Cencorp

Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus 01 - 09 / 2010

Lehdistötiedote   •   Marras 18, 2010 11:27 EET

1. Yhteenveto

Liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 2,7 miljoonaa euroa (1,6
miljoonaa euroa).

Liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli -0,2 miljoonaa euroa (-2,1
miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli -0,5 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa
euroa).

Liikevaihto 01 - 09 /2010 oli 7,3 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa).
Liiketulos oli -1,5 miljoonaa euroa (-4,4 miljoonaa euroa) ennen Face (Telecom)
yritysjärjestelystä aiheutuneita 0,7 miljoonan euron kertaluontoisia
neuvonantajakustannuksia. Liiketulos kertaluontoisten neuvonantajakustannusten
jälkeen oli -2,2 miljoonaa euroa (-4,4 miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli
-1,7 miljoonaa euroa (-4,7 miljoonaa euroa) ennen 0,7 miljoonan kertaluontoisia
neuvonantajakustannuksia. Tulos ennen veroja kertaluontoisten
neuvonantajakustannusten jälkeen oli -2,3 miljoonaa euroa (-4,7 miljoonaa
euroa).

Laimennettu osakekohtainen tulos 01-09/2010 oli -0,02 euroa (-0,04 euroa).

Omavaraisuusaste oli 16,6% (30,4%), kun pääomalaina lasketaan mukaan.
Toukokuussa 2010 toteutetun pääomalainajärjestelyn vaikutus
omavaraisuusasteeseen oli 13,6%. Ilman pääomalainajärjestelyä yhtiön
omavaraisuusaste olisi ollut 3,0%. Yhtiön omavaraisuusasteen laskeminen on
aiheuttanut Sampo Pankki Oyj:n kanssa allekirjoitetun rahoitussopimuksen
kovenantin rikkoutumisen tarkastelujaksolla 30.6.2010 - 30.9.2010. Cencorp Oyj
on aloittanut neuvottelut asian korjaamiseksi Sampo Pankki Oyj:n kanssa ja
rahoitussopimus on voimassa. Mikäli Face (Telecom) -yritysjärjestely toteutuu,
Cencorp -konsernin omavaraisuusaste nousisi yhtiön alustavan arvion mukaan noin
50-60 prosenttiin huomioiden jäljempänä kohdassa 9.3. esitetyt oletukset.

Face (Telecom) -yritysjärjestely ei ole vielä toteutunut. Kauppa toteutuu
arviolta noin 30.11.2010. Sen toteutuminen edellyttää vielä tavanomaisten kaupan
voimaantuloehtojen täyttymistä.

Mikäli Face (Telecom) yritysjärjestely toteutuu suunitellusti, alkaa Cencorp
-konserni yhdistellä konsernilukuihin Face (Telecom) liiketoiminnan tuloksen ja
taseen. Face (Telecom) -liiketoiminnan yhdistely konsernilukuihin joulukuun 2010
osalta aiheuttaa 7.10.2010 annetun liikevaihtoennusteen ylittymisen. Edellä
mainitusta johtuen Cencorp Oyj nostaa vuoden 2010 liikevaihtoennusteensa noin
12,0 - 13,0 miljoonaan euroon olettaen, että Face (Telecom) yritysjärjestely
toteutuu suunnitellusti ja vallitseva suhdannetilanne ei olennaisesti muutu sekä
riippuen suurimpien toimitusten ajoittumisesta vuosille 2010 ja 2011. Cencorp
Oyj:n aikaisempi, nykyistä liiketoimintaa koskenut liikevaihtoennuste oli noin
10,5 - 11,5 miljoonaa euroa edellyttäen, että vallitsevat suhdanteet eivät
olennaisesti muutu. Koko vuoden kannattavuutta koskeva arvio pysyy
muuttumattomana eli operatiivisen liiketoiminnan koko vuoden tuloksen, ilman
kertaluonteisia kustannuksia, arvioidaan olevan vuoden 2009 tulosta selvästi
parempi, mutta edelleen tappiollinen.

Vertailukohta on edellisen vuoden vastaava jakso, ellei toisin ole mainittu.
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 osavuosikatsaukset -standardia.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Katsauskauden ja sen jälkeisistä tapahtumista löytyy enemmän tietoa
pörssitiedotteista, jotka on julkaistu Cencorp Oyj:n internetsivuilla
osoitteessa http://www.cencorp.com>Sijoittajat> Pörssitiedotteet.

Cencorp Oyj on osa suomalaista Savcor -konsernia. Savcor Group Oy omistaa n.
62,4% Cencorp Oyj:stä.


2. Toimitusjohtaja Mats Eriksson

”Maailmantalouden piristyminen on kasvattanut laserautomaatioratkaisujen ja
muiden automaatiotuotteiden kysyntää. Suhdannetilanteen parantuminen ja
merkittävät omat myyntiponnistelumme kasvattivat liikevaihtoamme 75 prosenttia
vuoden kolmannella neljänneksellä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Kysyntä on kasvanut erityisesti Euroopassa, mutta piristymisen merkkejä on ollut
myös Pohjois-Amerikassa.

Liikevaihdon kasvu paransi myös kannattavuuttamme, vaikka liiketulos jäikin
vielä niukasti tappiolliseksi. Kannattavuuden parantamiseksi olemme pitkin
vuotta myös karsineet kiinteitä kustannuksia ja tehostaneet toimintoja.
Panostuksemme kansainväliseen myynti- ja palveluverkostoon tuottaa nyt tulosta
lisääntyneenä myyntinä.

Myös Face (Telecom) -yrityskauppa eteni syksyn aikana, ja kaupan odotetaan
lopullisesti toteutuvan noin 30.11.2010. Tämä on merkittävä strateginen askel
Cencorp Oyj:lle, sillä yritysjärjestely yli kaksinkertaistaa liikevaihtomme ja
vahvistaa huomattavasti kannattavuuttamme ja omavaraisuuttamme. Lisäksi
tuotevalikoimamme ja asiakaspohjamme täydentävät toisiaan hyvin. Yrityskaupan
avulla saamme myös nopean pääsyn Aasian kasvaville markkinoille ja voimme avata
Face-liiketoiminnan tuotteille pääsyn meille vahvoille Euroopan ja USA:n
markkinoille. Face-liiketoiminnan osto toteutuessaan tasaa Cencorp Oyj:n
automaatiolaitteiden myynnille tyypillisiä kausivaihteluja ja pienentää
markkinariskiä.

Olen tyytyväinen siihen, että vaikean markkinatilanteen jälkeen olemme pystyneet
kasvattamaan liikevaihtoamme ja parantamaan myös kannattavuuttamme hienoisesti
tämän vuoden jokaisella neljänneksellä. Face -yrityskaupan avulla Cencorp
Oyj:llä on aivan uudenlainen mahdollisuus vahvaan kasvuun sekä toimintojen
kehittämiseen ja laajentamiseen.”


3. Segmenttiraportointi

Cencorp Oyj toimii ja raportoi yhdessä liiketoimintasegmentissä.


4. Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto 01 - 09/2010 oli 7,3 (4,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon
kasvu johtui pääasiassa suhdannetilanteen ja laserautomaatio- ja muiden
automaatiolaitteiden kysynnän piristymisestä. Lisäksi Cencorp Oyj on lisännyt
merkittävästi omia myyntiponnistuksiaan ja vahvistanut myyntiorganisaatiotaan
vuoden alusta lähtien.

Face (Telecom) -liiketoiminnan ostosta aiheutuu Cencorp Oyj:lle merkittävä
kertaluontoinen neuvonantajakustannus, josta 0,7 miljoonaa euroa rasittaa 01 -
09 / 2010 tulosta.

Liikevoittotasolla konsernin tulos oli tappiollinen -1,5 (-4,4) miljoonaa euroa
ennen 0,7 miljoonan euron kertaluontoisia neuvonantajakustannuksia. Liiketulos
kertaluontoisten neuvonantajakustannusten jälkeen oli -2,2 (-4,4) miljoonaa
euroa. Konsernin tappio ennen veroja oli -1,7 (-4,7) miljoonaa euroa ennen 0,7
miljoonan euron kertaluontoisia neuvonantajakustannuksia. Tulos ennen veroja
kertaluontoisten neuvonantajakustannusten jälkeen oli -2,3 (-4,7) miljoonaa
euroa. Nettotappio ennen 0,7 miljoonan euron kertaluontoisia
neuvonantajakustannuksia oli -1,6 (-4,6) ja kertaluontoisten
neuvonantajakustannusten jälkeen nettotappio oli -2,3 (-4,6) miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,04) euroa.

Konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 2,7 (1,6) miljoonaa
euroa. Tulos ennen veroja oli -0,5 (-2,2) miljoonaa euroa.

Cencorp Oyj on soveltanut 1.1.2010 alkaen tuloutuskäytäntöä, jonka mukaan
projektiluonteiset toimitukset tuloutetaan valmistusasteen mukaisesti.


5. Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -1,2 (-3,4) miljoonaa euroa.

Myyntisaamiset olivat katsauskauden päättyessä 2,6 (1,5) miljoonaa euroa.

Yhtiön nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 0,1 (0,3) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 16,6% (30,4%), kun pääomalaina lasketaan mukaan.
Toukokuussa 2010 toteutetun pääomalainajärjestelyn vaikutus
omavaraisuusasteeseen oli 13,6%. Ilman pääomalainajärjestelyä yhtiön
omavaraisuusaste olisi ollut 3,0%. Yhtiön omavaraisuusasteen laskeminen on
aiheuttanut Sampo Pankki Oyj:n kanssa allekirjoitetun rahoitussopimuksen
omavaraisuus kovenantin rikkoutumisen tarkastelujaksolla 30.6.2010 - 30.9.2010.
Cencorp Oyj on kuitenkin aloittanut neuvottelut asian korjaamiseksi Sampo Pankki
Oyj:n kanssa ja rahoitussopimus on voimassa. Mikäli Face (Telecom)
-yritysjärjestely toteutuu, Cencorp -konsernin omavaraisuusaste nousisi yhtiön
alustavan arvion mukaan noin 50-60 prosenttiin huomioiden jäljempänä kohdassa
9.3. esitetyt oletukset.

Osakekohtainen omapääoma oli 0,002 (0,02) euroa. Katsauskauden päättyessä
konsernin rahavarat olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja käyttämättömien
vientilimiitti- ja factoringluottojen määrä oli 1,0 (1,9) miljoonaa euroa.

Savcor Group Oy on sitoutunut järjestämään Cencorp Oyj:lle tarpeellisen
lisärahoituspaketin liiketoiminnan toimintaedellytysten kehittämiseen.
Rahoituspaketilla turvataan Cencorp Oyj:lle riittävä käyttöpääoma tilikauden
2010 loppuun. Yhtiö uskoo, että tällä rahoitusjärjestelyllä varmistettu
käyttöpääoma riittää siihen asti, kunnes yhtiön kassavirta kääntyy
positiiviseksi.


6. Henkilöstö

6.1. Henkilöstömäärä

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 73 (99) henkilöä.
Katsauskaudella palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 2,9 (2,9) miljoonaa
euroa. Vuoden 2009 palkkiokulujen vertailulukuun vaikuttivat tilikauden 2009
aikana käytössä olleet lomautukset, jotka pystyttiin lopettamaan vuoden 2009
toisen vuosipuoliskon aikana.


7. Konsernirakenteen muutokset

Cencorp Oyj:n hallitus päätti 29.3.2010 sulauttaa Savcor Alfa Oy:n ja Singulase
Oy:n emoyhtiö Cencorp Oyj:öön. Perusteena päätökselle oli tytäryhtiöissä olevan
laserosaamisen ja laserteknologian keskittäminen emoyhtiöön sekä Cencorp Oyj:n
konsernirakenteen selkeyttäminen. Sulautuminen on Singulase Oy:n osalta
tapahtunut 31.7.2010 ja Savcor Alfa Oy:n osalta sen arvioidaan tapahtuvan
31.12.2010 mennessä.

Cencorp Oyj:n tytäryhtiö TMD-Test Mechanic & Design Oy lakkautettiin
selvitystilan kautta 1.9.2010. TMD-Test Mechanic & Design Oy:llä ei ollut enää
toimintaa ja sen liiketoiminnot oli vuonna 2006 toteutetun yrityskaupan jälkeen
siirretty emoyhtiöön.


8. AML:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta

Cencorp Oyj sai 12.10.2010 tiedoksi Ahlström Capital Oy:n ja AC Invest B.V.:n
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen.
Liputusilmoitus liittyy käynnissä olevan Face (Telecom) yritysjärjestelyn
käteisvastikkeen rahoittamiseksi järjestettäviin osakeanteihin. Järjestelyn
toteutuessa AC Invest B.V.:n omistusosuus Cencorp Oyj:ssä nousee yli 5
prosenttiin Cencorp Oyj:n osakkeista ja äänistä. AC Invest B.V. on Ahlström
Capital Oy:n tytäryhtiö


9. Muut katsauskauden aikaiset ja sen päättymisen jälkeiset olennaiset
tapahtumat

9.1. Savcor Face (Telecom) yritysjärjestely

9.1.1. Cencorp Oyj julkisti 27.8.2010 pörssitiedotteella Savcor Group Limitedin
julkistamat Face (Telecom) liiketoimintasegmenttiä koskeneet puolivuotisluvut 01
- 06/2010.

9.1.2. Savcor Group Limited ilmoitti 16.9.2010 kutsuvansa koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen päättämään Face (Telecom) liiketoiminnan myymisestä Cencorp
Oyj:lle. Yhtiökokouskutsun mukaan Savcor Group Limitedin hallitus suositti
yhtiökokoukselle kaupan hyväksymistä. Samassa yhteydessä Savcor Group Limited
julkaisi Australian lainsäädännön mukaisen riippumattoman asiantuntijan
lausunnon. Lausunnossa tarkasteltiin kaupan kohtuullisuutta Savcor Group
Limitedin niiden osakkeenomistajien kannalta, jotka ovat riippumattomia Savcor
Group Limitedin enemmistöomistajasta. Savcor Group Limitedin 15.10.2010 pidetty
ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Face (Telecom) liiketoiminnan myynnin Cencorp
Oyj:lle hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9.1.3. Cencorp Oyj ilmoitti 12.10.2010 vastaanottaneensa merkintäsitoumukset
Ahlström Capital -konsernilta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Oy:ltä ja
Savcor Group Oy:ltä. Merkintäsitoumusten yhteisarvo on yli 5 miljoonaa euroa.
Merkintäsitoumusten mukaiset varat käytetään paitsi Face (Telecom) kaupan
käteisvastikkeen maksamiseen, myös Cencorp Oyj:n liiketoiminnan kehittämiseen ja
Cencorp Oyj:n pääomarakenteen vahvistamiseen. Merkintäsitoumukset ovat
ehdollisia ja peruutettavissa tietyissä tavanomaisissa tilanteissa. Samassa
tiedotteessa Cencorp Oyj ilmoitti alkavansa valmistella osakeantia myös
vanhoille osakkeenomistajille.

9.1.4. Cencorp Oyj:n 12.10.2010 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Face
(Telecom) yritysjärjestelyn alla kuvatun hallituksen ehdotuksen mukaisesti:

Cencorp Oyj julkisti 28.5.2010 allekirjoittaneensa kauppasopimuksen, jonka
mukaan Cencorp Oyj hankkii suomalaisen Savcor Group Oy:n Australian ASX
Pörssissä listatun tytäryhtiön Savcor Group Limitedin Face (Telecom)
-liiketoiminnan.

Face (Telecom) -liiketoiminta on pääasiallisesti teleliikenne- ja muuta
elektroniikkateollisuutta palveleva, teknisten sekä dekoratiivisten ratkaisujen
globaali toimittaja. Sen toiminta kattaa mm. EMI (electro magnetic
interference)-suojausten, dekoratiivisten pinnoitteiden, RFID (Radio Frequency
Identification) lähettimien ja vastaanottimien sekä matkapuhelimien joustavien
antennien ja virtapiirien valmistuksen. Hankittava liiketoiminta sekä kaupan
vaikutukset Cencorp Oyj:lle on tarkemmin kuvattu Cencorp Oyj:n 28.5.2010
julkistamassa pörssitiedotteessa, joka on saatavilla Cencorp Oyj:n
internetsivuilla www.cencorp.com.

Face (Telecom) -liiketoiminnasta maksettava kauppahinta suoritetaan osittain
Savcor Group Limitedille suunnattavalla 16 miljoonan euron määräisellä
osakeannilla ja osittain käteisenä. Käteisvastike on määrältään 11 miljoonaa
Australian dollaria (noin 8 miljoonaa euroa käyttäen Suomen Pankin viitekurssia
17.9.2010) vähennettynä kaupan kohteella kaupan toteuttamishetkellä olevan
pankkilainan määrällä, jonka Cencorp tällä hetkellä käytettävissä olevien
tietojen perusteella arvioi olevan noin 6 miljoonaa Australian dollaria (noin 4
miljoonaa euroa). Kauppahinnan käteisosuutta tarkistetaan kaupan toteuttamisen
jälkeen kohteen nettovarallisuudessa 31.12.2009 ja kaupan toteuttamisen välisenä
aikana tapahtuneiden muutosten määrällä. Myös käteisvastike rahoitetaan uusien
osakkeiden annilla.

Kauppaa neuvotellut Cencorp Oyj:n hallituksen riippumattomista jäsenistä
koostuva komitea on saanut liiketoiminnasta suoritettavasta vastikkeesta PCA
Corporate Finance Oy:ltä ns. fairness opinion -lausunnon, jonka mukaan
kauppahinta on taloudellisesta näkökulmasta kohtuullinen Cencorp Oyj:lle.

9.1.5. Cencorp Oyj:n 12.10.2010 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti
valtuuttaa hallituksen päättämään Savcor Group Limitedille suunnattavasta
osakeannista

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 160.000.000 Cencorp Oyj:n uuden osakkeen
antamisesta Savcor Group Limitedille yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus
valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on
voimassa Cencorp Oyj:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
kuitenkin enintään 30.6.2011 asti.

Perusteena suunnatulle osakeannille on Cencorp Oyj:n 28.5.2010 julkistaman
Savcor Face (Telecom) -liiketoiminnan hankkiminen Savcor Group Limitediltä,
josta maksettava kauppahinta on sovittu maksettavaksi osaksi Savcor Group
Limitedille suunnattavalla 16 miljoonan euron määräisellä osakeannilla.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten Cencorp Oyj:n
kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksen valtuutus ei kumoa Cencorp Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen
29.4.2009 hallitukselle antamaa osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamista koskevaa valtuutusta.

9.1.6. Cencorp Oyj:n 12.10.2010 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti
valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien
erityisten oikeuksien antamisesta

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää enintään 80.000.000 Cencorp
Oyj:n uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla tai
antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet). Hallitus valtuutetaan
päättämään kaikista muista osakeannin tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus
päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti.
Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden
osakekohtaisen merkintähinnan maksamisesta kuittaamalla siinä tapauksessa, että
se on oman pääoman vahvistamiseksi tarpeen. Valtuutus on voimassa Cencorp Oyj:n
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 30.6.2011
asti.

Valtuutuksen nojalla toteutettavan osakeannin tai osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen tarkoituksena on kerätä varoja käytettäväksi
paitsi Savcor Face (Telecom) -liiketoiminnan kaupan käteisvastikkeen
maksamiseen, myös Cencorp Oyj:n liiketoiminnan kehittämiseen jatkossa. Lisäksi
valtuutusta voidaan käyttää myös muutoin Cencorp Oyj:n pääomarakenteen
kehittämiseen.

Hallituksen valtuutus ei kumoa Cencorp Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen
29.4.2009 hallitukselle antamaa osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamista koskevaa valtuutusta.


9.1.7. Cencorp Oyj julkaisi 25.10.2010 Finanssivalvonnan hyväksymän
arvopaperimarkkinalain mukaisen perusesitteen sekä julkaisi pörssitiedotteella
lisätietoja Face (Telecom) -kaupasta ja sen vaikutuksista sekä
rahoituslimiitteihin sisältyvästä kovenantista.

Kuten 25.10.2010 tiedotteessa on todettu on yhtiön rekisteröity osakkeiden
lukumäärä tällä hetkellä yhteensä 134.561.052 osaketta. Yritysjärjestelyyn
liittyvissä osakeanneissa merkittyjen Yhtiön uusien osakkeiden rekisteröimisen
jälkeen Cencorp Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee yhtiöllä tällä hetkellä olevan
arvion mukaan noin 315 miljoonaan osakkeeseen (olettaen, että käteisvastikeanti
olisi määrältään noin 5,6 miljoonaa euroa ja että osakeantien osakekohtainen
merkintähinta olisi 12 senttiä) huomioimatta Savcor Group Oy:n yhtiölle
myöntämän pääomalainan mahdollista konvertointia osakkeiksi. Savcor Group Oy:llä
on sen Cencorp Oyj:lle myöntämän pääomalainan ehtojen mukaisesti oikeus merkitä
8.931.000 Yhtiön uutta osaketta konvertoimalla pääomalaina Yhtiön osakkeiksi.

Rahoituslimiitteihin liittyvää kovenanttia on käsitelty tarkemmin tämän
osavuosikatsauksen kohdassa 9.4.

9.1.8. Cencorp Oyj ilmoitti 2.11.2010 pörssitiedotteella, että pörssitiedotteen
julkaisuhetkellä käytettävissä olevan tiedon valossa Cencorp Oyj ja Savcor
Group Limited arvioivat Face (Telecom) -kaupan ja sen rahoittamiseksi
järjestettävien Cencorp Oyj:n osakeantien toteutuvan noin 30.11.2010. Kaupan
toteutuminen edellyttää vielä tavanomaisten kaupan voimaantuloehtojen
täyttymistä.

9.1.9. Face (Telecom) -kauppaa ja siihen liittyviä osakeanteja on esitelty
tarkemmin Cencorp Oyj:n pörssitiedotteissa ja 25.10.2010 julkaistussa
perusesitteessä, jotka ovat nähtävillä mm. Cencorp Oyj:n internetsivuilla
osoitteessa http://www.cencorp.com>Sijoittajat> Pörssitiedotteet.

9.2. Muutokset Cencorp Oyj:n johtoryhmässä ja hallituksessa

9.2.1. Cencorp Oyj:n hallitus nimitti yhtiön toimitusjohtajaksi 1.10.2010 alkaen
Mats Erikssonin (47).

Mats Eriksson on viimeksi toiminut korealaisen HI-DIS Inc:n toimitusjohtajana
vuodesta 2007 alkaen, vastaten toimitusjohtajan tehtävien lisäksi mm.
telekommunikaatioalan suurasiakassuhteista. Ennen HI-DIS Inc:ä hän työskenteli
Salcomp Oyj:n toimitusjohtajana ja sitä ennen Salcomp Oyj:n myynti- ja
markkinointijohtajana. Aikaisemmin Mats Eriksson on työskennellyt
johtotehtävissä mm. Teleste Oyj:ssä, TeamWARE Group Oy:ssä, ICL Data Oy:ssä ja
Partek Oy:ssä.

Cencorp Oyj:n entinen toimitusjohtaja Hannu Timmerbacka siirtyi suunnitellusti
neuvonantajatehtäviin Savcor-konsernissa.

9.2.2. Cencorp Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Iikka
Savisalo 7.9.2010 alkaen. Iikka Savisalo on Savcor Group Oy:n liiketoiminnan
kehityksestä vastaava johtaja ja Cencorp Oyj:n hallituksen jäsen.

9.2.3. Cencorp Oyj:n uudeksi tuotekehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
nimitettiin 1.11.2010 alkaen tekniikan tohtori Henrikki Pantsar (36). Henrikki
Pantsarilla on yli kymmenen vuoden kokemus teollisten laserprosessien
kehittämisestä. Henrikki Pantsar on viimeksi toiminut Fraunhofer USA Inc:n
laserteknologiakeskuksen palveluksessa vastaten laserteknologiahankkeiden
suunnittelusta, budjetoinnista, toteutuksesta ja raportoinnista. Ennen
Fraunhoferia hän työskenteli erikoistutkijana VTT:n lasertekniikan ryhmässä
Suomessa.

Cencorp Oyj:n entinen vt. tuotekehitysjohtaja Jari Ketoluoto jatkaa yhtiön
palveluksessa asiakasprojektien suunnittelupäällikkönä.

9.2.4. Ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 12.10.2010 päätti Cencorp Oyj:n
hallituksen jäsenten lukumääräksi 4 henkilöä. Hallitukseen valittiin uutena
jäsenenä KTM Ismo Rautiainen (s. 1952). Rautiainen toimii Cleantech Invest Oy:n
toimitusjohtajana. Hän on aiemmin toiminut mm. Perlos Oyj:n
matkapuhelinliiketoiminnasta vastaavana johtajana ja sitä ennen Outokumpu Copper
Products Oy:ssä johtotehtävissä. Ismo Rautiainen on Cleantech Invest Oy:n
hallituksen jäsen.

Cencorp Oyj:n hallituksessa jatkavat vanhoina jäseninä Matti Paasila, Hannu
Savisalo ja Iikka Savisalo. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo
ja varapuheenjohtajaksi Matti Paasila.


9.3. Sampo Pankki Oyj:n kanssa allekirjoitetun rahoitussopimuksen kovenantti

Cencorp Oyj:llä oleviin Sampo Pankki Oyj:n myöntämiin 3,5 miljoonan euron
rahoituslimiitteihin liittyy omavaraisuuteen liittyvä kovenantti. Jos Cencorp
-konsernin omavaraisuusaste putoaa alle 25 prosentin, on Sampo Pankki Oyj:llä
oikeus irtisanoa limiitti ja käytössä oleva luotto erääntymään kahden (2)
kuukauden päästä maksettavaksi ja sopimus välittömästi päättyväksi.
Omavaraisuuteen liittyvää kovenanttia tarkastellaan kunkin 31.3., 30.6., 30.9.
ja 31.12. päättyvän kolmen (3) kuukauden raportointijakson päättyessä.
Omavaraisuuteen liittyvää kovenanttia tarkasteltiin ensimmäisen kerran
30.6.2010. Cencorp -konsernin omavaraisuusaste oli 30.6.2010 alle 25 prosenttia,
mikä aiheutti Sampo Pankki Oyj:n kanssa allekirjoitetun rahoitussopimuksen
kovenantin rikkoutumisen. Yhtiö neuvotteli asian korjaamiseksi Sampo Pankki
Oyj:n kanssa ja Sampo Pankki Oyj ilmoitti luopuvansa oikeudestaan vedota
omavaraisuusehtoon 30.6.2010 päättyvältä raportointijaksolta.

Omavaraisuusasteeseen liittyvä kovenantti on rikkoutunut uudelleen 30.9.2010
päättyneellä raportointijaksolla, kuten edellä tässä osavuosikatsauksessa on
esitetty. Mikäli Face (Telecom) -yritysjärjestely toteutuu, Cencorp -konsernin
omavaraisuusaste nousisi yhtiön alustavan arvion mukaan noin 50-60 prosenttiin
yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen olettaen Cencorp Oyj:n taseaseman per
30.6.2010 ja siihen yhdistettävän Savcor Facen taseaseman per 30.6.2010.
Toteutuva omavaraisuusaste voi kuitenkin poiketa tästä alustavasta arviosta.
Cencorp-konsernin Face (Telecom) -yritysjärjestelyn jälkeiseen
omavaraisuusasteeseen vaikuttavat erityisesti seuraavat seikat: (i) Osakeantien
lopullinen koko ja niissä merkittävien uusien osakkeiden lopullinen lukumäärä;
(ii) Savcor Facella Yritysjärjestelyn toteuttamishetkellä olevan pankkilainan
määrä; ja (iii) Yhtiön tuloskehitys 30.6.2010 ja kaupan toteutumisen jälkeen.


10. Riskit ja epävarmuustekijät

Toimialan, suhdanteista riippuvan, vaikean ennustettavuuden vuoksi suurimmat
riskit liittyvät tuotteiden kysyntävaihteluihin ja toimintojen sopeuttamiseen
kysynnän mukaisesti.

Kannattavuuden kannalta olennaisimmat riskit liittyvät riittävän
laskutusvolyymin toteutumiseen ja Cencorp Oyj:n edelleen käynnissä olevien
kannattavuuden parantamiseen tähtäävien ohjelmien, kuten tuotannon ulkoistuksen
avulla saavutettavan tuottavuuden parantumisen ja liiketoimintajoustojen
onnistumiseen.

Toiminnan kannalta suurimmat riskit liittyvät oman laitevalmistuksen
ulkoistamiseen sopimusvalmistajille, erityisesti siihen toteutuvatko siirtoon
liittyvät tuotantoketjun tehokkuustavoitteet suunnitellusti.

Face (Telecom) yritysjärjestelyn toteutumisen kannalta suurimmat riskit
liittyvät tavanomaisiin kaupan toteuttamisen ehtoihin, kuten Savcor -konsernin
laina- ja takausvastuiden uudelleenjärjestelyyn, kauppaa ja osakeanteja
koskeviin tilintarkastajien -lausuntojen saamiseen, merkintäsitoumusten
ehdollisuuteen, tarvittavien viranomaislupien saamiseen ja siihen ettei kaupan
kohteessa tai Cencorp Oyj:ssä tapahdu olennaista haitallista muutosta.

Yhtiön rahoituksen riittävyyteen sisältyy riskejä. Yhtiö on tämänhetkisten
talousnäkymien pohjalta, kohdassa 5. mainituin toimenpitein pystynyt
varmistamaan rahoituksensa vuoden 2010 loppuun. Lisäksi Sampo Pankki Oyj:n
rahoitussopimukseen liittyy riski, koska rahoitussopimuksen
omavaraisuuskovenantti on rikkoutunut kahdesti, kuten edellä mm. tämän
osavuosikatsauksen kohdissa: yhteenveto, 5 ja 9.3. on esitetty.

Cencorp Oyj:hin liittyvistä muista riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2009
vuosikertomuksessa sekä 7.4.2009 ja 25.10.2010 julkaistuissa perusesitteissä ja
niiden liitteissä.


11. Tulevaisuuden näkymät

Mikäli Face (Telecom) yritysjärjestely toteutuu suunitellusti noin 30.11.2010,
alkaa Cencorp -konserni yhdistellä konsernilukuihin Face (Telecom)
liiketoiminnan tuloksen ja taseen. Face (Telecom) -liiketoiminnan yhdistely
konsernilukuihin joulukuun 2010 osalta aiheuttaa 7.10.2010 annetun
liikevaihtoennusteen ylittymisen.

Edellä mainitusta johtuen Cencorp Oyj nostaa vuoden 2010 liikevaihtoennusteensa
noin 12,0 - 13,0 miljoonaan euroon olettaen, että Face (Telecom)
yritysjärjestely toteutuu suunnitellusti ja vallitseva suhdannetilanne ei
olennaisesti muutu sekä riippuen suurimpien toimitusten ajoittumisesta vuosille
2010 ja 2011.

Cencorp Oyj:n aikaisempi 7.10.2010 julkaistu nykyistä liiketoimintaa koskenut
liikevaihtoennuste oli noin 10,5 - 11,5 miljoonaa euroa edellyttäen, että
vallitsevat suhdanteet eivät olennaisesti muutu. Yhtiö arvioi tätä aiemmin,
26.8.2010 julkaistussa osavuosikatsauksessa, nykyisen liiketoimintansa koko
vuoden liikevaihdon kasvavan yli 50 prosenttia edellisestä vuodesta (2009: 6,1
miljoonaa euroa) edellyttäen, että vallitsevat suhdanteet eivät olennaisesti
muutu. Aiempi arvioitu 50 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna olisi
tarkoittanut vähintään 9,15 miljoonan euron liikevaihtoa vuodelle 2010.

Koko vuoden kannattavuutta koskeva arvio pysyy muuttumattomana eli operatiivisen
liiketoiminnan koko vuoden tuloksen, ilman kertaluonteisia kustannuksia,
arvioidaan olevan vuoden 2009 tulosta selvästi parempi, mutta edelleen
tappiollinen.

Cencorp Oyj:n tilauskanta oli katsauskauden päättyessä n. 3,0 (0,8) miljoonaa
euroa ja tämän osavuosikatsauksen julkistamishetkellä n. 2,2 miljoonaa euroa.


Cencorp Oyj:n tavoitteena on kasvaa strategisten valintojen pohjalta tehtyjen
yritysjärjestelyjen, uusien tuotteiden ja uusien asiakkuuksien avulla sekä
lisensioimalla yhtiön tarjontaa täydentäviä tuotteita ja teknologioita. Cencorp
Oyj:n 18.5.2009 julkistamien strategialinjausten mukaisesti yhtiö siirtyy Face
(Telecom) -kaupan myötä strategiatoteutuksen seuraavaan vaiheeseen. Käytännössä
tämä tarkoittaa laserpohjaisten tuotantoautomaatioratkaisujen toimituskyvyn
edelleen vahvistamista ja toisaalta erityisosaamista vaativaan
erikoiskomponenttien sarjatuotantoon suuntautumista.

Cencorp Oyj suuntautuu aktiivisesti elektroniikkateollisuuden ohella uusille
kasvaville markkinoille kuten energian tuotannon ja mobiilikohteiden
energialähteiden sovelluksiin. Näillä valituilla alueilla yhtiö tavoittelee
johtavaa markkina -asemaa erityisteknologian toimittajana pitkällä
aikavälillä.Mikkelissä, 18.11.2010

Cencorp Oyj

HALLITUS

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin laaja | | | | | | | | |
| tuloslaskelma, IFRS | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tilintarkastamaton | | | | | | | | | |
| ) | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | 7-9/2 | | 7-9/2 | | 1-9/2 | | 1-9/2 | | 1-12/2 |
| | 010 | | 009 | | 010 | | 009 | | 009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 2 695 | | 1 569 | | 7 279 | | 4 211 | | 6 107 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen | -2 | | -2 | | -5 | | -5 | | -6 417 |
| suoritteiden | 013 | | 038 | | 910 | | 039 | | |
| hankintameno | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate | 682 | | -469 | | 1 370 | | -828 | | -310 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 22 | | 71 | | 65 | | 163 | | 844 |
| tuotot | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotekehityskulut | -159 | | -87 | | -478 | | -151 | | -680 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja | -377 | | -561 | | -1 | | -1 | | -2 115 |
| markkinoinnin kulut | | | | | 289 | | 598 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut | -324 | | -456 | | -1 | | -1 | | -1 970 |
| | | | | | 838 | | 413 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -20 | | -565 | | -37 | | -575 | | -555 |
| kulut | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liik | | -175 | | -2 | | -2 | | -4 | | -4 786 |
| evoi | | | | 065 | | 206 | | 401 | | |
| tto | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 62 | | 0 | | 451 | | 219 | | 20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -364 | | -106 | | -560 | | -482 | | -326 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | -477 | | -2 | | -2 | | -4 | | -5 092 |
| | | | 171 | | 316 | | 663 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulo | | 8 | | 9 | | 25 | | 16 | | 33 |
| vero | | | | | | | | | | |
| t | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | -469 | | -2 | | -2 | | -4 | | -5 059 |
| | | | 162 | | 291 | | 647 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen | | | | | | | | | |
| jakautuminen | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen | -469 | | -2 | | -2 | | -4 | | -5 059 |
| omistajille | | | 162 | | 291 | | 647 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | 0,00 | | -0,02 | | -0,02 | | -0,04 | | -0,04 |
| osakekohtainen | | | | | | | | | |
| tulos, eur | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutukse | | | | | | | | | |
| lla oikaistu | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtainen | 0,00 | | -0,02 | | -0,02 | | -0,04 | | -0,04 |
| tulos, eur | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | | | | | | | | | |
| tuloksen erät | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 141 | | 41 | | -94 | | 62 | | 41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| tuloksen erät | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja | -328 | | -2 | | -2 | | -4 | | -5 018 |
| tulos yhteensä | | | 121 | | 384 | | 585 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen | | | | | | | | |
| jakautuminen | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoryityksen | -328 | | -2 | | -2 | | -4 | | -5 018 |
| omistajille | | | 121 | | 384 | | 585 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernitase, IFRS | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tilintarkastamaton) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 526 | 1 895 | 734 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | | | 2 967 | 2 966 | 2 966 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 1 146 | 1 207 | 988 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | | 10 | 10 | 10 |
| sijoitukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | 4 648 | 6 078 | 4 698 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | | 2 416 | 2 586 | 2 559 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut korottomat | 4 185 | 1 890 | 2 982 |
| saamiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | | | 77 | 91 | 107 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | 6 678 | 4 567 | 5 648 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | | 11 326 | 10 645 | 10 346 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääom | | | 3 425 | 3 425 | 3 425 |
| a | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | 18 432 | 18 432 | 18 432 |
| rahastot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | 16 | 131 | 110 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | | -21 557 | -18 820 | -19 266 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | | 317 | 3 168 | 2 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainat | | 0 | 2 598 | 2 949 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | | 83 | 126 | 110 |
| verovelat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | 83 | 2 724 | 3 059 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 6 088 | 2 005 | 2 077 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut | | 4 635 | 2 680 | 2 470 |
| velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | | 203 | 68 | 39 |
| varaukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 10 926 | 4 753 | 4 586 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | | 11 009 | 7 477 | 7 645 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 11 326 | 10 645 | 10 346 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tilintarkastamaton) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelman voitto/tappio | | -2 291 | -4 663 | -5 092 |
| ennen veroja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät | | | |
| erät tuloslaskelmasta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Poistot ja arvonalentumiset | + | 581 | 667 | 989 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Myyntivoitot/-tappiot | +/- | -4 | 0 | 0 |
| | pysyvistä vastaavista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Realisoitumattomat | +/- | -66 | -43 | -20 |
| | kurssivoitot (-) ja -tappiot | | | | |
| | (+) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut tuotot ja kulut, joihin | +/- | 21 | -1 075 | -1 058 |
| | ei liity maksua | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Rahoitustuotot ja -kulut | + | 176 | 51 | 326 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Verot | - | -25 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä rahavirta ennen | | -1 608 | -5 063 | -4 855 |
| käyttöpääoman muutosta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | | 542 | 2 402 | 1 241 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserien ja verojen oikaisu | | | | |
| maksuperusteiseksi | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Maksetut korot | - | -55 | -722 | -787 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saadut korot | + | 0 | 2 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut rahoituserät | - | -49 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Maksetut verot | - | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät ja verot | | -104 | -720 | -787 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA | | -1 170 | -3 381 | -4 401 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | - | -552 | -792 | -15 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot aineellisista ja | + | 24 | 0 | 0 |
| aineettomista hyödykkeistä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat | - | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut | + | 614 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja muiden | - | 0 | 0 | -787 |
| liiketoimintayksiköiden hankinta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja muiden | + | 0 | 0 | 0 |
| liiketoimintayksiköiden luovutus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA | | 87 | -792 | -802 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut | + | 0 | 2 858 | 2 858 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | + | 0 | 2 003 | 2 926 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen | - | 0 | -135 | -130 |
| takaisinmaksut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaaikaisten lainojen nostot | + | 9 687 | 1 238 | 1 920 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaaikaisten lainojen | - | -8 624 | -1 877 | -2 439 |
| takaisinmaksut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | - | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA | | 1 063 | 4 087 | 5 135 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI | | -20 | -86 | -68 |
| VÄHENNYS (-) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman muutoslaskelma 1.1. - | | | |
| 30.9.2010 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tilintark | | | | | | |
| astamaton) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | Osakepää | Muut | Muuntoer | Sijoitet | Kertynee | Yhteensä |
| | oma | rahastot | o | un | t | |
| | | | | vapaan | voittova | |
| | | | | oman | rat | |
| | | | | pääoman | | |
| | | | | rahasto | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2009 | 3 425 | 4 908 | 110 | 13 524 | -19 266 | 2 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero, laaja | | -94 | | | -94 |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto/tappio | | | | -2 291 | -2 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2010 | 3 425 | 4 908 | 16 | 13 524 | -21 557 | 317 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman muutoslaskelma 1.1. - | | | |
| 30.9.2009 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tilintark | | | | | | |
| astamaton) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | Osakepää | Muut | Muuntoer | Sijoitet | Kertynee | Yhteensä |
| | oma | rahastot | o | un | t | |
| | | | | vapaan | voittova | |
| | | | | oman | rat | |
| | | | | pääoman | | |
| | | | | rahasto | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2008 | 3 425 | 4 908 | 69 | 7 099 | -13 602 | 1 899 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisen velan konvertointi | | 3 567 | | 3 567 |
| osakkeiksi | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnattu | | | | 800 | | 800 |
| anti | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | | | | 2 058 | | 2 058 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannin | | | | -500 | -500 |
| vähennykset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos | | | | | -71 | -71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero, laaja | | 62 | | | 62 |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto/tappio | | | | -4 647 | -4 647 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2009 | 3 425 | 4 908 | 131 | 13 524 | -18 820 | 3 168 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tunnusluvut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tilintarkastamaton) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | 7-9/20 | 7-9/200 | 1-9/201 | 1-9/200 | 1-12/20 |
| | 10 | 9 | 0 | 9 | 09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 2 695 | 1 569 | 7 279 | 4 211 | 6 107 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | -175 | -2 065 | -2 206 | -4 401 | -4 786 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -6,5 | -131,6 | -30,3 | -104,5 | -78,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | -477 | -2 171 | -2 316 | -4 663 | -5 092 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -17,7 | -138,4 | -31,8 | -110,7 | -83,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma | 11 326 | 10 645 | 11 326 | 10 645 | 10 346 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste % (ilman | 3,0 | 30,4 | 3,0 | 30,4 | 26,7 |
| pääomalainoja) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste % | 16,6 | 30,4 | 16,6 | 30,4 | 26,7 |
| (pääomalainan kanssa) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste % | 1 | 142,4 | 1 762,6 | 142,4 | 182,1 |
| | 762,6 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 171 | 0 | 552 | 1 105 | 1 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 6,4 | 0,0 | 7,6 | 26,2 | 18,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot | 159 | 95 | 478 | 189 | 344 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 5,9 | 6,1 | 6,6 | 4,5 | 5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta | 2 984 | 844 | 2 984 | 844 | 917 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö, keskimäärin | 71 | 100 | 73 | 99 | 97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö, kauden lopussa | 70 | 100 | 70 | 100 | 86 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma | 4 635 | 2 679 | 4 635 | 2 679 | 2 470 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma | 6 088 | 4 603 | 6 088 | 4 603 | 5 026 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtaiset tunnusluvut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (laimennettu) | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (laimentamaton) | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,02 | 0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylin kurssi | 0,15 | 0,22 | 0,19 | 0,22 | 0,22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alin kurssi | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi | 0,12 | 0,16 | 0,14 | 0,09 | 0,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,19 | 0,15 |
| lopussa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, | 20,2 | 25,1 | 20,2 | 25,1 | 20,2 |
| kauden lopussa, MEUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukujen | | | | | |
| laskentaperiaatteet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste (%): | Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Taseen loppusumma - saadut ennakot | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaisuusaste (%): | Korollinen vieras pääoma - rahat, |
| | pankkisaamiset |
--------------------------------------------------------------------------------
| | ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Oma pääoma + vähemmistöosuus | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS): | Tulos ennen satunnaiseriä +/- | |
| | vähemmistö- | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | osuus tilikauden | | |
| | tuloksesta - verot | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu |
--------------------------------------------------------------------------------
| | lukumä | | | | |
| | ärä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake: | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma |
| | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakkeiden osakeantioikaistu | |
| | lukumäärä | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | tilinpäätöspäivä | | | |
| | nä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tilintarkastamaton) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituslaitoslainat | 992 | 823 | 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset | 12 691 | 12 687 | 12 687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetty factoringluotto ja | 1 554 | 566 | 652 |
| vientilimiitti | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset vakuutena | 2 074 | 597 | 712 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset | 12 691 | 12 687 | 12 687 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudeksi annetut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset yhteensä | 12 691 | 12 687 | 12 687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset yhteensä | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seuraavana vuonna erääntyvät | 36 | 74 | 51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myöhemmin erääntyvät | 7 | 33 | 25 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seuraavana vuonna erääntyvät | 240 | 130 | 157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myöhemmin erääntyvät | 994 | 459 | 472 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Lisätietoa:

Mats Eriksson
toimitusjohtaja
Cencorp Oyj

Puhelin:
+358 (0)400 358 982

Sähköpostiosoite: mats.eriksson@cencorp.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista.
Jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan, testaukseen ja laser-työstöön
suunnitellut laitteet tehostavat asiakkaiden tuotantoa merkittävästi. Asiakkaita
ovat autoelektroniikkavalmistajat sekä telekommunikaatio-, teollisuusautomaatio-
ja EMS-alojen valmistajat. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa
suomalaista Savcor-konsernia.


Source: Millistream