Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Etelä-Savon ELY-keskus tarkisti toimintansa linjauksia

Lehdistötiedote   •   Loka 06, 2010 18:46 EEST

Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt vuotta 2011 koskevat tarkistusehdotuksensa ohjaaville ministe­riöille koskien strategista tulossopimusta vuosille 2010-2011. Tarkistukset on käsitelty ELY-keskuksen neuvottelukunnassa, joka on ne hyväksynyt.

 

ELY-keskuksen uudet linjaukset vuodelle 2011

Vuonna 2011 ELY-keskuksen toiminnassa keskitytään seuraaviin uusiin, tarkistettuihin linjauksiin:

  • Autetaan nuorten työllistymistä
  • Ehkäistään kasvavaa pitkäaikaistyöttömyyttä
  • Kehitetään seudullisten yrityspalvelupisteiden palveluja
  • Kehitetään Työlinjaa, Yritys-Suomen ympäristötietopalvelua ja EcoStart -palvelutuotetta
  • Osallistutaan kansallisen ilmastostrategian Itä-Suomen toimeenpano-ohjelman laatimiseen
  • Laaditaan saimaannorpalle suojeluohjelma

Vuoden 2011 toiminnan painopisteeksi on ELY-keskus linjannut erityisesti nuorten tilanteen kohentamisen. Nuo­rille pyritään takaamaan toisen asteen ammatillisen tutkinnon jälkeen joko työpaikka, jatko-opiskelupaikka tai muu ammatillisen kehittymisen mahdollisuus viimeistään 3 kk:n kuluttua työnhaun alkamisesta. Nuorten palveluprosessia, verkostotyötä ja työvalmennuspalveluita kehitetään.  Toinen keskeinen painopistealue on pit­kittyvän työttömyyden ehkäiseminen. Työvoimapolitiikan toimenpiteet ja kärki suunnataan pitkäaikaistyöttö­myyden katkaisemiseen. 

Työllisyys- ja yrityspolitiikan välisen toiminnan vahvistaminen on myös painopistealue tulevalle vuodelle. Seu­dullisten yrityspalvelupisteiden palveluja kehitetään lisäämällä TE-toimistojen, seudullisten yrityspalvelujen sekä ELY:n sisäistä yhteistyötä.  Työlinjan venäjänkielisten cc-palvelujen (puhelinpalvelujen) toiminnan va­kinaistamiseksi esitetään palvelujen rahoittamista kansallisista määrärahoista, Yritys-Suomen ympäristötieto­palvelua esitetään vakinais­tettavaksi osaksi Yritys-Suomen tarjoamia aloittavien ja toimivien yritysten palveluja sekä toiminnan rahoitta­mista yhteisestä määrärahasta. Lisäksi yritysten ympäristöosaamisen kehittämiseen tar­koitettua EcoStart –pal­velutuotetta esitetään valtakunnallistettavaksi osaksi pk-yrityksille tuotettavaa palve­lutarjoamaa. EcoStart on erityisesti aloittavien yritysten ja kasvuyritysten tarpeisiin kehitetty asiantuntijapalvelu, jolla tuetaan yritysten ympäristötietoisuuden ja vastuullisuuden kehittymistä. EcoStart –tuote on Suomessa vi­rallisesti hyväksytty kevyt ympäristöjärjestelmä, jolla on kansainvälinen status (EMAS).

ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella tulevan vuoden uusia tehtäväkokonaisuuksia ovat kan­sallisen ilmasto­strategian Itä-Suomen toimeenpano-ohjelman työstäminen yhteistyössä maakuntaliittojen ja Pohjois-Savon ELY:n kanssa. Toimeenpano-ohjelmassa esitetään hankkeet ja toimenpiteet, joilla vastataan kan­sallisen ilmasto- ja energiapolitiikan haasteisiin. Saimaannorpalle laaditaan suojeluohjelma, jossa määritetään ja vastuutetaan kokonaisvaltaisesti suojelussa tarpeelliset toimet.

Strategisen tulossopimuksen haasteisiin on vastattu

Strategisen tulossopimuksen mukaan kolme keskeistä haastetta ELY-keskukselle ovat:

  • rakentaa ekotehokasta ja kilpailukykyistä Etelä-Savoa,
  • huolehtia siitä, että yrityksillä on saatavissa osaavaa työvoimaa sekä
  • hyödyntää Saimaan vetovoimaa ja parantaa aluerakennetta ja elinympäristöjä luonto- ja kult­tuuriarvoja vahvistaen.

 

Näihin haasteisiin on pyritty kuluvan vuoden aikana vastaamaan. Monessa asiassa on vuoden mittaan edistytty suunnitelmien mukaisesti. Mm. uusia yrityksiä on taantumasta huolimatta syntynyt tavoitellusti ja maakunnan kärkiosaamisaloja on saatu vahvistettua. Työllisyystilanne ja nuorten työttömyys ovat säilyneet alkuvuonna ennakoitua parempana eivätkä rekrytointivaikeudet ole kasvaneet.  Myönteistä on myös Mikkelin seu­dun aluerakennemallin ja liikennejär­jestelmätyön laatimisen käynnistyminen sekä Mikkelin ja Sa­vonlinnan keskustojen kehittämishankkeiden ete­neminen. Lisäksi vesienhoitosuunnitelmien toi­meenpano on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Taantu­masta johtuen kuitenkin yritysten ja maatilojen investointihalukkuus on jäänyt tavoiteltua laimeammaksi. Lisäksi pitkäaikaistyöttömyys on lähtenyt kasvuun ja työttömyysjaksot ovat pidentyneet työikäisten ja hyvin koulutettujen kohdalla. 

Lisätietoja:    

 

Ylijohtaja Pekka Häkkinen, p. 0400 853 075

Johtaja Juha Pulliainen, p. 0400 252 086

Kehityspäällikkö Marja Aro, p. 040 730 3179