ELECSTER OYJ

ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2010 10:52 EET

Elecster etenee tavoitteidensa mukaisesti, tilauskanta
poikkeuksellisen vahva

Yhteenveto luvuista

Tammi-syyskuu
- Liikevaihto 27,3 MEUR (1-9/2009: 26,2 MEUR)
- Liikevoitto 1,6 MEUR (2,0 MEUR)
- Tulos ennen veroja 1,2 MEUR (1,3 MEUR)
- Tulos/osake 0,22 EUR (0,30 EUR)
- Omavaraisuusaste 39,9 % (39,3 %)

Heinä-syyskuu
- Liikevaihto 9,3 MEUR (7-9/2009: 8,4 MEUR)
- Liikevoitto 0,5 MEUR (0,8 MEUR)
- Tulos ennen veroja 0,1 MEUR (0,6 MEUR)
- Tulos/osake 0,02 EUR (0,15 EUR)


TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Maailmantalouden elpyminen on edennyt varsin verkkaisesti. Kauppa-
alueiden välinen valuuttasota ei ole ainakaan helpottanut meidän
ja muiden euromaiden vientiyritysten asemaa kilpailussa. Euron
vahvuus rasittaa vientiä dollaripohjaisiin maihin.

Teollisuustuote -segmentin kehitys oli epäyhtenäistä.
Pakkauskoneiden liikevaihto kasvoi ja myös tulos parani.
Pakkausmateriaalien osalta kehityksessä on ollut alueellisia
eroja. Ylikapasiteetista johtuvat alan vaikeudet Kiinassa ovat
jatkuneet, Venäjällä tuotantovolyymien kehitys sen sijaan on ollut
myönteistä.

Kuluttajatuote -segmentti on edennyt myönteisesti niin
liikevaihdon kuin tuloksenkin osalta.

Alihankintapalveluja tarjoava muut -segmentti on osoittanut selviä
piristymisen merkkejä. Liikevaihto on palannut kasvu-uralle,
tuloksen parantaminen vaatii vielä toimenpiteitä.

Valuuttakurssimuutokset ja kohonneet raaka-ainekustannukset
rasittivat kolmannen kvartaalin tulosta. Huolimatta ryhmien
sisäisistä kehityseroista olemme edenneet kokonaisuutena vuodelle
asettamiemme tavoitteiden mukaisesti.


LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA
Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 27,3 milj. euroa (1-
9/2009:26,2 milj. euroa), jossa kasvua 4,0 % edelliseen vuoteen
verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 1,6 milj. euroa (2,0
milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 1,2 milj. euroa (1,3 milj.
euroa).

Heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 10,8 % edellisen vuoden
vertailujaksosta ja oli 9,3 milj. euroa. Liikevoitto oli 0,5
milj. euroa (0,8 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 0,1 milj.
euroa (0,6 milj. euroa).

Konsernitaseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 42,7 milj. eu-
roa(40,5 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 39,9 % (39,3 %).
Korollinen vieras pääoma oli 19,3 milj. euroa (19,3 milj. euroa).

INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,7 miljoonaa euroa (1,4).

HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 325 (320), josta ulkomailla
162 (161). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 322
(315).

YHTIÖKOKOUS
Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2010 vahvisti vuoden
2009 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa
jaetaan 0,14 euroa osakkeelta. Osinko on maksettu 3.5.2010.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Jarmo Halosen,
Jukka Halosen, Päivi Halosen ja Olavi Leinon. Hallitus valitsi
järjestäytymiskokouksessaan Jukka Halosen jatkamaan
puheenjohtajana.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen Jukka
Lahdenpää, KHT ja Veikko Terho, KHT. Varatilintarkastajaksi
valittiin KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 9 §
muuttamiseksi hallituksen esityksen mukaisesti.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 21.4.2010 PÄÄTETYT HALLITUKSEN
VALTUUTUKSET

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Valtuutus koskee enintään 180.000 yhtiön A-osaketta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
muissa järjestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön tai sen
tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien
toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi.

Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytetään yhtiön
vapaata omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät
yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden
vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta osakkeen korkein
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin
Pörssin ohjesäännön ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan
määräytyvässä maksuajassa. Kun A-sarjan osakkeiden hankkiminen
tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin
kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta).

Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia
yhtiön koko osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole
merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan
jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.
Valtuutus on voimassa 1.5.2010 - 30.4.2011 välisenä aikana.

Valtuutus päättää omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sarjan
osakkeita. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi
päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia
osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä,
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä
vastikkeena käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön
tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien
toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana
taloudellisena syynä.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen
käypään arvoon, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.
Valtuutus on voimassa 1.5.2010 - 30.4.2011 välisenä aikana.

OSAKKEET
Elecster Oyj:n osakepääoma 30.9.2010 oli 3.151.939,29 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-
sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä.
Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 4,74 euroa ja alin
4,05 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 4,35 euroa.
Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 221 699 kpl (12,2 % A-
osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia
tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön
omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä
valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle
laskemiseen.

OMISTUSMUUTOKSET
Elecster Oyj vastaanotti 6.10.2010 seuraavan ilmoituksen
omistusosuuden muuttumisesta: Sampo-konsernissa Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiön osuus Elecster Oyj:n osakepääomasta on
1.10.2010 tehdyn osakekaupan johdosta ylittänyt 5 %. Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiön osakekohtainen tarkka osuus Elecster
Oyj:n osakepääomasta on yhteensä 197 000 osaketta, vastaten 5,26 %
osuutta osakepääomasta ja 0,93 % osuutta äänimäärästä.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Pitkäaikainen työ markkinoilla on tuottamassa tuloksia.
Tilauskantamme kehitys on ollut poikkeuksellisen hyvä.
Katsauskauden lopussa tilauskanta oli 11,6 milj. euroa kun se
vertailuvuonna oli 6,9 milj. euroa. Tilauskannan kasvu kohdistuu
teollisuustuotteiden koneisiin kuten vuoden alussa katsauksessa
visioimmekin. Kasvaneesta tilauskannasta osa tuloutuu jo tälle
vuodelle ja sen myötä saavutamme asetetun liikevaihtotavoitteen.
Myös tuloksen uskomme parantuvan viimevuotisesta aiemman
ohjeistuksemme mukaisesti. Kohonnut tilauskanta mahdollistaa hyvän
alun myös tulevalle vuodelle.

Epävarmuutta aiheuttavana tekijänä on tietenkin yleinen
talouskehitys ja siihen liittyvät uhat. Myös raaka-aineiden
hintavaihtelut ja saatavuus on aina selvä riskitekijä
pakkausmateriaalien osalta. Valuuttakurssisota suurten valuutta-
alueiden välillä muodostaa selvän riskin kaikille eri valuutta-
alueille tuotteitaan vieville yrityksille kuten Elecster Oyj on.
Meillä on toimintaa myös näiden alueiden sisällä ja se pienentää
riskiämme tältä osin. Muilta osin riskeistä ja riskienhallinnasta
on kerrottu myös vuoden 2009 vuosikertomuksessa.


KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

LIIKEVAIHTO 9.324 8.418 27.268 26.210 35.540

Valmiiden ja keskeneräisten
varastojen muutos -500 189 -186 -802 -923
Valmistus
omaan käyttöön 5 79 320 364 447
Liiketoiminnan
muut tuotot 38 52 106 155 207
Materiaalit ja
palvelut -4.707 -4.412 -13.274 -12.072 -16.620
Henkilöstökulut -1.948 -1.791 -6.809 -6.413 -8.880
Poistot ja
arvonalentumiset -436 -381 -1.257 -1.126 -1.511
Liiketoiminnan
muut kulut -1.323 -1.377 -4.561 -4.282 -5.983
LIIKEVOITTO 453 777 1.608 2.034 2.277

Rahoitustuotot
ja -kulut -381 -152 -431 -742 -799
TULOS ENNEN VEROJA 72 625 1.177 1.292 1.478

Tuloverot 7 -109 -405 -224 -359
TILIKAUDEN
VOITTO/TAPPIO 79 516 772 1.068 1.119

TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön
osakkeenomistajille 71 563 826 1.125 1.223
Vähemmistölle 8 -47 -54 -57 -104

Tulos/osake 0,02 0,15 0,22 0,30 0,33


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS
TILIKAUDEN TULOS 79 516 772 1.068 1.119

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön
liittyvät muuntoerot -717 -156 390 -410 -268
TILIKAUDEN LAAJA
TULOS YHTEENSÄ -638 360 1162 658 851

TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön
osakkeenomistajille -646 407 1216 715 955
Vähemmistölle 8 -47 -54 -57 -104KONSERNITASE, IFRS
Tuhatta euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

VASTAAVAA

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat oikeudet 65 75 69
Aineelliset hyödykkeet 13.236 13.500 13.576
Muut osakkeet ja osuudet 420 419 420
Pitkäaikaiset saamiset 2.971 2.041 1.657
Laskennalliset verosaamiset 365 405 362
Pitkäaikaiset
varat yhteensä 17.056 16.440 16.084

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 11.989 11.239 10.911
Myyntisaamiset ja
muut saamiset 10.434 9.171 9.738
Tuloverosaaminen 283 181 241
Rahavarat 2.895 3.471 3.656
Lyhytaikaiset
varat yhteensä 25.602 24.062 24.547

VASTAAVAA 42.658 40.502 40.631


VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 3.152 3.152 3.152
Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239
Muut Rahastot 75 68 69
Muuntoerot -56 -474 -393
Kertyneet voittovarat 8.177 7.671 7.829
Vähemmistöosuus 900 1.001 954
Oma pääoma yhteensä 16.487 15.657 15.850

VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 472 452 449
Pitkäaikainen
vieras pääoma 9.926 11.980 11.450
Lyhytaikainen
vieras pääoma 15.773 12.413 12.881

VASTATTAVAA 42.658 40.502 40.631KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto 772 1.068 1.119
Oikaisut tilikauden
tulokseen 2.121 2.092 2.668
Käyttöpääoman muutos -2.131 -15 507
Maksetut korot ja
muut rahoituserät -562 -548 -839
Saadut korot 113 81 136
Maksetut verot -268 -422 -568
Liiketoiminnan rahavirta 45 2.256 3.023

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -580 -1.258 -1.608
Käyttöomaisuuden myynti 5 17 17
Pitkäaikaisten
saamisten muutos 27 34 51
Investointien
rahavirta yhteensä -548 -1.207 -1.540

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten
lainojen muutos -148 1.146 1.306
Lyhytaikaisten
lainojen muutos 271 -1.498 -1.913
Maksetut osingot -524 -374 -374
Rahoituksen rahavirta -401 -726 -981

Rahavarojen muutos -904 323 502

Rahavarat kauden alussa 3.656 3.289 3.289
Rahavarojen
kurssimuutosten vaikutus 143 -141 -135
Rahavarat kauden lopussa 2.895 3.471 3.656


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Tuhatta Osake- Yli- Muut Muun- Voit- Yh- Määrä- Yh-
euroa pääoma kurs- rahas- toerot tova- teensä ysval- teensä
sira- tot rat latto-
hasto mille
omis-
tajil-
le
OMA PÄÄOMA
1.1.2010 3.152 4.239 69 -393 7.829 14.896 954 15.850
Osingonjako -525 -525 -525
Kokonaistulos 5 338 873 1.216 -54 1.162
OMA PÄÄOMA
30.9.2010 3.152 4.239 75 -56 8.177 15.587 900 16.487


Tuhatta Osake- Yli- Muut Muun- Voit- Yh- Määrä- Yh-
euroa pääoma kurs- rahas- toerot tova- teensä ysval- teensä
sira- tot rat latto-
hasto mille
omis-
tajil-
le
OMA PÄÄOMA
1.1.2009 3.152 4.239 72 -210 7.063 14.316 1.058 15.374
Osingonjako -375 -375 -375
Kokonaistulos -4 -264 982 715 -57 658
OMA PÄÄOMA
30.9.2009 3.152 4.239 68 -474 7.671 14.656 1.001 15.657KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
Omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset 5.383 5.383 5.383
Yrityskiinnitykset 11.133 11.133 11.133
Tytäryhtiöiden puolesta
Takaukset 850 600 300


KONSERNIN TUNNUSLUVUT
Tuhatta euroa 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Liikevaihto 27.268 26.210 35.540
Liikevaihdon kasvu, % 4,0 -6,7 -3,7
Liikevoitto 1.608 2.034 2.277
% liikevaihdosta 5,9 7,8 6,4
Tulos ennen veroja 1.177 1.292 1.478
% liikevaihdosta 4,3 4,9 4,2
Tilikauden tulos (emoyhtiön
osakkeenomistajille) 826 1.125 1.223
% liikevaihdosta 3,0 4,3 3,4

Oman pääoman tuotto, % 6,4 9,2 7,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,9 7,3 7,2
Korollinen vieras pääoma 19.298 19.281 19.070
Rahavarat 2.895 3.471 3.656
Nettovelkaantumisaste, % 99,5 101,0 97,2
Omavaraisuusaste, % 39,9 39,3 39,3
Taseen loppusumma 42.658 40.502 40.631

Bruttoinvestoinnit 652 1.370 2.081
Tilauskanta 11.624 6.950 5.267

Tulos/osake, euroa 0,22 0,30 0,33
Oma Pääoma/osake, euroa 4,16 3,91 3,97

Osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116

Konsernin
vastuusitoumukset 17.366 17.116 16.816LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09
Liikevaihto 9.324 9.651 8.293 9.330 8.418 9.191 8.601
Liikevoitto 453 710 445 242 777 698 559
Liikevoitto, % 4,9 7,4 5,4 2,6 9,2 7,6 6,5
Kauden tulos 71 408 347 98 563 469 93
Tulos/osake,
euroa 0,02 0,11 0,09 0,03 0,15 0,13 0,02Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis-
ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu
kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen
laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2009 tilinpäätöksen
kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen
2009 sivulta 39.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot
perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja
kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi
johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa,
markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten
lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 julkaistaan 24.2.2011.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puh. 0400 732 358

ELECSTER OYJ
HallitusJAKELU
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi


Source: Millistream