group Oy:n myynnistä 3i:lle ja yhtiön toimivalle
johdolle.  CapMan on merkittävä sijoittaja OneMedistä irtautuvissa rahastoissa,
ja omien rahastosijoitusten seurauksena irtautumisen kassavirtavaikutuksen
arvioidaan olevan noin 13 milj. euroa vuonna 2011. Kaupan odotetaan toteutuvan
helmikuussa 2011.

Vuoden 2010 lopussa saatiin päätökseen vuonna 2009 aloitetut CapManin omien
rahastosijoitusten siirrot CapMan Fund Investments SICAV-SIF -yhtiöön.

Muutokset yhtiön johdossa

Konsernin talousjohtajaksi nimitettiin 28.1.2010 Niko Haavisto. Haavisto aloitti
tehtävässään 26.4.2010. Konsernin toimitusjohtajaksi ja senior partneriksi
nimitettiin 30.3.2010 Lennart Simonsen. Hän aloitti tehtävässään 1.6.2010.
CapManin HR-johtaja ja johtoryhmän jäsen Hilkka-Maija Katajisto erosi syyskuussa
yhtiön palveluksesta.

CapMan tiedotti 5.11.2010 muutoksista yhtiön johtoryhmässä. Vuoden 2010 lopussa
johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Lennart Simonsen, talousjohtaja Niko
Haavisto, Sijoittajapalvelut-tiimin vetäjä Jerome Bouix, CapMan Buyout -tiimin
vetäjä Kai Jordahl, CapMan Russia -tiimin vetäjä Hans Christian Dall Nygård,
CapMan Public Market -tiimin vetäjä Joakim Rubin ja CapMan Real Estaten -tiimin
vetäjän sijainen Mika Matikainen.

Henkilöstö

CapManin palveluksessa oli 31.12.2010 yhteensä 150 henkilöä (150 henkilöä
31.12.2009), joista 103 (107) työskenteli Suomessa ja loput muissa
Pohjoismaissa, Venäjällä tai Luxemburgissa. Henkilöstö maittain ja tiimeittäin
on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osiossa.Hallituksella olevat valtuutukset

CapMan Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä voimassa
olevat valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi
ottamisesta, osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutukset ovat voimassa
30.6.2011 asti.

Osakkeet ja osakepääoma

CapMan Oyj:n osakepääomassa tai osakemäärässä ei tapahtunut katsauskaudella
muutoksia. Osakepääoma oli 771 586,98 euroa 31.12.2010. B-osakkeita oli
78 281 766 kappaletta ja A-osakkeita 6 000 000 kappaletta 31.12.2010.

B-osakkeilla on kullakin yksi ääni ja A-osakkeilla 10 ääntä/osake.

Osakkeenomistajat

CapMan Oyj:llä oli 4 834 osakkeenomistajaa 31.12.2010 (4 774 osakkeenomistajaa
31.12.2009). CapMan Oyj antoi 14.12.2010 liputusilmoituksen, kun belgialaisen
pääomasijoittaja Gimv N.V.:n osuus yhtiön osakkeista nousi yli yhden
kymmenesosan (1/10) ja osuus kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta nousi
yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 10.12.2010 tehtyjen osakekauppojen
seurauksena.

Omat osakkeet

CapMan Oyj:n hallussa oli yhteensä 26 299 yhtiön omaa B-osaketta 31.12.2010.
Omien osakkeiden määrässä ei tapahtunut muutoksia vuonna 2010.

Optio-ohjelmat

CapMan Oyj:llä oli vuoden 2010 lopussa voimassa yksi optio-ohjelma henkilöstön
kannustamiseksi ja sitouttamiseksi, Optio-ohjelma 2008. Optio-ohjelma 2008:aan
kuuluu enintään 4 270 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään
yhteensä enintään 4 270 000 yhtiön B-osaketta. Optio-ohjelma 2008 jakautuu A- ja
B-sarjoihin, joihin kuuluu molempiin enintään 2 135 000 optio-oikeutta.
Merkintäaika 2008A-optioilla alkaa 1.5.2011 ja 2008B-optioilla 1.5.2012. Optio-
oikeuksilla tapahtuvista osakemerkinnöistä saatavat varat kirjataan sijoitetun
vapaan pääoman rahastoon. 2008A-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu 2 018 500
kappaletta ja 2008B-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu 1 820 000 kappaletta
31.12.2010.

Kaupankäynti ja markkina-arvon kehitys

CapMan Oyj:n B-osakkeiden päätöskurssi oli 1,78 euroa 31.12.2010 (1,34 euroa
31.12.2009). Vuoden 2010 keskikurssi oli 1,57 euroa (1,10 euroa), ylin kurssi
1,98 euroa (1,63 euroa) ja alin 1,28 euroa (0,77 euroa). CapMan Oyj:n B-
osakkeita vaihdettiin vuoden aikana 14,1 milj. kappaletta (16,9 milj.
kappaletta), mikä vastasi 22,0 milj. euron (19,2 milj. euron) vaihtoa.  CapMan
Oyj:n B-osakkeiden markkina-arvo 31.12.2010 oli 139,3 milj. euroa (104,9 milj.
euroa 31.12.2009). Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa A-osakkeet on
arvostettu B-osakkeiden katsauskauden päätöskurssiin, oli 150,0 milj. euroa
(112,9 milj. euroa).

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous
2011

Keskeiset kohdat CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tilinpäätöksestä sekä
hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 julkaistaan osana CapManin vuoden
2010 vuosikertomusta viikolla 10. Tilinpäätös kokonaisuudessaan ja hallituksen
toimintakertomus sekä muut osayhtiölain tarkoittamat tilinpäätösasiakirjat ovat
saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.3.2011. CapMan Oyj:n
varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 30.3.2011 klo 10 Helsingissä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

CapMan Oyj:n Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan hallituksen
toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina osana yhtiön vuoden 2010
vuosikertomusta viikolla 10, ja se on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla.

Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

CapManin hallinnointiliiketoiminta on vuositasolla pääsääntöisesti kannattavaa,
mutta yhtiön tuloksen ennustamiseen liittyy merkittävää epävarmuutta sekä
mahdollisten voitonjako-osuustuottojen ajoittumisen että rahastosijoitusten
käypien arvojen kehittymisen osalta. Pohjoismaisten vientiteollisuuden
toimialojen rakennemuutos saattaa vaikuttaa joidenkin kohdeyritystemme
toimintaan ja kannattavuuteen heikentävästi. Varainhankintaympäristön odotetaan
jatkuvan haastavana ainakin seuraavan vuoden ajan, mikä saattaa vaikuttaa tällä
jaksolla tapahtuvan varainhankinnan lopputulokseen, ja sitä kautta
hallinnoitavien pääomien määrään ja saataviin uusiin hallinnointipalkkioihin.

Toimintaympäristö

Vaihtoehtoisen sijoitusluokan kysynnän pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat
edelleen säilyneet hyvinä. Talouden taantuma ja sen seuraukset ovat hidastaneet
selvästi pääomasijoitusalan kasvua. Preqinin viimeaikaisen tutkimuksen** mukaan
varainhankintamarkkinan odotetaan edelleen pysyvän vaikeana vuonna 2011. Yli
puolet tutkimukseen osallistuneista institutionaalisista sijoittajista aikoo
kuitenkin sijoittaa enemmän pääomia pääomarahastoihin vuonna 2011 kuin vuonna
2010, mikä enteilee markkinan vähittäistä paranemista vuoden 2011 aikana.
Yrityskauppamarkkinan vilkastuminen ja irtautumisista saatavat pääoman
palautukset tukevat tätä kehitystä. Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus
kohdistuu tällä hetkellä etenkin pieniin ja keskisuuriin buyout-rahastoihin.

Sijoitustoiminnassa pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa
yritysjärjestelyiden ja kasvun rahoittamisessa, ja sen tyypillisimpiä
käyttökohteita ovat edelleen eri toimialojen konsolidointijärjestelyt,
perheyritysten sukupolvenvaihdokset ja julkisten palvelujen ja toimintojen
yksityistäminen. Myös lisääntynyt yrittäjäaktiivisuus tuo alalle kasvua.
Kiinteistörahastot ovat puolestaan saavuttaneet vakiintuneen aseman
kiinteistöihin sijoittavien instituutioiden sijoitusallokaatioissa.

CapMan jatkaa kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen kohdalla
sijoitusstrategiansa toteuttamista. Pankkirahoituksen saatavuus
yritysjärjestelyihin ja kiinteistösijoituksiin on hyvällä tasolla. Kiinnostavien
sijoituskohteiden määrä on pysynyt hyvänä kaikilla sijoitusalueillamme.
Rahastojen salkuissa on useita kohteita, joista ollaan valmiita irtautumaan.

Kohdeyritystemme kehitys on ollut katsauskaudella pääosin hyvää, ja tulos- ja
kasvuennusteet vuodelle 2011 ovat kokonaisuudessaan positiivisia. IPEVG-
arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti kohdeyritysten käypien arvojen kehitykseen
vaikuttaa myös pörssilistattujen yhtiöiden tulosennusteiden kehittyminen ja
toiminta-alueemme valuuttojen kurssikehitykset suhteessa euroon. Aiomme pitää
rahastoissamme riittävät reservit yritysten kasvun ja rahoituksen tukemiseksi.
Pitkäaikainen yhteistyö pohjoismaisten pankkien kanssa on meille erityisen
tärkeää ja yhteistyö on toiminut hyvin.

Kiinteistötransaktioiden arvoissa ja volyymeissa jäätiin vuonna 2010 edelleen
melko vaatimattomalle tasolle johtuen erityisesti ulkomaisten sijoittajien
vähyydestä. Huomattava osa transaktioista oli kotimaisten, lähinnä
institutionaalisten, sijoittajien välisiä kauppoja. Ulkomaisten sijoittajien
kiinnostus on kuitenkin selkeästi kasvussa, mutta toistaiseksi niiden kiinnostus
on kohdistunut lähinnä alhaisemman riskin ns. prime-kohteisiin, joita on ollut
melko vähän tarjolla. Kasvavan kysynnän myötä tuottovaatimusten nousu on
pysähtynyt, ja arvot ovat lähteneet pieneen kasvuun erityisesti kohteissa,
joissa on alhainen vuokrakassavirtariski. Odotamme kiinteistökauppojen
lisääntyvän kevään 2011 aikana. Toimistokiinteistöjen vuokraustilanne on pysynyt
tyydyttävällä tasolla ja kysynnässä on ollut havaittavissa elpymisen merkkejä.
Tästä huolimatta toimistokohteiden vajaakäytön odotetaan lisääntyvän
pääkaupunkiseudulla, mikä luo paineita vuokratasoihin. Vähittäiskaupankasvu
2010 oli lähes 4 %, mikä heijastui positiivisesti erityisesti suurten
kauppakeskusten kävijämääriin ja myynteihin. Kauppakeskusten myönteisen
kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2011.

Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on käytettävissään noin 700 milj.
euron varat uusiin ja jatkosijoituksiin, ja kiinteistöpääomarahastoilla on noin
335 milj. euron sijoituskapasiteetti pääosin nykyisen salkun kehittämiseksi.

Eurooppalaista vaihtoehtoista sijoitusluokkaa sääntelevä AIFM-direktiivi
(Directive on Alternative Investment Fund Managers) hyväksyttiin Euroopan
Parlamentissa marraskuussa 2010 ja sen odotetaan astuvan voimaan vuoden 2011
toisella neljänneksellä. Kansalliseen lainsäädäntöön direktiivi on saatettava
seuraavan kahden vuoden kuluessa. Direktiivi mm. edellyttää alan toimijoilta
toimilupaa sekä asettaa merkittäviä muita vaatimuksia mm. rahastosijoittaja- ja
viranomaisraportoinnin osalta. CapMan on organisaationsa ja toimintamalliensa
ansiosta hyvässä asemassa direktiivin vastaanottamiseksi.

Tulevaisuuden näkymät

Hallinnointipalkkiot jäävät vuonna 2011 vuoden 2010 tasosta irtautumisten
pienentäessä hallinnointipalkkiopohjaa ja seuraavien merkittävien
varainhankintakierrosten ajoittuessa vuodelle 2012. Vuonna 2010 tehdyn
uudelleenorganisoinnin seurauksena myös operatiivisen toiminnan kulut laskevat,
mutta eivät samassa suhteessa kuin hallinnointipalkkiot. Jatkamme
organisaatiomme kehittämistä keskeisten sijoitusalueiden kasvun varmistamiseksi.
Hallinnointipalkkiot eivät kata operatiivisen toiminnan kuluja täysimääräisesti
vuonna 2011.

Rahastoilla on salkuissaan useita kohdeyrityksiä ja kiinteistöjä, joiden
irtautumisneuvottelut ovat käynnissä. Odotamme CapMan Equity VII A, B ja Sweden
ja Finnmezzanine III A ja B -rahastojen siirtyvän voitonjaon piiriin vuosina
2011-2012. Rahastosijoitusten käypien arvojen kehitys riippuu kohdeyritysten
sekä yleisen markkinatilanteen kehityksestä, ja odotamme käypien arvojen
kehityksen olevan vuonna 2011 positiivista.

Odotamme vuoden 2011 liikevoiton ylittävän hieman vuoden 2010 liikevoiton, joka
oli ilman kertaluonteisia eriä 6,3 milj. euroa.


CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011 julkistetaan keskiviikkona
4.5.2011.Helsingissä 4.2.2011


CAPMAN OYJ
HallitusTiedotustilaisuus:

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tänään klo 12.00
CapManin toimitiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32. CapManin toimitusjohtaja
Lennart Simonsen esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan
markkinatilanteeseen. Tilaisuudessa on tarjolla kevyt lounas.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan suomeksi ja englanniksi
konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Lennart Simonsen, puh. 0207 207 567 tai 0400 439 684
talousjohtaja Niko Haavisto, puh. 0207 207 583 tai 050 465 4125

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
http://www.capman.com">www.capman.com* Preqin, January 2011.
** Preqin Investor Outlook: Private Equity, 2011.


Liitteet (taulukko-osan jälkeen):

Liite 1: CapMan Oyj -konsernin hallinnoimat rahastot 31.12.2010, milj. euroa
Liite 2: CapManin hallinnoimien rahastojen toiminta vuonna 2010


Laatimisperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS -standardien mukaisesti noudattaen samoja
laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteessa
esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)


1 000 EUR 1-12/10 1-12/09
---------------------------------------------------------------------

Liikevaihto 38 150 36 257


Liiketoiminnan muut tuotot 22 963 137

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -25 241 -18 464

Poistot ja arvonalentumiset -884 -957

Liikearvon arvonalentuminen -3 839 -700

Liiketoiminnan muut kulut -12 835 -12 845

Sijoitusten käyvän arvon muutokset 2 707 -3 322


Liikevoitto 21 021 106


Rahoitustuotot ja -kulut 560 -185

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 2 358 1 293


Voitto ennen veroja 23 939 1 214


Tuloverot -6 383 -1 076


Konsernin voitto 17 556 138Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerot 461 270


Konsernin laaja tulos yhteensä 18 017 408


Kauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 17 328 -210

Määräysvallattomille omistajille 228 348


Kauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 17 789 60

Määräysvallattomille omistajille 228 348


Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta

laskettu osakekohtainen tulos:

Tulos/osake, senttiä 17,7 -3,0

Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 17,7 -3,0Hybridilainan korko katsauskaudelta on huomioitu osakekohtaisen tuloksen
laskennassa.KONSERNIN TASE (IFRS)


1 000 EUR 31.12.10 31.12.09
----------------------------------------------------------------------------

VARAT


Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 602 838

Liikearvo 6 406 10 245

Muut aineettomat hyödykkeet 2 424 2 972

Osuudet osakkuusyrityksissä 6 400 6 547

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset

    Rahastosijoitukset 66 504 59 421

    Muut sijoitukset 619 585

Saamiset 24 778 25 304

Laskennalliset verosaamiset 4 923 6 177

112 656 112 089


Lyhytaikaiset varat

Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 619 10 291

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat 980 1 673

Rahavarat 34 049 17 978

39 648 29 942


Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 3 501 0


Varat yhteensä 155 805 142 031OMA PÄÄOMA JA VELAT


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 772 772

Ylikurssirahasto 38 968 38 968

Muut rahastot 38 679 37 347

Muuntoerorahasto 69 -392

Kertyneet voittovarat 12 241 1 097

90 729 77 792


Määräysvallattomien omistajien osuus 273 413

Oma pääoma yhteensä 91 002 78 205


Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 3 078 1 824

Pitkäaikaiset korolliset velat 35 371 41 779

Muut velat 1 331 1 137

39 780 44 740Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat 17 395 12 227

Lyhytaikaiset korolliset velat 6 250 6 250

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 378 609

25 023 19 086


Velat yhteensä 64 803 63 826


Oma pääoma ja velat yhteensä 155 805 142 031

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA


Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-

Kerty- vallat-

Yli- neet- tomien Oma

Osake- kurssi- Muut Muunto- voitto- omistajien pääoma

1 000 EUR pääoma rahasto rahastot erot varat Yht. osuus yht.
--------------------------------------------------------------------------------

Oma pääoma

31.12.2008 772 38 968 25 829 -226 3 585 68 928 221 69 149

Optioiden
kirjaus -50 -50 -50

Osakemerkinnät

optioilla 723 723 723

Osingonjako 0 -46 -46

Osakeanti 1 795 1 795 1 795

Oman pääoman

ehtoinen jvkl 9 000 9 000 9 000

Oman pääoman

ehtoisen jvkl:n

korot (netto) -2 228 -2 228 -2 228

Muut muutokset -436 -436 -110 -546

Laaja tulos
yhteensä 270 -210 60 348 408

Oma pääoma

31.12.2009 772 38 968 37 347 -392 1 097 77 792 413 78 205


Oma pääoma

31.12.2009 772 38 968 37 347 -392 1 097 77 792 413 78 205

Optioiden
kirjaus 1 332 -729 603 603

Osingonjako -3 370 -3 370 -309 -3 679

Oman pääoman

ehtoisen jvkl:n

korot (netto) -2 414 -2 414 -2 414

Muut muutokset 329 329 -59 270

Laaja tulos
yhteensä 461 17 328 17 789 228 18 017

Oma pääoma

31.12.2010 772 38 968 38 679 69 12 241 90 729 273 91 002LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)


1 000 EUR 1-12/10 1-12/09
--------------------------------------------------------

Liiketoiminnan rahavirrat

Tilikauden voitto 17 556 138

Oikaisut tilikauden voittoon -15 958 5 352

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 598 5 490

Käyttöpääoman muutokset 9 003 -3 463

Rahoituserät ja verot -4 580 -3 825

Liiketoiminnan rahavirta 6 021 -1 798


Investointien rahavirta 19 979 -15 105


Rahavirta ennen rahoitusta 26 000 -16 903

Maksetut osingot (ml. vähemmistön osuus) -3 679 -46

Rahoituksen muu nettorahavirta -6 250 10 597

Rahoituksen rahavirta -9 929 10 551


Rahavarojen muutos 16 071 -6 352

Rahavarat kauden alussa 17 978 24 330

Rahavarat kauden lopussa 34 049 17 978

Segmentti-informaatio

Konsernissa on kaksi toimintasegmenttiä: Hallinnointiliiketoiminta ja
Rahastosijoitustoiminta.Rahastosijoi- Konserni
1-12/2010 Hallinnointiliiketoiminta tustoiminta yhteensä

CapMan CapMan
Private Real
1 000 EUR Equity Estate Yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto 29 745 8 405 38 150 0 38 150

Liikevoitto / -tappio 19 844 -908 18 936 2 085 21 021

Tilikauden tulos 15 326 -1 235 14 091 3 465 17 556


Pitkäaikaiset varat 9 272 1 519 10 791 101 865 112 656

Varat sisältävät:

Osuudet
osakkuusyrityksissä 0 0 0 6 400 6 400


Myytävänä olevat
pitkäaikaiset

omaisuuserät 3 501 0 3 501 0 3 501
Rahastosijoi- Konserni
1-12/2009 Hallinnointiliiketoiminta tustoiminta yhteensä

CapMan CapMan
Private Real
1 000 EUR Equity Estate Yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto 27 263 8 994 36 257 0 36 257

Liikevoitto / -tappio 3 128 547 3 675 -3 569 106

Tilikauden tulos 3 197 544 3 741 -3 603 138


Pitkäaikaiset varat 17 528 1 272 18 800 93 289 112 089

Varat sisältävät:

Osuudet
osakkuusyrityksissä 1 962 0 1 962 4 585 6 547Tuloverot

Konsernituloslaskelman tulovero muodostuu kauden verotettavaan tuloon
perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Laskennalliset verot on
laskettu kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen
arvon välillä.Osingot

Vuodelta 2009 osinkoa maksettiin 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 3,4 milj.
euroa. (Vuodelta 2008 ei maksettu osinkoa.)Pitkäaikaiset varat


1 000 EUR 31.12.10 31.12.09
----------------------------------------------------------------
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

rahastosijoitukset kauden alussa 59 421 53 147

Lisäysten kassavirta 11 822 13 038

Palautusten kassavirta -6 759 -586

Vähennysten kassavirta 0 -3 616

Käyvän arvon muutos 2 020 -2 562

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

rahastosijoitukset kauden lopussa 66 504 59 421Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

rahastosijoitukset kauden lopussa 31.12.10 31.12.09


Buyout 36 933 34 233

Technology 5 278 3 616

Life Science 4 794 3 683

Russia 1 488 1 049

Public Market 3 610 3 422

Mezzanine 4 238 4 000

Muut 235 364

Real Estate 5 302 4 296

Access 4 626 4 758

Yhteensä 66 504 59 421Liiketoimet lähipiirin (osakkuusyritykset) kanssa


1 000 EUR 31.12.10 31.12.09
----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset saamiset kauden lopussa 23 126 22 598

Lyhytaikaiset saamiset kauden lopussa 765 779Pitkäaikaiset velat


1 000 EUR 31.12.10 31.12.09
----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset korolliset velat kauden lopussa 35 371 40 625Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Voitonjako-osuustuotot kertyvät vaihtelevasti riippuen irtautumisen
toteutumisajankohdasta. Yhdellä irtautumisella saattaa olla merkittävä vaikutus
CapMan Oyj:n koko vuoden tulokseen.HenkilöstöMaittain 31.12.10 31.12.09
--------------------------------------------------------------------
Suomi 103 107

Tanska 3 3

Ruotsi 22 21

Norja 7 7

Venäjä 14 12

Luxemburg 1 0

Yhteensä 150 150Tiimeittäin
--------------------------------------------------------------------
CapMan Private Equity 64 61

CapMan Real Estate 43 42

Sijoittajapalvelut 22 23

Sisäiset palvelut 21 24

Yhteensä 150 150

Vastuusitoumukset1 000 EUR 31.12.10 31.12.09
--------------------------------------------------------------------
Muut vuokrasopimukset 9 191 10 927

Vakuudet ja muut vastuusitoumukset 68 146 68 164

Jäljellä olevat sitoumukset rahastoihin 36 299 42 624Sitoumukset rahastoihin sijoitusalueittain

Buyout 15 910 20 967

Technology 4 634 5 486

Life Science 2 287 4 160

Public Market 1 443 2 669

Russia 3 225 4 067

Mezzanine 5 069 910

Muut 493 510

Real Estate 1 215 1 582

Access 2 023 2 273

Yhteensä 36 299 42 624

Liikevaihto ja tulos vuosineljänneksittäin


Vuosi 2010

MEUR 1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 1-12/10
--------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto 11,4 9,6 8,7 8,5 38,2

     Hallinnointipalkkiot 8,4 8,9 7,9 7,7 32,9

     Voitonjako-osuustuotot 2,4 0,1 0,1 0,0 2,6

     Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6

     Muut tuotot 0,2 0,2 0,3 0,4 1,1

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,0 22,9 23,0

Operatiivisen toiminnan kulut -8,3 -8,6 -8,5 -17,4 -42,8

Sijoitusten käyvän arvon muutokset 1,1 -0,7 1,3 1,0 2,7

Liikevoitto 4,3 0,2 1,5 15,0 21,0

Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 0,1 0,2 0,4 0,6

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,8 1,1 0,6 -0,1 2,4

Tulos ennen veroja 5,0 1,4 2,2 15,3 23,9

Konsernin kauden tulos 3,5 1,7 1,8 10,6 17,6Vuosi 2009

MEUR 1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/09 1- 2/09
--------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto 8,1 8,7 9,5 10,0 36,3

     Hallinnointipalkkiot 7,4 8,2 9,0 8,7 33,3

     Voitonjako-osuustuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

     Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,6 0,4 0,3 1,1 2,4

     Muut tuotot 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6

Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

Operatiivisen toiminnan kulut -8,4 -8,1 -7,9 -8,6 -33,0

Sijoitusten käyvän arvon muutokset -4,3 -0,3 0,4 0,9 -3,3

Liikevoitto / -tappio -4,7 0,5 2,0 2,3 0,1

Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 0,3 -0,2 0,2 -0,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,6 -1,8 0,3 2,2 1,3

Tulos ennen veroja -4,6 -1,0 2,2 4,6 1,2

Konsernin kauden tulos -3,7 -1,3 2,0 3,1 0,1
LIITE 1: CAPMAN OYJ -KONSERNIN HALLINNOIMAT RAHASTOT 31.12.2010, milj. euroa

Alla olevat taulukot kuvaavat CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta
31.12.2010. Analysoitaessa aikataulua, jolla rahastot voivat siirtyä
voitonjakoon, on verrattava sijoittajien jo saaman kumulatiivisen kassavirran
suhdetta kutsuttuun pääomaan. Voitonjakoon siirtymiseksi kutsuttu pääoma tulee
palauttaa ja maksaa sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto. Salkun käypä arvo,
mukaan lukien rahaston mahdolliset nettokassavarat, kertoo sijoittajille
jaettavissa olevan pääoman katsauskauden lopussa.

Voitonjaon piiriin siirtymiseksi tarvittavaa kassavirtaa arvioidessa on lisäksi
huomioitava, että osassa rahastoista on vielä pääomaa kutsumatta. Viimeisen
sarakkeen prosenttiosuus kertoo CapManin osuuden rahaston kassavirroista, jos
rahasto on voitonjaon piirissä. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti
kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee
kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.

Sarakeotsikoiden määritelmät on esitetty taulukoiden alapuolella.
 SUORIA KOHDEYRITYSSIJOITUKSIA TEKEVÄT RAHASTOTKut-
suttu CapManin
Koko pää- Rahaston Netto- Toteutunut osuus
    oma nykyisen salkun kassa- kassavirta

han- käypä varat sijoit- hallin- kassavir-
kinta- arvo  tajille  nointi- rasta jos
hinta  yh- rahasto
tiölle on
(carried voiton-
inte-  jaossa
      rest)
--------------------------------------------------------------------------------
Voitonjaon
piirissä
olevat
rahastot

Fenno
Ohjelma 1)
ja FM II B
yhteensä 76,0 74,7 8,1 7,4 0,4 145,0 9,3 10-20 %

FV V 169,9 165,4 34,6 16,4 0,9 249,5 7,8 20 %
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 245,9 240,1 42,7 23,8 1,3 394,5 17,1Rahastot,
joiden
odotetaan
siirtyvän
voitonjaon
piiriin
vuosien
2011-2012
aikana

CME VII A 156,7 152,8 86,0 94,1 23,2 115,5   20 %

CME VII B 56,5 56,5 32,5 40,4 13,1 50,8   20 %

CME SWE 67,0 66,4 36,8 40,3 10,0 49,7   20 %

FM III A 101,4 100,6 29,0 22,5 3,2 115,4   20 %

FM III B 20,2 19,9 5,6 6,9 0,9 23,8   20 %
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 401,8 396,2 189,9 204,2 50,4 355,2Muut
rahastot,
jotka eivät
vielä ole
voitonjaon
piirissä

CME VII C 23,1 19,8 11,5 8,9 0,1 8,2   20 %

CMB VIII 2) 440,0 355,3 300,3 278,8 0,7 12,2   14 %

CM LS IV 54,1 41,8 30,8 25,5 0,3     10 %

CMT 2007 2) 99,6 63,7 43,9 42,4 0,4     10 %

CMR 118,1 49,8 38,2 31,0 0,4     3,4 %

CMPM 138,0 98,8 76,2 99,5 0,4 46,8   10 %

CMB IX 294,6 103,4 91,9 99,3 0,3     10 %

CMM IV 4) 240,0 230,0 160,7 159,3 17,0 78,1   15 %

CMM V 60,0 9,9 9,0 9,5 0,3     10 %
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 1 467,5 972,5 762,5 754,2 19,9 145,3Rahastot,
joilla ei ole
voitonjako-
potentiaalia
CapManille

FM III C, FV
IV, FV V ET,
SWE LS 3),
SWE Tech
2), 3) ja FM
II A, C, D 2)
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 315,6 301,6 62,2 38,7 4,7 214,0Kohdeyritys-
sijoituksia
tekevät
rahastot yht. 2 430,8 1 910,4 1 057,3 1 020,9 76,3 1 109,0 17,1KIINTEISTÖPÄÄOMARAHASTOTAlku- Kut- Rahaston Netto- Toteutunut CapManin
  peräinen suttu nykyisen salkun kassa- kassavirta osuus

sijoitus- pää- han- käypä varat sijoit- hallin- Kassavir-
kapasi- oma kinta- arvo tajille nointi- rasta jos
teetti hinta yhtiölle rahasto
(carried on
interest) voiton-
  jaossa
--------------------------------------------------------------------------------
Rahastot,
jotka eivät
ole
voitonjaon
piirissä

CMRE I 5)

  oma
  pääoma
  ja jvkl 200,0 188,5 66,7 51,3   195,2 27,4 26 %

  velka-
  rahoitus 300,0 277,2 98,0 98,0
--------------------------------------------------------------------------------
  Yhteensä 500,0 465,7 164,7 149,3 -0,2 195,2 27,4CMRE II

  oma
  pääoma 150,0 95,9 106,8 92,9   0,5   12 %

  velka-
  rahoitus 450,0 246,4 231,5 231,5
--------------------------------------------------------------------------------
  Yhteensä -8,3
600,0 342,3 338,3 324,4   0,5CMHRE

  oma
  pääoma 332,5 309,3 346,1 282,1   21,1   12 %

  velka-
  rahoitus 617,5 526,8 502,7 502,7
--------------------------------------------------------------------------------
  Yhteensä 950,0 835,8 848,8 784,8 -9,2 21,1PSH Fund

  oma
  pääoma 5,0 3,5 3,3 5,3       10 %

  velka-
  rahoitus 8,0 8,0 8,0 8,0
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 13,0 11,5 11,3 13,3 0,3Kiinteistö-
rahastot
yht. 2 063,0 1 655,3 1 363,1 1 271,8 -17,4 216,8 27,4Kaikki
rahastot
yht. 4 493,8 3 565,7 2 420,4 2 292,7 58,9 1 325,8 44,5

Rahastojen lyhenteet:

CMB = CapMan Buyout CMRE = CapMan Real Estate

CME = CapMan Equity CMT 2007 = CapMan Technology 2007

CMLS = CapMan Life Science FM = Finnmezzanine Fund

CMM = CapMan Mezzanine FV = Finnventure Fund

CMHRE = CapMan Hotels RE PSH Fund = Project Specific Hotel Fund

CMPM = CapMan Public Market Fund SWE LS = Swedestart Life Science

CMR = CapMan Russia Fund SWE Tech = Swedestart TechRahastotaulukoiden sarakeotsikoiden selitteetKoko / Alkuperäinen sijoituskapasiteetti:

Sijoittajien kokonaissitoumus rahastoon eli rahaston alkuperäinen koko.
Kiinteistöpääomarahastojen kohdalla sijoituskapasiteetti käsittää myös rahaston
velkaosuuden.

Kutsuttu pääoma:

Sijoittajien rahastoon maksama pääoma katsauskauden loppuun mennessä.

Rahaston nykyisen salkun käypä arvo:

Rahastojen sijoitukset kohdeyrityksiin on arvostettu käypään arvoon (fair value)
IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines,
www.privateequityvaluation.com) suositusten mukaisesti ja sijoitukset
kiinteistöihin ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti.

Käypä arvo on määrä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa
omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä.
Pääomasijoitustoiminnan luonteen mukaisesti rahastojen salkuissa on
sijoituskohteita, joiden käypä arvo ylittää hankintahinnan sekä
sijoituskohteita, joiden käypä arvo alittaa hankintahinnan.

Nettokassavarat:

Sijoittajan osuutta arvioitaessa on otettava huomioon salkun käyvän arvon
lisäksi rahaston nettokassavarat. Kiinteistöpääomarahastojen
velkarahoitusosuudet on esitetty taulukossa omilla riveillään.

CapManin osuus kassavirrasta, jos rahasto on voitonjaon piirissä:

Kun rahasto on tuottanut sijoittajille rahastosopimuksissa määritellyn
kumulatiivisen etuoikeutetun tuoton, siirtyy rahasto voitonjaon piiriin ja
hallinnointiyhtiölle jaetaan voitonjako-osuutta tulevista kassavirroista
voitonjakosopimusten mukaisesti (ns. carried interest).

Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että
pääomanpalautuksia. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi
pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin
palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.Taulukoiden alaviitteet

(1)) Ns. "vanhat rahastot": Finnmezzanine Rahasto II B (perustettu 1998,
voitonjakoon 2006). Fenno Rahasto (perustettu 1997, voitonjakoon 2005), Skandia
I (perustettu 1997, voitonjakoon 2005) ja Skandia II (perustettu 1997,
voitonjakoon 2004) muodostavat yhdessä Fenno Ohjelman, jota hallinnoidaan
yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa.

(2)) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampia juridisia yksiköitä (rinnakkaiset
rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot
poikkeavat merkittävästi toisistaan).

(3)) Valuuttamääräiset erät on arvostettu 31.12.2010 keskikurssiin.

(4)) CapMan Mezzanine IV: Kutsuttu sitoumus sisältää 192 milj. euron suuruisen
Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan. Toteutunut
kassavirta sisältää maksut joukkovelkakirjalainan merkitsijöille ja rahaston
yhtiömiehille.

(5)) CapMan Real Estate I: Toteutunut kassavirta sisältää jvk:n takaisinmaksun
ja kassavirran rahaston yhtiömiehille. Edellisen voitonjaon jälkeen kutsuttua
pääomaa on palauttamatta sijoittajille yhteensä 54,9 milj. euroa. Tämä pääoma ja
sille maksettava vuotuinen etuoikeutettu tuotto tulee maksaa sijoittajille,
ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan jakaa.

CapManin johto pitää epätodennäköisenä, että CapMan Real Estate I-rahastolta
saataisiin tulevaisuudessa uutta voitonjakoa. Rahasto on tämän vuoksi siirretty
pois ryhmästä voitonjaon piirissä olevat rahastot. Rahaston vuonna 2007
maksamasta voitonjaosta jätettiin aikanaan tulouttamatta noin 6 milj. euroa
siltä varalta, että saatua voitonjakoa jouduttaisiin tulevaisuudessa
palauttamaan.

(6)) CapMan Technology 2007: Liittyen marraskuussa 2010 ilmoitettuun
teknologiasijoitustoiminnan uudelleenorganisointiin CapMan Technology 2007-
rahastojen kokoa on leikattu 30 prosentilla.

LIITE 2: CAPMANIN HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN TOIMINTA VUONNA 2010

CapManin hallinnoimien pääomarahastojen sijoitustoiminta muodostui vuonna 2010
suoraan kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista Pohjoismaissa ja Venäjällä
(CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksista (CapMan Real Estate).
Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitustoiminta käsitti keskisuuret
yritysjärjestelyt eli buyout-sijoitukset valmistavaan teollisuuteen,
palvelualoille ja kaupan toimialalle Pohjoismaissa, teknologiasijoitukset
kasvuvaiheessa oleviin ja myöhäisemmän kasvuvaiheen teknologiayrityksiin
Pohjoismaissa, life science -sijoitukset terveydenhuollon palveluyrityksiin ja
lääketieteen teknologia erikoistuneisiin yrityksiin Pohjoismaissa, sijoitukset
Venäjällä toimiviin keskisuuriin yrityksiin sekä merkittävät
vähemmistösijoitukset listattuihin yrityksiin Pohjoismaissa.

CAPMAN PRIVATE EQUITY

Sijoitukset kohdeyrityksiin vuonna 2010

Rahastot tekivät katsauskaudella yhdeksän uutta sijoitusta ja useita
lisäsijoituksia yhteensä 196,2 milj. eurolla. Lisäsijoitusten osuus summasta oli
alle kolmannes. Uusia sijoituskohteita olivat Bank Evropeisky, Crane
Technologies, Esperi Care Oy, Havator Oy, Hermelinen Hälsovård AB, INR Aspen, Oy
Lunawood AB, Swereco AB ja ÅF AB. Merkittävät lisäsijoitukset tehtiin Komas
Group Oy:öön, Walki Group Oy:öön, Northern Alliance Oy:öön, Affecto Oyj:öön,
Papa John'siin, Avelon Group Oy:öön, Proxima AB:iin ja Profit Softwareen. Vuonna
2009 rahastot tekivät kahdeksan uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia
yhteensä 172,0 milj. eurolla.

Irtautumiset kohdeyrityksistä vuonna 2010

Rahastot irtautuivat katsauskaudella lopullisesti 11 yrityksestä. Kokonaan
irtauduttiin Exidio Oy:stä, Foreca Oy:stä, Gammadata Holding AB:sta, Inflight
Service AB:sta, Index Pharmaceuticals AB:sta, Inion Oy:stä, Nobia AB:sta, Oy
Turo Tailor Ab:sta, PacketFront Sweden AB:sta ja Pretax Oy:stä. Lisäksi rahastot
myivät vuonna 2007 Hantro Products Oy:stä irtautumisen seurauksena saadut
amerikkalaisen On2 Technologiesin osakkeet.

Rahastot irtautuivat lisäksi Farmos Holding Oy:stä ja osittain Lumene Oy:stä.
Molemmat irtautumiset olivat osittaisia irtautumisia sijoituksesta, joka tehtiin
alun perin vuonna 2003 Orionin kosmetiikkayksikkö Noiroon (nyk. Lumene).
Rahastot irtautuivat lisäksi osittain MQ Sweden AB:sta. Katsauskauden aikana
toteutuneiden irtautumisten hankintahinta oli yhteensä 114,4 milj. euroa.
Vertailukaudella irtauduttiin lopullisesti kahdesta ja osittain yhdestä
yrityksestä, joiden hankintahinta oli 32,4 milj. euroa.

Muut tapahtumat vuonna 2010

Joulukuussa tiedotettiin rahastojen irtautuminen OneMed Group Oy:stä.
Irtautumisen odotetaan toteutuvan helmikuussa 2011.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tammikuussa 2011 tiedotettiin rahastojen sijoitukset Eastway Sound and Lightning
Oy:öön sekä Pohjolan Design-Talo Oy:öön. Rahastot irtautuivat alkuvuonna
Aerocrine AB:sta, EM4, Inc:sta ja Region Aviasta. Lisäksi tammikuussa
tiedotettiin osittainen irtautuminen Affecto Oyj:stä.

CAPMAN REAL ESTATE

Sijoitukset ja sitoumukset kiinteistöihin ja kiinteistöhankkeisiin vuonna 2010

CapMan Hotels RE -rahasto teki katsauskaudella uuden sijoituksen Helsingin
keskustassa sijaitsevaan kiinteistöön, joka on tarkoitus muuntaa hotelliksi.
Lisäksi rahasto teki merkittävän lisäsijoituksen Vantaalla sijaitsevaan
Rantasipi Airport -hotelliin.

CapMan RE II -rahasto teki vuoden aikana merkittävän lisäsijoituspäätöksen Turun
Centrum -liikerakennuksen peruskorjaukseen. Vuoden viimeisellä neljänneksellä
perustettu uusi kohdekohtainen hotellirahasto CapMan Yrjönkatu 17 Ky hankki
omistukseensa Helsingissä Yrjönkatu 17:ssa sijaitsevan hotellikiinteistön.
Kaikki kiinteistöpääomarahastot tekivät lisäksi useita muita jatkosijoituksia
nykyisiin kohteisiinsa. Uusien ja lisäsijoitusten määrä oli yhteensä 45,6 milj.
euroa.  Lisäksi rahastot olivat 31.12.2010 sitoutuneet rahoittamaan
kiinteistöhankintoja ja -hankkeita 45,0 milj. eurolla. Vuonna 2009 rahastot
tekivät kolme uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia yhteensä 104,9 milj.
eurolla. Sitoumukset uusien hankkeiden rahoittamiseksi olivat 44,0 milj. euroa
31.12.2009.

Irtautumiset kiinteistökohteista vuonna 2010

Vuonna 2010 toteutui CapMan Real Estate I -rahaston irtautuminen Kiinteistö Oy
Helsingin Kalevankatu 20:stä. Toteutuneen irtautumisen hankintahinta oli 8,7
milj. euroa. Vuonna 2009 toteutui irtautuminen Helsingin Ludviginkatu 3-5:ssä
sijaitsevasta toimistokiinteistöstä. Irtautumisen hankintahinta oli 9,1 milj.
euroa.

RAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA LUKUINA

Rahastojen sijoitukset ja irtautumiset hankintahintaan, milj. euroa

  1-12/2010 1-12/2009

Uudet ja jatkosijoitukset

Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 196,2   172,0

  Buyout   118,0   80,4

  Teknologia   18,2   13,5

  Life Science   10,0   8,1

  Russia   14,4   7,1

  Public Market   35,6   62,9

Kiinteistöpääomarahastot 45,6   104,9
--------------------------------------------------------------
Yhteensä 241,8   276,9Irtautumiset*

Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 114,4   32,4

  Buyout   66,3   16,8

  Teknologia   17,3   8,6

  Life Science   11,7   3,9

  Russia   -   -

  Public Market   19,1   3,1

Kiinteistöpääomarahastot 8,7   9,1
--------------------------------------------------------------
Yhteensä 123,1   41,5


* ml. osittaiset irtautumiset ja mezzanine-lainojen lyhennykset.

Kiinteistörahastot olivat lisäksi 31.12.2010 sitoutuneet rahoittamaan
kiinteistöhankintoja ja -hankkeita 45,0 milj. eurolla.Rahastojen yhteenlaskettu salkku* 31.12.2010, milj. euroa

  Salkku Salkku Osuus salkusta

  hankinta- käypään (käypä arvo) %

  hintaan arvoon

Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 1 057,3 1 020,9 44,5

Kiinteistöpääomarahastot 1 363,1 1 271,8 55,5
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 2 420,4 2 292,7 100,0Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot

  Buyout 768,3 756,2 74,1

  Teknologia 127,2 93,0 9,1

  Life Science 47,4 41,2 4,0

  Russia 38,2 31,0 3,0

  Public Market 76,2 99,5 9,8
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 1 057,3 1 020,9 100,0*Hallinnoitavien rahastojen kaikkien sijoituskohteiden muodostama kokonaisuus.

Jäljellä oleva sijoituskapasiteetti

Toteutuneiden ja arvioitujen kulujen jälkeen kohdeyrityssijoituksia tekevillä
rahastoilla oli 31.12.2010 jäljellä noin 700 milj. euroa uusiin
kohdeyrityssijoituksiin ja jatkosijoituksiin. Jäljellä olevista pääomista noin
465 milj. euroa oli varattu buyout-sijoituksiin (ml. mezzanine-sijoitukset),
noin 80 milj. euroa teknologiasijoituksiin, noin 20 milj. euroa life science
-sijoituksiin, noin 80 milj. euroa CapMan Russia-tiimin sijoituksiin ja noin 55
milj. euroa CapMan Public Market -tiimin sijoituksiin.
Kiinteistöpääomarahastojen jäljellä oleva sijoituskapasiteetti oli yhteensä noin
335 milj. euroa, ja se on varattu pääasiassa rahastojen nykyisten
sijoituskohteiden kehittämiseen.
CapMan_Oyj_konsernin_tilinpaatostiedote_2010:
http://http://hugin.info/132028/R/1485379/420455">http://hugin.info/132028/R/1485379/420455pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: CapMan Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1485379]

Source: Millistream