Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ELY-keskuksen lausunto Tohkojan tuulivoimapuiston arviointiohjelmasta; täydennystarpeet vähäisiä

Lehdistötiedote   •   Kesä 01, 2011 22:13 EEST

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Fortumin Kalajoen Tohkojalle suunnitteleman tuulivoimapuiston arviointiohjelmasta. ELY-keskus toteaa arviointiohjelman olevan selkeän ja asiantuntevasti laaditun. Täydennystarpeet ovat vähäisiä.

Yleisötilaisuuksissa on kaivattu tietoja voimaloiden ja rakenteiden sijoittelusta. Vaikka tällainen sijoittelu ohjelmavaiheessa olisi pakostakin viitteellistä, olisi arviointiohjelmassa kuitenkin ollut hyvä esittää jonkinlainen kuvaus voimaloiden rakenteista ja sijoittelusta samalla painottaen sijoittelun viitteellisyyttä.

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen määrä vaikuttaa riittävältä. Yhteistyö alueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa johtoreittien yhteensovittamisen kannalta on tärkeää. Johtoreitin suunnittelussa on huomioitava erityisesti valtakunnallisesti merkittävä Jylkän talonpoikaistila sekä soidensuojeluohjelmaan kuuluva Kaakkurinneva.

Elinkeinovaikutuksia arvioitaessa on syytä kiinnittää erityistä huomioita turkistarhaukseen. Metsätalouden osalta on huomioitava alueella tyypilliset kapeat metsäsarat, ja suunniteltava rakenteet siten, ettei yksittäiselle maanomistajalle aiheudu kohtuuttomia haittavaikutuksia.

Tuulivoimaloiden erillisiä meluohjearvoja tarkastellaan ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Yhteysviranomainen suosittelee esitettyjen uusien raja-arvojen huomioimista arvioinnissa sekä alueen asukkaiden, virkistyskäytön, tuotanto- ja kotieläimien huomioimista syntyvien meluvaikutusten arvioinnissa.

Yhteysviranomainen edellyttää erityisesti pimeän aikana havaittavan lentoestevalaistuksen aiheuttaman välkevaikutuksen arviointia. Tarvittaessa välkevaikutuksia on syytä visualisoida kuvasovitteiden tai animaatioiden avulla.

Pesimälinnustoselvityksessä on tarpeen täydentää linjalaskentaa kartoituslaskennoin sekä yhteistyössä Keski-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa Tiira-havaintoaineiston avulla, jotta pesimälinnustosta saadaan riittävän kattava kokonaiskuva. Arviointiohjelmassa esitetty muuttolinnustoselvitys on pääosin riittävä. Yhteisvaikutuksia alueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa on tarpeen arvioida.

Riistaeläinselvitysten tekeminen on suositeltavaa hankkeen vaikutusten seuraamiseksi. Vaikutukset hirvieläinten vasomiseen ja oleskeluun alueella tulee analysoida arviointiselostuksessa.

Mikäli hanke toteutuu, haitallisten vaikutusten lieventämiskeinojen käyttöönotto nousee keskeiseksi.

Kalajoen Tohkojan tuulivoimapuiston perustiedot

Fortum Power and Heat Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Kalajoelle Tohkojan alueelle, joka sijaitsee valtatie 8 ja Oulaistentien välissä noin viisi kilometriä Kalajoen keskustasta koilliseen. Tuulivoimalat tultaisiin sijoittamaan Fortumin vuokraamille alueille.

Tuulipuisto käsittäisi 30 - 40 tuulivoimalaa yksikköteholtaan 3 - 7,5 MW. Tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 110 kV:n ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä.

Tarkasteltavana on kaksi toteutusvaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto.
    Nollavaihtoehto: Hanketta ei toteuteta
    Vaihtoehto VE 1: voimalaitoksia korkeintaan 40, yksikköteho noin 3 MW
    Vaihtoehto VE 2: voimalaitoksia korkeintaan 31, yksikköteho noin 7,5 MW

Sähkönsiirto toteutettaisiin omalla voimajohdolla Fingrid Oyj:n Kalajoen sähköasemalle Jylkässä. 110 kV:n ilmajohdon pituus olisi noin 10 kilometriä.

Arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen lausunto on nähtävillä sähköisesti osoitteessa: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/yva > vireillä olevat YVA-hankkeet > Energian tuotanto > Tohkojan tuulipuistohanke, Kalajoki 

Lisätietoja:
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ylitarkastaja Tuukka   Pahtamaa, puh. 040 724 4385 ja Suunnittelija Kari Haapakangas, puh. 040 488 1654

Hankevastaava:
Fortum Power and Heat Oy, Ympäristöasiantuntija Seppo Partonen, puh. 010 453 3958

YVA-konsultti:
Pöyry, YVA-projektipäällikkö Pirkko Seitsalo, puh. 010 332 4325