Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Envor Biotechin YVAssa selvitettävä tarkasti hajut ja jätevedet

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2010 23:14 EET

Forssan Kiimassuolla toimintaansa laajentavan Envor Biotech Oy:n pitää kertoa selvästi eri prosesseista ja toiminnoista syntyvät hajupäästöt normaali- ja poikkeustilanteissa sekä hajukaasujen käsittelytavat. Jätevesistä pitää esittää jokaisessa hankevaihtoehdossa Forssan jätevedenpuhdistamolle johdettavan jäteveden määrä, laatu, kuormitusvaihtelut ja käsittely ja tarkastella lisäksi oman jätevedenpuhdistamon vaihtoehtoa, Hämeen ELY-keskus edellyttää biohajoavan materiaalin käsittelyn laajennus- ja kehittämishankkeen YVA-ohjelmasta antamassaan yhteysviranomaisen lausunnossa.

Hajuvaikutukset kuuluvat hankkeen merkittävimpiin vaikutuksiin. Niiden leviämistä on tarkoitus selvittää hajumallilla. ELY-keskus edellyttää, että mallinnuksen lähtöaineistona käytetään tuoreita, ajantasaisia hajupäästötietoja. Arvioinnissa pitää esittää myös arvio hajuvaikutusten kohteena olevan väestön määrästä ja sijainnista. Myös hankkeen jätevesivaikutukset ovat merkittäviä, ja ELY-keskus edellyttää selvitettäväksi hankkeen eri vaihtoehtojen vaikutukset Forssan jätevedenpuhdistamon toimintaan ja puhdistustulokseen sekä viemäriverkkoon. Myös hankkeen suorat ja välilliset vaikutukset pintavesiin pitää arvioida.

 

Pyydettyjen lausuntojen lisäksi arviointiohjelmasta tuli neljä mielipidettä, joista yhdessä oli 23 allekirjoittajaa. Kaikissa kiinnitettiin huomiota hankkeen hajuhaittoihin. Laajennusta vastustettiin tai sitä ei pidetty mielekkäänä, ennen kuin nykyiset hajuhaitat saadaan kuriin. Mielipiteistä kävi ilmi myös kyllästyminen hajuilmoitusten tekemiseen yhtiölle.  

 

Envor Biotechin hankkeessa on tarkoituksena kasvattaa yhtiön biojätteiden, lietteiden ja eläinperäisten sivutuotteiden vuotuista käsittelykapasiteettia nykyisestä sekä monipuolistaa jätemateriaalin käsittelyä ja hyötykäyttöä. Laajennukseen kuuluvat mm. biokaasulaitoksen 3. reaktorin käyttöönotto sekä eläinperäisten jätteiden esikäsittelyyn tarkoitetun renderöintilaitoksen, mädätysjäännöksen hyötykäyttöön tarkoitetun lannoitevalmistusosaston, maatalouden sivutuotteita hyödyntävän satelliittibiokaasulaitoksen sekä viljaa ja biojätteitä hyödyntävän bioetanolitehtaan rakentaminen.

 

YVA-menettely jatkuu siten, että hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ympäristövaikutukset ja kokoaa tulokset YVA-arviointiselostukseksi. Se valmistunee ensi vuoden alkupuolella. Kansalaiset, yhteisöt ja viranomaiset voivat esittää siitä kannanottonsa. Lopuksi yhteysviranomainen Hämeen ELY-keskus arvioi YVAn riittävyyden.

 

Lisätietoja

 

Yksikön päällikkö Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680

 

Tiedotus

 

Katri Erkamo, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 605