Etteplan

ETTEPLAN 2010: SUUNNITTELUPALVELUIDEN KYSYNTÄ ELPYI JA LIIKEVOITTO PARANI

Lehdistötiedote   •   Helmi 15, 2011 10:04 EET

Katsauskausi loka-joulukuu 2010

-- Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 17,5 % ja oli 30,1
(10-12/2009: 25,6) miljoonaa euroa.
-- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista kasvoi 49,8 % ja oli 1,9 (1,3)
miljoonaa euroa.
-- Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista parani ja oli 1,6 (0,5) miljoonaa
euroa.
-- Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista oli 0,0 (-0,5) miljoonaa euroa.
-- Liiketoiminnan rahavirta oli 3,3 (6,9) miljoonaa euroa.
-- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,06 (0,02) euroa.
-- Henkilöstön määrä kauden lopussa oli 1 569 (1 544).

Katsauskausi tammi-joulukuu 2010

-- Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 6,2 % ja oli 104,8
(1-12/2009: 98,7) miljoonaa euroa.
-- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista kasvoi merkittävästi ja oli 6,1 (-3,6)
miljoonaa euroa.
-- Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 4,3 (-3,3) miljoonaa euroa.
-- Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista oli 0,1 (-11,1) miljoonaa
euroa.
-- Liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 (2,1) miljoonaa euroa.
-- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,19 (-0,17) euroa.
-- Hallituksen osinkoehdotus on 0,10 euroa osakkeelta.

Näkymät

Tämänhetkiset kone- ja laitevalmistajien markkinanäkymät ovat myönteiset.
Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin
liikevaihdon kehittymiseen.

Odotamme vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2010
verrattuna.

Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2011.Avainlukuja* (1 000 euroa) 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009

Liikevaihto 30 089 25 606 104 786 98 700
Liikevoitto/-tappio 1 891 1 262 6 054 -3 587
Liikevoitto/-tappio, % 6,3 4,9 5,8 -3,6
Tilikauden voitto/tappio 1 607 489 4 347 -3 287
Tilikauden voitto/tappio, % 5,3 1,9 4,1 -3,3
Omavaraisuusaste, % 43,6 38,5 43,6 38,5
Nettovelkaantumisaste, % 24,1 20,8 24,1 20,8
Taseen loppusumma 67 653 61 704 67 653 61 704
*) Jatkuvista toiminnoista


Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen tilinpäätöstiedotteen
yhteydessä:

”Asiakkaidemme tuotteiden ja palveluiden kysynnän asteittainen elpyminen jatkui
koko vuoden ja kiihtyi viimeisellä vuosineljänneksellä. Sen seurauksena
toimialamme markkinatilanne koheni loppuvuotta kohden. Voimme olla verrattain
tyytyväisiä vuoden 2010 saavutukseen. Koko vuoden liikevaihtomme kasvoi kuusi
prosenttia ja viimeisellä kvartaalilla kasvu oli 17 prosenttia viime vuoden
vastaavaan aikaan verrattuna. Vuoden 2009 aikana aloitetut ja keväällä 2010
loppuunsaatetut sopeuttamistoimet näkyivät toimintojen tehostumisena ja
liikevoittomme parani merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnan
rahavirta jäi edelleen alhaiselle tasolle viimeisen neljänneksen voimakkaan
kasvun aiheuttaman käyttöpääoman kasvun vuoksi.

Odotamme suunnittelupalveluiden kysynnän kasvun jatkuvan asiakkaidemme
teknologiakehitysinvestointien ja parantuneiden tilauskantojen vuoksi. Etteplan
on asemoitunut hyvin suunnittelupalvelujen kysynnän kasvuun ja kykenemme
kasvattamaan suunnittelukapasiteettiamme ilman mainittavaa kiinteiden kulujen
lisäystä.”

Hallituksen voitonjakoehdotus 2010

Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on taseen 31.12.2010 mukaan 10 928
531,54 euroa.

Hallitus ehdottaa 31.3.2011 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa
jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville
osakkeille 0,10 euroa osaketta kohti eli yhteensä enintään 2 017 941,40 euroa,
ja loppuosa jätetään käyttämättömiin voittovaroihin. Ehdotettu voitonjako ei
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Hallituksen
ehdotuksen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.4.2011 ja osingon
maksupäivä 12.4.2011.

Hollolassa 15.2.2011

Etteplan Oyj

HallitusLisätietoja: Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta
osoitteesta www.etteplan.fi.JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.etteplan.fi

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisentuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivatesimerkiksi ajoneuvo-,
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähköntuotannossa ja
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen
järjestelmienkehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa,
mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja
palveluissa.

Vuonna 2010 Etteplanin liikevaihto oli 104,8 miljoonaa euroa. Etteplan on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.

Source: Millistream