Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Etelä-Savon ELY-keskus antoi lausunnon Laukunkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lehdistötiedote   •   Joulu 08, 2011 09:44 EET

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Laukunkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. ELY-keskuksen mukaan arviointiin on täydennettävä mm. hankkeen kuvausta, lisättävä puuttuvia arvioitavia ympäristövaikutuksia sekä täydennettävä laadittavia vaikutustarkasteluja ja niiden kuvaamista (vaikutusalue, menetelmät). 

Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto tulisi sijoittumaan Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken kunnan rajalle. Alueelle on suunnitteilla 8-11 nimellisteholtaan 1,8-4 megawatin tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi 100-140 metriä. Tuulivoimapuiston rakentamista suunnittelee Laukunkankaan Tuulipuisto Oy ja ympäristövaikutusten arviointiohjelman konsulttina toimii Rejlers Oy. 

Yksi tarkasteluvaihtoehto lisää

ELY-keskus pitää suotavana, että arviointiohjelmassa esitettyjen vaihtoehtojen lisäksi tarkasteluun otettaisiin vielä mukaan alavaihtoehto: esitettyjen vaihtoehtojen yhdistelmä tai arviointiohjelmassa esitettyjen vaihtoehtojen toteuttaminen arvioitua pienempänä.  

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:
VE 0: hanketta ei toteuteta, hankealueen nykytila säilyy ja vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla
VE 1: 11 kpl napakorkeudeltaan enintään 100 metrin tuulivoimalaa, kunkin yksikön teho on 1,8-2,4 MW
VE 2: 8-9 kpl napakorkeudeltaan enintään 140 metrin tuulivoimalaa, kunkin yksikön teho on 2-4 MW 

Kaavoituksen ja YVA-arvioinnin yhteensovittaminen järjestettävä 

Tuulivoimapuiston alueelle sekä Savonlinnan kaupungin että Enonkosken kunnan puolelle laaditaan tuulivoimaosayleiskaavaa samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa. Arviointiselostuksessa tulee esittää  menettelykaavioin ja sanallisesti miten hankkeen arviointimenettelyn  ja kaavoituksen yhteensovittamista järjestetään. Arviointiselostuksessa tulee myös tarkastella tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollisia vaikutuksia alueen muuhun maankäyttöön.  

Maisemaan ja eläimistöön liittyvät vaikutukset tarkemmin esiin 

Tuulivoimarakentamisen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat yleensä maisemaan. Laukunkankaan tuulivoimapuiston maisemaselvityksessä on esitettävä maisemakuvan analyysi sekä katve- ja  näkyvyysalueanalyysit sekä visualisointia eri etäisyyksiltä. Keskeistä on tarkastella tuulivoimaloiden näkyvyyttä ja maisemallisia vaikutuksia  suhteessa Linnansaaren kansallispuistoon sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin maisema-alueisiin, Heinäveden reittiin ja Haukiniemen kylään.  

Tuulivoimapuiston sijaintiin liittyviä tietoja tulee täydentää siltä osin millaiseen paikkaan maiseman ja kulttuuriperinnön näkökulmasta tuulivoimapuistoa suunnitellaan, ja miten puisto sijoittuu suurmaisemassa. 
  
Lausunnossa tarkennettiin arviointimenettelyyn sisältyvien linnusto- ja lepakkoselvitysten sisältöä. Linnustoselvityksessä tulee myös selvittää sääksen pesintä hankealueen muodostavalla kahdella erillisellä alueella sekä niiden ympäriltä vähintään noin 1 km:n levyiseltä alueelta. Lepakkoselvityksen tulee sisältää lepakkodetektorin (ultraääni-ilmaisin) avulla saatua tietoa lepakoiden esiintymisestä niiden voimaloiden alueella, jotka alustavasti on todettu mahdollisiksi esiintymisalueiksi.  

Lentoturvallisuus ja meluvaikutukset huomioitava 

Ympäristövaikutusten arviointiin tulee lisätä vaikutusten arviointi lentoturvallisuuteen sekä puolustusvoimien toimintaan, kuten selvitykset haittavaikutuksista puolustusvoimien käytössä oleviin ilmavalvontatutkiin ja radioyhteyksiin.  

Tuulivoimapuiston meluvaikutuksia sekä varjo- ja välkevaikutuksia selvitetään arviointiohjelman mukaisesti mallinnusten avulla.

Lausunto nähtävillä kuukauden ajan

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antama lausunto Laukunkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on nähtävillä Etelä-Savon ELY-keskuksen www-sivulla osoitteessa www.ely-keskus.fi > Etelä-Savon ELY > Ympärstönsuojelu > Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet. Lisäksi lausunto on nähtävillä yhden kuukauden ajan virka-aikana Savonlinnan kaupungintalolla, Savonlinnan pääkirjastossa, Enonkosken kunnanvirastossa sekä Enonkosken kunnankirjastossa.  

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunto

Laukunkankaan tuulivoimapuiston YVA-sivu

Lisätietoja:

Ympäristösuunnittelija Pirjo Angervuori, Etelä-Savon ELY-keskus, 
p.             040 750 9643      
Arkkitehti Satu Karjalainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p.             040 505 5029