Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ekokemin jätevesikuormitusta Riihimäen jätevedenpuhdistamolla pienennettävä

Lehdistötiedote   •   Loka 14, 2010 13:54 EEST

Hämeen ELY-keskus on sitä mieltä, että Ekokemin Oy Ab:n pitää vähentää Riihimäen kaupungin viemärilaitokselle johdettavien vesien määrää ja haitta-aineiden kuormitusta kaikilla mahdollisilla keinoilla. Ekokemin puhtaat jätevedet pitää johtaa ympäristöön eikä niillä saa kuormittaa kaupungin jätevedenpuhdistamoa, ELY-keskus katsoo lausunnossa, jonka se on antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Ekokemin Riihimäen laitoksen jätevoimalan ja polttolinja 1 savukaasujen lauhdutuksen ja viemäröitävien jätevesien kuormitusraja-arvojen muuttamista koskevista ympäristöluvan muutoshakemuksista.

Savukaasujen lauhdutus lisää viemäröitävän veden määrää. Lauhdutuksessa syntyy vettä vuodessa noin 70 000 m3, josta noin puolet johdetaan viemäriin. Vuonna 2009 Riihimäen kaupungin jätevedenpuhdistamolle johdettiin 56 200 m3jätevesiä, joten lauhdutusprosessi aiheuttaa jätevedenpuhdistamolle merkittävän lisäkuormituksen. Puhdistamon kapasiteetti ei nykyiselläänkään riitä kaikkien sinne johdettavien vesien käsittelyyn. Varsinkin tulva-  ja runsassateisina aikoina viemärilaitoksella on jouduttu juoksuttamaan jätevettä ohi puhdistamon. Tällä hetkellä kaikki Ekokemin Riihimäen laitoksen  puhdistetut sade-, suoto-, jäte-, saniteetti- ja lauhdutusvedet sekä piha-alueiden hulevedet ja puhtaat kattovedet johdetaan kaupungin jätevedenpuhdistamolle.

Ekokemin esitykseen viemäriin laskettavien alkalimetallien, syanaatin ja kloridin pitoisuus- ja kuormitusraja-arvon nostosta Hämeen ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa. Em. aineiden kokonaispäästöt viemäriin eivät tule raja-arvojen noston takia merkittävästi lisääntymään.

Lauhdutusprosessit eivät lisää laitoksen ilmaan johdettavia päästöjä. Lauhdutettujen savukaasujen lämpötila on kuitenkin alhaisempi, joten niiden virtausnopeus muuttuu. Tämä muuttaa savukaasujen leviämistä  ympäristöön siten, että niiden pitoisuudet laitoksen lähialueella kasvavat hieman nykytilaan verrattuna. Hämeen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan pitäisi arvioida laskennallisesti, voitaisiinko piippua korottamalla kompensoida savukaasujen alentuneen virtausnopeuden aiheuttama ilman haitta-aineiden pitoisuuden lisääntyminen laitoksen lähialueella.

Lauhdutuksessa polttolinja 1:n ja jätevoimalan savukaasuihin sitoutunut lämpöenergia siirretään kaukolämpöveteen ja johdetaan Hyvinkään ja Riihimäen kaukolämpöverkkoon.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Päivi Vilenius, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 686

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680