Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Edelläkävijyys Pohjois-Savossa nousee konepajateollisuudesta ja hyvinvointialan yrityksistä

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2011 10:01 EET

Maaliskuussa julkaistulla uudella strategiallaan Tekes pyrkii kiihdyttämään uusien kasvuyritysten syntymistä ja edelläkävijöiden kansainvälistä menestystä. Pohjois-Savo profiloituu edelläkävijänä Tekesin strategian liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa painopistealueella kehittämällä verkottunutta konepajateollisuutta.


Pohjois-Savon maakunnassa on vahvaa teknologiateollisuuden liiketoimintaa. Verkottunut toimintatapa antaa kasvun mahdollisuuksia monelle pienelle yritykselle suurten yritysten kumppaneina. Tähän avaa mahdollisuuksia myös Ylä-Savon Kehitys Oy:n koordinoima ja Tekesin rahoittama BestNW 2014 -häiriöttömällä ja ekotehokkaalla toiminnalla kilpailukykyä verkostoyhteistyöhön -ryhmähanke.

BestNw-projektin keskeisimpänä tavoitteena on tunnistaa ja viedä käytäntöön verkostoituneen tuotantotoiminnan prosessien tehostamiseen liittyviä kustannustasoa alentavia ja kilpailukykyä parantavia toimenpiteitä.

”Ekotehokkuutta kehittämällä pyritään säästämään kustannuksia esimerkiksi optimoimalla energian kulutus ja kaikki muukin hukka.  Samalla hankkeessa kokeillaan, miten Tampereen teknillisessä yliopistossa tutkittu pk-yrityksille suunnattu CSM-Hotellikonsepti (kilpailukykyinen, kestävän kehityksen tehdas) soveltuu suomalaiseen konepajateollisuuteen. Mallissa tarjotaan yrityksille, joilla on vain liikeidea, käyttöön valmis toimintaympäristö. Kyse on myös tulevaisuuden toimintamallin pilotoinnista”, kertoo toimialapäällikkö Heikki Passiniemi Ylä-Savon Kehitys Oy:stä.

Projektissa on mukana kuusi teollista metsäkonevalmistaja Ponssen ja kaivoskonevalmistaja Normetin alihankkija- ja järjestelmätoimittajayritystä: Finelcomp Oy, HT Laser Oy, Ratesteel Oy, SKS Connecto Oy, Timaco Oy ja Debomix Oy. Ponsse ja Normet toimivat hankkeessa mentoreina.

”Projektin käynnistämisen taustalla oli verkostokumppaneiden yhteinen halu kehittää kyvykkyyttään ja kilpailukykyään ja siten varmistaa oma paikka kehittyvien päähankkijoiden kumppaneina. Tämän kaltainen verkostokumppaneiden yhteinen ja yhdessä tapahtuva kehittäminen on ainutlaatuista suomalaisessa valmistavassa teollisuudessa”, korostaa Passiniemi.

Tekesin rahoitus painottuu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

”Haastamme rahoituksellamme asiakkaamme viemään haastavia ideoitaan ja uudistuksia eteenpäin”, johtaja Hannu Kemppainen Tekesistä sanoo.

Tekes rahoittaa yritysten, tutkimusorganisaatioiden sekä muiden yhteisöjen haasteellisia kehitysprojekteja vuosittain reilulla 500 miljoonalla eurolla. Tärkein kohderyhmä on kansainvälistymisestä kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset. Tekes rahoittaa pienillä panoksilla suurta joukkoa alkavia siemenvaiheen yrityksiä ja jatkaa suuremmilla panoksilla lupaavimpien yritysten rahoitusta.

 Tekes rahoittaa suurten yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa lähinnä silloin, kun uusi osaaminen tai verkostot hyödyttävät muitakin toimijoita. Suuret yritykset käyttävät Tekesiltä saamansa rahoituksen yleensä kokonaan alihankintoihin korkeakouluilta, tutkimuslaitoksilta tai pk-yrityksiltä.

Yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävän tutkimuksen rahoituksessa Tekes painottaa kansainvälisesti verkottuneita monialaisia ryhmiä, jotka pystyvät luomaan hyvän kasvualustan tutkimuslähtöisille liiketoiminnoille ja yrityksille sekä uusille huippuosaamisen aloille. Tekes kasvattaa rahoitustaan uusia liiketoimintoja synnyttävään tutkimukseen sekä elinkeinoelämän tarpeita ennakoivaan strategiseen tutkimukseen.


Kuusi sisällöllistä painopistealuetta

”Olemme valinneet strategiamme sisällöllisiksi painopisteiksi kuusi aihealuetta, joiden ennakoimme olevan erityisen tärkeitä yritysten ja tutkimuksen menestymiselle kansainvälisessä kilpailussa”, Kemppainen kertoo. ”Näille alueille kohdistamme ohjelmatoimintamme”, hän jatkaa.

Valitut sisällölliset painopisteet ovat 

  • Luonnonvarat ja kestävä talous
  • Elinvoimainen ihminen
  • Älykäs rakennettu elinympäristö
  • Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa
  • Ratkaisukeskeiset palvelut ja aineettomat sisällöt arvonluojina
  • Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana

Pohjois-Savossa edistetään ihmisen hyvinvointia

 Tekesin Elinvoimaisen ihmisen -painopistealue nousee myös vahvasti esiin Pohjois-Savossa.  ”Maakunnassa on merkittävää kansainvälisesti kasvavaa yritystoimintaa tällä alueella, joka pohjautuu alueen osaamisvahvuuksiin erityisesti Itä-Suomen Yliopistossa. Esimerkkeinä Tekesin rahoittamista edelläkävijäyrityksistä voidaan mainita Kuopiossa toimivat bio- ja lääkekehityksen sekä terveydenhoidon palveluja ja laitteita tuottavat yritykset kuten Ark Therapeutics  Oy, Oy Medfiles Ltd, Mega Elektroniikka Oy ,Oy Fennopharma Ltd ja Medeia Therapeutics Oy” , kertoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen yksikön päällikkö Eija Pihlaja.

 

www.tekes.fi/strategia

 

Lisätietoja:
Hannu Kemppainen, puh. 010 60 55818, hannu.kemppainen (at)tekes.fi

Eija Pihlaja, puh. 040 5371659, eija.pihlaja(at)tekes.fi

 Tiedottaja Anna-Maija Ikonen, puh. 050 55 7731