Aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan pilaantuneen Infjärden-järven kunnostukseen

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 09:50 EEST

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kemira Oyj:lle luvan Vaasassa sijaitsevan Infjärden-järven kunnostukseen.

Infjärden-järven alueella on ollut teollista toimintaa yli sadan vuoden ajan. Järveen on jätevesien mukana johdettu varsinkin 1950- ja 1960-luvuilla huomattavia määriä arseenia ja raskasmetalleja sekä orgaanisia haitallisia aineita. Järven pohjasedimentissä on mm. 60–70 tonnia arseenia, 10–20 tonnia kromia ja 1–3 tonnia kuparia.

Länsi-Suomen vesioikeus on velvoittanut Kemira Oyj:n tekemään järven kunnostusta koskevan suunnitelman ja hakemaan lupaa järven kunnostamiseen.

Infjärden-järvi on tarkoitus kunnostaa ruoppaamalla pilaantuneimmat alueet ja sulfidoida muut osat järven sedimenteistä Stormossenin jätteenkäsittelylaitoksen lietteellä. Ruopattavat alueet on sulfidoitu syksyllä 2009 erillisen luvan perusteella. Lietteessä olevat sufaatinpelkistäjäbakteerit muuttavat metallit niukkaliukoisiksi sulfideiksi. Sulfidointia on jo aiemmin kokeiltu Infjärden-järven sedimenttien käsittelyssä. Metallien biologisen sulfidoinnin on todettu toimineen hyvin.

Järvestä imuruopataan noin 35 000 m3 massoja. Massat siirretään Kemira Oyj:n alueelle rakennettaviin välivarastoaltaisiin, joissa ruoppausmassat kuivataan ennen niiden siirtoa muualle.

Ruoppauksella saadaan poistettua järven arseenista ja raskasmetalleista 60–90 % ja orgaanisista haitallisista aineista yli 90 %. Kunnostuksen ansiosta Infjärdenin käyttökelpoisuus paranee ja riski haitallisten aineiden kulkeutumisesta Vaasan edustan merialueelle vähenee merkittävästi. Päätöksessä on annettu lupamääräykset, joilla mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset estetään.

Aluehallintovirasto on myöntänyt Kemira Oyj:lle myös töidenaloittamisluvan ruoppausmassojen välivarastoaltaiden rakentamistöiden ja sulfidointitöiden käynnistämiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Päätös kokonaisuudessaan

Lisätietoja: Ympäristöneuvos Hannu Kokko, puh. 0400 285 834
hannu.kokko(at)avi.fi