Cencorp

CENCORP OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 4,0 MILJOONAN EURON

Lehdistötiedote   •   Helmi 18, 2011 10:33 EET

CENCORP OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 4,0 MILJOONAN EURON
MERKINTÄETUOIKEUSANNIN JÄRJESTÄMISESTÄ OSAKKEENOMISTAJILLEEN JA SEN EHDOISTA;
CENCORP OYJ ON VASTAANOTTANUT ANTEIHIN LIITTYEN YHTEENSÄ NOIN 3,3 MILJOONAN
EURON SUURUISET EHDOLLISET MERKINTÄSITOUMUKSET JA -TAKAUKSENCencorp Oyj:n (”Cencorp”) hallitus on tänään päättänyt yhteensä noin 4,0
miljoonan euron suuruisen merkintäetuoikeusannin järjestämisestä
osakkeenomistajilleenja sen ehdoista. Cencorp on vastaanottanut
merkintäetuoikeusantiin liittyen tähän päivään mennessä eräiltä suurimmilta
osakkeenomistajiltaan yhteensä noin 3,3 miljoonan euron suuruiset ehdolliset
merkintäsitoumukset ja -takauksen.Cencorpin hallitus on tänään päättänyt, ylimääräisen yhtiökokouksen 12.10.2010
sille antaman valtuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista, jossa Yhtiö
tarjoaa osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 33.094.145 Yhtiön uutta
osaketta (”Uudet Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella
(”Merkintäetuoikeusanti”). Merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti
Merkintäetuoikeusannin kokonaismäärä on enintään 3.971.297 euroa.
Merkintäetuoikeusanti toteutetaan Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi.Uuden Osakkeen merkintähinta Merkintäetuoikeusannissa on 0,12 euroa osakkeelta
(”Merkintähinta”) ja se ottaa huomioon Yhtiön historiallisen kurssikehityksen
ja kurssin, jolla Yhtiö laski liikkeelle uusia osakkeita Yhtiön hallituksen
30.11.2010 päättämissä suunnatuissa osakeanneissa. Merkintäetuoikeusannin
Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi Merkintähinta voidaan maksaa
myös kuittaamalla se Merkintäetuoikeusantiin osallistuvalla Yhtiöltä olevia
korollisiin lainoihin liittyviä riidattomia pääoma- ja/tai korkosaatavia
vastaan.Merkintäetuoikeusantiin voivat osallistua ne osakkeenomistajat, jotka on
Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä 23.2.2011 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai
hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun
osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon. Yhtiö antaa Uusien
Osakkeiden merkitsemiseksi osakkeenomistajille yhden (1) vapaasti
luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen Uusien Osakkeiden merkintään
oikeuttavan merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista Täsmäytyspäivänä
omistettua Yhtiön osaketta kohden (”Ensisijainen Merkintäoikeus”).
Yhdeksäntoista (19) Merkintäoikeutta oikeuttavat merkitsemään kaksi (2) Yhtiön
Uutta Osaketta (”Merkintäsuhde”). Lisäksi osakkeenomis­tajalla, joka on
käyttänyt ko­konaan Ensisijaisen Merkintäoikeutensa, on oikeus merkitä Uusia
Osakkeita, joita ei ole mer­kitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella
(”Toissijainen Merkintäoikeus”).Osakkeiden merkintäaika Merkintäetuoikeusannissa alkaa 8.3.2011 klo 9:30 ja
päättyy 24.3.2011 klo 16:30 (”Merkintäaika”). Merkintäoikeudet, joita ei ole
käytetty Merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat arvottomina.Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja ne ovat julkisen
kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”)
pörssilistalla 8.-17.3.2011 välisenä aikana (ISIN-koodi FI4000021993 ja
kaupankäyntitunnus CNC1VU0111). Kaupankäynti Uusia Osakkeita vastaavilla
väliaikaisilla osakkeilla (ISIN-koodi FI4000022009 ja kaupankäyntitunnus
CNC1VN0111, ”Väliaikaiset Osakkeet”) alkaa Helsingin Pörssissä omana lajinaan
25.3.2011, ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen.
Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön jo liikkeeseen laskemaan osakelajiin
sen jälkeen kun Uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta
1.4.2011. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 4.4.2011 siten, että
Merkintäetuoikeusannissa merkityt Uudet Osakkeet olisivat kaupankäynnin
kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 4.4.2011.Yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista AC Invest B.V., Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Savcor Group Oy ovat sitoutuneet merkitsemään
Merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisia Uusia Osakkeita
Merkintäetuoikeusannissa vähintään suhteellista omistusosuuttaan vastaavan
määrän eli yhteensä vähintään noin 1,65 miljoonan euron arvosta. Lisäksi Savcor
Group Oy on antanut merkintätakauksen, jonka mukaisesti se on sitoutunut
huolehtimaan siitä, että edellä sanottujen merkintäsitoumusten mukaisten
merkintöjen lisäksi Merkintäetuoikeusannissa merkitään Uusia Osakkeita
vähintään Savcor Group Limitedin suhteellista omistusosuutta vastaavalla
määrällä eli noin 1,68 miljoonan euron arvosta. Annetut merkintäsitoumukset ja
merkintätakaus ovat ehdollisia ja peruutettavissa tietyissä tilanteissa. Savcor
Group Oy on ilmoittanut kuittaavansa merkitsemiensä osakkeiden merkintähinnan
sillä Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai
korkosaatavia vastaan.Yhtiön hallitus päättää Merkintäetuoikeusantiin liittyvistä muista seikoista ja
niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.Merkintäetuoikeusannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä 1.Yhtiö on Merkintäetuosakeantiin liittyen jättänyt Finanssivalvonnalle
hyväksyttäväksi suomenkielisen arvopaperiliitteen ja perusesitteen
täydennyksen, joka hyväksytään arviolta 28.2.2011. Arvopaperiliite ja
perusesitteen täydennys, sekä jo aiemmin julkistettu 22.10.2010 päivätty
perusesite sekä jo aiemmin julkistettu perusesitteen 21.12.2010 päivätty
täydennys ovat saatavilla arviolta 28.2.2011 alkaen Yhtiön pääkonttorista,
osoitteesta Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli normaalina toimistoaikana,
Helsingin Pörssin vastaanotosta (2. kerros), osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130
Helsinki sen aukioloaikana sekä sähköisenä Yhtiön verkkosivustolta
Internet-osoitteesta www.cencorp.com ja Evli Pankki Oyj:n verkkosivustolta
Internet-osoitteesta www.evli.com

</pre><p style="text-justify: inter-ideograph; text-align:
justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 45.8pt 91.6pt
137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt
595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt">

Mikkelissä, 18.2.2011CENCORP OYJ

Lisätietoa:Mats Eriksson

toimitusjohtaja

Cencorp OyjPuhelin: +358 (0)400 358 982Sähköpostiosoite: mats.eriksson@cencorp.comLIITE 1: MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOT

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineetCencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista.
Jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan, testaukseen ja laser-työstöön
suunnitellut laitteet tehostavat asiakkaiden tuotantoa merkittävästi.
Tuotevalikoimaan kuuluvat myös EMI-suojaukset, joustavat virtapiirit,
dekoraatiot ja RFID-antennit. Asiakkaita ovat autoelektroniikkavalmistajat sekä
telekommunikaatio-, teollisuusautomaatio- ja EMS-alojen valmistajat. Cencorpin
pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.Huomautus:Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai

levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Japanissa tai Kanadassa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole
tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa
tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä
ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States
Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai
määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä
tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora
tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten
arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

LIITE 1: MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOT

Cencorp Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus päättää 12.10.2010 kokoontuneen
Yhtiön yli­määräisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen
perusteella maksullisesta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa
osakkeenomistajiensa merkittäväksi enintään 33.094.145 Yhtiön uutta osaketta
(”Uudet Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden pe­rusteella samassa
suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita jäljempänä esitettyjen
osakeannin ehtojen mukaisesti (”Merkintäetuoikeusanti”):Ensisijainen Merkintäoikeus ja Toissijainen MerkintäoikeusUudet Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi samassa
suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita Merkintäetuoikeusannin
täsmäytyspäivänä 23.2.2011 (”Täsmäytyspäivä”).Osakkeenomistaja, joka on Merkintäetuoikeusannin Täsmäytyspäivänä merkitty
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai
hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun
osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluette­loon, saa automaattisesti
yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen uu­sien
osakkeiden merkintään oikeuttavan Merkintäoikeuden (ISIN-koodi FI4000021993)
jokaista Täs­mäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta kohden.Yhtiön Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat
siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään näissä ehdoissa jäljempänä määritellyn
Merkintäsuhteen mukaisesti Yhtiön Uusia Osakkeita (”Ensisijainen
Merkintäoikeus”). Lisäksi Yhtiön osakkeenomis­tajalla, joka on Täsmäytyspäivänä
merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka on käyttänyt ko­konaan Ensisijaisen
Merkintäoikeutensa, on oikeus merkitä Uusia Osakkeita, joita ei ole mer­kitty
Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen Merkintäoikeus”).
Toissi­jainen Merkintäoikeus ei ole siirrettävissä. (Ensisijainen
Merkintäoikeus ja Toissijainen Merkintäoikeus yhdessä ”Merkintäoikeus”).MerkintäsuhdeMerkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään 19 (yhdeksällätoista)
Merk­intäoi­keudella kaksi (2) Uutta Osaketta (”Merkintäsuhde”). Uusien
Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä.MerkintähintaUuden Osakkeen merkintähinta Merkintäetuoikeusannissa on 0,12 euroa Uudelta
Osak­keelta (”Merkintähinta”). Uuden Osakkeen Merkintähinta ottaa huomioon
Yhtiön histori­allisen kurssikehityksen ja kurssin, jolla Yhtiö laski
liikkeelle uusia osakkeita Yhtiön hallituk­sen 30.11.2010 päättämissä
suunnatuissa osakeanneissa. Merkintäetuoikeusannilla kerät­tä­vän uuden oman
pääoman enimmäismäärä on 3.971.297 euroa.Merkintäetuoikeusannin Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön
sijoitetun va­paan oman pääoman rahastoon.MerkintäaikaMerkintäetuoikeusannin merkintäaika Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja
Toissijaisen Mer­kintäoikeuden nojalla alkaa 8.3.2011 klo 9.30 ja päättyy
24.3.2011 klo 16.30 (”Merkintäaika”). Merkintä­paikkana toimiva Evli Pankki
Oyj:n asiakaspalvelu vastaanottaa merkintätoimeksiantoja pu­helimitse
tavallisina aukioloaikoinaan. Tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat sopineet Evli
Pankki Oyj:n kanssa asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä vastaanottavat
merkintätoimeksian­toja ja voivat asettaa merkinnän tekemiselle erillisen
määräajan, joka on ennen Merkintäajan päättymistä.Merkintäoikeuden haltijan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että
Merkintäoikeuden haltija antaa Merkintäetuoikeusantia koskevat toimintaohjeensa
tilinhoitajayhteisölleen nou­dattaen asetettuja määräaikoja. Jotkin
tilinhoitajayhteisöt pyrkivät omaisuudenhoitosopi­mustensa perusteella myymään
käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet asiakkaittensa lukuun NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n ylläpitämällä julkisella markkinalla (”Helsingin Pörssi”). Näin ollen ne
saattavat ohjeistaa asiakkaitaan antamaan merkintätoimeksiantonsa hyvissä ajoin
ennen Merkintäoikeuksien kaupankäyntiajan päättymistä. Erityisesti ostettaessa
Mer­kintäoikeuksia lähellä Merkintäajan päättymistä merkintätoimeksianto tulisi
antaa ostotoi­meksiannon yhteydessä. Merkintäajan päätyttyä käyttämättä jääneet
Merkintäoikeudet rau­keavat arvottomina.MerkintäpaikkaMerkintäetuoikeusannin merkintäpaikkana sekä Ensisijaisen että Toissijaisen
Merkintäoi­keuden osalta toimii Evli Pankki Oyj:n asiakaspalvelu puhelimitse,
puhelin +358 (0)9 4766 9931 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00. Evli
Pankki Oyj:n asiakaspalvelussa tehtävä merkintä edellyttää, että merkitsijällä
on voimassa oleva palvelusopimus puhelinpalveluista Evli Pankki Oyj:n kanssa.
Asiakaspalveluun tulevat puhelut nauhoitetaan.Myös tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat sopineet Evli Pankki Oyj:n kanssa
asiakkaidensa mer­kintöjen välittämisestä, vastaanottavat
Merkintäetuoikeusannin Ensisijaisen Merkintäoikeu­den ja Toissijaisen
Merkintäoikeuden merkintätoimeksiantoja.Merkintäoikeuksien käyttäminen ja maksuMerkintäoikeuksien haltija voi osallistua Merkintäetuoikeusantiin merkitsemällä
Uusia Osak­keita arvo-osuustilillään olevilla osakkeiden merkintään
oikeuttavilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Merkinnän
tekemiseksi Merkintäoikeuksien haltijan on annet­tava merkintätoimeksianto oman
tilinhoitajayhteisönsä ohjeiden mukaisesti, tai mikäli hän ei saa merkintään
liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, hänen tulee olla yhteydessä näissä
Merkintäetuoikeusannin ehdoissa yksilöityyn merkintäpaikkaan merkinnän
tekemiseksi.Muiden Merkintäetuoikeusantiin osallistuvien sijoittajien, kuten Helsingin
Pörssistä ostettu­jen Merkintäoikeuksien haltijoiden, on annettava
merkintätoimeksianto oman arvopa­peri­ensa säilyttäjän tai oman
tilinhoitajayhteisönsä antamien ohjeiden mukaisesti. Niiden osak­keenomistajien
ja muiden Merkintäetuoikeusantiinosallistuvien sijoittajien, joiden osak­keet
tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan tai muun
säilytysy­hteisön nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman
hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.Merkintätoimeksiannot tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti.Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella
tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa, peruuttaa tai mitätöidä
muutoin kuin jäljempänä näiden Merkintä­etuoikeusantia koskevien ehtojen kohdan
”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuh­teissa” mukaisesti.

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä
24.3.2011 klo 16.30, raukeavat arvottomina.Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä
merkin­täpaikan tai tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön
oman pääoman vahvistamiseksi Merkintähinta voidaan maksaa myös kuittaamalla se
Merkintäetuoikeusantiin osallistuvalla Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin
liittyviä riidattomia pääoma- tai korkosaatavia vastaan.Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissaArvopaperimarkkinalain (495/1989, muutoksineen) mukaisesti, jos osakeantiin
liittyvää esi­tettä täydennetään sen jälkeen kun Finanssivalvonta on hyväksynyt
esitteen ja ennen kuin kaupankäynti osakkeilla alkaa sellaisen olennaisen
virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä
sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet osakkeita ennen
täydennyksen julkistamista, oikeus peruuttaa merkintänsä kahden (2)
pankkipäivän tai Fi­nanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan,
kuitenkin enintään neljän (4) pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on
julkistettu.Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet
pörssitiedot­teella samanaikaisesti mahdollisen listalleottositteen
täydentämisen kanssa.Merkintäoikeuksien luovutettavuus ja julkinen kaupankäynti MerkintäoikeuksillaMerkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa koko Merkintäajan.
Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä
8.3.2011 ja 17.3.2011 välisenä ai­kana normaaleina kaupankäyntiaikoina.
Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy vallitsevan
markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia ja luovuttaa antamalla
osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisölleen tai
tilinhoitajay­hteisöl­leen tai mille tahansa arvopaperivälittäjille.Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000021993 ja kaupankäyntitunnus CNC1VU0111.Merkintöjen hyväksyminen ja Merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen
julkistaminenYhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella tämän
Merkintäetuoikeusan­nin ehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti
tehdyt merkinnät, jotka ovat voi­massa Merkintäajan päättyessä. Toissijaisen
Merkintäoikeuden perusteella tehtyjen osake­merkintöjen ylimerkintätilanteessa
hyväksytään ensisijaisesti Yhtiön osakkeenomistajien osa­kemerkinnät heidän
Täsmäytyspäivän mukaisen omistusosuutensa mukaisessa suhteessa enintään
merkintäsitoumuksen enimmäismäärään saakka. Muilta osin osakemerkintöjen
hy­väksymisestä Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella päättää Yhtiön
hallitus. Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehtyjen osakemerkintöjen
ylimerkintätilanteessa tai muutoin palautettaville maksuille ei suoriteta
korkoa. Maksut palautetaan arviolta kolmen (3) pankki­päivän kuluessa
merkintöjen hyväksymisestä lukien.Yhtiö julkistaa Merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella
Yhtiön hallituk­sen hyväksyttyä merkinnät arviolta 29.3.2011. Merkintöjen
hyväksymisestä tai hylkäämis­estä ei lähetetä kirjallista vahvistusta lukuun
ottamatta hyväksytystä Toissijaisen Merk­intäoi­keuden perusteella tehdystä
merkinnästä lähetettävää vahvistuskirjettä.Uusien Osakkeiden rekisteröinti kaupparekisteriin, kirjaaminen
arvo-osuustileille ja kaupankäynti Uusilla OsakkeillaMerkintäetuoikeusannissa merkityt ja maksetut Uudet Osakkeet rekisteröidään
kaupparekisteriin Yhtiön hallituksen toimesta arviolta 1.4.2011 ja kirjataan
merkitsijän arvo-osuustilille ja saatetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi
arviolta 4.4.2011.Merkintäoikeuksilla merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen
arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.
Merkinnän jälkeen Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Uusia
Osakkeita vastaavana väliaikaisena osakelajina (ISIN-koodi FI4000022009 ja
kaupankäyntitunnus CNC1VN0111, ”Väliaikaiset osakkeet”). Kaupankäynti Uusia
Osakkeita vastaavilla Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä omana
lajinaan 25.3.2011, ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Mer­kintäajan päättymisen
jälkeen.Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi
FI0009006951), kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Yhdistäminen
tapahtuu arviolta 4.4.2011.Maksut ja kulutUusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajayhteisöt
ja arvopa­perinvälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia
toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien
hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt voivat periä myös hinnastonsa
mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkei­den säilyttämisestä.OsakasoikeudetUudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja
tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Uudet
Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta 1.4.2011.Optio-oikeuksien haltijatYhtiön optio-ohjelmien mukaisten optio-oikeuksien 2006B ja optio-oikeuksien
2007A sekä vaihtovelkakirjalainaan I/2010 liittyvien optio-oikeuksien ehtojen
mukaan optio-oikeuden omistajalla tulee olla sama tai yhdenvertainen oikeus
osakeannissa osakkeenomistajan kanssa. Optio-oikeuksien haltijoiden
yhdenvertainen oikeus osakkeen­omistajien kanssa toteutetaan Yhtiön hallituksen
Merkintäetuoikeusannin lopputuloksen vahvistuttua päättämällä tavalla siten,
että op­tio-oikeuk­sien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määriä,
merkintähintoja tai molempia muutetaan.Syy MerkintäetuoikeusannilleMerkintäetuoikeusanti toteutetaan Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi.Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminenMerkintäetuoikeusantiin, Merkintäoikeuksiin, Väliaikaisiin Osakkeisiin ja
Uusiin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Merkintäetuoikeusantia
mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa
Suomessa.Ulkomaalaiset osakkeenomistajatYhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Merkintäoikeuksien,
Väliaikaisten Osakkei­den, Uusien Osakkeiden tai Merkintäetuoikeusannin
rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Uusien Osakkeiden tarjoamiseen
muualla kuin Suomessa, eikä Uusia Osakkeita tarjota henkilöille, joiden
osallistuminen Merkintäetuoikeusantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai
muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset
saattavat asettaa rajoituksia Merkintäetuoikeusantiin osallistumiselle.Muut seikatYhtiön hallitus päättää Merkintäetuoikeusantiin liittyvistä muista seikoista ja
niistä aiheutu­vista käytännön toimenpiteistä.

Source: Millistream