Componenta

Componenta Oyj Osavuosikatsaus Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 19, 2010 11:54 EEST

Tulos parani selvästi, kysyntänäkymät loppuvuodelle säilyneet hyvinä

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 321 Me (223 Me).
Liikevoitto oli 7,7 Me (-13,7 Me).
Tulos rahoituserien jälkeen oli -9,9 Me (-30,7 Me). Tulos parani 20,8 Me.
Katsauskauden tulosta rahoituserien jälkeen rasittivat raaka-aineiden hinnan
nousu ja valuuttakurssitappiot, yhteensä 8,0 Me.
Osakekohtainen tulos oli -0,42 e (-2,11 e).
Tilauskanta kasvoi 75 % ja oli 86 Me (49 Me).
Liiketoiminnan nettorahavirta oli 7,0 Me (6,1 Me). Käyttöpääoman muutos oli
positiivinen kasvaneista myyntivolyymeistä huolimatta.

Componentan Q3/2010-katsaus lyhyesti

Heinä - syyskuun liikevaihto oli 112,3 Me, joka oli 73 % enemmän kuin vuotta
aiemmin (64,8 Me). Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin kapasiteetin
käyttöaste oli 55 % (37 %).

Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto nousi ja oli 3,4 Me eli 3,0 %
liikevaihdosta (-3,2 Me; -5,0 %). Kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoa
paransivat edellisvuodesta lähinnä huomattavasti korkeammat volyymit ja aiemmin
tehdyt sopeutustoimenpiteet.

Kolmannen vuosineljänneksen tulos rahoituserien jälkeen parani edellisvuodesta
ja oli -2,1 Me (-9,7 Me). Tulosta rahoituserien jälkeen paransivat
raaka-ainehintojen lasku ja valuuttakurssivoitot, yhteensä 0,4 Me.

Osakkeenomistajille kuuluva tulos vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä oli
-1,5 Me (-7,4 Me) eli osakekohtaisesti -0,09 e (-0,68 e).

Heinä - syyskuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -8,6 Me (-4,4 Me).

Tammi - syyskuun 2010 osavuosikatsaus

Liikevaihto ja tilauskanta

Konsernin liikevaihto tammi - syyskuussa oli 320,9 Me (223,5 Me). Liikevaihto
nousi 44 % ja tuotannon arvo 58 %. Konsernin kapasiteetin käyttöaste
katsauskaudella oli 52 % (37 %). Tilauskanta syyskuun lopussa nousi edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 75 % ja oli 85,8 Me (49,0 Me).
Tilauskanta käsittää kahden seuraavan kuukauden vahvistetut tilaukset.

Turkin toimintojen liikevaihto nousi 80 % edellisvuodesta ja oli 145,2 Me (80,6
Me). Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 42,5 Me (22,2 Me). Turkin
tilauskantaa nostivat erityisesti rakennus- ja kaivoskoneiden sekä
autoteollisuuden hyvä kehitys.

Suomen toimintojen liikevaihto nousi 14 % edellisvuodesta ja oli 73,0 Me (64,0
Me). Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 16,7 Me (9,9 Me). Suomen tilauskannan
vahvistumiseen vaikuttivat lähinnä raskaan ajoneuvoteollisuuden ja
koneenrakennusteollisuuden lisääntyneet tilaukset.

Hollannin toimintojen liikevaihto nousi 14 % edellisvuodesta ja oli 62,9 Me
(55,1 Me). Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 14,7 Me (10,6 Me). Hollannin
tilauskanta kertyy pääsääntöisesti rakennus- ja kaivoskoneiden,
maatalouskoneiden, raskaan ajoneuvoteollisuuden sekä koneenrakennusteollisuuden
valmistajilta.

Ruotsin toimintojen liikevaihto nousi 102 % edellisvuodesta ja oli 57,8 Me (28,6
Me). Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 18,7 Me (9,3 Me). Ruotsin
tilauskannan paranemiseen vaikuttivat erityisesti raskaan ajoneuvoteollisuuden
ja koneenrakennusteollisuuden lisääntyneet tilaukset.

Componentan liikevaihto jakautui katsauskaudella asiakastoimialoittain
seuraavasti: raskaat ajoneuvot 25 % (19 %), rakennus- ja kaivosteollisuus 21 %
(15 %), koneenrakennus 20 % (30 %), autoteollisuus 20 % (19 %), maatalouskoneet
12 % (13 %), tuulivoima 2 % (3 %) ja muu myynti 1 % (1 %).

Tulos

Konsernin katsauskauden käyttökate oli 19,6 Me (-4,7 Me). Konsernin käyttökate
parani selvästi edellisvuodesta lähinnä korkeampien tuotantovolyymien ja
aikaisemmin toteutettujen kustannusten sopeutustoimien ansiosta. Katsauskauden
käyttökatteeseen vaikuttivat negatiivisesti nopea raaka-aineiden hinnannousu ja
valuuttakurssitappiot yhteensä arviolta 7,3 Me. Myyntien ja ostojen
valuuttakurssierot sisältyvät liiketoiminnan muihin tuottoihin. Tulokseen ei
sisälly kertaluonteisia eriä.

Tuloslaskelman eroanalyysi vuosineljänneksittäin:

--------------------------------------------------------------------------------
| Me | Q1/ | Q1/ | Ero | Q2/1 | Q2/0 | Ero | Q3/1 | Q3/0 | Ero |
| | 10 | 09 | % | 0 | 9 | % | 0 | 9 | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 91, | 88, | 4 % | 117, | 70,6 | 66 % | 112, | 64,8 | 73 % |
| | 2 | 1 | | 3 | | | 3 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotannon arvo | 94, | 75, | 25 | 119, | 66,1 | 80 % | 113, | 65,3 | 73 % |
| | 4 | 3 | % | 0 | | | 0 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit | -34 | -24 | 43 | -45, | -20, | 121 | -43, | -23, | 87 % |
| | ,3 | ,1 | % | 5 | 6 | % | 4 | 3 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuttuvat palkat | -24 | -25 | -3 | -29, | -21, | 37 % | -27, | -18, | 48 % |
| ja ulkopuoliset | ,2 | ,0 | % | 3 | 4 | | 6 | 7 | |
| palvelut | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muuttuvat | -32 | -29 | 10 | -35, | -25, | 40 % | -34, | -23, | 47 % |
| ja kiinteät | ,3 | ,3 | % | 6 | 5 | | 5 | 5 | |
| kulut | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut yhteensä | -90 | -78 | 16 | -110 | -67, | 64 % | -105 | -65, | 61 % |
| | ,8 | ,3 | % | ,4 | 5 | | ,6 | 5 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖKATE | 3,6 | -3, | | 8,6 | -1,4 | | 7,4 | -0,2 | |
| | | 0 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 7,7 Me (-13,7 Me).

Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat -17,6 Me (-16,9 Me).
Nettorahoituskulut kasvoivat edellisvuodesta kohonneiden korkokustannusten ja
valuuttakurssitappioiden johdosta. Konsernin katsauskauden tulos rahoituserien
jälkeen oli -9,9 Me (-30,7 Me).

Katsauskauden tuloksen perusteella lasketut verot olivat 2,9 Me (7,3 Me).
Konsernin katsauskauden tulos oli -7,0 Me (-23,3 Me).

Konsernin katsauskauden osakekohtainen laimentamaton tulos per osake oli -0,42 e
(-2,11 e).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,9 % (-4,9 %) ja oman pääoman tuotto -12,7 %
(-49,8 %).

Pääomalainan 2010 ja joukkovelkakirjalainan 2010 liikkeeseen laskut

Componenta Oyj toteutti yhteensä 50,3 Me:n pääomalainan ja
joukkovelkakirjalainan syyskuussa 2010. Pääomalainalla ja
joukkovelkakirjalainalla hankitut varat käytetään yhtiön taseen ja
rahoitusaseman vahvistamiseen sekä yleisiin jälleenrahoitustarkoituksiin.

Componenta Oyj:n hallitus hyväksyi pääomalainan 2010 merkintöjä
nimellismäärältään yhteensä 23,4 Me. Laina tarjottiin rajatulle joukolle
valikoituja sijoittajia. Yhtiön pääomalainojen 2006 haltijoilla oli mahdollisuus
käyttää pääomalainan 2010 lainaosuuksien merkintähinnan maksamiseen
pääomalainojen pääomasta muodostuvaa saatavaa yhtiöltä lainaehtojen mukaisesti.
Yhteensä pääomalainoja sekä vaihdettavia pääomalainoja käytettiin maksuna
pääomalainan 2010 merkintään 11,1 Me. Merkintöjen maksamisen jälkeen yhtiöllä on
jäljellä vuoden 2006 vaihdettavaa pääomalainaa nimellismäärältään 2,3 Me ja
vuoden 2006 pääomalainaa nimellismäärältään 2,9 Me.

Componenta Oyj:n hallitus hyväksyi joukkovelkakirjalainan 2010 merkintöjä
nimellismäärältään 26,9 Me. Laina tarjottiin rajatulle joukolle valikoituja
sijoittajia.

Componenta Oyj:n hallitus päättää sekä pääomalainan lainaosuuksien että
joukkovelkakirjalainan lainaosuuksien hakemisesta julkisen kaupankäynnin
kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä loppuvuoden 2010 aikana.

Rahoitus ja kassavirta

Konsernilla oli syyskuun lopussa IFRS:n mukaista pääomalainojen ja
vaihtovelkakirjalainojen velkaosuutta jäljellä yhteensä 40,4 Me. Vuonna 2005
liikkeeseen lasketun vaihdettavan pääomalainan viimeinen erä 7,4 Me maksettiin
pois lainaehtojen mukaisesti maaliskuussa. Componenta laski liikkeeseen
syyskuussa laina-ajaltaan viiden vuoden pituisen pääomalainan 2010, jota
merkittiin nimellismäärältään yhteensä 23,4 Me. Yhtiön pääomalainojen 2006
haltijoilla oli mahdollisuus käyttää pääomalainan 2010 lainaosuuksien
merkintähinnan maksamiseen pääomalainojen pääomasta muodostuvaa saatavaa
yhtiöltä lainaehtojen mukaisesti. Vaihdettavan pääomalainan 2006 vaihtamatta
olevilla lainaosuuksilla oli katsauskauden lopussa merkittävissä 259 000
osaketta.

Katsauskaudella nostettiin yhteensä 33,3 Me uusia kahdenvälisiä pitkäaikaisia
pankkilainoja, joilla jälleenrahoitettiin katsauskaudella erääntyneitä
lyhytaikaisia pankkilainoja.

Componentan likviditeettitilanne parani syyskuussa huomattavasti liikkeeseen
lasketun pääomalainan 2010 ja joukkovelkakirjalainan 2010 seurauksena.
Katsauskauden lopun rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 17,7 Me.
Käyttämättömät luottositoumukset katsauskauden lopussa olivat 49,5 Me.
Konsernilla on myös 150 Me:n yritystodistusohjelma, josta yhtiöllä oli velkaa
katsauskauden lopussa 7,0 Me.

Korolliset nettovelat ilman 40,4 Me:n pääomalainojen velkaosuutta olivat
syyskuun lopussa 205,9 Me (213,3 Me). Nettovelkaantumisaste oman pääoman
ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien oli 179,4 % (199,5 %).

Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli 7,0 Me (6,1 Me), josta
käyttöpääoman muutokset olivat 1,2 Me (24,3 Me). Componenta tehostaa pääomien
käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmilla, joiden perusteella osa
myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien
määrä syyskuun lopussa oli 57,7 Me (24,7 Me). Pääasiassa myytävien
myyntisaamisten johdosta käyttöpääoman muutoksen odotetaan pysyvän loppuvuonna
maltillisena.

Syyskuun lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 16,9 % (17,6 %). Konsernin
syyskuun lopun oma pääoma oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan
lukien, suhteessa taseen loppusummaan oli 26,0 % (25,9 %).

Investoinnit

Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 5,9 Me (10,9 Me), josta
rahoitusleasinginvestointien osuus oli 0,0 Me (3,4 Me). Investointien
nettorahavirta oli -8,0 Me (-9,8 Me), joka sisältää konsernin investointien
kassavirran aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, myytyjen ja ostettujen
osakkeiden sekä myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden kassavirran.

Componenta on rajoittanut selvästi uusien tuotannollisten investointien määrää
nykyisen kapasiteetin vajaakäytön vuoksi. Vuoden 2010 tuotannollisten
investointien arvioidaan jäävän noin puoleen edellisvuodesta.

Toimintojen kehitys

Componentan raportointirakenne muuttui 1.2.2010, kun Componenta siirtyi
maakohtaiseen toimintaorganisaatioon. Katsauskauden luvut on raportoitu uuden
rakenteen mukaisesti ja kaikki maakohtaisten toimintojen vertailutiedot vuodelta
2009 on oikaistu tätä raportointirakennetta vastaaviksi.

Turkin toiminnot

Turkin toiminnot muodostuvat Orhangazissa sijaitsevista rautavalimosta ja
konepajasta sekä Manisassa sijaitsevista alumiinivalimosta ja alumiinivanteiden
tuotantoyksiköstä.

Turkin toimintojen liikevaihto katsauskaudella kasvoi 80 % ja oli 145,2 Me (80,6
Me). Liikevoitto oli 10,9 Me, joka vastaa 7,5 % liikevaihdosta (1,1 Me, 1,4 %).
Katsauskauden liikevoittoa paransi erittäin hyvä volyymikehitys erityisesti
rakennus- ja kaivosteollisuuden työkoneet sekä
autoteollisuusasiakastoimialoilla. Katsauskauden liikevoittoa rasittivat
kuitenkin alkuvuonna nopeasti nousseet raaka-ainehinnat (3,0 Me) ja
valuuttakurssitappiot (0,9 Me).

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 51,5 Me (27,4 Me) ja liikevoitto 4,5
Me, joka vastaa 8,8 % liikevaihdosta (1,1 Me, 4,2 %). Kolmannen
vuosineljänneksen liikevoittoa kuitenkin paransi raaka-ainehintojen pieni lasku
ja valuuttakurssivoitot, yhteensä 0,3 Me.

Turkin toimintojen tilauskanta syyskuun lopussa kasvoi edellisvuodesta 92 % ja
oli 42,5 Me (22,2 Me).

Suomen toiminnot

Suomen toimintoihin kuuluvat rautavalimot Iisalmessa, Karkkilassa,
Pietarsaaressa ja Porissa sekä konepajat Lempäälässä ja Pietarsaaressa. Lisäksi
Suomen toimintoihin kuuluu mäntiä valmistava yksikkö Pietarsaaressa.

Suomen toimintojen liikevaihto katsauskaudella kasvoi 14 % ja oli 73,0 Me (64,0
Me). Liikevoitto oli -0,8 Me eli -1,2 % liikevaihdosta (-2,2 Me, -3,4 %).
Katsauskauden liikevoittoa paransivat edellisen vuoden loppupuolella toteutetut
kustannusleikkaukset sekä nousseet tuotantovolyymit erityisesti raskaat
ajoneuvot -asiakastoimialalla. Katsauskauden liikevoittoa kuitenkin rasitti 1,8
Me nopea raaka-aineiden hintojen nousu.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 25,1 Me (15,4 Me) ja liikevoitto
-0,9 Me, joka vastaa -3,7 % liikevaihdosta (-1,5 Me, -9,4 %). Raaka-ainehintojen
muutoksilla ei ollut oleellista vaikutusta kolmannen vuosineljänneksen
liikevoittoon.

Suomen toimintojen tilauskanta syyskuun lopussa kasvoi edellisvuodesta 69 % ja
oli 16,7 Me (9,9 Me).

Hollannin toiminnot

Hollannin toiminnot muodostuvat rautavalimoista Weertissä ja Heerlenissä sekä
konepajatoiminnoista Weertissä ja valumalleja valmistavasta yksiköstä
Tegelenissä.

Hollannin toimintojen liikevaihto katsauskaudella kasvoi 14 % ja oli 62,9 Me
(55,1 Me) ja liikevoitto -1,0 Me eli -1,6 % liikevaihdosta (-8,8 Me, -15,9 %).
Hollannin toimintojen liiketuloksen paranemiseen vaikuttivat aiemmin toteutetut
kustannusleikkaukset ja lisääntyneet tuotantovolyymit. Katsauskauden
liiketulosta kuitenkin rasitti 1,5 Me nopea raaka-aineiden hintojen nousu.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 20,8 Me (15,4 Me) ja liikevoitto
-1,0 Me, joka vastaa -5,0 % liikevaihdosta (-1,9 Me, -12,6 %).
Raaka-ainehintojen muutoksilla ei ollut oleellista vaikutusta kolmannen
vuosineljänneksen liikevoittoon.

Hollannin toimintojen tilauskanta syyskuun lopussa kasvoi edellisvuodesta 39 %
ja oli 14,7 Me (10,6 Me).

Ruotsin toiminnot

Ruotsin toiminnot muodostuvat Främmestadin konepajasta sekä Wirsbon takomosta.

Ruotsin toimintojen liikevaihto katsauskaudella nousi 102 % ja oli 57,8 Me (28,6
Me) ja liikevoitto -0,8 Me, joka vastaa -1,3 % liikevaihdosta (-6,9 Me, -24,2
%). Ruotsin toimintojen katsauskauden liiketappio pieneni edellisvuoteen
verrattuna aiemmin toteutettujen kustannusleikkausten ja huomattavasti
korkeampien volyymien ansiosta erityisesti raskaat ajoneuvot
-asiakastoimialalla. Katsauskauden liiketulosta rasittivat ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana tapahtuneet sähkön hinnan poikkeukselliset nousut.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 20,6 Me (8,7 Me) ja liikevoitto 0,6
Me, joka vastaa 3,1 % liikevaihdosta (-2,1 Me, -23,9 %).

Ruotsin toimintojen tilauskanta syyskuun lopussa kasvoi edellisvuodesta 100 % ja
oli 18,7 Me (9,3 Me).

Muu liiketoiminta

Muu liiketoiminta sisältää myynti- ja logistiikkayhtiö Componenta UK Ltd:n
Englannissa, palvelu- ja kiinteistöyhtiöt Suomessa, konsernin hallintotoiminnot
ja osakkuusyhtiö Kumsan A.S:n Turkissa. Muun liiketoiminnan liikevoitto
katsauskaudella oli -1,0 Me (2,5 Me).

Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön osakkeiden
yhteenlaskettu määrä katsauskauden lopussa oli 17 457 798 osaketta. Osakepääoma
oli katsauskauden päättyessä 21,9 Me (21,9 Me). Osakkeen kurssi katsauskauden
lopussa oli 5,89 euroa (4,70 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 5,15 euroa,
alin kurssi 4,02 euroa ja ylin kurssi 6,34 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli
katsauskauden lopussa 102,8 Me (51,4 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto
katsauskaudella 44,8 % (23,9 %) osakekannasta.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä katsauskauden aikana oli 4 065 (3 824)
mukaan lukien vuokratyövoima 270 (123). Konsernin henkilömäärä katsauskauden
lopussa oli 4 363 (3 734), johon sisältyy vuokratyöntekijöiden määrä 370 (96).
Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että kauden lopussa Turkissa oli
51 % (46 %), Suomessa 25 % (28 %), Hollannissa 16 % (17 %), ja Ruotsissa 8 % (9
%) henkilöstöstä.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Componentan merkittävimmät riskit ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit
(kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit),
liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto-
ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit,
henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen
ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit).

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten
kierrätysmetallin ja harkkoraudan sekä energian saatavuus kilpailukykyisin
hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti
hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan
raaka-aineiden hintojen muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi
sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän.

Componentan liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan konsernin
hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Tavoitteena on suojata
konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten
turvata omalta osaltaan konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema.

Tarkempaa tietoa Componentan riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy vuoden 2009
vuosikertomuksesta ja internet-sivuilta www.componenta.com.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Componenta Dökümcülük A.S. sai 7.10.2010 Turkissa Bursan verotoimistolta
vaateen, jossa verotoimisto vaatii Componenta Dökümcülük A.S:ltä konsernin
sisäisiin veloituksiin liittyen veroja ja veronkorotuksia yhteensä noin 3,7 Me.
Componenta Dökümcülük A.S. kiistää vaateen ja pitää sitä kokonaan
perusteettomana.

Näkymät

Componentan näkymät vuodelle 2010 perustuvat yleisiin ulkoisiin
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä
Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.

Kysyntänäkymät konsernin kaikilla asiakastoimialoilla ovat vuoden 2010 kolmannen
vuosineljänneksen aikana säilyneet hyvinä alkuvuoteen verrattuna. Tuotantomääriä
on alkuvuonna parantanut myös asiakkaiden varastotasojen normalisoituminen.

Rakennus- ja kaivosteollisuuden komponenttien kysyntä on kehittynyt
katsauskauden aikana suotuisasti. Materiaalihintojen toteutuneen nousun ja
talouden elpymisen johdosta työkoneiden kysynnän arvioidaan kehittyvän
suotuisasti myös loppuvuoden aikana.

Maatalouskoneiden kysynnän arvioidaan jatkavan nousuaan loppuvuotta kohden
erityisesti kehittyvien markkinoiden ansiosta.

Componentan toimitusmäärät raskaalle ajoneuvoteollisuudelle ovat nousseet
merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Toimitusmäärien kasvuun ovat
vaikuttaneet asiakkaiden varastotasojen normalisoituminen ja hyvä kysyntä
kehittyvillä markkinoilla. Kehityksen arvioidaan jatkuvan suotuisana myös
loppuvuonna.

Henkilöautojen rekisteröinnit Euroopassa laskivat tammi - syyskuussa 4,3 %
edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2010 henkilöautojen rekisteröintien
Euroopassa arvioidaan jäävän vuoden 2009 tason alapuolelle. Turkin
autoteollisuuden kasvaneen viennin sekä alumiinivanteiden kysynnän hyvän
kehityksen johdosta Componentan toimitusten autoteollisuudelle arvioidaan
kasvavan loppuvuonna 2010.

Tuulivoimasektorin kysynnässä tapahtui käänne toisen vuosineljänneksen aikana.
Kysynnän arvioidaan kehittyvän suotuisasti loppuvuoden aikana huolimatta
edelleen jatkuvista vaikeuksista liittyen uusien projektien rahoituksen
järjestymiseen.

Koneenrakennusteollisuuden kysyntä on alkanut elpyä asteittain.

Componentan tilauskanta vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen lopussa oli 75 %
edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeammalla tasolla.

Katsauskauden aikana tapahtunut nopea raaka-ainehintojen nousu ja
valuuttakurssitappiot vaikuttivat tulokseen rahoituserien jälkeen
negatiivisesti, yhteensä 8,0 Me.

Componenta-konsernin vuoden 2010 liikevaihdon odotetaan kasvavan huomattavasti
ja tuloksen rahoituserien jälkeen paranevan selvästi edellisestä vuodesta.

Vuoden viimeisen neljänneksen tuloksen rahoituserien jälkeen odotetaan
muodostuvan positiiviseksi.

Liiketoiminnan nettorahavirran odotetaan myös säilyvän positiivisena ja
käyttöpääoman muutosten odotetaan pysyvän maltillisina.

Osavuosikatsauksen taulukot

Componenta on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja
konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009. Lisäksi
uudistetut standardit IFRS 3 ja IAS 27 otettiin käyttöön 1.1.2010. Uudistettujen
standardien soveltaminen ei ole vaikuttanut konsernin raportoituun tulokseen tai
taloudelliseen asemaan. Tämän tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen
taulukko-osa on laadittu IAS 34 -standardin laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Konsernin tuloslaskelma

--------------------------------------------------------------------------------
| Me | 1.1.-30 | 1.1.-30 | 1.7.-30 | 1.7.-30 | 1.1.-31. |
| | .9.2010 | .9.2009 | .9.2010 | .9.2009 | 12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 320,9 | 223,5 | 112,3 | 64,8 | 299,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 0,0 | 1,6 | 0,4 | 0,3 | 2,4 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut | -301,3 | -229,7 | -105,4 | -65,3 | -305,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -12,1 | -9,2 | -4,0 | -3,1 | -12,5 |
| arvonalenemiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| tuloksesta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 7,7 | -13,7 | 3,4 | -3,2 | -15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 2,4 | -6,1 | 3,0 | -5,0 | -5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | -17,6 | -16,9 | -5,5 | -6,5 | -21,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien | -9,9 | -30,7 | -2,1 | -9,7 | -37,2 |
| jälkeen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -3,1 | -13,7 | -1,9 | -15,0 | -12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | 2,9 | 7,3 | 0,8 | 2,2 | 8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | -7,0 | -23,3 | -1,3 | -7,5 | -28,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen |   |   |   |   |   |
| jakautuminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | -7,4 | -23,1 | -1,5 | -7,4 | -28,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille | 0,4 | -0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,3 |
| omistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | -7,0 | -23,3 | -1,3 | -7,5 | -28,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille |   |   |   |   |   |
| kuuluvasta voitosta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen |   |   |   |   |   |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton, e | -0,42 | -2,11 | -0,09 | -0,68 | -2,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennusvaikutuksella | -0,42 | -2,11 | -0,09 | -0,68 | -2,30 |
| oikaistu, e *) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Aikaisemmin julkaistuja Componentan 2009 tilikauden sekä 2009 kolmen
ensimmäisen neljänneksen ja kolmannen vuosineljänneksen laimmennusvaikutuksella
oikaistuja osakekohtaisia tuloksia on oikaistu. Aikaisemmin julkaistuissa
luvuissa laimennusvaikutus oli virheellisesti huomioitu, vaikka
laimennusvaikutus pienensi osakekohtaista tappiota.

Konsernin laaja tuloslaskelma

--------------------------------------------------------------------------------
| Me | 1.1.-30 | 1.1.-30 | 1.7.-30 | 1.7.-30 | 1.1.-31. |
| | .9.2010 | .9.2009 | .9.2010 | .9.2009 | 12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | -7,0 | -23,3 | -1,3 | -7,5 | -28,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron muutos | 12,1 | -1,3 | -4,2 | -1,3 | -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset | 1,9 | 0,5 | 0,4 | -0,2 | 2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen | -0,5 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,5 |
| eriin liittyvät verot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät | 13,5 | -0,9 | -3,9 | -1,4 | 0,5 |
| verojen jälkeen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos | 6,5 | -24,3 | -5,2 | -8,9 | -28,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan |   |   |   |   |   |
| tuloksen jakautuminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 5,5 | -23,9 | -5,2 | -8,8 | -27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille | 1,0 | -0,3 | 0,0 | -0,1 | -0,3 |
| omistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | 6,5 | -24,3 | -5,2 | -8,9 | -28,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin tase

--------------------------------------------------------------------------------
|   |   | (Oikaistu*) |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 6,4 | 6,0 | 6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 34,3 | 31,4 | 31,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 250,0 | 242,8 | 244,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä | 1,3 | 0,9 | 1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 6,2 | 4,9 | 4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sijoitukset | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 21,0 | 16,1 | 16,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 321,5 | 304,4 | 307,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 54,0 | 49,3 | 41,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset **) | 48,2 | 52,7 | 32,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 17,7 | 6,8 | 7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 120,2 | 109,1 | 81,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 441,7 | 413,5 | 388,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma | 45,0 | 44,2 | 39,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | 66,9 | 66,1 | 61,3 |
| pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien omistajien | 7,5 | 6,5 | 6,5 |
| osuus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 74,4 | 72,6 | 67,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalaina | 40,4 | 27,1 | 27,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 198,6 | 180,0 | 165,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat velat | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 8,3 | 6,3 | 6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 7,9 | 6,7 | 6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset |   | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalaina | - | 7,3 | 7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 25,0 | 47,1 | 48,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat velat | 84,9 | 65,3 | 57,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelat | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 2,1 | 1,1 | 1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 367,3 | 340,9 | 320,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 441,7 | 413,5 | 388,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Oikaisusta kerrotaan tarkemmin vuosikertomuksen 2009 sivulla 39.
**) 30.9.2009 saamiset sisältävät Componentan osakeantiin 2009 ja pääomalainaan
2009 liittyviä osakeantisaamisia 3,0 Me ja pääomalainasaamisia 7,0 Me, jotka
maksettiin yhtiön pankkitilille 7.10.2009.

Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

--------------------------------------------------------------------------------
| Me | 1.1.-30.9 | 1.1.-30.9 | 1.1.-31.12 |
| | .2010 | .2009 | .2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen | -9,9 | -30,7 | -37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalenemiset | 12,1 | 9,2 | 12,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen tuotot ja kulut | 17,6 | 16,9 | 21,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja kulut sekä muut | 2,4 | -0,2 | 0,5 |
| korjaukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset | 1,2 | 24,3 | 37,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen | 23,3 | 19,5 | 35,0 |
| rahoituseriä ja veroja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut ja maksetut korot ja | -16,3 | -16,2 | -23,5 |
| osinkotuotot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | 0,0 | 2,8 | 2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 7,0 | 6,1 | 14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -7,7 | -9,2 | -12,5 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| hyödykkeiden myynti | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit ja myönnetyt lainat | -0,3 | -1,0 | -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut luovutustulot ja lainasaamisten | - | - | 0,0 |
| takaisinmaksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta | -8,0 | -9,8 | -12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | - | -3,3 | -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut | - | 10,3 | 13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen maksut | -1,3 | -0,8 | -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys | -27,5 | -5,7 | -5,1 |
| (+)/vähennys (-) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 69,3 | 37,9 | 38,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -29,9 | -33,1 | -40,7 |
| ja muut muutokset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | 10,7 | 5,4 | 0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) | 9,6 | 1,7 | 2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 7,6 | 5,2 | 5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | 0,5 | -0,1 | -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa | 17,7 | 6,8 | 7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos tilikauden aikana | 9,6 | 1,7 | 2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

--------------------------------------------------------------------------------
| Me | Osak | Yli | Muu | Arvo | Muunt | Kert | Yh-t | Määrä | Oma |
| | e- | kurs | t | n | o- | y-ne | eens | - | pää |
| | p | si | r | mu | er | et | ä | ysv | oma |
| | ää | r | aha | utos | ot | v | | allat | y |
| | o | ahas | s | rah | | oitt | | tomi | h |
| | ma | to | t | asto | | o-va | | en | tee |
| | | | ot | | | rat | | omis | nsä |
| | | | | | | | | ta | |
| | | | | | | | | jien | |
| | | | | | | | | osuu | |
| | | | | | | | | s | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 21,9 | 15,0 | 6,5 | -2,8 | -23,5 | 47,3 | 64,3 | 6,8 | 71,1 |
| 1.1.2009 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   | -23, | -23, | -0,3 | -23,3 |
| tulos | | | | | | 1 | 1 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |   |   |   | -1,3 |   | -1,3 | 0,0 | -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran |   |   |   | 0,4 |   |   | 0,4 |   | 0,4 |
| suojaukset | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   | 0,4 | -1,3 | -23, | -23, | -0,3 | -24,3 |
| laaja tulos | | | | | | 1 | 9 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusmerkintä |   |   | 29, |   |   |   | 29,0 |   | 29,0 |
| | | | 0 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |   |   | -3,3 | -3,3 |   | -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 21,9 | 15,0 | 35, | -2,4 | -24,8 | 20,9 | 66,1 | 6,5 | 72,6 |
| 30.9.2009 | | | 5 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Me | Osak | Yli- | Muu | Arvo | Muunt | Kert | Yh-t | Määrä | Oma |
| | e- | kur | t | n-mu | o- | y-ne | eens | - | pää |
| | p | ssi- | r | utos | er | et | ä | ysval | oma |
| | ää | rah | aha | -rah | ot | v | | lat | y |
| | o | asto | s | asto | | oitt | | tomie | h |
| | ma | | t | | | o-va | | n | tee |
| | | | ot | | | rat | | omist | nsä |
| | | | | | | | | a | |
| | | | | | | | | jien | |
| | | | | | | | | osuus | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 21,9 | 15,0 | 34, | -1,3 | -24,5 | 15,6 | 61,3 | 6,5 | 67,8 |
| 1.1.2010 | | | 6 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   | -7,4 | -7,4 | 0,4 | -7,0 |
| tulos | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |   |   |   | 11,5 |   | 11,5 | 0,6 | 12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran |   |   |   | 1,4 |   |   | 1,4 |   | 1,4 |
| suojaukset | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   | 1,4 | 11,5 | -7,4 | 5,5 | 1,0 | 6,5 |
| laaja tulos | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 21,9 | 15,0 | 34, | 0,1 | -13,0 | 8,3 | 66,9 | 7,5 | 74,4 |
| 30.9.2010 | | | 6 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin tunnusluvut

--------------------------------------------------------------------------------
|   | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.200 |
| | | | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % *) | 16,9 | 17,6 | 17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, e *) | 3,83 | 3,78 | 3,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden lopussa *) | 338,3 | 334,0 | 316,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % *) | 3,9 | -4,9 | -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % *) | -12,7 | -49,8 | -45,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, pääomalaina | 246,3 | 247,7 | 241,6 |
| velkana, Me | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net gearing, %, pääomalaina velkana *) | 331,2 | 341,3 | 356,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me | 85,8 | 49,0 | 58,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit ilman | 5,9 | 9,5 | 13,4 |
| rahoitusleasinginvestointeja, Me | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, | 5,9 | 12,8 | 17,9 |
| Me | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit (sis. | 1,8 | 5,7 | 6,0 |
| rahoitusleasing), % liikevaihdosta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin kauden aikana | 3 795 | 3 701 | 3 684 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, | 4 065 | 3 824 | 3 798 |
| ml. vuokratyövoima | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa | 3 993 | 3 638 | 3 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa, ml. | 4 363 | 3 734 | 3 698 |
| vuokratyövoima | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus | 88,3 | 81,6 | 82,7 |
| liikevaihdosta, % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset, Me | 222,2 | 221,7 | 221,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen tulos, e | -0,42 | -2,11 | -2,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu | -0,42 | -2,11 | -2,30 |
| osakekohtainen tulos, e **) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta/osake, e | 0,40 | 0,56 | 1,16 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) 30.9.2009 oikaistu
**) 31.12.2009 ja 30.9.2009 oikaistu

Aineellisten hyödykkeiden muutokset ja liikearvo

--------------------------------------------------------------------------------
| Me | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten hyödykkeiden muutokset |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden alussa | 531,1 | 553,2 | 553,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 26,5 | 2,0 | 1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 4,8 | 10,3 | 14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | -0,6 | -27,1 | -38,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden lopussa | 561,8 | 538,4 | 531,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot kauden alussa | -286,9 | -313,0 | -313,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | -14,4 | -1,3 | -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet | 0,0 | 26,6 | 38,1 |
| poistot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot ja | -10,5 | -7,9 | -10,8 |
| arvonalenemiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot kauden lopussa | -311,8 | -295,6 | -286,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasearvo kauden lopussa | 250,0 | 242,8 | 244,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden alussa | 31,5 | 31,7 | 31,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | 2,8 | -0,3 | -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasearvo kauden lopussa | 34,3 | 31,4 | 31,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys

Liikevaihto markkina-alueittain

--------------------------------------------------------------------------------
| Me | 1-12/2009 | 1-9/2009 | 1-9/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saksa | 58,6 | 44,1 | 54,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 51,8 | 42,2 | 37,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki | 49,4 | 34,5 | 52,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 39,8 | 27,7 | 56,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Iso-Britannia | 31,2 | 23,4 | 34,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ranska | 20,2 | 15,6 | 19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Benelux-maat | 19,2 | 14,3 | 25,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Italia | 12,1 | 8,9 | 13,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa | 5,5 | 3,4 | 6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat | 11,7 | 9,4 | 19,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 299,6 | 223,5 | 320,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain

--------------------------------------------------------------------------------
| Me | Q1/09 | Q2/09 | Q3/09 | Q4/09 | Q1/10 | Q2/10 | Q3/10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saksa | 16,9 | 12,7 | 14,4 | 14,5 | 15,2 | 20,9 | 18,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 21,4 | 11,8 | 9,0 | 9,6 | 11,0 | 13,6 | 12,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki | 9,0 | 15,3 | 10,2 | 14,9 | 14,3 | 19,1 | 18,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 11,0 | 8,0 | 8,7 | 12,1 | 15,5 | 21,9 | 19,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Iso-Britannia | 7,6 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 9,9 | 12,0 | 12,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ranska | 6,2 | 5,9 | 3,6 | 4,6 | 6,1 | 7,1 | 6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Benelux-maat | 6,8 | 2,6 | 5,0 | 4,9 | 7,1 | 9,4 | 8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Italia | 4,4 | 2,9 | 1,6 | 3,2 | 3,8 | 4,2 | 5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa | 1,0 | 1,6 | 0,8 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat | 3,8 | 1,9 | 3,7 | 2,3 | 6,1 | 6,9 | 6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 88,1 | 70,6 | 64,8 | 76,1 | 91,2 | 117,3 | 112,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys

--------------------------------------------------------------------------------
| Me | 1-12/2009 | 1-9/2009 | 1-9/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 299,6 | 223,5 | 320,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -15,4 | -13,7 | 7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut *) | -21,8 | -16,9 | -17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos rahoituserien jälkeen | -37,2 | -30,7 | -9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me | 1-12/2009 | 1-9/2009 | 1-9/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki | 116,2 | 80,6 | 145,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 80,4 | 64,0 | 73,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hollanti | 69,5 | 55,1 | 62,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 41,5 | 28,6 | 57,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta | 49,9 | 37,3 | 47,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset erät | -57,9 | -42,2 | -65,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä | 299,6 | 223,5 | 320,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me | 1-12/2009 | 1-9/2009 | 1-9/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki | 2,2 | 1,1 | 10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | -3,9 | -2,2 | -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hollanti | -10,2 | -8,8 | -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | -8,8 | -6,9 | -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta | 4,6 | 2,5 | -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset erät | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä | -15,4 | -13,7 | 7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me | 12/2009*) | 9/2009 | 9/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki | 28,1 | 22,2 | 42,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 11,8 | 9,9 | 16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hollanti | 12,5 | 10,6 | 14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 10,5 | 9,3 | 18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset erät | -4,1 | -2,9 | -6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta yhteensä | 58,8 | 49,0 | 85,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Tilauskanta 15.1.2010

Konsernin kehitys neljännesvuosittain

--------------------------------------------------------------------------------
| Me | Q1/09 | Q2/09 | Q3/09 | Q4/09 | Q1/10 | Q2/10 | Q3/10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 88,1 | 70,6 | 64,8 | 76,1 | 91,2 | 117,3 | 112,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -6,1 | -4,3 | -3,2 | -1,7 | 0,3 | 4,0 | 3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskul | -4,7 | -5,7 | -6,5 | -4,9 | -5,9 | -6,2 | -5,5 |
| ut *) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos | -10,9 | -10,1 | -9,7 | -6,5 | -5,6 | -2,2 | -2,1 |
| rahoituserien | | | | | | | |
| jälkeen | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me | Q1/09 | Q2/09 | Q3/09 | Q4/09 | Q1/10 | Q2/10 | Q3/10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki | 24,9 | 28,4 | 27,4 | 35,6 | 40,6 | 53,1 | 51,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 29,1 | 19,5 | 15,4 | 16,4 | 20,8 | 27,0 | 25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hollanti | 23,9 | 15,8 | 15,4 | 14,4 | 18,7 | 23,4 | 20,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 10,5 | 9,5 | 8,7 | 12,9 | 15,8 | 21,3 | 20,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu | 12,9 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 14,3 | 16,2 | 16,8 |
| liiketoiminta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset erät | -13,1 | -14,7 | -14,4 | -15,7 | -19,0 | -23,7 | -22,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta | 88,1 | 70,6 | 64,8 | 76,1 | 91,2 | 117,3 | 112,3 |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Me | Q1/09 | Q2/09 | Q3/09 | Q4/09 | Q1/10 | Q2/10 | Q3/10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki | -0,4 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 3,2 | 3,3 | 4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 0,5 | -1,2 | -1,5 | -1,7 | -0,6 | 0,7 | -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hollanti | -4,1 | -2,7 | -1,9 | -1,5 | -0,1 | 0,2 | -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | -3,2 | -1,7 | -2,1 | -1,9 | -1,4 | 0,0 | 0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,1 | -0,7 | -0,2 | 0,0 |
| liiketoiminta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| erät | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset erät | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta | -6,1 | -4,3 | -3,2 | -1,7 | 0,3 | 4,0 | 3,4 |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta | Q1/09 | Q2/09 | Q3/09 | Q4/09* | Q1/10 | Q2/10 | Q3/10 |
| kauden lopussa, | | | | ) | | | |
| Me | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki | 17,1 | 23,3 | 22,2 | 28,1 | 32,6 | 42,4 | 42,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 11,4 | 10,4 | 9,9 | 11,8 | 13,6 | 15,8 | 16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hollanti | 13,8 | 13,4 | 10,6 | 12,5 | 13,4 | 14,6 | 14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 6,0 | 6,4 | 9,3 | 10,5 | 13,3 | 16,5 | 18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset erät | -2,3 | -1,8 | -2,9 | -4,1 | -5,0 | -5,7 | -6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Componenta | 46,2 | 51,7 | 49,0 | 58,8 | 68,0 | 83,6 | 85,8 |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Tilauskanta 15.1.2010

Liiketoimintasegmentit

--------------------------------------------------------------------------------
| Me | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turkki |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 211,9 | 191,1 | 183,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | 32,7 | 20,7 | 20,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sis. rahoitusleasing | 3,7 | 4,2 | 5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalenemiset | 3,9 | 2,6 | 3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 80,4 | 76,3 | 81,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | 23,3 | 15,3 | 19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sis. rahoitusleasing | 1,4 | 3,9 | 4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalenemiset | 3,6 | 2,9 | 3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hollanti |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 51,5 | 52,9 | 47,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | 13,8 | 10,1 | 7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sis. rahoitusleasing | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalenemiset | 1,1 | 1,1 | 1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 49,2 | 40,0 | 42,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | 19,7 | 11,0 | 13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sis. rahoitusleasing | 0,2 | 1,1 | 2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalenemiset | 1,5 | 0,8 | 1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liiketoiminta |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 53,1 | 61,9 | 53,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | 25,7 | 25,1 | 21,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sis. rahoitusleasing | 0,1 | 3,1 | 4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalenemiset | 2,0 | 1,8 | 2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Johdannaissopimusten käyvät arvot

--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.2010 | 30.9.200 | 31.12.20 |
| | | 9 | 09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me | Käypä | Käypä | Käypä | Käypä | Käypä |
| | arvo, | arvo, | arvo, | arvo, | arvo, |
| | positi | negatii | netto | netto | netto |
| | ivinen | vinen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinisopimu | 0,0 | -0,1 | 0,0 | - | 0,1 |
| kset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutanvaihtosopimuks | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,2 | 0,1 |
| et | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot | 0,4 | -0,6 | -0,2 | 0,7 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset | 0,0 | -0,9 | -0,8 | -2,4 | -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkötermiinisopimukse | 0,6 | 0,0 | 0,6 | -1,8 | -0,4 |
| t | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 1,1 | -3,0 | -2,0 | -4,7 | -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Johdannaissopimusten nimellisarvot

--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Me | Nimellis- | Nimellis- | Nimellis- |
| | a | ar | ar |
| | rvo | vo | vo |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset *) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinisopimukset | 6,0 | - | 6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutanvaihtosopimukset | 62,8 | 38,2 | 43,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot | 28,0 | 42,0 | 42,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät | 28,0 | 20,0 | 24,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-5 vuoden sisällä erääntyvät | 50,0 | 32,0 | 28,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkötermiinisopimukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät | 1,0 | 1,0 | 3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-5 vuoden sisällä erääntyvät | 8,1 | 7,1 | 4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 183,9 | 140,3 | 151,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle vuosi

Vastuusitoumukset

--------------------------------------------------------------------------------
| Me | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omista velvoitteista | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omista velvoitteista | - | 0,2 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omista velvoitteista | 197,2 | 197,0 | 198,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset | 5,3 | 3,4 | 3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut | 4,4 | 5,9 | 4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 222,2 | 221,7 | 221,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Valuuttakurssit

--------------------------------------------------------------------------------
| | Päätöskurssi | Keskikurssi |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yksi euro on | 30.9.2010 | 31.12.200 | 30.9.2010 | 31.12.2009 |
| | | 9 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK | 9,1421 | 10,2520 | 9,6484 | 10,6191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD | 1,3648 | 1,4406 | 1,3145 | 1,3948 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GPB | 0,8600 | 0,8881 | 0,8573 | 0,8909 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TRY (Turkin keskuspankki) | 1,9754 | 2,1603 | 1,9927 | 2,1508 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tunnuslukujen laskentakaavat

--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman | = | Tulos rahoituserien jälkeen - verot x 100 |
| tuotto-% (ROE) | | Oma pääoma |
| | | ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien |
| | | osuus (vuosineljännesten keskiarvo) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun | = | Tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut |
| pääoman | | rahoituskulut x 100 |
| tuotto-% (ROI) | | Oma pääoma + korolliset velat |
| | | (vuosineljännesten keskiarvo) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusast | = | Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien |
| e, % | | omistajien osuus x 100 |
| | | Taseen loppusumma - saadut |
| | | ennakot |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e | = | Tulos rahoituserien jälkeen - verot +/- |
| (EPS) | | määräysvallattomien omistajien osuus |
| | | Osakkeiden |
| | | keskimääräinen lukumäärä tilikaudella |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e, | = | Kuten yllä, mutta osakemäärään on lisätty optioiden |
| laimennusvaikut | | oikeuttama osakemäärä, pääomavaikutus markkinakoron |
| uksella | | mukaan verovaikutus vähentäen. Optio-oikeuksien |
| | | laimennusvaikutusta laskettaessa on otettu osakkeiden |
| | | ja optioiden täyden vaihdon lukumäärää vähentävänä |
| | | tekijänä huomioon se määrä osakkeita, jotka yhtiö |
| | | olisi saanut, jos se olisi käyttänyt optioiden |
| | | vaihdon toteutuessa saamansa varat omien osakkeiden |
| | | hankintaan käypään arvoon (= tilikauden |
| | | kaupantekokurssien keskiarvoon). |
| | | Vaihtovelkakirjalainasta kirjattu korko |
| | | verovaikutuksella vähennettynä on lisätty tilikauden |
| | | tulokseen. Vaihtovelkakirjalainalla merkittävissä |
| | | olevat osakkeet on lisätty jakajan osakemäärään. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta/osake | = | Liiketoiminnan nettorahavirta |
| , e | | Osakkeiden |
| | | keskimääräinen lukumäärä tilikaudella |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | = | Oma pääoma ilman pääomalainoja |
| pääoma/osake, e | | Osakkeiden lukumäärä |
| | | tilikauden lopussa |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset | = | Korolliset velat + pääomalainat - rahat ja |
| nettovelat | | pankkisaamiset |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantum | = | Korolliset nettovelat x 100 |
| isaste (net | | Oma pääoma ilman |
| gearing), % | | pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus |
--------------------------------------------------------------------------------

Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2010

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkaan nimi | | Osakkeet | Osuus |
| | | | äänivallasta, |
| | | | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 Lehtonen Heikki | | 5 311 340 | 30,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cabana Trade S.A. | 3 501 988 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Högfors-Trading Ab | 1 806 052 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lehtonen Heikki | 3 300 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 Etra Capital Oy | | 4 347 464 | 24,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 Keskinäinen | | 978 968 | 5,61 |
| työeläkevakuutusyhtiö Varma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö | | 724 266 | 4,15 |
| Ilmarinen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 Suomen Teollisuussijoitus Oy | | 666 666 | 3,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 Suomen Kulttuurirahasto | | 236 000 | 1,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7 Bergholm Heikki | | 230 516 | 1,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8 Laakkonen Mikko | | 200 000 | 1,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9 Lehtonen Anna-Maria | | 178 823 | 1,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 Kukkonen Jorma | | 127 000 | 0,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt osakkeet | | 546 651 | 3,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut osakkaat | | 3 910 104 | 22,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | 17 457 798 | 100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen jäsenten omistusosuus on 32,1 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen
äänioikeus. Jos kaikki vaihtovelkakirjat konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen
jäsenten omistusosuus muuttuu 31,7 %:iin.


Helsinki 19. lokakuuta 2010

COMPONENTA OYJ
Hallitus

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2009 oli 300
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 4 300. Componenta toimittaa valettuja
ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja
asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Componenta Oyj
Panuntie 4
00610 Helsinki
Puh. 010 403 00
Fax 010 403 2721
www.componenta.com


Source: Millistream