Enfo Oyj

Enfo Oyj:n osavuosikatsaus 3/2010 (1.1. - 30.9.2010)

Lehdistötiedote   •   Loka 28, 2010 11:36 EEST

Osavuosikatsauksen pääkohdat

* Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 5,6 % ja oli 30,0 milj. euroa (28,5).
Tammi-syyskuun liikevaihto nousi 2,2 % oli 101,0 milj. euroa (98,8).
* Liikevoitto (EBIT) laski heinä-syyskuussa 14,3 % ja oli 1,5 milj. euroa
(1,7). Tammi-syyskuun liikevoitto kasvoi 36,0 % ja oli 6,3 milj. euroa
(4,6).
* Tulos ennen veroja oli heinä-syyskuussa 1,2 milj. euroa (1,3). Tammi-
syyskuun tulos ennen veroja oli 5,8 milj. euroa (2,9).
* Osakekohtainen tulos heinä-syyskuussa oli 1,62 euroa (1,74). Tammi-syyskuun
osakekohtainen tulos oli 7,57 euroa (3,88).
* Sijoitetun pääoman tuotto 12 kk oli 12,6 % (8,5).
* Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 676 henkilöä
(674). Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 691 henkilöä
(686).
* Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 4,7 (4,7).
* Yhtiön toiminnan painopiste on siirtynyt entistä voimakkaammin jatkuviin IT-
palveluihin, minkä vuoksi laite- ja ohjelmistomyynnin liikevaihto Suomessa
laskee selvästi. Yhtiö arvioi konsernin vuoden 2010 liikevaihdon laskevan
hieman edellisvuodesta, mutta liikevoitto paranee vuoteen 2009 verrattuna.

Markkinat

Yhtiön päämarkkina-alueella Suomessa ja Ruotsissa tapahtui selvä suhdannekäänne
vuoden toisen vuosineljänneksen aikana. Taantuman myötä lykättyjä IT-hankkeita
käynnistetään nyt kasvavassa määrin. Yhtiö arvioi Suomen IT-palvelumarkkinoiden
kasvun olevan vuonna 2010 yli 2 % edellisvuoteen verrattuna. Ruotsissa
markkinakasvun arvioidaan olevan Suomea nopeampaa erityisesti
ulkoistusmarkkinoiden kasvun ansiosta.

Konsernin liiketoiminnot

Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfon liiketoiminnot on jaettu kahteen
erikseen raportoitavaan liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat
Tietotekniikkapalvelut ja Tiedonvälityspalvelut. Enfon Ruotsin liiketoiminnot
raportoidaan osana Tietotekniikkapalveluja.

Liiketoiminnan kehitys

Enfon Tietotekniikkapalvelujen kysyntä kotimaan IT-ulkoistusmarkkinoilla oli
vahvaa raportointikauden aikana voimakkaasta hintakilpailusta huolimatta. Suomen
johtava työympäristöjen ja julkitilojen ratkaisutoimittaja Martela Oyj keskitti
kauden aikana tietotekniikkapalvelunsa Enfolle. Yritykset solmivat sopimuksen,
jonka mukaan Martelan uusi IT-ympäristö rakennetaan Enfon datakeskukseen.
Lisäksi ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin
erikoistunut Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) solmi perustietotekniikkapalveluitaan
koskevan kolmivuotisen ulkoistussopimuksen Enfon kanssa. Sopimuksen myötä viisi
L&T:n tietotekniikkapalveluista vastannutta henkilöä siirtyi Enfon palvelukseen.
Yhteistyösopimuksia solmittiin myös mm. Jot Automation Ltd:n kanssa. IT-
asiantuntijapalveluissa Windows 7- ja identiteetinhallinnan projektien kysyntä
oli voimakasta.

Tiedonvälityspalvelut jatkavat vahvaa etenemistään markkinoilla. Asiakkaat
laajensivat palveluidensa hankintaa ja sähköisten palvelujen kysyntä on
aktiivista. Yritykset käynnistävät uusia hankkeita ja kehittävät
liiketoimintaansa, mikä näkyy erityisesti sähköisen laskutuksen alueella.
Tiedonvälityspalveluissa uusia sopimuksia solmittiin mm. Pohjois-Suomen
Energiatieto Oy:n kanssa.

Ruotsissa IT-palveluiden kysyntä markkinoilla on kehittynyt positiivisesti.
Kilpailu sopimuksista on edelleen tiukkaa, mutta kysyntä liiketoimintaa
tehostavista ja kustannuksia laskevista IT-palveluista on kasvamassa edelleen.
Raportointikauden aikana julkaistiin Enfo Sweden AB:n ensimmäinen suuri,
viisivuotinen ulkoistusliiketoimintasopimus kansainvälisen rekrytointikonserni
Poolian kanssa: Enfo Sweden ottaa hoitaakseen Poolia-konsernin keskeisen IT-
infrastruktuurin kokonaisuudessaan. Tukholman kaupungin suurprojektia ollaan
saamassa päätökseen Windows 7-siirtymän osalta.

Liikevaihto

Enfo-konsernin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 5,6 % ja oli 30,0 milj. euroa
(28,5). Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 2,2 % 101,0 milj. euroon
(98,8). Konsernin liikevaihdon kasvuun vaikutti Tiedonvälityspalveluiden vahva
kehitys markkinoilla sekä Ruotsin IT-markkinoiden selvä vilkastuminen. Konsernin
liiketoiminnan kasvun hidastumiseen vaikutti kotimaan liiketoiminnan
painopisteen siirtyminen jatkuviin IT-palveluihin laitteiden ja ohjelmistojen
myynnistä.

Liikevaihdon kehitys raportointisegmenteittäin

+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| Milj. euroa |7-9/2010|7-9/2009|1-9/2010|1-9/2009|1-12/2009|
+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tietotekniikkapalvelut| 22,3 | 21,8 | 77,8 | 78,2 | 112,8 |
+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tiedonvälityspalvelut | 8,1 | 7,2 | 24,3 | 22,3 | 29,9 |
+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+

Enfon Tietotekniikkapalveluiden liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 2,4 % ja oli
22,3 milj. euroa (21,8). Tammi-syyskuussa Tietotekniikkapalvelujen liikevaihto
laski 0,5 % ja oli 77,8 milj. euroa (78,2) Liikevaihdon laskuun vaikutti
toiminnan painopisteen siirtyminen Suomessa jatkuviin IT-palveluihin laite- ja
ohjelmistomyynnistä.

Tiedonvälityspalveluiden liikevaihto kasvoi hyvin heinä-syyskuussa ja oli 8,1
milj. euroa (7,2). Kasvua 12,3 %. Tammi-syyskuussa liikevaihto kasvoi 9,1 % ja
oli 24,3 milj. euroa (22,3). Liikevaihdon hyvään kehitykseen vaikutti yritysten
halu panostaa sähköisiin palveluihin ja laajentaa palvelukokonaisuuksiaan.

Kannattavuus

Enfo-konsernin liikevoitto laski heinä-syyskuussa 14,3 % ja oli 1,5 milj. euroa,
mikä on 4,9 % liikevaihdosta (1,7 milj. euroa ja 6,0 %). Liikevoiton laskuun
heinä-syyskuussa vaikuttivat panostukset henkilöstön kannustusjärjestelmään ja
koulutukseen. Konsernin kannattavuus kasvoi tammi-syyskuussa 36,0 % viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Konsernin liikevoitto oli tammi-syyskuussa
6,3 milj. euroa ja 6,2 % liikevaihdosta (4,6 milj. euroa ja 4,7 %).
Kannattavuuden positiivista kehitystä vauhditti Tiedonvälityspalvelujen
liiketoiminnan hyvä tulos sekä IT-palvelujen kysynnän vilkastuminen Ruotsissa.

Konsernin voitto ennen veroja oli heinä-syyskuussa 1,2 milj. euroa ja 4,0 %
liikevaihdosta (1,3 milj. euroa ja 4,6 %). Tammi-syyskuussa voitto ennen veroja
oli 5,8 milj. euroa (2,9) ja 5,7 % liikevaihdosta (3,0 %). Konsernin
nettorahoituskulut olivat heinä-syyskuussa 0,3 milj. euroa (0,4) ja tammi-
syyskuussa 0,5 milj. euroa (1,7). Tammi-syyskuun rahoitustuottoihin sisältyy
kertaluontoinen 0,5 milj. euron rahoitusvelan arvostuserä. Heinä-syyskuun tulos
oli 0,9 milj. euroa (1,0). Tammi-syyskuussa tulos oli 4,3 milj. euroa ja 4,2 %
liikevaihdosta (2,2 milj. euroa ja 2,2 %). Osakekohtainen tulos heinä-syyskuussa
oli 1,62 euroa (1,74). Tammi-syyskuussa osakekohtainen tulos oli 7,57 euroa
(3,88).

Liikevoiton kehitys raportointisegmenteittäin

+----------------------+--------+--------+--------+------------------+---------+
| Milj. euroa |7-9/2010|7-9/2009|1-9/2010| 1-9/2009 |1-12/2009|
+----------------------+--------+--------+--------+------------------+---------+
|Tietotekniikkapalvelut| 0,2 | 0,6 | 2,7 | 1,7 | 2,9 |
+----------------------+--------+--------+--------+------------------+---------+
|Tiedonvälityspalvelut | 1,3 | 1,1 | 3,7 |         3,1      | 4,1 |
+----------------------+--------+--------+--------+------------------+---------+

Enfon Tietotekniikkapalvelujen liikevoitto laski heinä-syyskuussa viime vuoden
vastaavan aikaan verrattuna. Liikevoiton laskuun vaikuttivat vahva panostus
henkilöstön kouluttamiseen ja kannustusjärjestelmään liittyvät kulut. Tammi-
syyskuun voitto on viime vuotta parempi IT-markkinoiden kysynnän elpymisen
vuoksi. Suomessa myös painopisteen muuttuminen laite- ja ohjelmistomyynnistä
jatkuviin IT-palveluihin on vaikuttanut kasvuun.

Tiedonvälityspalveluissa liikevoitto kasvoi heinä-syyskuussa viime vuoteen
nähden. Myös yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevoitto on kehittynyt
positiivisesti. Liikevoiton suotuisaan kehitykseen ovat vaikuttaneet sähköisten
palvelujen hyvä kysyntä markkinoilla sekä palvelujen laajennukset.

Rahoitus ja investoinnit

Enfon nettoinvestoinnit olivat heinä-syyskuussa 0,7 milj. euroa (0,2) ja tammi-
syyskuussa 2,7 milj. euroa (1,0). Yhtiön omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa
43,1 % (34,5). Korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 29,3 milj. euroa
(31,0) ja nettovelkaantumisaste oli 69,8 % (92,3).

Henkilöstö

Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 676 henkilöä
(674). Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 691 henkilöä (686).

Enfon Tietotekniikkapalvelujen palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin
588 henkilöä (578) ja Tiedonvälityspalvelujen palveluksessa oli keskimäärin 73
henkilöä (82). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa
keskimäärin 359 (409) ja Ruotsissa 317 (265).

Hallitus ja johto

Enfo Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Webstor Oy:n toimitusjohtaja Tapio
Hakakari. Muut hallituksen jäsenet ovat Lujatalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Hannu Isotalo, Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtaja Ossi Saksman,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen senior salkunhoitaja Jorma Tammenaho ja
Unicus Oy:n partneri Marja Liisa Kaario.

Enfo-konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Arto Herranen,
talousjohtaja Kati Kokkonen, henkilöstöjohtaja Maria Lundell, liiketoiminnan
kehitysjohtaja Pertti Silén, Suomen maajohtaja Osmo Wilska sekä Ruotsin
maajohtaja Johan de Verdier.

Osakkeet

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 30.09.2010 yhteensä 568 556 osaketta.
Yhtiöllä oli syyskuun lopussa yhteensä 95 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on yksi
osakesarja. Yhtiö omisti omia osakkeita syyskuun 2010 lopussa 78 kappaletta.

Syyskuun lopussa yhtiön kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY,
Pohjola Vakuutus Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö Suomi, Enfo Oyj:n Henkilöstörahasto HR, Einari Vidgrén Oy,
Keskisuomalainen Oyj, Kuopion Osuuspankki, Hannu Isotalo Oy ja Savon Voima Oyj.
Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 84,9 %.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yhtiön toiminnan painopiste on siirtynyt entistä voimakkaammin jatkuviin IT-
palveluihin, minkä vuoksi laite- ja ohjelmistomyynnin liikevaihto Suomessa
laskee selvästi. Yhtiö arvioi konsernin vuoden 2010 liikevaihdon laskevan hieman
edellisvuodesta, mutta liikevoitto paranee vuoteen 2009 verrattuna.

Riskit ja epävarmuustekijät

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät hyvän laskutusasteen
säilyttämiseen Ruotsissa isojen konsultointihankkeiden päättyessä vuoden
jälkipuoliskolla sekä hintakilpailukyvyn ylläpitoon kovasti kilpailluilla Suomen
ulkoistusmarkkinoilla. Pidemmällä tähtäimellä Ruotsin liiketoimintojen
avainhenkilöiden sitouttamisjärjestelyjen purkautuminen saattaa aiheuttaa
toimialalle tyypillistä avainhenkilöriskiä.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2010

Enfo Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteensa 1.1.- 31.12.2010 väliseltä ajalta
24. helmikuuta 2011. Vuoden 2011 taloustiedottamisen aikataulu julkaistaan
kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Taulukot

Taulukot saatavilla: http://http://www.enfo.fi/lehdistotiedotteet">http://www.enfo.fi/lehdistotiedotteet

Lisätietoja: toimitusjohtaja Arto Herranen 044 7193 000 ja talousjohtaja Kati
Kokkonen 044 7193 015 (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@enfo.fi).

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka tarjoaa yrityksille ja yhteisöille
mutkattomia tietotekniikkapalveluja. Enfo hyödyntää palveluissaan yli 45 vuoden
kokemustaan tietotekniikasta sekä vahvojen IT-ammattilaistensa osaamista. Lähes
700 huippuosaajaa varmistavat, että asiakkaat saavat parhaimman hyödyn irti
tietotekniikasta. Enfon liikevaihto on yli 140 milj. euroa. Lisätietoa Enfosta
osoitteissa www.enfo.fi ja http://www.enfo.se">www.enfo.se

Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet ja http://www.enfo.fi">www.enfo.fi

Enfo Oyj
Y-tunnus: 2081212-9
Käyntiosoite: Kiveläntie 4, Kuopio
Postiosoite: PL 1582, 70461 Kuopio
Laskutusosoite: PL 5005, 70701 Kuopio
Puhelinvaihde: 020 54321
Faksi: 020 543 2355
Sähköposti:etunimi.sukunimi@enfo.fi[HUG#1456070]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Enfo via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug