Energiateollisuus

ET:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen Turussa:

Lehdistötiedote   •   Helmi 12, 2010 09:42 EET

Sähkön käytössä kaikkien aikojen kuukausiennätys
– kehitys vahvistaa näkemystä uuden kapasiteetin tarpeesta

Juuri valmistuneiden Energiateollisuus ry:n (ET) vuoden ensimmäisen kuukauden sähkön kulutustilastojen mukaan tammikuussa sähköä kului enemmän kuin koskaan aiemmin yhden kuukauden aikana - 9,2 TWh. Aiempi ennätys tammikuulta 2006 oli himpun verran alle 9 TWh. Teollisuuden sähkön kysyntä kasvoi noin 9 prosenttia (lämpötilakorjattuna 7 %) viime vuodesta ja muu kulutus lämpötilakorjattunakin pari prosenttia. Tämä osoittaa, että puheet uuden sähköntuotantokapasiteetin tarpeesta ovat lyhyelläkin aikajänteellä katsottuna perusteltuja, toimitusjohtaja Juha Naukkarinen arvioi. 

Kulutushuipun aikana (28.1. klo 8-9) sähköä hankittiin 14 456 MW teholla, mikä on Naukkarisen mukaan paljon korkeampi kuin kantaverkkoyhtiö Fingrid, Energiamarkkinavirasto ja ET ennakkoon tälle talvelle odottivat. Kulutushuipun aikana sähköä tuotiin lähes 3000 MW teholla eli peräti viidennes hankinnastamme oli tuonnin varassa.

Tammikuussa koettiin muutama sähkön tukkumarkkinoiden hintapiikki, eli tuntihinnat hyppäsivät ajoittain korkealle, joskaan ei niin korkealle kuin joulukuussa. Korkea hinta on tuottajille merkki käynnistää kaikki mahdollinen tuotanto ja käyttäjille taas merkki pienentää sähkön kulutusta.

Myös sähkön kuukauden keskihinta oli tukkumarkkinoilla selvästi viime aikoja korkeampi ja sähköjohdannaisten hinnat ovat nousseet. Kohoavat hinnat ovat markkinoilta tuleva viesti lisätä tuotantokapasiteettia.

Hintapiikkejä ja hintatason nousua voidaan hillitä rakentamalla lisää sähköntuotantokapasiteettia. Tänä taantumankin talvena olemme jo olleet pari sataa tuntia tilanteessa, jossa omat voimalamme eivät edes teoriassa voi tuottaa sitä määrää sähköä, jonka olemme kuluttaneet. Suunnitelmia uuden kapasiteetin rakentamiseksi on paljon. Toivottavasti ne saavat päättäjiltä vihreää valoa.

Myös korvausinvestoinnit pitää sisällyttää kapasiteettitarpeisiin 

Energiantuotannon tulevat kapasiteettitarpeet on arvioitava riittävän pitkällä aikajänteellä. Tämä johtuu siitä, että voimalaitosinvestoinnit tehdään vuosikymmenien tähtäimellä ja että niihin sitoutuu huomattavat määrät pääomaa.

Tulevaa kapasiteettitarvetta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon, että vanhenevaa tuotantokapasiteettia poistuu huomattavasti 2010-luvulla ja sen jälkeisien vuosikymmenien aikana.
 
Uusia ydinvoimainvestointejakin on syytä jo nyt katsoa myös siitä näkökulmasta, että 1970- ja 1980-lukujen taitteessa käyttöön otettujen kahden ydinvoimayksikön käyttöluvat ovat päättymässä 2020-luvun jälkipuoliskolla.

Uutta tuotantokapasiteettia tarvitaan nykyisen tuonnin kattamiseen, poistuvan tuotantokapasiteetin korvaamiseen ja myös kasvavan kysynnän kattamiseen.

Pitkäjänteistä sitoutumista ja nopeita ratkaisuja

Ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin vastaaminen edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista mutta samalla myös nopeita ratkaisuja, joilla voidaan turvata riittävät investoinnit päästöttömään ja vähäpäästöiseen tuotantoon, Juha Naukkarinen sanoo viitaten viime vuoden lopulla julkistettuun Energiateollisuuden Visio 2050 – raporttiin.

Vuoteen 2050 ulottuva Energiateollisuuden visio kertoo, minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan kasvihuonepäästöjen merkittäväksi vähentämiseksi.

Energiateollisuuden visio on tavoitetila, jossa samanaikaisesti pidetään huolta ilmastosta ja ympäristöstä, kansalaisten hyvinvoinnista ja elinkeinoelämän kilpailukyvystä sekä myös energian saatavuudesta ja riittävyydestä. Tähän tavoitetilaan voidaan vision mukaan päästä, mikäli tarvittavien toimenpiteiden ja investointien tielle ei aseteta tai synny yllättäviä esteitä.

Vision mukaan sähkön ja kaukolämmön hiilidioksidipäästöt vähenevät nykyisestään murto-osaan, eli 30 miljoonasta tonnista noin 6 miljoonaan tonniin vuodessa. Samalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä korvautuu sähköllä ja kaukolämmöllä asumisessa, liikenteessä ja elinkeinoelämässä.  Tämä johtaa lisäksi noin 12 miljoonan hiilidioksiditonnin vähenemiseen. Visio johtaa myös merkittävään energiatehokkuuden paranemiseen.

Visioon sisältyy arvio sähkön käytöstä vuonna 2050
 
Visioon sisältyy arvio sähkön käytöstä vuonna 2050. Nykytasoon verrattuna sähkön käyttö kasvaa 40–70 prosentilla. Samanaikaisesti sähkö korvaa fossiilisia polttoaineita ja parantaa energiatehokkuutta. Tämän seurauksena kokonaisenergian käyttö laskee ja sähkön osuus kokonaisenergiasta kasvaa. Energian tuotantorakenne säilyy yhä monipuolisena, erityisesti verrattuna monien muiden maiden nykyisiinkin tuotantorakenteisiin.

Energia-ala on jo vuosikausia ollut eri teollisuudenaloista suurin investoija maassamme. Vuonna 2009 energia-alan investoinnit olivat jopa suuremmat kuin maamme koko muun teollisuuden investoinnit yhteensä. Seuraavan 15 vuoden aikana sähkön ja kaukolämmön investoinneiksi arvioidaan yhteensä noin 25 - 30 miljardia euroa.
Uutta sähköntuotantokapasiteettia arvioidaan vuoteen 2030 mennessä tarvittavan 7 000 – 8 000 begin_of_the_skype_highlighting              7 000 – 8 000      end_of_the_skype_highlighting megawattia ja vuoteen 2050 mennessä peräti 19 000 – 27 000 begin_of_the_skype_highlighting              19 000 – 27 000      end_of_the_skype_highlighting MW. Nykyisistä ja nyt rakenteilla olevista voimalaitoksista on vuonna 2050 käytössä lähinnä jo rakennettu vesivoima ja rakenteilla oleva ydinvoimalaitosyksikkö.

Katso tammikuun sähkön käyttöluvut tarkemmin Energiateollisuuden kuukausittaisista sähkötilastoista

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, puh. 050 60 772 begin_of_the_skype_highlighting              050 60 772      end_of_the_skype_highlighting  
Johtaja Jukka Leskelä, puh. 050 593 7233 begin_of_the_skype_highlighting              050 593 7233      end_of_the_skype_highlighting