Efore

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2010 – 31.10.2011 (12 KK)- LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO PARANIVAT SELVÄSTI

Lehdistötiedote   •   Joulu 14, 2011 23:50 EET

Efore Oyj Tilinpäätöstiedote EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2010 – 31.10.2011 (12 KK)- LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO PARANIVAT SELVÄSTI Espoo, 2011-12-14 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 14.12.2011 klo 9.00 Tilikausi lyhyesti (1.11.2010 – 31.10.2011) - Liikevaihto oli 88,1 milj. euroa (69,7 milj. euroa). - Liikevoitto oli 4,4 milj. euroa (0,0 milj. euroa). - Voitto ennen veroja oli 4,5 milj. euroa (0,1 milj. euroa). - Tilikauden voitto oli 3,4 milj. euroa (0,1 milj. euroa). - Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,00 euroa). Neljäs neljännes lyhyesti (1.8.2011 - 31.10.2011) - Liikevaihto oli 21,4 milj. euroa (20,4 milj. euroa). - Liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (1,1 milj. euroa). - Voitto ennen veroja oli 0,5 milj. euroa (1,0 milj. euroa). - Kauden voitto oli 0,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa). - Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,02 euroa). Eforen toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen: ”Saavutimme tilikaudella 2011 hyvän tuloksen. Liikevaihto kasvoi 26 % ja liikevoitto oli 5 % liikevaihdosta. Tulosta siivitti Eforen telekommunikaatiotuotteiden vahva kysyntä. Strategian selkeyttäminen mahdollisti resurssien kohdentamisen kasvualueisiin. Puolustusvoimien projektin voittaminen vahvisti Eforen teollisuussektoria.” TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Tilikauden liikevaihto oli 88,1 milj. euroa (69,7 milj. euroa). Asiakasryhmittäin myynti jakautui seuraavasti: telekommunikaatio 79,7 % (75,3 %) ja teollisuuselektroniikka 20,3 % (24,7 %). Maantieteellisesti Efore toimitti tuotteitaan seuraavasti: EMEA 32,9 milj. euroa (22,5 milj. euroa), APAC 40,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa), Suomi 11,9 milj. euroa (10,0 milj.euroa) ja Amerikka 2,8 milj. euroa (2,2 milj. euroa) eli yhteensä 88,1 milj. euroa (69,7 milj.euroa). Eforen tuotteiden lopullinen maantieteellinen jakauma poikkeaa yllä kuvatusta, koska asiakkaat jakelevat tuotteita edelleen muille markkinoille logistiikkakeskuksista. Tilikauden liikevoitto oli 4,4 milj.euroa (0,0 milj.euroa). Koko tilikauden liikevaihdon ja liiketuloksen kehitykseen vaikutti positiivisesti telekommunikaatiotuotteiden vahva kysyntä. NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 21,4 milj. euroa (20,4 milj. euroa). Asiakasryhmittäin myynti jakautui seuraavasti: telekommunikaatio 79,2 % (77,4 %) ja teollisuuselektroniikka 20,8 % (22,6 %). Maantieteellisesti Efore toimitti tuotteitaan seuraavasti: EMEA 9,2 milj. euroa (6,1 milj. euroa), APAC 8,7 milj. euroa (11,0 milj. euroa), Suomi 2,8 milj. euroa (2,5 milj.euroa) ja Amerikka 0,7 milj. euroa (0,9 milj. euroa) eli yhteensä 21,4 milj. euroa (20,4 milj.euroa). Neljännen neljänneksen liikevoitto oli 1,0 milj.euroa (1,1 milj.euroa). LIIKETOIMINNAN KEHITYS Tilikauden aikana teknologia- ja tuotekehitykseen käytettiin 7,6 milj. euroa (6,3 milj. euroa), joka on 8,6 % (9,0 %) liikevaihdosta. Eforen telekommunikaatiotuotteiden kysyntä oli vahva koko tilikauden joskin hidastuen aivan tilikauden lopussa. Älypuhelinten suosion kasvun aiheuttama mobiilidatan lisääntyminen luo tarvetta kasvattaa verkkojen kapasiteettia. Teollisuussektorin osuus liikevaihdosta pysyi edellisvuoden tasolla. Puolustusvoimien tilaamat tehonsyöttöjärjestelmin varustetetut järjestelmäkaapit toimitettiin suunnitelman mukaisesti. Keväällä 2011 Kiinan Suzhouhun perustetun sähköautojen tehoelektroniikkaan keskittyvän yhtiön toiminta on siirtynyt uusiin tiloihin. Efore on valittu tehoelektroniikkatoimittajaksi erään kiinalaisen autonvalmistajan kahteen sähköautomalliin, joiden tuotannon arvioidaan alkavan aikaisintaan 2013. Efore toteutti 1,7 milj. euron investointiohjelman Suzhoun tehtaan tuotantokapasiteetin nostamiseksi. Investoinnilla saavutettiin 30%:n lisäkapasiteetti ja tämä investointiohjelma saatettiin loppuun lokakuussa 2011. Efore jatkoi keskittymistä strategiassaan valitsemiinsa kohdemarkkinoihin ja myi 25 %:n osuutensa Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH:ssa toukokuussa 2011. Järjestelyllä ei ollut vaikutusta yhtiön liikevoittoon, mutta se paransi Efore-konsernin nettotulosta 0,8 milj. euroa. INVESTOINNIT Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat tilikaudella 4,4 milj. euroa (1,6 milj.) euroa. Investoinneista 1,7 milj. euroa kohdistui tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Kiinan tehtaalla. Tilikauden lopussa aktivoitujen tuotekehityskustannusten määrä oli 0,7 milj. euroa (1,0 milj.euroa). RAHOITUS Konsernin rahoitusasema tilikaudella oli hyvä. Konsernin korolliset kassavarat ylittivät konsernin korolliset velat 3,9 milj. eurolla (2,7 milj.eurolla) tilikauden lopussa. Konsernin nettorahoitustuotot olivat -0,1 milj. euroa (0,1 milj.euroa) sisältäen PI:n myymisestä syntyneet tuotot 0,8 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 4,3 milj. euroa (-1,0 milj. euroa). Rahavirta investointien jälkeen oli 1,5 milj. euroa (-2,6 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 48,3 % (49,7 %) ja nettovelkaantumisaste -16,3 % (-13,3 %). Likvidit varat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä olivat tilikauden päättyessä 11,2 milj. euroa (5,9 milj. euroa). Taseen loppusumma oli 49,9 milj. euroa (40,6 milj. euroa). KONSERNIN RAKENNE Konsernin muodostavat emoyhtiö Efore Oyj ja sen suoraan tai välillisesti kokonaan omistamat tytäryhtiöt Efore (USA) Inc. Yhdysvalloissa, Efore (Suzhou) Electronics Co., Ltd Kiinassa, Efore (Suzhou) Automotive Technology Co., Ltd Kiinassa, Efore AS Virossa, Efore AB Ruotsissa, Efore (Hongkong) Co. Ltd Kiinassa sekä Fi-Systems Oy Suomessa. Johdon omistusyhtiö Efore Management Oy on konsolidoitu konserniin. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä sisältäen vuokratyövoiman oli tilikaudella keskimäärin 960(821) ja tilikauden lopussa 907 (890). Lokakuun 2011 lopussa yli 91 % henkilöstöstä työskenteli Suomen ulkopuolella. HALLITUS JA KONSERNIN JOHTORYHMÄ Eforen 10.2.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin jäseniksi Marko Luoma, Ari Siponmaa, Matti Vikkula, Olli Heikkilä, Richard Järvinen ja Tei-Hu Liu. Hallitus valitsi Matti Vikkulan jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Vikkula ja jäseniksi Olli Heikkilä ja Ari Siponmaa. Johtoryhmän jäsenet ja heidän globaalit vastuualueensa ovat seuraavat: toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, Panu Kaila (tuotanto), Markku Kukkonen (tuotekehitys), Olli Nermes (talous ja hallinto), Alexander Luiga (myynti ja markkinointi) ja Jukka Pietarinen (teollisuuden teholähdeasiakkuudet 13.12.2011 alkaen). TILINTARKASTAJAT Varsinainen yhtiökokous 10.2.2011 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen. OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEENOMISTAJAT Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 42.529.648 kappaletta ja rekisteröity osakepääoma oli 15.000.000 euroa. Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä hallussaan 861.535 kappaletta omia osakkeita. Sen lisäksi konserniin kuuluvalla Efore Management Oy:llä oli hallussaan 2.084.400 kappaletta emoyhtiön osakkeita. Osakkeen ylin kurssi tilikauden aikana oli 1,09 euroa ja alin kurssi 0,69 euroa. Keskikurssi tilikaudella oli 0,92 euroa ja päätöskurssi 0,90 euroa. Osakekannan markkina-arvo laskettuna tilikauden viimeisellä osakkeen kaupankäyntihinnalla oli 35,6 milj. euroa. Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n osakkeilla Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä tilikauden aikana oli 17,4 milj. kappaletta, 43,9 % ulkona olevien osakkeiden lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 16,0 milj. euroa. Osakkeenomistajien lukumäärä oli 3 315 (3 204) tilikauden lopussa. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Yhtiön 10.2.2011 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai varojenjakona sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojen jaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojen jakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallitus ei käyttänyt tätä valtuutusta tilikauden 2011 loppuun mennessä. Yhtiön 10.2.2011 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,4 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.2.2010 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Hallitus ei käyttänyt tätä valtuutusta tilikauden 2011 loppuun mennessä HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten muiden erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden ja optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten muiden erityisten oikeuksien perusteella merkittävien uusien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 13.000.000 uutta osaketta. Lisäksi yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa osakeannissa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella enintään 4.000.000 kappaletta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää suunnatusta osakeannista ja maksuttomasta suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman valtuutuksen. Efore Oyj:n hallitus päätti käyttää voimassa olevaa valtuutusta ja päätti luovuttaa 25.3.2011 yhteensä 60 614 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksuna. Osakkeiden kappalemäärä määräytyi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 3-16.3.2011 välisen ajan Efore Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin mukaan. Osakkeiden luovutus toteutettiin 20.5.2011. LAADINTAPERIAATTEET Osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin vuoden 2010 tilinpäätöksessä esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaan. Tiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki tiedotteessa olevat luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Markkinoille tyypillinen kysynnän vaihtelu voi edelleenkin aiheuttaa nopeita muutoksia ja liiketoimintariskit liittyvät sekä avainasiakkaiden menestykseen markkinoilla että yhtiön kykyyn palvella heitä. Sähköautojen tehoelektroniikan kehitysprojektien eteneminen riippuu asiakkaiden omien projektien aikataulusta ja myös koko markkinan muodostumisesta. Yleinen talouskehitys saattaa vaikuttaa yhtiön liiketoimintaympäristöön. Kattavampi selvitys riskienhallinnasta on esitetty yhtiön www-sivuilla. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Parantaakseen teollisuussektorin kasvuedellytyksiä Efore yhdisti toimintojaan ja keskitti resurssejaan. Konsernin teollisuuden teholähdeasiakkuuksista vastaavaksi johtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi nimitettiin DI Jukka Pietarinen 13.12.2011 alkaen. Jukka Pietarinen on ollut Eforen palveluksessa vuodesta 2009. Yhtiön kannattavuuden ja teollisuussektorin kilpailukyvyn parantamiseksi Efore suunnittelee tuotantonsa keskittämistä Kiinan tehtaalle ja lopettavansa Viron tehtaan toiminnan tilikauden 2012 aikana. Suunnitelman toteutuessa konsernin henkilömäärä vähenee noin 120 henkilöllä. Kertaluontoisia kustannuksia arvioidaan syntyvän n. 1,8 milj. euroa. ja ne kirjataan alkaneella tilikaudella. Suunnitelmalla tavoitellaan n. 1,6 milj. euron vuotuista kannattavuuden parantumista. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Efore arvioi 22.11.2011 antamassaan tiedotteessaan asiakkaillaan olevan varastoissaan lyhytaikaisesti tarvetta enemmän tuotteita. Varastotasojen alentamisen johdosta Eforen liikevaihto ei saavuta tilikauden 2012 alkukuukausina edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasoa ja liiketulos saattaa näinä kuukausina olla tappiollinen. Efore arvioi varastotilanteen tasapainottuvan tilikauden 2012 alkupuoliskon aikana. Efore arvioi asemansa päämarkkina-alueellaan, telekommunikaation tehoelektroniikkatuotteissa, säilyvän hyvänä. Langattomien verkkolaitteiden pitkän aikavälin positiivisen kehityksen perusteiden uskotaan säilyvän muuttumattomina. ARVIO TILIKAUDEN 2012 TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ Tilikauden heikot alkukuukaudet vaikuttavat koko tilikauden kehitykseen. Efore arvioi koko tilikauden 2012 liikevaihdon olevan vähintään 80 milj.euroa. Tilikauden 2012 liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen ilman kertaluonteisia eriä jääden kuitenkin alle tilikauden 2011 tason. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE Hallitus esittää 9.2.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.11.2010 - 31.10.2011. Hallitus ehdottaa 9.2.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varoja jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,05 euroa/osake pääoman palautuksena. TAULUKOT KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA MEUR 08/11 08/10 11/10- 11/09- - - 10/11 10/10 10/11 10/10 3 kk 3 kk 12 kk 12 kk LIIKEVAIHTO 21,4 20,4 88,1 69,7 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,6 0,3 2,5 0,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,2 0,2 Materiaalit ja palvelut -13,3 -13,8 -61,7 -48,1 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4,2 -3,4 -15,1 -12,6 Poistot -0,7 -0,8 -2,6 -3,1 Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 Liiketoiminnan kulut -1,8 -1,7 -6,9 -6,9 LIIKEVOITTO(-TAPPIO) 1,0 1,1 4,4 0,0 % liikevaihdosta 4,5 5,6 5,0 0,0 Rahoitustuotot 0,3 0,0 1,3 0,5 Rahoituskulut -0,7 -0,1 -1,3 -0,5 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,0 0,0 0,1 0,0 VOITTO ENNEN VEROJA 0,5 1,0 4,5 0,1 % liikevaihdosta 2,3 4,9 5,1 0,1 Tuloverot 0,0 0,0 -1,0 0,1 TILIKAUDEN VOITTO 0,5 0,9 3,4 0,1 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Muuntoerot 0,4 -0,4 0,4 0,3 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,9 0,5 3,9 0,5 TILIKAUDEN VOITON(TAPPION) JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 0,5 0,9 3,4 0,1 Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön omistajille 0,9 0,5 3,9 0,5 Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVASTA VOITOSTA(TAPPIOSTA) LASKETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS Tulos/osake, eur (laimentamaton) 0,01 0,02 0,09 0,00 Tulos/osake, eur (laimennettu) 0,01 0,02 0,09 0,00 MAANTIETEELLISIÄ ALUEITA 08/11 08/10 11/10- 11/09- - - 10/11 10/10 10/11 10/10 KOSKEVAT TIEDOT, MEUR 3 kk 3 kk 12 kk 12 kk Amerikka 0,7 0,9 2,8 2,2 Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 9,2 6,1 32,9 22,5 Suomi 2,8 2,5 11,9 10,0 Aasia ja Tyynenmeren alue 8,7 11,0 40,6 35,1 YHTEENSÄ 21,4 20,4 88,1 69,7 KONSERNITASE MEUR 31.10.2011 31.10.2010 muutos 31.10.2010 % VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 1,4 1,5 1,5 Aineelliset hyödykkeet 6,8 4,6 4,6 Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,0 0,6 0,6 Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,0 0,0 0,0 PITKÄAIKAISET VARAT 8,2 6,7 22,8 6,7 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 13,0 10,5 10,5 Myyntisaamiset ja muut saamiset 17,3 17,5 17,5 Tuloverosaaminen 0,1 0,1 0,1 Rahavarat 11,2 5,9 5,9 LYHYTAIKAISET VARAT 41,7 33,9 22,7 33,9 VARAT 49,9 40,6 22,7 40,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 15,0 15,0 15,0 Omat osakkeet -2,1 -2,1 -2,1 Muut rahastot 21,9 21,9 21,9 Muuntoerot 0,6 0,1 0,1 Kertyneet voittovarat -11,6 -15,0 -15,0 Emoyhtiön omistajat 23,8 19,9 19,9 Määräysvallattomat omistajat 0,3 0,3 0,3 OMA PÄÄOMA 24,1 20,2 19,4 20,2 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 0,0 0,0 0,0 Korolliset velat 3,3 2,6 2,6 PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 3,3 2,6 27,1 2,6 LYHYTAIKAISET VELAT Korolliset velat 4,1 0,6 0,6 Ostovelat ja muut velat 17,9 16,7 16,7 Tuloverovelka 0,3 0,2 0,2 Varaukset 0,3 0,3 0,3 LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 22,5 17,9 17,9 VELAT 25,8 20,5 20,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT 49,9 40,6 22,7 40,6 KONSERNIN AVAINLUKUJA, MEUR 08/11 - 10/11 08/10 - 010/10 11/10- 11/09- 10/11 10/10 3 kk 3 kk 12 kk 12 kk Tulos/osake, eur (laimentamaton) 0,01 0,02 0,09 0,00 Tulos/osake, eur (laimennettu) 0,01 0,02 0,09 0,00 Oma pääoma/osake, eur 0,60 0,50 0,60 0,50 Omavaraisuusaste,% 48,3 49,7 48,3 49,7 Oman pääoman tuotto-%(ROE) 7,7 18,4 15,5 0,6 Sij.pääoman tuotto-%(ROI) 8,4 20,3 17,5 1,1 Nettovelkaantumisaste, % -16,3 -13,3 -16,3 -13,3 Korolliset nettovelat, Meur -3,9 -2,7 -3,9 -2,7 Bruttoinvestoinnit 1,9 0,0 4,4 1,6 käyttöomaisuuteen % liikevaihdosta 9,1 -0,7 5,0 2,3 Henkilöstö keskimäärin 987 894 960 821 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 11/10-10/1 11/09-10/1 muutos 11/09-10/1 1 0 0 MEUR % Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut 91,9 64,0 64,0 Maksut liiketoiminnan kuluista -86,4 -65,4 -65,4 Toiminnasta kertyneet rahavarat 5,5 -1,4 -1,4 Maksetut korot -0,1 0,0 0,0 Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,0 0,0 Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,5 0,1 0,1 Maksetut verot -0,6 0,3 0,3 Liiketoiminnan rahavirta (A) 4,3 -1,0 -515,4 -1,0 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja -4,3 -1,6 -1,6 aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien 0,1 0,1 0,1 hyödykkeiden luovutustulot Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0,5 0,0 0,0 Saadut osingot ja pääomanpalautus 1,0 0,0 0,0 Investointien rahavirta (B) -2,8 -1,5 81,2 -1,5 Rahoituksen rahavirta Vähemmistön pääomasijoitus 0,0 0,3 0,3 Omien osakkeiden hankinta 0,0 -0,1 -0,1 Lyhytaikaisten lainojen nostot 3,3 0,5 0,5 Pitkäaikaisten lainojen nostot 1,1 2,5 2,5 Pitkäaikaisten lainojen -0,5 0,0 0,0 takaisinmaksut Rahoitusleasing-velkojen -0,2 -0,3 -0,3 takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta (C) 3,7 3,0 3,0 Rahavirtojen muutos (A+B+C), lisäys (+), vähennys (-) 5,3 0,4 0,4 KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 31.10.2011 31.10.2010 31.10.2010 MEUR Vakuudet ja vastuusitoumukset Muiden puolesta Muut vastuusitoumukset 0,1 0,1 0,1 Muut vuokrasopimukset Konserni vuokralleottajana Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Yhden vuoden kuluessa 1,1 1,5 1,5 1-5 vuoden kuluessa 0,8 1,7 1,7 Johdannaissopimusten käyvät arvot Valuuttajohdannaiset, ei suojaavat Optiosopimukset Nimellisarvo 5,2 2,9 2,9 Negatiivinen käypä arvo 0,0 0,0 0,0 LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT 31.10.2011 31.10.2010 31.10.2010 SEURAAVAT LIIKETOIMET: MEUR Osakkuusyritys Ostot 0,0 0,1 0,1 Velat 0,0 0,0 0,0 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA A Osakepääoma B Omat osakkeet C SVOP rahasto D Muut rahastot E Muuntoerot F Voittovarat G Emoyhtiön omistajat H Määräysvallattomat omistajat I Yhteensä MEUR A B C D E F G H I OMA PÄÄOMA 34,5 -0,6 0,0 1,0 -0,2 -15,2 19,5 0,0 19,5 1.11.2009 Laaja tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,5 0,0 0,5 Vähemmistön sijoitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 Osakeanti 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 Siirrot erien välillä -19,5 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omien osakkeiden hankinta 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0 -1,5 OMA PÄÄOMA 15,0 -2,1 20,9 1,0 0,1 -15,0 19,9 0,3 20,2 31.10.2010 MEUR A B C D E F G H I OMA PÄÄOMA 15,0 -2,1 20,9 1,0 0,1 -15,0 19,9 0,3 20,2 1.11.2010 Laaja tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3,5 3,9 0,0 3,9 Omien osakkeiden luovutus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 OMA PÄÄOMA 15,0 -2,1 20,9 1,0 0,6 -11,6 23,8 0,3 24,1 31.10.2011 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 31.10.2011 Sijoitetun pääoman = Tulos ennen veroja + korko- ja muut x 100 tuotto-% (ROI) rahoituskulut ------------------------------------------------ Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskim. tilikauden aikana) Oman pääoman tuotto-% = Voitto/tappio x 100 (ROE) ------------------------------------------------ Oma pääoma (keskim. tilikauden aikana) Maksuvalmius (Current = Lyhytaikaiset varat ratio) ------------------------------------------------ Lyhytaikaiset velat Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma x 100 ------------------------------------------------ Taseen loppusumma - saadut ennakot- omien osakkeiden arvo* Korolliset nettovelat = Korolliset velat - kaupankäyntitarkoituksessa olevat sijoitukset - rahavarat Nettovelkaantumisaste- = Korolliset nettovelat x 100 % ------------------------------------------------ Oma pääoma Tulos/osake = Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto/tappio ------------------------------------------------ Keskim. ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo Tulos/osake (optioilla = Voitto ennen satunnaiseriä - tilikauden verot laimennettu) ------------------------------------------------ Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä+optiot* Osinko/osake = Tilikaudelta jaettava osinko ------------------------------------------------ Osakkeiden lukumäärä - omat osakkeet* Osinko/tulos-% = Osinko/osake x 100 ------------------------------------------------ Tulos/osake Efektiivinen = Osinko/osake x 100 osinkotuotto-% ------------------------------------------------ Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu kurssi Oma pääoma/osake = Oma pääoma - omat osakkeet* ------------------------------------------------ Tilinpäätöspäivän osakkeiden lukumäärä Hinta/voitto-suhde, = Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu kurssi P/E-luku ------------------------------------------------ Tulos/osake Osakekannan = Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä markkina-arvo tilinpäätöspäivänä x osakeantioikaistu kurssi Henkilöstö keskimäärin = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan lukumäärän keskiarvo Kaikissa osakekohtaisissa tunnusluvuissa on käytetty antioikaistua osakkeiden lukumäärää. Oma pääoma on emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma. Tilikauden tulos on emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos. * Yhtiön hallussa on omia osakkeita 31.10.2011. EFORE OYJ Hallitus Lisätietoja antaa 14.12.2011 klo 9-11 toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784 6312. Efore Oyj järjestää tiedotustilaisuuden katsauksesta analyytikoille ja medialle 14.12.2011 klo 11 alkaen Helsingin World Trade Centerissä, Aleksanterinkatu 17, Helsinki. JAKELU Nasdaq OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet EFORE LYHYESTI Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen tuotantoyksiköt sijaitsevat Kiinassa ja Virossa. Yrityksellä on toimintaa myös Ruotsissa. Lokakuussa 2011 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 88,1 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 960 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. www.efore.fi toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784 6312