Valtioneuvosto

Energian verotus energiasisältöön ja päästöihin perustuvaksi

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 02:35 EEST

Hallitus esittää liikenteen sekä lämmitys- ja voimalaitoksissa käytettävän polttoaineiden energiaverotuksen rakenteen muuttamista. Tuotteen energiasisältö ja sen poltossa syntyvät hiilidioksidipäästöt sekä terveydelle haitalliset lähipäästöt otetaan jatkossa huomioon verotuksessa.

Rakennemuutoksen yhteydessä lämmitys- ja voimalaitospolttoaineiden sekä sähkön energiaveroja korotetaan työnantajien kansaneläkemaksun poistosta syntyneen rahoitusvajeen pienentämiseksi. Maakaasun veromuutos toteutuisi vaiheittain vuoteen 2015 mennessä, jonka jälkeenkin maakaasun vero säilyisi kivihiilen verotasoa alempana. Turpeelle tulisi vaiheittain vuoteen 2015 mennessä nousevaa matala energiavero.

Yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa käytettävien fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidiveroa alennettaisiin 50 prosentilla. Näin vähennetään päällekkäistä hiilidioksidiohjausta ja parannetaan yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon kilpailukykyä erilliseen lämmöntuotantoon verrattuna.

Fossiilisilta ja bioperäisiltä polttonesteiltä kannettaisiin energiasisältöön suhteutettua energiasisältöveroa. Tämä alentaisi liikenteen polttoaineista lähinnä bioetanolin veroa. Hiilidioksidiveron painoarvoa nostettaisiin nykyisestä. Hiilidioksidiverossa otettaisiin huomioon biopolttoaineilla saavutettavat hiilidioksidin vähenemät suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin, mikä antaisi etua hiilidioksiditehokkaille biopolttoaineille. Biokaasu säilyisi verottomana sekä liikenne- että lämmityskäytössä.

Liikennepolttoaineiden veromuutos on lähtökohtaisesti tuottoneutraali. Bensiinin verotasoon hallitus ei esitä muutoksia. Dieselöljylle vuoden 2012 alusta ehdotettu 8 sentin suuruinen veronkorotus otettaisiin huomioon alentamalla henkilö- ja kuorma-autojen käyttövoimaveroa. Kaasu- ja sähkökäyttöisten henkilöautojen käyttövoimaveron muutokset tulisivat voimaan myöhemmin.

Energiasisältöverosta tehtävä laatuporrastus otettaisiin käyttöön liikennepolttoaineille, jotka aiheuttavat terveydelle haitallisia lähipäästöjä muita polttoaineita vähemmän. Laatuporrastus koskisi liikennepolttoaineista parafiinistä dieseliä. Maa- ja biokaasun osalta lähipäästöhyöty otettaisiin huomioon henkilöautojen käyttövoimaveron tasoa alentavana tekijänä.

Lämmityksessä ja työkoneissa käytettävän rikittömän kevyen polttoöljyn vero olisi rikillistä laatua matalampi. Muun muassa moottorisahoissa ja ruohonleikkureissa käytettävän niin sanotun pienmoottoribensiinin veron alennuksella pyrittäisiin vähentämään pientyökoneiden pakokaasupäästöistä aiheutuvia terveyshaittoja.

Maatalouden energiaveropalautuksia korotettaisiin korotusten hyvittämiseksi maataloudelle. Samassa yhteydessä kasvihuoneviljelijöille myönnettävät polttoaineveropalautukset siirrettäisiin Tullilta Verohallinnon tehtäväksi muiden maatalouspalautusten tavoin.

Mäntyöljystä valmisteverona kannettavaa energiaveroa korotettaisiin raskasta polttoöljyä vastaavasti.

Lisäksi maakaasun verotusmenettely yhdenmukaistetaan muun valmisteverotuksen kanssa. Siitä suoritettaisiin vero luovutettaessa maakaasua kulutukseen maakaasun siirtoverkosta nykyisen maahantuontiverotuksen sijasta.

Niin sanotut mikrovoimalaitokset vapautettaisiin kokonaan sähköverovelvollisuudesta.

Tavoitteena ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ympäristöohjaavuuden tehostaminen

Energiaverojen korotuksen ja veroperusteiden rakennemuutoksen tarkoituksena on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ympäristöohjaavuuden tehostaminen. Verojen korotuksella tavoitellaan energian säästön tehostamista ja energiatehokkuuden parantamista. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen veronkorotus parantaa uusiutuvan energian kilpailukykyä ja edistää niiden käyttöä. Verorakenne olisi objektiivinen, tekniikkaneutraali ja tukisi vähäpäästöisimpiä polttoaineita ja tekniikkavaihtoehtoja.

Kaikkien muutosten tultua voimaan ennustetaan valtion verotulojen kasvavan vuositasolla 898 miljoonalla eurolla. Samanaikaisesti verotukien määrä kasvaisi 139 miljoonalla eurolla, joten muutokset lisäisivät valtion verotuloja nettomääräisesti noin 759 miljoonalla eurolla.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta. Dieselöljyn veron korotusta sovellettaisiin vuoden 2012 alusta. Käyttövoimaveron muutokset toteutuisivat täysimääräisinä vasta vuosien 2012 -2013 aikana.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Useat ehdotetut muutokset edellyttävät EU- komission valtiontukihyväksyntää ennen niiden soveltamista.

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, puh. 09 160 33148 ja hallitusneuvos Merja Sandell, puh. 09 160 33061