Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ELY-keskus antoi lausuntonsa Sievin Matalamaan kiviainesten oton ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lehdistötiedote   •   Helmi 14, 2011 10:20 EET

ELY-keskus on antanut lausuntonsa VR Track Oy:n Sievin Matalamaan kiviainesten oton YVA-selostuksesta. Arviointiselostuksesta pidetyssä yleisötilaisuudessa louhintaräjäytysten aiheuttama tärinä nousi esiin, joten sitä käsitellään lausunnossa muita vaikutuksia seikkaperäisemmin.

Lausunnossa todetaan, että arviointiselostuksen räjäytyksistä antama tieto olisi voinut olla analyyttisempi. Räjäytysten aiheuttaman tärinän vaikutustavasta ja haitallisten vaikutusten estämisestä olisi ollut eduksi laatia seikkaperäisempi kuvaus.

Arviointiselostuksessa tuodaan esiin lähimpien asuinrakennusten sijainti ja maaperän luonne yleispiirteisesti. Selostuksesta puuttuu tarkempi analyysi siitä, kuinka räjäytysten aiheuttama tärinä on hoidettavissa niin, ettei vahinkoa ja haittoja aiheudu.

Arviointiselostuksessa tuodaan esiin keskeinen louhintatärinän haitallisten vaikutusten vähentämiskeino: "Panostus mitoitetaan ja ajoitetaan räjäytyssuunnittelun yhteydessä siten, että tärinät jäävät riittävän alhaisiksi eikä lähialueen kiinteistöille aiheudu haittoja".

ELY-keskus toteaa, että räjäytysten aiheuttaman tärinän haittoja voidaan vähentää oikeilla työtavoilla, hyvin hoidetulla tiedottamisella, lähialueen asuinrakennusten katselmuksilla ja tärinämittauksilla: riskianalyysissä selvitetään lähimpien rakennusten kunto ja louhintaräjäytyksiä varten laaditaan räjäytyssuunnitelma. Räjäytyksissä syntyvä tärinävaikutus arvioidaan ja toimintaa valvotaan tärinämittauksilla. Kiinteistökatselmuksilla todennetaan mahdolliset louhintatyöstä aiheutuneet vauriot. Katselmuksista pidetään pöytäkirjaa ja hankevastaava on korvausvelvollinen aiheuttamistaan vaurioista.

Liikenteen sujuvuuteen kiinnitettävä huomiota

Raskaan liikenteen ajoneuvomäärien lisääntymisen vuoksi liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen valtatie 28:lla on kiinnitettävä huomiota. Liikenne on pyrittävä ohjaamaan siten, ettei siitä aiheudu alueen väestölle, elinkeinotoiminnalle ja muulle liikenteelle kohtuutonta haittaa.
Raskaan liikenteen huomattavalla lisääntymisellä on vaikutusta pääteiden sujuvuudelle ja liikenneturvallisuudelle. Kääntymiskaistojen rakentaminen louhokselle johtavan risteyksen kohdalle kumpaankin suuntaan on tarpeen. Nopeusrajoitusten alentaminen ja liukkaudentorjunnan tehostaminen tulee todennäköisesti myös olemaan paikoin tarpeen. Kuten selostuksessa on mainittu, tulee toimenpiteet liikenneturvallisuuden huomioimiseksi suunnitella tarkemmin unohtamatta liittymiä joiden kautta kiviaines kuljetetaan radan varteen.

Kiviainesta Kokkolan ja Ylivieskan välisen kaksoisraiteen rakentamiseen

VR Track Oy suunnittelee kiviainesten ottoa Sievin kunnan Matalamaan kallioalueelta, joka sijaitsee Sievin kunnan länsiosassa, Sievin keskustasta noin 11 kilometriä Kannukseen päin. Kyseinen kallioalue sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä valtatiestä 28 sen eteläpuolella. Kiviainesten otto liittyy Kokkolan ja Ylivieskan välisen 76 kilometriä pitkän kaksoisraiteen rakentamiseen ja vanhan raiteen kunnostukseen.
Tarkoitus on louhia ja murskata kalliokiviainesta Matalamaan alueelta yhteensä 3-3,5 milj. m3, josta 2-2,5 milj. m3 käytettäisiin kaksoisraiteen ratarakenteisiin ja loput muun muassa radan vieressä oleviin vastapenkereisiin, massanvaihtoihin, huolto- ja korjaustierakentamiseen sekä radan kunnossapitoon.

Lausunto kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/yva → Päättyneet YVA-hankkeet → Maa-ainesten otto

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 724 4385