Aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ottanut valvontaan Kouvolan kaupungin perusturvan lomautussuunnitelmat

Lehdistötiedote   •   Helmi 25, 2011 00:33 EET

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyysi Kouvolan kaupungin perusturvalautakunnalta selvitystä 22.1.2011 mennessä siitä, miten Kouvolan kaupunki vuodelle 2011 suunniteltujen henkilöstön lomautusten aikana turvaa lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden, määräaikojen noudattamisen sekä potilas/asiakastur-vallisuuden.

Kouvolan kaupungin perusturvajohtaja Sakari Laari antoi 20.1. aluehallintovirastolle selvityksen henkilöstöryhmistä, joita ei lomauteta, miten perusturvan toiminta toteutetaan lomautusten aikana ja millaiset ovat lomautuksiin liittyvät toimintojen supistusten vaikutukset. Koska selvityksestä puuttuivat maininnat tietyistä lakisääteistä toiminnoista, Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää selvitykseen tarkennuksia.


Suunnitelmia tulee tarkentaa seuraavilta osin:

- Miten Kouvolan kaupunki toteuttaa neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon lomautuksien aikana niin, että STM:n asetuksen 380/2009 vaatimukset täyttyvät?

- Miten hoitotakuu toteutuu suun terveydenhuollossa?

- Onko Kouvolan kaupungin tarkoitus lomauttaa avoterveydenhuollon vastaanottojen hoitohenkilökunta vai suljetaanko toiminta niin, että vain avopalvelujen lääkärit ovat vain työssä. Mikäli näin on, miten mm. hoitotakuulainsäädännön mukainen hoidontarpeen arviointi sekä sairaanhoitajien vastaanottotoiminta toteutetaan?

- Miten hoidetaan toimeentulotukiasioiden käsittely toimeentulolain 14 a §:n määräysten mukaisesti niin, että asian käsittely tapahtuu kiireellisissä tapauksissa samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta ja muissa tapauksissa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta? Miten turvataan asiakkaan mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä kun asiakas on sitä pyytänyt?

- Miten turvataan sosiaalihuoltolain 40 a §:n edellyttämä kiireellisten tapausten käsittely viipymättä? Miten turvataan 75 vuotta täyttäneelle tai vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n 3 momentin 3-kohdan mukaista eläkettä saavan hoitotukea saavalle pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä kun hänen asiassaan on otettu yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen?

Vaikka lomautukset eivät selvityksen mukaan pääosin koske ympärivuorokautista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, jää kuitenkin lakisääteisten avopalveluiden turvaaminen epäselväksi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on huolissaan myös henkilökunnan jaksamisesta, koska valvontapyyntöjä on tullut aluehallintovirastoon sekä vanhustenhuollon että lastensuojelun työntekijöiltä.

 

Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Kirsti Riihelä, puh. 040 535 8951,
Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Marja Kaasalainen, puh. 040 558 3343
etunimi.sukunimi(at)avi.fi