Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ELY-keskus edellyttää tarkennuksia Siikajoen merituulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiin

Lehdistötiedote   •   Loka 04, 2010 11:13 EEST

ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt täydennyksiä ja tarkennuksia vaihtoehtotarkasteluun ja hankekuvaukseen sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa (YVA-ohjelmassa) esitettyihin selvityksiin. Hankealue on luonnonympäristön, erityisesti linnuston kannalta arvokas. ELY-keskus katsoo, että on perusteltua ottaa tarkasteluun myös olemassa olevaa kaavaa paremmin toteuttava, esitettyjä vaihtoehtoja suppeampi vaihtoehto.

Hankekuvaus on vielä YVA-ohjelmassa varsin yleispiirteistä, ja sitä on täsmennettävä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Tarvittavien rakenteiden, kuten merikaapeleiden vaikutukset on tunnistettava ja tuotava esiin. Ruopattavat massamäärät ja niiden läjitysalueet tulee selvittää. Sähkönsiirrosta tule esittää vaikutusten arvioinnin perusteella tarkennettu linjaus. On myös mahdollista tarkastella eri linjausvaihtoehtoja.

Arviointiselostuksessa on perusteltava tarkemmin, miksi hankealueen valinta on kohdistunut juuri Varessäikkään ja Merikylänlahdelle. Samoin on perusteltava, miksi kappalemääräisesti on päädytty vaihtoehdoissa esitettyihin määriin voimaloita.

ELY-keskus toteaa, että suunniteltu tuulivoimapuistohanke edellyttää Siikajoen rantayleiskaavan muutosta ja laajennusta. Koska suunnitellut tuulivoima-alueet eivät ole Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan mukaisia, Pohjois-Pohjanmaan liiton tulee ottaa kantaa siihen, pitääkö maakuntakaavaa muuttaa ennen kuin rantayleiskaavan muutos ja laajennus voidaan laatia.

Jatkotyössä tulee erityisesti kiinnittää huomiota hankkeen aiheuttamiin merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin. Näitä ovat ennalta arvioiden ihmisiin, vesiympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. Selvitykset palvelevat myös Natura-arviointia, joka tulee tehdä Natura 2000 -verkoston kohteille Siikajoen lintuvedet ja suot, Säärenperä-Karinkannanmatala ja Isomatala-Maasyvänlahti.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitetty seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto VE1: Varessäikän edustalla olevalle merialueelle rakennetaan 24 tuulivoimalaa.

Vaihtoehto VE2: Varessäikän edustalle rakennetaan 24 tuulivoimalaa ja Merikylänlahden edustalle 5 tuulivoimalaa.

Sähkönsiirto tapahtuisi alustavien suunnitelmien mukaan Siikajoen Varessäikästä Ruukkiin Pohjois-Pohjamaan maakuntakaavassa merkittyä 110 kV:n voimajohdon yhteystarvereittiä pitkin.

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. Alueet säilyvät muuttumattomina.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/YVA -> Vireillä olevat YVA-hankkeet -> Energian tuotanto -> Siikajoen tuulipuistohanke, Siikajoki

Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

diplomi-insinööri Heli Harjula, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, p. 040 821 6223, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi